FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Vanjskotrgovinsko poslovanje npp:93118

Engleski naziv

Foreign Trade

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj je ovog kolegija da se studenti obrazuju i dobiju teoretska, metodološka i praktična znanja o suvremenim ekonomskim kretanjima u međunarodnoj trgovini i vanjskotrgovinskom poslovanju te marketinškim strategijama nastupa na inozemnom tržištu. Stečena znanja daju podlogu za daljnje usavršavanje kao i mogućnost izravnog ili neizravnog sudjelovanja u obavljanju ili kreiranju poslova vanjske trgovine.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Definirati koncept te prepoznati bitne čimbenike koji utječu na odvijanje vanjskotrgovinskog poslovanja poduzeća
 • Definirati te nabrojati temeljne dokumente te temeljne instrumente plaćanja u vanjskotrgovinskom poslovanju
 • Identificirati temeljne subjekte, oblike organizacije tržišta te oblike nastupa u vanjskotrgovinskom poslovanju
 • Organizirati odvijanje posla vanjskotrgovinske razmjene dobara i usluga
 • Prepoznati ključne čimbenike važne za kreiranje vanjskotrgovinske politike poduzeća
 • Samostalno prezentirati sadržaje određenoj stručnoj ili široj znanstvenoj publici
 • Sastaviti i izračunati kalkulaciju uvoznog i izvoznog posla

Ishodi učenja programa

 • Analizirati tržište primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologijaAnalizirati tržište primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 • Primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struciPrimijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struci
 • Razviti vlastite planove i planove drugih članova tima u upravljenju karijerom u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata s obzirom na potrebe poslovnog okruženjaRazviti vlastite planove i planove drugih članova tima u upravljenju karijerom u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata s obzirom na potrebe poslovnog okruženja
 • Unaprijediti metode komuniciranja i komunikaciju s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuUnaprijediti metode komuniciranja i komunikaciju s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 • Valorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jezikuValorizirati stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Uvod u vanjskotrgovinsko poslovanje
  Uloga i značaj vanjske trgovine i vanjskotrgovinskog poslovanja za gospodarstvo zemlje. Motivi i ciljevi nastupa na inozemnom tržištu. Nužnost trgovine s inozemstvom i rasta izvoza. Obrada tržišta i marketing koncepcija u poslovanju s inozemstvom.
 • Vanjskotrgovinski, devizni i carinski sustav RH
  Osnove deviznog sustava i deviznog poslovanja. Zaštitne mjere u odnosima s inozemstvom. Kreditni odnosi s inozemstvom. Devizni sustav i devizno poslovanje. Carinski sustav i carinski postupci. Carinska tarifa. Režimi uvoza i izvoza. Strana ulaganja i računovodstveno praćenje poslova uvoza/izvoza. Kreditni poslovi s inozemstvom.
 • Organizacija vanjske trgovine
  Oblici nastupa na inozemnom tržištu. Neizravan i izravan nastup na inozemnom tržištu. Oblici uvoza i oblici izvoza. Specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja u vanjskoj trgovini. Međunarodni sajmovi. Aukcije. Burze. Off-shore centri. Oblici prodaje roba i usluga u vanjskoj trgovini.
 • Međunarodni trgovački običaji i pravila
  Običaji i načela poslovnog ponašanja u vanjskoj trgovini. Poslovna etika i moral. ''Incoterms'' termini i njihovo tumačenje. Dopuštena i nedopuštena konkurencija. Ostale međunarodne uzance, pravila i konvencije. Jedinstvena pravila za dokumentarne akreditive. Jedinstvena pravila za bankarske garancije. Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR. Međunarodne norme(standardi).
 • Subjekti vanjske trgovine
  Posrednici u vanjskoj trgovini. Specijalizirana vanjskotrgovinska poduzeća. Komisionari. Inozemni zastupnici. Distributeri. Brokeri. Poduzeće i poduzetništvo u vanjskoj trgovini (osnivanje, registracija i poslovanje privatnog poduzeća u vanjskoj trgovini). Organizacija, prezentacija i priprema za operativno poslovanje društva. Kontrola uspješnosti poslovanja. Poslovanje u slobodnim zonama.
 • Priprema za poslovanje s inozemstvom
  Potrebna znanja za poslovanje s inozemstvom. Poslovne informacije u vanjskoj trgovini. Informacije o bonitetu potencijalnog poslovnog partnera. Korištenje baza podataka u vanjskoj trgovini. Business intelligence. Poslovna kultura i poslovno komuniciranje u vanjskoj trgovini.
 • Ugovori u vanjskotrgovinskom poslovanju
  Elementi kupoprodajnog ugovora. Forme ugovaranja u vanjskotrgovinskoj praksi. Ugovaranje cijena u VT. Cijena kao element izvozničke ponude. Načini ugovaranja cijene. Popusti u cijeni. Zaštitne klauzule u vanjskotrgovinskim kupoprodajnim ugovorima. Valutne klauzula. Indeksna klauzula. Klauzula o primjeni klizne skale.
 • Vanjskotrgovinske kalkulacije
  Pojam i vrste vanjskotrgovinskih kalkulacija. Kalkulacije pri izvozu robe. Pretkalkulacija izvoza robe. Primjer kalkulacije komisionog izvoznog posla u vanjskotrgovinskoj praksi. Kalkulacije pri uvozu robe. Pretkalkulacija uvoznog posla u svoje ime i svoj račun.
 • Poslovna dokumentacija u Vanjskoj trgovini
  Vrijednosni papiri i dokumenti u vanjskoj trgovini. Robni dokumenti. Fakture i vrste faktura. Potvrde o robi. Dokumenti o osiguranju robe u vanjskoj trgovini. Ugovor o osiguranju. Polica osiguranja. Transportni dokumenti. Teretnica. Vrste teretnica. Tovarni list. Karnet TIR. Carinska dokumentacija. Bankovna dokumentacija.
 • Instrumenti platnog prometa s inozemstvom
  Međunarodni dokumentarni akreditiv. Bankovna doznaka u platnom prometu s inozemstvom. Dokumentarna naplata - inkaso dokumenta. Trgovačko kreditno pismo. Čekovi. Mjenica u međunarodnim plaćanjima.
 • Poslovni rizici u vanjskoj trgovini
  Robni rizici i osiguranja od robnih rizika. Rizik vrste, kvalitete i količine robe. Tržišni rizik nabave i prodaje. Rizik izvršenja kupoprodajnog ugovora. Transportni rizici. Financijski rizici i osiguranje. Rizik cijene, izvoznog kredita, konvertiranja, tečajni rizik, valutni rizik, politički rizik. Posebne vrste osiguranja od poslovnih rizika u vanjskoj trgovini.
 • Vrste poslova i djelatnosti u vanjskoj trgovini
  Klasični poslovi uvoza i izvoza robe. Tehnika izvršenja izvoznog posla. Poslovi redovitog uvoza. Pojam i vrste uvoza. Tehnika izvršenja uvoznog posla. Kooperacijski poslovi s inozemstvom. Dugoročna proizvodna kooperacija s inozemstvom. Poslovno tehnička suradnja s inozemstvom. Zajednička ulaganja. Transfer tehnologije.
 • Specifične VT poslovne transakcije
  Vezana trgovina. Sudionici i najznačajnije institucije u vezanoj trgovini. Kompenzacijski poslovi. Vezani barter poslovi. Direktna kompenzacija. Offset programi. Reeksportni poslovi. Switch poslovi. Tranzitna trgovina. Leasing poslovi uvoza i izvoza robe. Franchising poslovi. Malogranični promet.
 • Tehnike zastupničkog, dilerskog i distributerskog poslovanja te investicijski radovi u inozemstvu
  Tehnika zastupničkog poslovanja i konsignacijska prodaja strane robe. Inozemni zastupnik i zastupničko poslovanje. Problemi izbora trgovačkog zastupnika na inozemnom tržištu. Sklapanje ugovora o zastupanju. Tehnika dilersko-distributerskog poslovanja. Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu. Pojam i vrste investicijskih radova. Vrste ugovora u izvođenju investicijskih radova u inozemstvu.
 • Posebne vrste poslova u vanjskoj trgovini
  Poslovi oplemenjivanja robe. Poslovi međunarodnog otpremništva. Međunarodni prijevoz robe i putnika. Tranzitni poslovi. Kontrola količine i kvalitete robe u međunarodnom prometu. Usluge skladištenja i rukovanja robom. Usluge u vanjskoj trgovini. Slobodne gospodarske zone. Turističko poslovanje s inozemstvom. Tehnika izvoza turističkih usluga. Tehnika uvoza turističkih aranžmana.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Uvodni seminar
  Upoznavanje s uvjetima polaganja ispita, podjela tema esejskih radova, upoznavanje s načinom izrade radova i potrebne literature
 • Utjecaj globalizacije na poslovanje
  Definiranje globalizacije i vanjskotrgovinskog poslovanja.Kritika globalizacije.Razlozi nastupa poduzeća na međunarodnom tržištu.Sredstva postizanja ciljeva na međunarodnom tržištu.
 • Poslovna kultura u vanskotrgovinskom poslovanju
  Glavni razlozi u kulturi i njihove promjene.Čimbenici identifikacije kulture.Poslovni običaji u vanjskotrgovinskom poslovanju.
 • Burzovno poslovanje
  Povijesni razvoj i oblici burzi. Vrste poslova na robnim burzama. Posrednici u burzovnom poslovanju. Trgovanje terminskim ugovorima.
 • Strategije trgovanja na robnim burzama
  Jednostrane špekulacije.Zauzimanje duge i kratke pozicije u terminskim ugovorima.Rasponske špekulacije.Hedging kao oblik zaštite od pada i rasta tržišnih cijena. Arbitraža. Trgovanje opcijama na terminske ugovore.
 • Analiza i odabir tržišta
  Strategije ulaska na međunarodna tržišta. Tehnike snimanja međunarodnih tržišta. Analiza čimbenika rizika nastupa na pojedinim međunarodnim tržištima.
 • Međunarodni trgovinski običaji kao ključan element izrade kalkulacija
  Povijesni razvoj međunarodnih trgovinskih običaja. Skupine međunarodnih trgovnskih običaja. Obveze i prava stranaka u međunarodnim kupoprodajnim ugovorima.
 • Uvod u kalkulacije
  Vrste kalkulacija. Značenje kalkulacija u izračunu isplativnosti vanjskotrgovinskih poslova. Metode kalkulacija i njihova primjena na poslovima uvoza i izvoza.
 • Kalkulacije primjeri
  Primjeri izračuna kalkulacija uvoznih i izvoznih poslova. Uspoređivanje isplativosti uvoznih i izvoznih poslova na različitim tržištima.
 • Izravna strana ulaganja i njihovo značenje za razvoj gospodarstva RH
  Oblici izravnih stranih investicija. Pregled izravnih stranih investicija u RH te izravnih stranih investicija RH u zemlje u okruženju.
 • Poslovne isprave u vanjskotrgovinskom poslovanju
  Robne isprave. Transportne isprave. Isprave o osiguranju. Carinske isprave.
 • Instrumenti plaćanja u vanjskotrgovinskom poslovanju
  Bankovna doznaka. Kreditno pismo. Međunarodni dokumantarni akreditiv. Inkaso.
 • Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova
  Pripremni radnje. Operativno obavljanje vanjskotrgovinskih poslova. Završne radnje.

Osnovna literatura

 • Matić, B. Međunarodno poslovanje. Sinergija, Zagreb, 2004.
 • Andrijanić, I. Poslovanje u vanjskoj trgovini. Mikrorad, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura

 • Aržek, Z.; Bendeković, J. Transport i osiguranje. 5. izdanje. Mikrorad, Zagreb, 2008.
 • Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., Sullivan, D. P.:International Business, Enviroments and Operations,Tenth edition, Pearson Education International, 2004.
 • Babić, M. Međunarodna ekonomija. Mate, Zagreb, 2008.
 • Pertot, V.; Sabolović, D. Međunarodna trgovinska politika: tržišna intervencija u međunarodnoj razmjeni. 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Narodne novine, Zagreb, 2004.
 • Zelenika, R. Temelji logističke špedicije. Ekonomski Fakultet Rijeka, Rijeka, 2005.

Slični predmeti

 • Grundlagen Außenhandelsbetriebslehre, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Koeln http://www.f04.fh-koeln.de/
 • Foreign Trade Policy, Richmond - The American International University in London http://www.richmond.ac.uk/
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 15 2 1
Lacković Vincek Zrinka Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Vanjskotrgovinsko poslovanje - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi (prezentiranje teme)5
Timske provjere znanja5
Kolokviji90
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 2 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Za dobivanje potpisa dozvoljeno je izostati 3 puta. 3 izostanka
Prisustvovanje na seminarima 0 10 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje. Za dobivanje potpisa potrebno je prisustvovati na 10 termina seminarske nastave. 4 izostanka
Prezentacije na seminarima 5 1 Prezentiranje odabrane teme eseja na seminarskoj nastavi. Nepredane zadaće Dan nakon prezentiranja.
Timske provjere znanja 5 0 Studenti će podijeljeni u timove (3-5 člana) rješavati kratke provjere znanja. Članovi tima koji bez greške riješe test ostvarit će 1 bod. Ukupno će se provesti 5 kratkih provjera znanja.
100% riješen test
1. kolokvij 45 5 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija
2. kolokvij 45 5 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija


Vanjskotrgovinsko poslovanje - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Esej30
Pismeni ispit50
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh