FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Vanjskotrgovinsko poslovanje npp:93118

Engleski naziv

Foreign Trade

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj je ovog kolegija da se studenti obrazuju i dobiju teoretska, metodološka i praktična znanja o suvremenim ekonomskim kretanjima u međunarodnoj trgovini i vanjskotrgovinskom poslovanju te marketinškim strategijama nastupa na inozemnom tržištu. Stečena znanja daju podlogu za daljnje usavršavanje kao i mogućnost izravnog ili neizravnog sudjelovanja u obavljanju ili kreiranju poslova vanjske trgovine.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Definirati koncept te prepoznati bitne čimbenike koji utječu na odvijanje vanjskotrgovinskog poslovanja poduzeća
 • Definirati te nabrojati temeljne dokumente te temeljne instrumente plaćanja u vanjskotrgovinskom poslovanju
 • Identificirati temeljne subjekte, oblike organizacije tržišta te oblike nastupa u vanjskotrgovinskom poslovanju
 • Organizirati odvijanje posla vanjskotrgovinske razmjene dobara i usluga
 • Prepoznati ključne čimbenike važne za kreiranje vanjskotrgovinske politike poduzeća
 • Samostalno prezentirati sadržaje određenoj stručnoj ili široj znanstvenoj publici
 • Sastaviti i izračunati kalkulaciju uvoznog i izvoznog posla

Ishodi učenja programa

 • Analizirati tržište primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologijaAnalizirati tržište primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 • Primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struciPrimijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struci
 • Razviti vlastite planove i planove drugih članova tima u upravljenju karijerom u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata s obzirom na potrebe poslovnog okruženjaRazviti vlastite planove i planove drugih članova tima u upravljenju karijerom u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata s obzirom na potrebe poslovnog okruženja
 • Unaprijediti metode komuniciranja i komunikaciju s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuUnaprijediti metode komuniciranja i komunikaciju s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Valorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuValorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Uvod u vanjskotrgovinsko poslovanje
  Uloga i značaj vanjske trgovine i vanjskotrgovinskog poslovanja za gospodarstvo zemlje. Motivi i ciljevi nastupa na inozemnom tržištu. Nužnost trgovine s inozemstvom i rasta izvoza. Obrada tržišta i marketing koncepcija u poslovanju s inozemstvom.
 • Vanjskotrgovinski, devizni i carinski sustav RH
  Osnove deviznog sustava i deviznog poslovanja. Zaštitne mjere u odnosima s inozemstvom. Kreditni odnosi s inozemstvom. Devizni sustav i devizno poslovanje. Carinski sustav i carinski postupci. Carinska tarifa. Režimi uvoza i izvoza. Strana ulaganja i računovodstveno praćenje poslova uvoza/izvoza. Kreditni poslovi s inozemstvom.
 • Organizacija vanjske trgovine
  Oblici nastupa na inozemnom tržištu. Neizravan i izravan nastup na inozemnom tržištu. Oblici uvoza i oblici izvoza. Specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja u vanjskoj trgovini. Međunarodni sajmovi. Aukcije. Burze. Off-shore centri. Oblici prodaje roba i usluga u vanjskoj trgovini.
 • Međunarodni trgovački običaji i pravila
  Običaji i načela poslovnog ponašanja u vanjskoj trgovini. Poslovna etika i moral. ''Incoterms'' termini i njihovo tumačenje. Dopuštena i nedopuštena konkurencija. Ostale međunarodne uzance, pravila i konvencije. Jedinstvena pravila za dokumentarne akreditive. Jedinstvena pravila za bankarske garancije. Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR. Međunarodne norme(standardi).
 • Subjekti vanjske trgovine
  Posrednici u vanjskoj trgovini. Specijalizirana vanjskotrgovinska poduzeća. Komisionari. Inozemni zastupnici. Distributeri. Brokeri. Poduzeće i poduzetništvo u vanjskoj trgovini (osnivanje, registracija i poslovanje privatnog poduzeća u vanjskoj trgovini). Organizacija, prezentacija i priprema za operativno poslovanje društva. Kontrola uspješnosti poslovanja. Poslovanje u slobodnim zonama.
 • Priprema za poslovanje s inozemstvom
  Potrebna znanja za poslovanje s inozemstvom. Poslovne informacije u vanjskoj trgovini. Informacije o bonitetu potencijalnog poslovnog partnera. Korištenje baza podataka u vanjskoj trgovini. Business intelligence. Poslovna kultura i poslovno komuniciranje u vanjskoj trgovini.
 • Ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju
  Elementi kupoprodajnog ugovora. Forme ugovaranja u vanjskotrgovinskoj praksi. Ugovaranje cijena u VT. Cijena kao element izvozničke ponude. Načini ugovaranja cijene. Popusti u cijeni. Zaštitne klauzule u vanjskotrgovinskim kupoprodajnim ugovorima. Valutne klauzula. Indeksna klauzula. Klauzula o primjeni klizne skale.
 • Vanjskotrgovinske kalkulacije
  Pojam i vrste vanjskotrgovinskih kalkulacija. Kalkulacije pri izvozu robe. Pretkalkulacija izvoza robe. Primjer kalkulacije komisionog izvoznog posla u vanjskotrgovinskoj praksi. Kalkulacije pri uvozu robe. Pretkalkulacija uvoznog posla u svoje ime i svoj račun.
 • Poslovna dokumentacija u Vanjskoj trgovini
  Vrijednosni papiri i dokumenti u vanjskoj trgovini. Robni dokumenti. Fakture i vrste faktura. Potvrde o robi. Dokumenti o osiguranju robe u vanjskoj trgovini. Ugovor o osiguranju. Polica osiguranja. Transportni dokumenti. Teretnica. Vrste teretnica. Tovarni list. Karnet TIR. Carinska dokumentacija. Bankovna dokumentacija.
 • Instrumenti platnog prometa s inozemstvom
  Međunarodni dokumentarni akreditiv. Bankovna doznaka u platnom prometu s inozemstvom. Dokumentarna naplata - inkaso dokumenta. Trgovačko kreditno pismo. Čekovi. Mjenica u međunarodnim plaćanjima.
 • Poslovni rizici u vanjskoj trgovini
  Robni rizici i osiguranja od robnih rizika. Rizik vrste, kvalitete i količine robe. Tržišni rizik nabave i prodaje. Rizik izvršenja kupoprodajnog ugovora. Transportni rizici. Financijski rizici i osiguranje. Rizik cijene, izvoznog kredita, konvertiranja, tečajni rizik, valutni rizik, politički rizik. Posebne vrste osiguranja od poslovnih rizika u vanjskoj trgovini.
 • Vrste poslova i djelatnosti u vanjskoj trgovini
  Klasični poslovi uvoza i izvoza robe. Tehnika izvršenja izvoznog posla. Poslovi redovitog uvoza. Pojam i vrste uvoza. Tehnika izvršenja uvoznog posla. Kooperacijski poslovi s inozemstvom. Dugoročna proizvodna kooperacija s inozemstvom. Poslovno tehnička suradnja s inozemstvom. Zajednička ulaganja. Transfer tehnologije.
 • Specifične VT poslovne transakcije
  Vezana trgovina. Sudionici i najznačajnije institucije u vezanoj trgovini. Kompenzacijski poslovi. Vezani barter poslovi. Direktna kompenzacija. Offset programi. Reeksportni poslovi. Switch poslovi. Tranzitna trgovina. Leasing poslovi uvoza i izvoza robe. Franchising poslovi. Malogranični promet.
 • Tehnike zastupničkog, dilerskog i distributerskog poslovanja te investicijski radovi u inozemstvu
  Tehnika zastupničkog poslovanja i konsignacijska prodaja strane robe. Inozemni zastupnik i zastupničko poslovanje. Problemi izbora trgovačkog zastupnika na inozemnom tržištu. Sklapanje ugovora o zastupanju. Tehnika dilersko-distributerskog poslovanja. Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu. Pojam i vrste investicijskih radova. Vrste ugovora u izvođenju investicijskih radova u inozemstvu.
 • Posebne vrste poslova u vanjskoj trgovini
  Poslovi oplemenjivanja robe. Poslovi međunarodnog otpremništva. Međunarodni prijevoz robe i putnika. Tranzitni poslovi. Kontrola količine i kvalitete robe u međunarodnom prometu. Usluge skladištenja i rukovanja robom. Usluge u vanjskoj trgovini. Slobodne gospodarske zone. Turističko poslovanje s inozemstvom. Tehnika izvoza turističkih usluga. Tehnika uvoza turističkih aranžmana.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvodni seminar
  Upoznavanje s uvjetima polaganja ispita, podjela tema esejskih radova, upoznavanje s načinom izrade radova i potrebne literature
 • Utjecaj globalizacije na poslovanje
  Definiranje globalizacije i vanjskotrgovinskog poslovanja.Kritika globalizacije.Razlozi nastupa poduzeća na međunarodnom tržištu.Sredstva postizanja ciljeva na međunarodnom tržištu.
 • Poslovna kultura u vanskotrgovinskom poslovanju
  Glavni razlozi u kulturi i njihove promjene.Čimbenici identifikacije kulture.Poslovni običaji u vanjskotrgovinskom poslovanju.
 • Burzovno poslovanje
  Povijesni razvoj i oblici burzi. Vrste poslova na robnim burzama. Posrednici u burzovnom poslovanju. Trgovanje terminskim ugovorima.
 • Strategije trgovanja na robnim burzama
  Jednostrane špekulacije.Zauzimanje duge i kratke pozicije u terminskim ugovorima.Rasponske špekulacije.Hedging kao oblik zaštite od pada i rasta tržišnih cijena. Arbitraža. Trgovanje opcijama na terminske ugovore.
 • Analiza i odabir tržišta
  Strategije ulaska na međunarodna tržišta. Tehnike snimanja međunarodnih tržišta. Analiza čimbenika rizika nastupa na pojedinim međunarodnim tržištima.
 • Međunarodni trgovinski običaji kao ključan element izrade kalkulacija
  Povijesni razvoj međunarodnih trgovinskih običaja. Skupine međunarodnih trgovnskih običaja. Obveze i prava stranaka u međunarodnim kupoprodajnim ugovorima.
 • Uvod u kalkulacije
  Vrste kalkulacija. Značenje kalkulacija u izračunu isplativnosti vanjskotrgovinskih poslova. Metode kalkulacija i njihova primjena na poslovima uvoza i izvoza.
 • Kalkulacije primjeri
  Primjeri izračuna kalkulacija uvoznih i izvoznih poslova. Uspoređivanje isplativosti uvoznih i izvoznih poslova na različitim tržištima.
 • Izravna strana ulaganja i njihovo značenje za razvoj gospodarstva RH
  Oblici izravnih stranih investicija. Pregled izravnih stranih investicija u RH te izravnih stranih investicija RH u zemlje u okruženju.
 • Poslovne isprave u vanjskotrgovinskom poslovanju
  Robne isprave. Transportne isprave. Isprave o osiguranju. Carinske isprave.
 • Instrumenti plaćanja u vanjskotrgovinskom poslovanju
  Bankovna doznaka. Kreditno pismo. Međunarodni dokumantarni akreditiv. Inkaso.
 • Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova
  Pripremni radnje. Operativno obavljanje vanjskotrgovinskih poslova. Završne radnje.

Osnovna literatura

 • Matić, B. Međunarodno poslovanje. Sinergija, Zagreb, 2004.
 • Andrijanić, I. Poslovanje u vanjskoj trgovini. Mikrorad, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

 • Aržek, Z.; Bendeković, J. Transport i osiguranje. 5. izdanje. Mikrorad, Zagreb, 2008.
 • Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., Sullivan, D. P.:International Business, Enviroments and Operations,Tenth edition, Pearson Education International, 2004.
 • Babić, M. Međunarodna ekonomija. Mate, Zagreb, 2008.
 • Pertot, V.; Sabolović, D. Međunarodna trgovinska politika: tržišna intervencija u međunarodnoj razmjeni. 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Narodne novine, Zagreb, 2004.
 • Zelenika, R. Temelji logističke špedicije. Ekonomski Fakultet Rijeka, Rijeka, 2005.

Slični predmeti

 • Grundlagen Außenhandelsbetriebslehre, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Koeln http://www.f04.fh-koeln.de/
 • Foreign Trade Policy, Richmond - The American International University in London http://www.richmond.ac.uk/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 15 2 1
Lacković Vincek Zrinka Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh