FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Strategijski menadžment npp:93116

Engleski naziv

Strategic Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Svrha je kolegija potaknuti polaznike na strategijski način razmišljanja i razvijati njihovu sposobnost da u svakoj pojavi uoče najvažnije, sveobuhvatne i dugoročne sastavnice. Poslovna strategija upoznaje se kao način trajnog promišljanja o ciljevima i društvenoj odgovornosti poduzeća te kao odabir najprikladnije strukture i najprikladnijih procesa da bi se ti ciljevi ostvarili.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati strategijske mogućnosti i opravdati izbor poslovne strategije
 • Analizirati, planirati, oblikovati, implementirati, nadzirati i vrednovati proces strategijskog menadžmenta
 • Identificirati i analizirati elemente okoline i njihov odnos sa strategijom poduzeća
 • Identificirati i vrednovati glavne pokretače promjena u poslovanju, u suvremenom okruženju
 • Objasniti ulogu i društvenu odgovornost strategijskih menadžera
 • Primijeniti različite metode i tehnike analize (npr. portfolio matrice) strategijske pozicije poduzeća s ciljem odabira poslovne strategije
 • Raspravljati o informacijskim sustavima za upravljanje ljudskim potencijalima s ciljem vrednovanja povezanosti poslovanja i HR strategije
 • Razumjeti različite koncepte strategijskog menadžmenta u profitnim i neprofitnim organizacijama
 • Razumjeti važnost strateškog povezivanja i karakteristike tradicionalnih i internetskih saveza
 • Razviti kritičko razmišljanje i sposobnost prepoznavanja strategijskih komponenti trgovačkih društava u praksi (case study metoda)
 • Razviti vlastita razmišljanja o etičkom ponašanju u menadžmentu

Ishodi učenja programa

 • Primijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologijePrimijeniti metode korporacijskog upravljanja i strategijskog menadžmenta uz potporu informacijske tehnologije
 • Procijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijamaProcijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijama
 • Razviti elemente kontinuuma strategijskog upravljanja: misiju, organizacijske vrijednosti, viziju, strateške ciljeveRazviti elemente kontinuuma strategijskog upravljanja: misiju, organizacijske vrijednosti, viziju, strateške ciljeve
 • Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja
 • Valorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuValorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Osnove strategijskog menadžmenta.
  Pojam strategijskog menadžmenta i srodni pojmovi. Uvod u poslovnu strategiju. Definiranje temeljnih pojmova - strategija, menadžment, strategijski menadžment, vizija, misija, ciljevi. Menadžment: umjetnost, znanost ili vještina. Funkcionalni oblici menadžmenta. Hrvatska u 21. stoljeću.
 • Strategijski menadžment-višefunkcijska integracija.
  Funkcije i strategijski menadžment. Upravljanje proizvodnjom. Upravljanje marketingom. Upravljanje financijama. Upravljanje informacijama. Upravljanje ljudima. Upravljanje razvojem. Planiranje kao instrument poslovnog upravljanja. Suvremeni menadžment-obilježja i tendencije. Dizajn poslovnog procesa.
 • Poslovna strategija.
  Porterove generičke strategije. Izgradnja kompetitivnih strategija. Načini stjecanja troškovne prednosti. Strategija diferencijacije. Strategija troškovnog fokusiranja i fokusiranja na proizvode. Klasifikacija strategije s aspekta izvedbe. Defenzivna i ofenzivna strategija. Analiza djelatnosti – Porterovih 5 sila.
 • Proces strategijskog menadžmenta.
  Pretpostavke strategijskog planiranja i menadžmenta. Temeljni model strategijskog menadžmenta. Etape u procesu strategijskog menadžmenta. Strategijsko upravljanje u poslovnim procesima. Tipovi strategije. Poslovna politika. Razvoj strategijskog menadžmenta.
 • Formuliranje strategije.
  Situacijska analiza. Praksa menadžmenta i korištenje situacijske analize. Sadržaj situacijske analize. Ocjena postignutih rezultata. Situacijska analiza kao SWOT okvir za izbor strategije. Scenario analiza. Algoritam scenario analize. Upotreba scenario analize.
 • Implementacija poslovne strategije.
  Čimbenici koji doživljavaju promjenu. Dijagnoza strategijskog problema. Transformacija strategije u aktivnosti. Atributi strategijskih ciljeva. Okvir za analizu organizacije. Mjerenje uspješnosti procesa. Stupnjevi strategijskih promjena. Pristupi implementaciji strategije.
 • Portfolio matrice i strateška usmjerenja.
  Metode i postupci u odabiru poslovne strategije. Portfeljno planiranje. Uloga portofolio analize u formuliranju strategije. Portfolio matrica industrijskog rasta, portfolio matrica industrijske privlačnosti i poslovne snage, portfolio matrica životnog ciklusa industrije i konkurentnog položaja.
 • Generiranje strategijskih programa.
  Organizacija i rast. Organizacija i stabilnost. Organizacija i udjel na tržištu. Koncentracija. Vertikalna integracija. Diverzifikacija. Kombinacija različitih strategija. Poslovna i razvojna politika poduzeća.
 • Osobine, znanja i vještine menadžera.
  Osobine ličnosti menadžera. Individualne osobine uspješnih menadžera. Menadžerska znanja i vještine. Individualne sposobnosti i znanja. Usavršavanje menadžera. Strategijski menadžeri i društvena odgovornost strategijskih menadžera. Kreativnost i sposobnost prezentacije ideja.
 • Etika strategijskog menadžmenta.
  Što znači biti etičan menadžer. Stupnjevanje menadžerske etike. Etičke smjernice za menadžment. Pitanja etičke karijere. Nesudjelovanje u etičkim sukobima. Situacijski čimbenici etičkog ponašanja. Mehanizmi etičkog menadžmenta.
 • Upravljanje trgovačkim društvima.
  Dioničko društvo i njegovi dijelovi. OECD načela upravljanja poduzećem. Prava dioničara. Jednaki tretman dioničara. Uloga različitih subjekata u upravljanju poduzećem. Objelodanjivanje podataka. Odgovornost upravljača.
 • Strateško povezivanje poduzeća.
  Globalizacija. Suradnja poduzeća. Strateški savezi. Motivi za ulazak poduzeća u saveze. Razlozi formiranja saveza i postizanja konkurentske prednosti. Vrste strateških saveza. Učenje u strateškom savezu. Razlozi prekida saveza. Faze u stvaranju strateškog saveza. Paradoks kooperacije i konkurencije u strateškom savezu.
 • Internetski savezi.
  E-partnerstvo. Internetski savezi vs. Tradicionalni savezi. Internetski savezi u strategijama poduzeća. Pravila uspješnog internetskog saveza. Motivi povezivanja u internetske saveze.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima.
  Pojam i funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima. Piramida prinosa pribavljanja ljudskih potencijala. Opća strategija pribavljanja ljudskih potencijala. Integracija zaposlenika. Japanski koncept upravljanja ljudskim potencijalima. Motivacijske tehnike u upravljanju ljudskim potencijalima. Izračun motivacijskog potencijala posla. Internet tehnologije i upravljanje ljudskim potencijalima. Procjena učinkovitosti funkcije upravljanja ljudskim potencijalima.
 • Case study.
  Izučavanje slučajeva iz gospodarske prakse.

Sadržaj seminara/vježbi

 • SEMINARI
  Seminarska nastava pratit će izvođenje sadržaja na predavanjima. Studenti će imati zadatak obraditi i prezentirati temu koja će sadržajno pratiti predavanja. Uz teorijsku obradu teme studenti će biti obvezni rješavati praktične probleme vezane uz metode formuliranja strategije, na njima poznatim poduzećima.

Osnovna literatura

 • Buble, M. Strateški menadžment. Sinergija, Zagreb, 2005.
 • Sikavica, P.; Bahtijarević-Šiber, F.; Pološki Vokić, N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura

 • Weihrich H., Koontz, H. Menadžment. MATE, Zagreb, 1994.
 • Pearce, J.; Robinson, R. Strategic Management. McGraw-Hill, 2007.

Slični predmeti

 • University of North Carolina, Strategic Management http://www.kenan-flagler.unc.edu/Programs/BSBA/Curriculum/major.cfm
 • University of Pennsylvania (Wharton), Global Strategic Management http://mba.wharton.upenn.edu/mba/academics/curriculum/electives.php
 • Stanford University, Strategic Management of Technology and Innovation http://www.gsb.stanford.edu/academics/catalog/index.html#stratman
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
Kokot Karolina Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Strategijski menadžment - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Satnica: 60 sati (2+2)

Predavač: Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa

Asistent: Karolina Kokot, mag.oec.

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit 54
Seminarski rad 6
Izrada poslovnog slučaja 25
Dolasci na seminare i nastavu 10
Kritički osvrt na članak ili knjigu 3
Aktivnost na nastavi 2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 54 10 Pismeni ispit provodit će se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 54. U drugom kolokviju ponavljat će se 20% gradiva prethodnog kolokvija.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 10 bodova (5 bodova iz prvog i 5 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
Seminarski rad 6 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno samostalno obraditi na minimalno 15 slajdova, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 15 do 20 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
Poslovni slučaj 25 POSLOVNI SLUČAJ – Studenti u unaprijed definiranom timu (od 2 do 3 studenta) samostalno moraju izraditi studiju poslovnog slučaja. U studiji poslovnog slučaja potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući odabrano poduzeće za analizu. Studiju slučaja je potrebno obraditi na 20-25 stranica. Prezentacija studije slučaja mora biti u trajanju od 20-25 minuta. Svi studenti iz jednog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jedinstveni broj bodova.
Raspon bodova će zavisiti od sljedećih dijelova: (1) opisa ključnih ciljeva studije slučajeva, (2) koristi od projekta, (3) zaključcima studije koji moraju biti jasni i potkrijepljeni dokazima, (4) logičkom strukturom rada, (5) poznavanja i korištenja strategijskih alata.
Dolasci na predavanja i seminare 10 5 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadoknade.
Kritički osvrt na članak ili knjigu 3 KRITIČKI OSVRT NA KNJIGU ILI ČLANAK – za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu

Bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz promatranog područja. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz.
Aktivnost na nastavi 2 Aktivnost na nastavi


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Strategijski menadžment - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Satnica: 60 sati (2+2)

Predavač: Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa

Asistent: Karolina Kokot, mag.oec.

 


Praćenje rada studenata - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit 54
Seminarski rad 6
Izrada poslovnog slučaja 25
Dolasci na seminare i nastavu 10
Kritički osvrt na članak ili knjigu 3
Aktivnost na nastavi 2
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit80
Projektni zadatak20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu putem kontinuiranog praćenja vrijede ista pravila kao za redovne studente, odnosno odabiru model A (kontinuirano praćenje).  

Odabir modela polaganja ispita izvanredni studenti su dužni javiti asistentici u roku od 3 tjedna od početka semestra na mail ili dolaskom na konzultacije u suprotnom se svi izvanredni studenti svrstavaju u MODEL B!

Projektni zadatak koji se odrađuje samostalno mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o projektnom zadatku, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.  Jednom predan rad više se ne vraća na doradu. Ako student ostvari manje od 40 bodova na pismenom ispitu, ne priznaju se bodovi ostvareni kroz projektni zadatak.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 54 10 Pismeni ispit provodit će se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 54. U drugom kolokviju ponavljat će se 20% gradiva prethodnog kolokvija.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 10 bodova (5 bodova iz prvog i 5 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
Seminarski rad 6 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno samostalno obraditi na minimalno 15 slajdova, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 15 do 20 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
Poslovni slučaj 25 POSLOVNI SLUČAJ – Studenti u unaprijed definiranom timu (od 2 do 3 studenta) samostalno moraju izraditi studiju poslovnog slučaja. U studiji poslovnog slučaja potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući odabrano poduzeće za analizu. Studiju slučaja je potrebno obraditi na 20-25 stranica. Prezentacija studije slučaja mora biti u trajanju od 20-25 minuta. Svi studenti iz jednog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jedinstveni broj bodova.
Raspon bodova će zavisiti od sljedećih dijelova: (1) opisa ključnih ciljeva studije slučajeva, (2) koristi od projekta, (3) zaključcima studije koji moraju biti jasni i potkrijepljeni dokazima, (4) logičkom strukturom rada, (5) poznavanja i korištenja strategijskih alata.
Dolasci na predavanja i seminare 10 5 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadoknade.
Kritički osvrt na članak ili knjigu 3 KRITIČKI OSVRT NA KNJIGU ILI ČLANAK – za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu

Bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz promatranog područja. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz.
Aktivnost na nastavi 2 Aktivnost na nastavi


Opis elemenata praćenja - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta izlaska na pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Pismeni ispit nosi max 80 bodova. Potrebno je ostvariti minimalno 40 bodova (50%) iz pismenog ispita.
Projektni zadatak 20 PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:
POSLOVNI SLUČAJ – Student samostalno priprema studiju poslovnog slučaja na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora. Kroz studiju slučaja student prati poslovanje promatranog poduzeća, odnosno ostale elemente koji se obrađuju kroz nastavni plan i program predmeta. Potrebno je analizirati poduzeće kroz njegove konkurente, portfolio matrice te vještine menadžera. Poslovni slučaj mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o poslovnom slučaju, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.
Raspon bodova će zavisiti od sljedećih dijelova: (1) opisa ključnih ciljeva studije slučajeva, (2) koristi od projekta, (3) zaključcima studije koji moraju biti jasni i potkrijepljeni dokazima, (4) logičkom strukturom rada, (5) poznavanja i korištenja strategijskih alata. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh