FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Organizacijska teorija npp:93111

Engleski naziv

Organizational Theory

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Organizacijska teorija omogućit će studentima da spoznaju razvoj teorije o organizaciji te posebno doprinose suvremenih škola organizacijske teorije. Studenti će kroz izučavanje različitih pristupa organizacijske teorije i različitih metafora u shvaćanju organizacije steći integralni pogled i cjelovito razumjevanje značajnih tema i pitanja organizacije. Interdisciplinarni sadržaj otvorit će prostore za njihova kreativna razmišljanja i vlastite doprinose. Posebno će se razraditi svi suvremeni pravci izučavanja organizacije, kao i trenutno pojavljući koncepti čime će znanje studenata postati konkurentno u sferi praktičnog djelovanja suvremenih organizacija. Studenti će unaprijediti poznavanje kvantitativnog pristupa organizacijskim temama, te će upoznati i različite napredne formalne modele i alate koji služe kao potpora u tretiranju organizacijskih pitanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Bolje razumjeti i moći formalizirati komunikacijsko-interakcijske procese između zaposlenika;
 • Dati preporuke za potrebne i/ili korisne organizacijske promjene i način njihove provedbe;
 • Identificirati raznovrsne organizacijske probleme te tražiti i nalaziti zadovoljavajuća rješenja kroz primjenu interdisciplinarnog spektra znanja iz organizacije, ekonomije, primjenjene matematike i drugih znanstvenih polja i grana;
 • Koristiti softver (SW) iz domene: dinamike sustava, suradnje u virtualnim timovima, potpore odlučivanju
 • Odabrati i koristiti primjerene kvantitativne metode potpore odlučivanju, uređenja procesa i oblikovanja organizacije (metode rudarenja podataka, teorija igara i dr.)
 • Procjeniti i vrednovati prisutnost suvremenih trendova i obilježja uspješnih organizacija, poput organizacijskog učenja, formiranja učinkovitih struktura i sl.;
 • Razumjeti različite organizacijske škole, pristupe i metafore te sagledati realnu organizaciju kroz više perspektiva
 • Razumjeti ulogu ICT pri: stvaranju i funkcioniranju suvremenih organizacijskih oblika, organizacijskom učenju, fazi prikupljanja informacija za odlučivanje;
 • Vrednovati organizacijsku konkurentnost kroz više različitih pristupa (resurni pristup i dr.);

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.

Sadržaj predavanja

 • Rani pristupi u izučavanju organizacije, klasična i neoklasična teorija organizacije. (2 sata)
  Teorija o organizaciji. Proučavanja organizacije u starom vijeku. Proučavanja organizacije u srednjem vijeku. Klasifikacija organizacijskih teorija. Klasična teorija organizacije. Neoklasična teorija organizacije.
 • Moderna i postmoderna teorija organizacije (2 sata)
  Pravci unutar moderne teorije organizacije. Osnove moderne teorije organizacije: sustavski pristup, razvijeni bihevioristički pristup, novi strukturni modeli, kvantitativne metode, teorija kontingencije. Socio-tehnički pristup organizaciji. Organizacija u informacijskom društvu. Postmoderna teorija organizacije.
 • Paradigme u shvaćanju organizacije: organizacija kao stroj, organizam, sustav (2 sata)
  Povijesni razlozi formiranja gledišta na organizaciju. Organizacije kroz metaforu stroja. Organizacije kao organizmi. Organizacije kao kulture. Organizacije kao politički sustavi. Instrumenti moći i dominacija kroz organizaciju. Kritička teorija organizacije. Autopoietična organizacija.
 • Sustavski pristup u shvaćanju organizacije- organizacijska dinamika (4 sata)
  Pojam sustava. Organizacije kao otvoreni sustavi. Povratne veze u organizacijama. Sustavska dinamika. Primjena sustavske dinamike na organizacije. Pobude organizacijskog ponašanja. Ishodi organizacije. Mjerenje performansi i korekcija ponašanja organizacije. Softver za simulaciju sustavske dinamike i njegova primjena na organizaciju.
 • Bihevioralni pristup u teoriji organizacije (2 sata)
  Lideri, menadžeri, supervizori. Motivacija zaposlenika u organizacijama. Oblikovanje poslova. Komunikacija u organizacijama. Organizacijska klima i kultura. Utjecaji na ponašanje zaposlenika. Formiranje organizacijskih timova. Grupni rad i grupna dinamika. Virtualni timovi. Interakcije zaposlenika- suradnja i sukob. Modeliranje ponašanja pojedinaca i grupa u organizaciji.
 • Resursno utemeljeno gledište na organizaciju- konkurentnost (2 sata)
  Resursi organizacije. Neopipljivi resursi. Intelektualni kapital. Upravljanje resursima. Konkurentsko planiranje resursa (strateška igra GE&McKinsey). Kompetencije u organizaciji. Industrijska privlačnost. Modeli određenja strategije. Modeli konkurentnosti po resursnoj teoriji. Organizacijsko natjecanje. Održiva konkurentnost. Konkurentnost u paradigmi strateških modela okoline. Strateški komunikacijski menadžment.
 • Novi oblici organizacijskih struktura i poboljšanje organizacijskih procesa (4 sata)
  Funkcijski i procesni pristup organizaciji. Organizacijske promjene i prilagodba okolini. Odnos između organizacijske strukture i strategije. Struktura i procesi u suvremenim organizacijama. Organizacijski savezi. Organizacijske mreže. Virtualne organizacije. Organizacije orjentirane prema kupcima- CRM sustavi. Uloga ICT u formiranju novih organizacijskih oblika (web-services, SOA, ebXML). Promjene organizacijske strukture. Poboljšanje poslovnih procesa. Reinžinjering poslovnih procesa.
 • Odlučivanje i interakcije u organizacijama- teorija igara (2 sata)
  Racionalnost u odlučivanju. Funkcija korisnosti. Složenost okoline- uvjeti rizika i neizvjesnosti. Razine odlučivanja. Potpora odlučivanju. Grupno odlučivanje. Odlučivanje pojedinaca u međusobnim interakcijama. Teorija igara. Vrste igara (strateških interakcija). Modeli interakcija kod igara. Informacije u igrama. Koncept rješenja igre. Ravnotežni ishodi u interakcijama (strateškim situacijama). Učenje u ekstenzivnim igrama.
 • Učeća organizacija i adaptivna organizacija. (4 sata)
  Adaptivno učenje. Prilagodba organizacije okolini. Mentalne mape zaposlenika. Generičko učenje. Scenario tehnike. Faze organizacijskog učenja. Organizacijska kultura i organizacijsko učenje. Uloga ICT-a u organizacijskom učenju. Stvaranje okvira za organizacijsko učenje. Učenje u savezima i mrežama. Upravljanje znanjem. Gospodarstva utemeljena na znanju.
 • Kompleksnost u organizacijama i njihovoj okolini. (2 sata)
  Obilježja organizacijske okoline. Nelinearne pojave u organizacijama i okolini. Organizacije kao kompleksni sustavi. Kompleksnost u okolini. Emergencija. Samoorganiziranje. Odlučivanje u uvjetima kompleksnosti. Teorija kaosa i organizacija. Diskontinuiranost u organizaciji. Upravljanje u uvjetima kriza.
 • Primjena kvantitativnih metoda u suvremenim organizacijama. (2 sata)
  Analiza odlučivanja. Teorija igara. Nashova ravnoteža. Indeks moći. Upravljanje operacijama (operations management)- modeli (optimalizacije, planiranje kapaciteta i dr.). Statističke metode. Signifikantnost i korelacija. Rudarenje podataka. Benchmarking. Forecasting. Simulacijski modeli. Primjeri primjene.
 • Sustavi menadžerske kontrole i mjerenje performansi (2 sata)
  Kontrola rezultata. Akcijske, kadrovske i kontrole kulture. Projektiranje sustava upravljanja kontrolom. Kontrola financijskih rezultata. Integrirani sustavi za upravljanje u orhanizacijama- PPBS. Planiranje i budžetiranje. Sustavi mjerenja performansi. Balanced scorecard. ABC i menadžment. Upravljanje kvalitetom. Upravljanje odnosima s klijentima.

Osnovna literatura

 • Shafritz, J.M.; Ott, J.S.; Yang, Y.S.: Classics of Organization Theory, 2004.
 • Senge, P.M.: Peta disciplina- principi i praksa učeće organizacije, hrvatsko izdanje Mozaik knjiga, 2003.
 • Daft, R.L.: Organization Theory and Design, Thomson Learning, 2004.
 • Harmon, P.: Business Process Change, 2nd edition, DBA Business Process Trends, 2007.
 • Stacey, R.D.: Strateški menedžment i organizacijska dinamika, Zagreb, MATE,1997
 • Morgan, Gareth: Images of organization, Sage, 2006

Dopunska literatura

 • Hatch, M.J.; Cunliffe, A.L.: Organization Theory- Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, 2006.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fabac Robert Predavanje 15 2 1
Seminar 1 1 1
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 14 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Organizacijska teorija - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Model praćenja rada redovnih studenata.

Ostvarenje prava na potpis i prava na upis ocjene, te specificiranje dodatnih uvjeta pored samih bodova, objašnjeno je u dijelu nakon izloženih tablica praćenja rada.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisutnost na nastavi6
Aktivnost na nastavi5
Seminarski rad (tekst)7
Prezentacija seminarskog rada10
Projektni zadatak12
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjeti iz tablice s elementima praćenja, u nastavku, odnose se na uvjete koje treba zadovoljiti da bi se ostvarilo pravo na potpis.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +
Projekt + 120


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 3 0 Na predavanjima se 6-7 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka. 4 izostanka Dodatni seminarski rad ili slični zadatak. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi 3 0 Na seminarima provjerava se prisustvovanje nasumično 10 puta u semestru. Dozvoljena su 3 izostanka. 4 izostanka Dodatni seminarski rad ili slični zadatak. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima i seminarskoj nastavi 5 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja obrađenog gradiva (aktivno prisustvovanje).
Projektni zadatak 12 4 Studenti sudjeluju u strateškom scenariju sukoba dvije organizacije. Rade Projekt u grupama, upravljajući svojim resursima u ograničenom vremenu, uz limitirana novčana sredstva. Raščlamba igre (izvorno GE&McKinsey) slijedi nakon završetka. Manje od 5 bodova Dodatni zadatak. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Seminarski rad i prezentacija 17 5 Ukupno jedan seminarski rad (ili tzv. mini-projekt) i prezentacija istog na seminarskoj nastavi zajedno nose 17 bodova (seminar 7 a prezentacija 10). Studenti izabiru temu seminara iz ponuđenog skupa. Svaki student treba obraditi zadanu temu te napisati seminarski rad (prema pravilniku o pisanju seminarskih i diplomskih radova FOI) veličine 10-15 stranica sadržaja uz obaveznu obradu primjera (domaća i/ili strana praksa). Pismeni dio seminara i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost). Student koji nije spreman predati ili izložiti seminarski rad gubi dio bodova zbog kašnjenja. Manje od 5 bodova Dodatni zadatak. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 30 5 Deset (10) pitanja: pretežno tipa kratkih eseja ; rjeđe tipa- odaberi jedan/više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, i sl.; a moguće i- rješavanje zadatka. Svako pitanje nosi po 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 30 Deset (10) pitanja: pretežno tipa kratkih eseja ; rjeđe tipa- odaberi jedan/više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, i sl.; a moguće i- rješavanje zadatka. Svako pitanje nosi po 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nadoknada nije predviđena.


UVJETI ZA POTPIS I UVJETI ZA UPIS OCJENE TEMELJEM KONTINUIRANOG PRAĆENJA:
 
1.     U VEZI PRAVA NA POTPIS- potrebno je ispuniti uvjete po svakom retku tablice s opisom elemenata praćenja, a kako je to navedeno u trećem stupcu Tablice
 
2.     Uvjeti za pozitivnu ocjenu u sustavu kontinuiranog praćenja:

a.     Potreban broj bodova sukladno vrednovanju iz tablice bodovne skale.
b.    Svi uvjeti u vezi prava na potpis
c.     Iz redovnih kolokvija ostvarenje:

Minimalno 27 bodova od ukupno mogućih 60 bodova, te pri tome

Iznimno samo jedan kolokvij s manje od 15 bodova, ali ne s manje od 12 bodova.

Drugom kolokviju smije pristupiti student koji je pisao prvi kolokvij, samo onda ako je ostvario 12 bodova ili više.

Organizacijska teorija - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2016/2017

Model praćenja rada izvanrednih studenata.

Izvanredni studenti obavezni su javiti se profesoru nositelju kolegija u prvim tjednima nakon što su upisali kolegij.

Uvjeti polaganja ispita putem kolokvija, za izvanredne studente izloženi su u nastavku.

Napomena: Kolokviji se pišu u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti. Iznimno jedan od dva kolokvija izvanredni student može pisati u vrijeme konzultacija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisutnost na nastavi6
Seminarski rad (tekst)7
Prezentacija seminarskog rada10
Projektni zadatak12
Kolokviji60
ZBROJ95


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Uvjeti iz tablice s elementima praćenja, u nastavku, odnose se na uvjete koje treba zadovoljiti da bi se ostvarilo pravo na potpis.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 +
Projekt + 120


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 3 0 Student mora barem dva puta doći na predavanja, u terminima koje izabere; javiti se profesoru radi evidencije i odslušati ukupno 4 sata predavanja. Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi 3 0 Student mora barem dva puta doći na seminarsku nastavu, ali ne u istom tjednu, tako da na rasporedu budu različite teme. Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Projektni zadatak 12 4 Studenti sudjeluju u strateškom scenariju sukoba dvije organizacije. Rade Projekt u grupama, upravljajući svojim resursima u ograničenom vremenu, uz limitirana novčana sredstva. Raščlamba igre (izvorno GE&McKinsey) slijedi nakon završetka. Nadoknada nije predviđena. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Seminarski rad i prezentacija 17 5 Ukupno jedan seminarski rad (ili tzv. mini-projekt) i prezentacija istog na seminarskoj nastavi zajedno nose 17 bodova (seminar 7 a prezentacija 10). Studenti izabiru temu seminara iz ponuđenog skupa. Svaki student treba obraditi zadanu temu te napisati seminarski rad (prema pravilniku o pisanju seminarskih i diplomskih radova FOI) veličine 10-15 stranica sadržaja uz obaveznu obradu primjera (domaća i/ili strana praksa). Pismeni dio seminara i prezentaciju u PowerPoint-u treba postaviti na Web unutar zadanog roka te prezentirati seminar u dogovorenom terminu. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost). Student koji nije spreman predati ili izložiti seminarski rad gubi dio bodova zbog kašnjenja. Manje od 5 bodova Dodatni zadatak. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 30 5 Deset (10) pitanja: pretežno tipa kratkih eseja ; rjeđe tipa- odaberi jedan/više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, i sl.; a moguće i- rješavanje zadatka. Svako pitanje nosi po 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 30 Deset (10) pitanja: pretežno tipa kratkih eseja ; rjeđe tipa- odaberi jedan/više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, i sl.; a moguće i- rješavanje zadatka. Svako pitanje nosi po 3 boda.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nadoknada nije predviđena.


UVJETI ZA UPIS OCJENE TEMELJEM KONTINUIRANOG PRAĆENJA:
 
 
Uvjeti za pozitivnu ocjenu u sustavu kontinuiranog praćenja:

a.     Potreban broj bodova sukladno vrednovanju iz tablice bodovne skale.
b.    Svi uvjeti u vezi prava na potpis
c.     Iz redovnih kolokvija ostvarenje:

Minimalno 27 bodova od ukupno mogućih 60 bodova, te pri tome- iznimno samo jedan kolokvij s manje od 15 bodova, ali ne s manje od 12 bodova.

Drugom kolokviju smije pristupiti student koji je pisao prvi kolokvij, samo onda ako je ostvario 12 bodova ili više.

Nadalje:

Unutar termina dolaska na seminarsku nastavu, student treba i sam održati prezentaciju svojeg rada, oko čega se dogovara ranije sa profesorom ili asistentom.

Student mora napisati vlastiti seminarski rad, i poslati ga na ocjenu najkasnije u tjednu kada ima prezentaciju. Zbroj bodova ostvarenih pisanim seminarskim radom i prezentacijom mora biti najmanje 6 (od mogućih 17).

Student mora sudjelovati u izradi Projekta

Radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redovni studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni student može izabrati dodatni zadatak, oko čega se dogovara s profesorom ili asistentom, te rješenje zadatka poslati mailom. Materijali se otpremaju u mapu "Radovi izvanrednih studenata".

Intervali za pripadne ocjene, obzirom na ostvarene bodove, mijenjaju se kod izvanrednih studenata, uslijed izostanka bodova kojima se nagrađuju dolasci

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh