FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Elektroničko i mobilno poslovanje npp:93120

Engleski naziv

Electronic and mobile business

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj kolegija Elektroničko i mobilno poslovanje je upoznavanje studenata s pristupom elektroničkom i mobilnom poslovanju na provedbenoj, upravljačkoj i strateškoj razini. Predmet ocrtava odnos između internih poslovnih procesa u poduzeću i okoline u uvjetima globalne povezanosti i poslovanja. Pri tome se detaljno analizira suvremena tehnologija na kojoj se baziraju rješenja elektroničkog poslovanja. Prikazuje se i uloga Interneta te mobilnih telekomunikacijskih mreža, kao važne infrastrukture koja nameće nove poslovne modele i koncepte opstanka na tržištu. Predmet analizira najuspješnije primjere elektroničkog i mobilnog poslovanja, ali i velike probleme s kojima se poduzeće suočava kada pokušava uspostaviti novu poslovnu koncepciju. Poseban naglasak stavljen je na međunarodno prihvaćene standarde relevantne za ovu temu. Predmet je usmjeren mladim, praktično orijentiranim stručnjacima na razini provedbe i rukovođenja, koji bi trebali kreativno uvoditi sustave za potporu elektroničkom poslovanju i uklapati ih u suvremene poslovne modele. Oni bi trebali postati eksperti koji kreiraju programska rješenja za potporu elektroničkom poslovanju te rukovodioci koji temelje svoje odluke na konzistentnim i kvantitativnim mjerama uspješnosti poduzeća.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Modelirati podatke pomoću XML-a
 • Razumjeti pojam interoperabilnosti i njegove ključne komponente
 • Razumjeti poslovne modele elektroničkog poslovanja
 • Razviti programski sustav temeljen na servisno-orijentiranoj arhitekturi.
 • Znati arhitekture za potporu elektroničkom poslovanju
 • Znati ključne standarde na kojima se temelji elektroničko poslovanje
 • Znati primijeniti razvojne tehnologije za izgradnju servisno orijentiranih arhitektura

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i ocijeniti učinkovitost uvođenja i korištenja ICT (programskog rješenja i pripadajuće opreme) za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustavaAnalizirati i ocijeniti učinkovitost uvođenja i korištenja ICT (programskog rješenja i pripadajuće opreme) za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava
 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Analizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesaAnalizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesa
 • Analizirati potrebu za e-poslovanjem i primijeniti koncepte e-poslovanjaAnalizirati potrebu za e-poslovanjem i primijeniti koncepte e-poslovanja
 • Analizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke za primjenu koncepata elektroničkog poslovanja podržanih odgovarajućim arhitekturama informacijskih sustava (klasične ili distribuirane)Analizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke za primjenu koncepata elektroničkog poslovanja podržanih odgovarajućim arhitekturama informacijskih sustava (klasične ili distribuirane)
 • Procijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijamaProcijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijama
 • Projektirati, planirati, izraditi i uvesti svaki poslovni složeni informacijski sustav i/ili voditi projektni tim u slučaju kada na tim poslovima mora biti uključen veći broj stručnjakaProjektirati, planirati, izraditi i uvesti svaki poslovni složeni informacijski sustav i/ili voditi projektni tim u slučaju kada na tim poslovima mora biti uključen veći broj stručnjaka
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metode i koncepte planiranja, upravljanja organizacijom i obračuna poslovanjaUtvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metode i koncepte planiranja, upravljanja organizacijom i obračuna poslovanja
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati, procijeniti učinak i donositi odluke vezane uz procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICTUtvrditi uvjete za primjenu, savjetovati, procijeniti učinak i donositi odluke vezane uz procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICT

Sadržaj predavanja

 • Tehnološka osnova elektroničkog poslovanja
  Vrste programskih i sklopovskih arhitektura za potporu elektroničkom poslovanju. Slojevi programske aplikacije i načini interakcije slojeva. Tipične razvojne tehnologije pojedinih slojeva. Uloga pojedinih slojeva u informacijskom sustavu i značaj za elektroničko poslovanje. Važniji standardi elektroničkog poslovanja: HTML, XML, XSL. Razvojne platforme za razvoj suvremenih programskih sustava i njihova komparativna analiza. Primjeri poznatijih razvojnih platformi za pojedine slojeve. Odabir razvojne platforme u zavisnosti od ciljanog poslovnog modela.
 • Povezivanje programskih sustava, interoperabilnost i standardi razmjene podataka
  Povezanost poslovnih procesa i utjecaj na programske sustave koji ih podržavaju. Interoperabilnost programskih sustava kao preduvjet povezivanja složenih poslovnih sustava. Raspodijeljeni programski sustavi i načini njihovog povezivanja. Standardi povezivanja i njihove značajke: (COM, DCOM, web servisi). Povezivanje programskih podsustava unutar poduzeća. Povezivanje standardnih (commercial of the shelf - COTS) i nestandardnih (custom designed) programskih sustava. Povezivanje programa unutar poduzeća. Povezivanje programskih sustava između poduzeća.
 • eXtensible Markup Language (XML)
  Problem standardizacije interoperbilnosti složenih programskih sustava. Značaj XML-a za razvoj elektroničkog poslovanja. XML specifikacija i način njezine definicije (DTD, XML Schema). Industrijski horizontalne i vertikalne XML specifikacije i konzorciji koji ih podržavaju. Analiza specifikacija XML-a i semantički problemi. Specifične XML specifikacije (ebXML, cXML, BizTalk, finXML, RosettaNet,...) i njihova primjena u poslovanju. Konverzija specifikacija primjenom XSLT-a . Alati za obradu i konverziju XML dokumenata.
 • Web servisi
  Elementi, arhitekture i standardi za podršku web servisima. Simple Object Access Protocol (SOAP). Elementi SOAP poruke i tipični primjeri korištenja. Web Services Description Language (WSDL). Universal Description Discovery and Integration (UDDI). Primjeri UDDI repozitorija. Sigurnosni aspekti korištenja web servisa (Kerberos, X509). Upravljanje transakcijama. Utjecaj web servisa na povezivanje poduzeća i poslovanje. Primjeri korištenja web servisa (MS passport). Naplata web servisa. Kvaliteta usluge (Quality of Service) pri korištenju web servisa i utjecaj na cjelinu informacijskog sustava. Modeli ugovaranja pri korištenju web servisa.
 • Poslovni modeli elektroničkog poslovanja
  Tržište u uvjetima elektroničkog poslovanja (digital marketplace). Globalna povezanost i suvremeni konkurentski odnosi. Poslovni modeli i tržišna prednost. Komponente tržišne prednosti. Vrste tržišnih prednosti. Održivost i trajnost tržišne prednosti. Vrijednosni lanac poduzeća (Value chain) i analiza njegove učinkovitosti. Mogućnosti primjene suvremene tehnologije u pojedinim segmentima vrijednosnog lanca. Povezanost vrijednosnih lanaca kao izvor tržišne prednosti. Ključni poslovni procesi u vrijednosnom lancu i njihov preustroj.
 • Elektroničko poslovanje s krajnjim korisnicima – B2C
  Pozicija kupca u uvjetima elektroničkog poslovanja. Primjena suvremene tehnologije pri povezivanju poduzeća i kupaca. Značajniji poslovni modeli B2C poslovanja i preduvjeti njihove primjene. Sustavi za potporu B2C poslovanju i njihova veza s informacijskim sustavom poduzeća. Značajke prodajnih kanala. Upravljanje prodajnim kanalom. Modeli, principi i tehnologije prikupljanja podataka o kupcima/korisnicima. Analiza ponašanja kupaca i sustavi za analizu profila kupaca. Elektronički marketing, strategije pristupa i način korištenja. Upravljanje odnosima s kupcima. Segmentiranje tržišta i interesne skupine. Vrste i uloga portala u suvremenom poslovanju.
 • Financijske transakcije u poslovanju s krajnjim korisnicima
  Mehanizmi plaćanja u poslovanju s krajnjim korisnicima i tehnologije koje ih podržavaju. Prosječna cijena transkacije i isplativost sustava plaćanja. Autentičnost plaćanja. Sljedivost plaćanja i problem anonimnosti. Vrste plaćanja u elektroničkom poslovanju i njihove značajke. Off line i on line sustavi plaćanja. Hash funkcija i njezina primjena u elektroničkom plaćanju. Algoritmi za generiranje elektroničkih kovanica. Mikroplaćanja (GeldKarte, Millicent, Micromint, Payword, PayPal), područja primjene, mogućnosti i ograničenja. Elektronički novac (ecash). Izdavanje elektroničkog novca i slijepi potpis. Problem višestrukog trošenja. Chaumov protokol.
 • Elektroničko poslovanje među poduzećima – B2B
  Povezanost poduzeća i matrični ustroj kao izvor tržišne prednosti. Vrste parterskih odnosa i njihov utjecaj na upravljanje opskrbnim lancem. Segmentacija poslovnih partnera prema ulozi u opskrbnom lancu. Razine odnosa s poduzećima iz okoline (od konkurentne napetosti do strateškog udruživanja). Segmentacija poslovnih procesa obzirom na ulogu u upravljanju opskrbnim lancem. Interni poslovni procesi, njihov značaj za poduzeće i temeljni principi povećanja učinkovitosti (BPR, TQM, 6sigma). Zajednički poslovni procesi, kao izvor strateške prednosti i povećanje njihove učinkovitosti koordinacijom u opskrbnom lancu (xEngineering). Vanjski poslovni procesi (outsourcing). Opskrbni lanac i pozicija poduzeća u njemu. Principi upravljanja opskrbnim lancem i značaj standardizacije. Ključni poslovni procesi (prodaja, nabava, proizvodnja, distribucija). Analiza učinkovitosti opskrbnog lanca. Transakcije u opskrbnom lancu. Organizacijske pretpostavke.
 • Upravljanje opskrbnim lancem
  Razine potpore upravljanju opskrbnim lancem: provedba, planiranje i optimizacija, analiza učinkovitosti. Standardizacija opskrbnog lanca i njezin značaj za učinkovitost upravljanja. Standardi i poznatiji sustavi za potporu upravljanju opskrbnim lancem (Supply Chain Management - SCM) – komparativna analiza i mjesta najveće učinkovitosti (SAP, ORACLE, ARIBA, i2, Manugistics). Povezanost ERP i SCM sustava. Uvođenje SCM sustava. Dinamika upravljanja opskrbnim lancem i mogućnost prilagodbe poduzeća promjenama u opskrbnom lancu. Zavisnost pristupa upravljanju opskrbnim lancem o poziciji u opskrbnom lancu.
 • Elektroničke burze roba i usluga
  Značaj elektroničkih burza roba i usluga (B2B exchanges). Konvergencija burza roba na gobalnom tržištu i analiza industrijskih vertikala. Primjeri poznatijih elektroničkih burza roba i analiza poslovnih modela (MetalExchange, PaperSite). Globalni i lokalni čimbenici razvoja elektroničkih burzi roba. Deregulacija pojedinih segmenata tržišta i utjecaj na razvoj elektroničkih burza roba i usluga.
 • Tehnologije mobilnog poslovanja
  Tehnologije i standardi za potporu mobilnom poslovanju (GSM, GPRS, EDGE, W-CDMA, UMTS, WLAN, Bluetooth, WAP). Komplementarne tehnologije (GPS). Sigurnost mobilnih komunikacija i zaštitni mehanizmi. Brzina prijenosa podataka.
 • Mobilno poslovanje
  Vrste suvremenih mobilnih platformi. Mogućnosti i ograničenja mobilne platforme (ograničenja operacijskog sustava, medija pohrane, brzine). Konvergencija mobilnih platformi. Mobilni uređaj kao dio informacijskg sustava. Programske aplikacije na mobilnim platformama. Vrste mobilnih usluga i poznatiji poslovni modeli. Plaćanje u mobilnom poslovanju. Sigurnost mobilnog poslovanja. Mobilno poslovanje i privatnost.
 • Analiza uspješnosti elektroničkog i mobilnog poslovanja
  Poslovni procesi u uvjetima elektroničkog poslovanja i podaci koje razmjenjuju unutar i izvan poduzeća. Mjesta prikupljanja podataka i uloga informacijskog sustava. Kriteriji učinkovitosti i ključni indikatori poslovanja (Key Performance Indicators - KPI). Odabir, kvantifikacija i usklađenje indikatora poslovanja. Mjerenje i frekvencija uzorkovanja. Uravnoteženi bodovni sustav (Balanced Scorecard - BSC) i programski sustavi za potporu njegovoj provedbi (Dialog Software, SAP BSC, ORACLE BSC). Povezivanje BSC sustava s drugim sustavima za praćenje učinkovitosti poslovanja (Activitiy Based Costing – ABC, Economic Value Added - EVA). Povezivanje sustava za praćenje učinkovitosti poslovanja s informacijskim sustavom poduzeća. Analiza poslovanja na razini više poduzeća.
 • Zakonska regulativa elektroničkog poslovanja
  Problemi Interneta i utjecaj na poslovanje. Regulacija Interneta. Odgovornost za sadržaj. Zaštita privatnosti. Zaštita autorskih prava. Pristup resursima. Ugovaranje usluga na Internetu i temeljni elementi ugovora (Quality of Service – QoS, Service Level Agreement - SLA). Globalno tržište, utjecaj korporacija i određivanje mjesta izvora prihoda, mjesta oprezivanja i odgovornosti. Elektronički potpis, relevantna zakonska regulativa i utjecaj na poslovanje. Temeljni pojavni oblici kriminala na Internetu.
 • Budućnost elektroničkog poslovanja
  Novi poslovni modeli, uvjeti njihove primjene i održivost (Application Service Providing – ASP, Web Services Providing - WSP). Budućnost Interneta, regulacija i oblici prilagodbe kvalitete usluge. Povezivanje tehnologija i njihov utjecaj na poslovanje (povezivanje mobilnih uređaja, GPS sustava, RFID sustava). Oblačno računarstvo (Cloud computing). Kontekstno orijentirani sustavi i predvidivi oblici njihovog razvoja te utjecaj na poslovanje i društvo u cjelini.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe
  U okviru vježbi, studenti će korisiti standardne programske alate, koji se komercijalno koriste za potporu elektroničkom poslovanju, i njihovom primjenom obrađivati praktične primjere. U sklopu toga naučiti će kreirati XML dokumente i njihove definicije, transformirati XML dokumente i prenositi ih u različite specifikacije. Nadalje, korisit će standardni komercijalni alat za potporu upravljanju opskrbnim lancem i upoznati se s njegovim parametrima, principima uspostave (setup) i načinom korištenja. Uz to lab. vježbe obrađuju SODA (servisno-orijentirani razvoj aplikacija) ciklus koji se praktičnim primjerima i zadacima za vježbu ilustrira na razvojnoj platformi Sybase Workspace (Sybase PowerDesigner i Sybase PowerBuilder). Pri tome se detaljnije obrađuju sljedeće teme podijeljene kroz 15 termina lab. vježbi: 1. Temelji SODA-e: XML – vježbe 1. - Kroz objašnjavanje i samostalno rješavanje problemskih zadataka studenti stječu osnove XML-a - DTD, XMLSchema, modeliranje i zapis podataka u XML-u, razmjena podataka zapisanih u XML-u. 2. Temelji SODA-e: BPMN - vježbe 2. - Kroz niz problemskih zadataka studenti upoznaju temelje BPMN notacije, osnovne modele te način primjene. Pri tome se za izradu modela koristi alat Sybase Workspace, to jest njegova komponenta Sybase PowerDesigner. 3. Temelji SODA-e: WSDL - vježbe 3. - Studenti upoznaju osnovnu notaciju i sintaksu WSDL-a, te analizom konkretnih primjera stječu znanja potrebna za interpretaciju i definiranje WSDL specifikacija web servisa. 4. Temelji SODA-e: BPEL - vježbe 4. - Studenti proširuju znanje i primjenu BPMN notacije kroz upotrebu BPEL-a i izvršnih specifikacija poslovnih procesa. Pri tome se za izradu modela i specifikacija koristi alat Sybase Workspace, to jest njegova komponenta Sybase PowerDesigner. 5. Faza modeliranja – SODA ciklus - vježbe 5. i 6. - Kao početnu fazu SODA ciklusa studenti upoznaju fazu modeliranja, koja obuhvaća izradu i definiranje osnovnih modela poput: konceptualnog modela podataka i fizičkog modela podataka, modela poslovnih procesa, modela servisa (objektno orijentirani modeli, ILM, XML model), modeliranje zahtjeva. Pri tome se za izradu modela koristi alat Sybase Workspace, to jest njegova komponenta Sybase PowerDesigner. Studenti upoznaju notaciju pojedinih modela, principe i pravila njihova definiranja i izrade, veze i odnose među modelima te njihovu međusobnu kompatibilnost. 6. Faza razvoja servisa – SODA ciklus - vježbe 7. i 8. - Temeljem faze modeliranja prelazi se na fazu razvoja servisa definiranih prethodnim modelima. Pri tome se u obrađuju: servisi za komunikaciju i rad s bazama podataka, EJB servisi, Java servisi, servisi za razmjenu poruka, SOAP servisi, servisi za transformaciju podataka, servisi potpore poslovnim procesima, te životni ciklus servisa. Za izradu servisa koristi se alat Sybase Workspace, to jest njegova komponenta Sybase PowerBuilder. 7. Orkestracija procesa – SODA ciklus - vježbe 9. i 10. - Treća faza SODA ciklusa jest faza orkestracije procesa. Nakon što su kreirani web servisi prelazi se u fazu njihove orkestracije, to jest povezivanja. Pri tome je nagask stavljen na ključne komponente, poput upravljanja porukama, BAM (business activity monitoring) te konačno upravljanje i povezivanje servisa. Aktivnosti upravljanja i povezivanja servisa se demonstriraju i provode upotrebom alata Sybase Workspace, to jest njegove komponente Orchestration Server. 8. Baze podataka i SODA ciklus - vježbe 11. i 12. - U okviru SODA ciklusa obrađuju se teme razvoja baza podataka korištenih u SOA arhitekturi te načina njihova povezivanja s razvijenim web servisima. Pri tome se obrađuje i tematika upravljanja servisima i bazama podataka, te replikacija baza podataka za potrebe SOA okoline. Kao programska podrška koristi se Sybase Workspace razvojna okolina i njezina podrška za razvoj i upravljanje bazama podataka. 9. Razvoj web aplikacija – SODA ciklus - vježbe 13., 14. i 15. - Posljednja faza SODA ciklusa je razvoj cjelovite web aplikacije. Pri tome studenti na konkretnom primjeru prolaze sve faze SODA ciklusa - modeliranje, razvoj servisa i pripadajućih baza podataka, povezivanje i orkestraciju servisa. Kao programska podrška pri tome se koristi alat Sybase Workspace, te njegove komponente Powerdesigner, Powerbuilder i Orchestration Server.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Sybase PowerDesigner
 • Sybase PowerBuilder

Osnovna literatura

 • Papazoglou, M.P.; Ribbers, P. e-Business: organizational and technical foundations. John Wiley, Chichester, 2006.

Dopunska literatura

 • Coupey, E. Digital Business: Concepts and Strategies. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2004.
 • Corbitt, B.; Al-Quirim, N. E-Business, E-Government and Small and Medium Size Enterprises: Opportunities and Challenges, Idea Group Publishing, 2004.
 • Jelassi, T.; Enders, A. Strategies for E-business: Creating Value through Electronic and Mobile Commerce (Concept and Cases), Prentice Hall, 2004.
 • McAfee, A. Operating an E-Business. McGraw-Hill/Irwin; 2004.
 • Turban, E.; Lee, J.; Kin, D.; Chung, M. Electronic Commerce: A Managerial Perspective. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000.

Slični predmeti

Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Gerić Sandro Laboratorijske vježbe 15 2 4
Predavanje 5 2 1
Vrček Neven Predavanje 10 2 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 18:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 11:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Elektroničko i mobilno poslovanje - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvo nastavi3
Aktivnost na nastavi2
Seminar15
Kolokviji80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo predavanju 1 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Bodovi dobiveni ovim kratkim testom mogu se pripisati u Element: Aktivnost na predavanjima.
Struktura bodova:
0 izostanaka = 1 bod

3 izostanka Izostanke nije moguće nadoknaditi
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 2 1 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka.
Struktura bodova:
0 izostanaka = 2 boda
1 izostanak = 1 bod
2 izostanka = 0 bodova
4 izostanka Studenti koji imaju 3 ili 4 izostanka trebaju nadoknaditi vježbe sa kojih su izostali samostalnom izradom seminara na temu održanu na propuštenom terminu vježbi (u dogovoru sa predmetnim nastavnikom).
Više od 4 izostanka nije moguće nadoknaditi!
Treći tjedan zadnjeg međuispitnog razdoblja.
Seminari 15 8 U okviru lab. vježbi i seminara studenti će samostalno i u timovima kroz praktične seminare obrađivati teme predviđene nastavnim planom i programom.
Izrada seminara sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade powerpoint prezentacije na tu temu, izrade praktičnog (programskog) primjera i prezentiranja obrađene teme na lab. vježbama. Studenti će teme odabrati na prvim lab. vježbama, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka, te zip datoteka sa izvornim kodom programskog primjera) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
8 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. 1. tjedan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 30 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. i rješavanje (programskih) zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 50 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. i rješavanje (programskih) zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Kolokvij ima usmeni dio.
Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih 20 bodova na 2. kolokviju.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
20 bodova
Aktivnost na nastavi 2 0 Kratke provjere (testovi) razumijevanja obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).


Elektroničko i mobilno poslovanje - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 

1.       Model A (obavezna predavanja, lab. vježbe, kolokviji, seminar)  – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u izradi seminara i svih aktivnosti u okviru lab. vježbi kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Vidi model praćenja za redovne studente.

 

2.       Model B (obavezne konzultacije, kolokviji, seminar) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave. Obavezan je dolazak na dva kolokvija kroz semestar (koji se održavaju prema modelu A). Studenti su obavezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara sa predmentnim nastavnikom. Izrada seminara sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade powerpoint prezentacije na tu temu, izrade praktičnog (programskog) primjera i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka, te zip datoteka sa izvornim kodom programskog primjera) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava.

 

 

3.       Model C (obavezne konzultacije, seminar, pismeni i usmeni ispit) – obavezan je dolazak na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave. Studenti su obavezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara sa predmentnim nastavnikom. . Izrada seminara sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade powerpoint prezentacije na tu temu, izrade praktičnog (programskog) primjera i prezentiranja obrađene teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka, te zip datoteka sa izvornim kodom programskog primjera) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom dijelu ispita: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvo nastavi3
Aktivnost na nastavi2
Seminar15
Kolokviji80
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo predavanju 1 0 Na predavanjima se 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Bodovi dobiveni ovim kratkim testom mogu se pripisati u Element: Aktivnost na predavanjima.
Struktura bodova:
0 izostanaka = 1 bod

3 izostanka Izostanke nije moguće nadoknaditi
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama (seminarima) 2 1 Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka.
Struktura bodova:
0 izostanaka = 2 boda
1 izostanak = 1 bod
2 izostanka = 0 bodova
4 izostanka Studenti koji imaju 3 ili 4 izostanka trebaju nadoknaditi vježbe sa kojih su izostali samostalnom izradom seminara na temu održanu na propuštenom terminu vježbi (u dogovoru sa predmetnim nastavnikom).
Više od 4 izostanka nije moguće nadoknaditi!
Treći tjedan zadnjeg međuispitnog razdoblja.
Seminari 15 8 U okviru lab. vježbi i seminara studenti će samostalno i u timovima kroz praktične seminare obrađivati teme predviđene nastavnim planom i programom.
Izrada seminara sastoji se od sljedećih dijelova: pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade powerpoint prezentacije na tu temu, izrade praktičnog (programskog) primjera i prezentiranja obrađene teme na lab. vježbama. Studenti će teme odabrati na prvim lab. vježbama, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka, te zip datoteka sa izvornim kodom programskog primjera) će predati najkasnije tjedan dana prije roka prezentacije putem web sustava.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
8 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. 1. tjedan 3. međuispitnog razdoblja
1. kolokvij 30 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. i rješavanje (programskih) zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 50 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. i rješavanje (programskih) zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje.
Kolokvij ima usmeni dio.
Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih 20 bodova na 2. kolokviju.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
20 bodova
Aktivnost na nastavi 2 0 Kratke provjere (testovi) razumijevanja obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh