FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Strategijski menadžment npp:93116

Engleski naziv

Strategic Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Svrha je kolegija potaknuti polaznike na strategijski način razmišljanja i razvijati njihovu sposobnost da u svakoj pojavi uoče najvažnije, sveobuhvatne i dugoročne sastavnice. Poslovna strategija upoznaje se kao način trajnog promišljanja o ciljevima i društvenoj odgovornosti poduzeća te kao odabir najprikladnije strukture i najprikladnijih procesa da bi se ti ciljevi ostvarili.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati strategijske mogućnosti i opravdati izbor poslovne strategije
 • Analizirati, planirati, oblikovati, implementirati, nadzirati i vrednovati proces strategijskog menadžmenta
 • Identificirati i analizirati elemente okoline i njihov odnos sa strategijom poduzeća
 • Identificirati i vrednovati glavne pokretače promjena u poslovanju, u suvremenom okruženju
 • Objasniti ulogu i društvenu odgovornost strategijskih menadžera
 • Primijeniti različite metode i tehnike analize (npr. portfolio matrice) strategijske pozicije poduzeća s ciljem odabira poslovne strategije
 • Raspravljati o informacijskim sustavima za upravljanje ljudskim potencijalima s ciljem vrednovanja povezanosti poslovanja i HR strategije
 • Razumjeti različite koncepte strategijskog menadžmenta u profitnim i neprofitnim organizacijama
 • Razumjeti važnost strateškog povezivanja i karakteristike tradicionalnih i internetskih saveza
 • Razviti kritičko razmišljanje i sposobnost prepoznavanja strategijskih komponenti trgovačkih društava u praksi (case study metoda)
 • Razviti vlastita razmišljanja o etičkom ponašanju u menadžmentu

Ishodi učenja programa

 • Primijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologijePrimijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologije
 • Procijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijamaProcijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijama
 • Razviti elemente kontinuuma strategijskog upravljanja: misiju, organizacijske vrijednosti, viziju, strateške ciljeveRazviti elemente kontinuuma strategijskog upravljanja: misiju, organizacijske vrijednosti, viziju, strateške ciljeve
 • Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja
 • Valorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuValorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Osnove strategijskog menadžmenta.
  Pojam strategijskog menadžmenta i srodni pojmovi. Uvod u poslovnu strategiju. Definiranje temeljnih pojmova - strategija, menadžment, strategijski menadžment, vizija, misija, ciljevi. Menadžment: umjetnost, znanost ili vještina. Funkcionalni oblici menadžmenta. Hrvatska u 21. stoljeću.
 • Strategijski menadžment-višefunkcijska integracija.
  Funkcije i strategijski menadžment. Upravljanje proizvodnjom. Upravljanje marketingom. Upravljanje financijama. Upravljanje informacijama. Upravljanje ljudima. Upravljanje razvojem. Planiranje kao instrument poslovnog upravljanja. Suvremeni menadžment-obilježja i tendencije. Dizajn poslovnog procesa.
 • Poslovna strategija.
  Porterove generičke strategije. Izgradnja kompetitivnih strategija. Načini stjecanja troškovne prednosti. Strategija diferencijacije. Strategija troškovnog fokusiranja i fokusiranja na proizvode. Klasifikacija strategije s aspekta izvedbe. Defenzivna i ofenzivna strategija. Analiza djelatnosti – Porterovih 5 sila.
 • Proces strategijskog menadžmenta.
  Pretpostavke strategijskog planiranja i menadžmenta. Temeljni model strategijskog menadžmenta. Etape u procesu strategijskog menadžmenta. Strategijsko upravljanje u poslovnim procesima. Tipovi strategije. Poslovna politika. Razvoj strategijskog menadžmenta.
 • Formuliranje strategije.
  Situacijska analiza. Praksa menadžmenta i korištenje situacijske analize. Sadržaj situacijske analize. Ocjena postignutih rezultata. Situacijska analiza kao SWOT okvir za izbor strategije. Scenario analiza. Algoritam scenario analize. Upotreba scenario analize.
 • Implementacija poslovne strategije.
  Čimbenici koji doživljavaju promjenu. Dijagnoza strategijskog problema. Transformacija strategije u aktivnosti. Atributi strategijskih ciljeva. Okvir za analizu organizacije. Mjerenje uspješnosti procesa. Stupnjevi strategijskih promjena. Pristupi implementaciji strategije.
 • Portfolio matrice i strateška usmjerenja.
  Metode i postupci u odabiru poslovne strategije. Portfeljno planiranje. Uloga portofolio analize u formuliranju strategije. Portfolio matrica industrijskog rasta, portfolio matrica industrijske privlačnosti i poslovne snage, portfolio matrica životnog ciklusa industrije i konkurentnog položaja.
 • Generiranje strategijskih programa.
  Organizacija i rast. Organizacija i stabilnost. Organizacija i udjel na tržištu. Koncentracija. Vertikalna integracija. Diverzifikacija. Kombinacija različitih strategija. Poslovna i razvojna politika poduzeća.
 • Osobine, znanja i vještine menadžera.
  Osobine ličnosti menadžera. Individualne osobine uspješnih menadžera. Menadžerska znanja i vještine. Individualne sposobnosti i znanja. Usavršavanje menadžera. Strategijski menadžeri i društvena odgovornost strategijskih menadžera. Kreativnost i sposobnost prezentacije ideja.
 • Etika strategijskog menadžmenta.
  Što znači biti etičan menadžer. Stupnjevanje menadžerske etike. Etičke smjernice za menadžment. Pitanja etičke karijere. Nesudjelovanje u etičkim sukobima. Situacijski čimbenici etičkog ponašanja. Mehanizmi etičkog menadžmenta.
 • Upravljanje trgovačkim društvima.
  Dioničko društvo i njegovi dijelovi. OECD načela upravljanja poduzećem. Prava dioničara. Jednaki tretman dioničara. Uloga različitih subjekata u upravljanju poduzećem. Objelodanjivanje podataka. Odgovornost upravljača.
 • Strateško povezivanje poduzeća.
  Globalizacija. Suradnja poduzeća. Strateški savezi. Motivi za ulazak poduzeća u saveze. Razlozi formiranja saveza i postizanja konkurentske prednosti. Vrste strateških saveza. Učenje u strateškom savezu. Razlozi prekida saveza. Faze u stvaranju strateškog saveza. Paradoks kooperacije i konkurencije u strateškom savezu.
 • Internetski savezi.
  E-partnerstvo. Internetski savezi vs. Tradicionalni savezi. Internetski savezi u strategijama poduzeća. Pravila uspješnog internetskog saveza. Motivi povezivanja u internetske saveze.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima.
  Pojam i funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima. Piramida prinosa pribavljanja ljudskih potencijala. Opća strategija pribavljanja ljudskih potencijala. Integracija zaposlenika. Japanski koncept upravljanja ljudskim potencijalima. Motivacijske tehnike u upravljanju ljudskim potencijalima. Izračun motivacijskog potencijala posla. Internet tehnologije i upravljanje ljudskim potencijalima. Procjena učinkovitosti funkcije upravljanja ljudskim potencijalima.
 • Case study.
  Izučavanje slučajeva iz gospodarske prakse.

Sadržaj seminara/vježbi

 • SEMINARI
  Seminarska nastava pratit će izvođenje sadržaja na predavanjima. Studenti će imati zadatak obraditi i prezentirati temu koja će sadržajno pratiti predavanja. Uz teorijsku obradu teme studenti će biti obvezni rješavati praktične probleme vezane uz metode formuliranja strategije, na njima poznatim poduzećima.

Osnovna literatura

 • Buble, M. Strateški menadžment. Sinergija, Zagreb, 2005.
 • Sikavica, P.; Bahtijarević-Šiber, F.; Pološki Vokić, N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • Weihrich H., Koontz, H. Menadžment. MATE, Zagreb, 1994.
 • Pearce, J.; Robinson, R. Strategic Management. McGraw-Hill, 2007.

Slični predmeti

 • University of North Carolina, Strategic Management http://www.kenan-flagler.unc.edu/Programs/BSBA/Curriculum/major.cfm
 • University of Pennsylvania (Wharton), Global Strategic Management http://mba.wharton.upenn.edu/mba/academics/curriculum/electives.php
 • Stanford University, Strategic Management of Technology and Innovation http://www.gsb.stanford.edu/academics/catalog/index.html#stratman
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Horvat Jelena Seminar 15 2 1
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh