FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

7ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Napredne WEB tehnologije i servisi npp:93123

Engleski naziv

Advanced Web technologies and Services

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Cilj kolegija Napredne Web tehnologije i servisi je upoznavanje studenata s naprednim tehnologijama kojima se mogu realizirati složene Web aplikacije. Nakon ovog kolegija, studenti će biti sposobni samostalno razvijati napredne Web projekte. Studenti će moći brzo evaluirati, svladavati, instalirati i koristiti prednosti novih paketa. Svrha kolegija je da studenti nauče planirati, voditi i završiti relativno velike Java programske projekte, te je to razlog njegove projektne orijentiranosti. Naglašena je primjena naprednog Java programiranja pri čemu se tehnike (Applet, Servlet, JSP, JSF, XML, i Web servisi) mogu koristiti u kombinaciji s temeljnim Java klasama. Jezgra kolegija je programski okvir Java Enterprise Edition (Java EE), koji služi za konstrukciju višeslojnih, Web usmjerenih i složenih aplikacija. U kolegiju se daje pregled onovne arhitekture, koja stoji iza Java EE s diskusijom svih komponenti Java tehnologija, koje su sadržane u Java EE. Polaznicima se, uz razumijevanje svrhe i značaja Java EE, daje uvid gdje se trebaju fokusirati njihovi planovi razvoja te kako se utvrđuje koje tehničke vještine trebaju posjedovati članovi razvojnog tima.

Nastava

Predavanje
45sati
Laboratorijske vježbe
45sati

Ishodi učenja predmeta

 • izgraditi složene programske sustave temeljene na naprednim Web tehologijama i servisima
 • objasniti digitalni potpis i certifikat, provesti njihovo kreiranje te ih primjeniti u različitim situacijama (potpis jar datoteke, instalacija na web poslužitelj i dr.)
 • objasniti osobine Java virtualnog stroja te ih primijeniti u razvojnom i izvršnom modelu programskog jezika Java
 • opisati, primijeniti i analizirati različite vrste komponentnih modela (Java Beans i EJB - Enterprise JB)
 • opisati, primijeniti i planirati različite vrste sigurnosnih politika bazirane na programskom jeziku Java
 • opisati, primijeniti i uporediti moderne distribuirane sustave bazirane na Web servisima (SOAP, REST) te putem njih izgraditi nove arhitekture (SOA - servisne)
 • opisati, primijeniti i usporediti različite vrte klasičnih distribuiranih sustava (RMI, CORBA)
 • opisati, primijeniti i usporediti Web tehnologije bazirane na programskom jeziku Java (Servlet, JSP - Java Server Page, JSF - Java Server Face) te ih procijeniti u odnosu na druge tehnologije
 • prepoznati, izabrati i povezati različite vrste servisa (JDBC - baza podataka, POP i SMTP - email, JNDI - imenovanja, JMS - poruka, LDAP - direktorija)
 • prepoznati, primijeniti i analizirati osobine objektno orijentirane paradigme (apstrakcija, generalizacija, učahurenje, nasljeđivanje, nadjačavanje i dr.) bazirane na programskom jeziku Java te ih primijeniti u stvaranju složenih biblioteka, arhitektura
 • prepoznati, primijeniti i analizirati posebne osobine modernih programskih jezika (višedretvenost, serijalizacija, refleksija)
 • prepoznati, primijeniti i usporediti različite aplikacijske okvire (Hibernate, Spring, Struts)
 • razumijeti, primijeniti i analizirati različite razine Java platforme (standardna, poslovna, mikro)

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i ocijeniti učinkovitost uvođenja i korištenja ICT (programskog rješenja i pripadajuće opreme) za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustavaAnalizirati i ocijeniti učinkovitost uvođenja i korištenja ICT (programskog rješenja i pripadajuće opreme) za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava
 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Analizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke za primjenu koncepata elektroničkog poslovanja podržanih odgovarajućim arhitekturama informacijskih sustava (klasične ili distribuirane)Analizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke za primjenu koncepata elektroničkog poslovanja podržanih odgovarajućim arhitekturama informacijskih sustava (klasične ili distribuirane)
 • Izgraditi informacijski sustav temeljen distribuiranim komponentama kao i na autonomnim i međusobno kompetitivnim izvorima znanja i razriješiti konflikte koji se javljaju među izvorima znanjaIzgraditi informacijski sustav temeljen distribuiranim komponentama kao i na autonomnim i međusobno kompetitivnim izvorima znanja i razriješiti konflikte koji se javljaju među izvorima znanja
 • Objasniti stručnoj i općoj publici informatička rješenja za unapređenje poslovne tehnologijeObjasniti stručnoj i općoj publici informatička rješenja za unapređenje poslovne tehnologije
 • Oblikovati softversku arhitekturu složenog informacijskog sustava, odabrati i postaviti odgovarajuću tehnološku platformu i programirati najsloženije dijelove složenog sustavaOblikovati softversku arhitekturu složenog informacijskog sustava, odabrati i postaviti odgovarajuću tehnološku platformu i programirati najsloženije dijelove složenog sustava
 • Odabrati i primijeniti metode i tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinamaOdabrati i primijeniti metode i tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuće sigurnosne mehanizme pri projektiranju i izgradnji informacijskog sustavaOdabrati i primijeniti odgovarajuće sigurnosne mehanizme pri projektiranju i izgradnji informacijskog sustava
 • Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Zašto programski jezik Java. Povijest programskog jezika Java. Osobine programskog jezika Java. Sličnost s drugim programskim jezicima. Razvoj programa. Neovisnost o platformi. Vrste verzija i edicija (standardna-SE, mikro-ME i poslovna-EE). Okolina programskog jezika Java. Ugrađeni tipovi podataka. Operatori. Instrukcije. Definiranje klasa. Preklapanje metoda. nasljeđivanje – specijalizacija i generalizacija. Nadjačavanje metoda. Područje primjene klasa i metoda. Pristup do klasa, metoda i atributa. Sučelja i njihova uloga u realizaciji apstraktnih arhitektura. Grupiranje klasa u pakete. Kreiranje biblioteke klasa. Ugrađene klase i sučelja. Java applet. Primjeri iz JSDK.
 • Napredni elementi programskog jezika
  Obrada pogrešaka i iznimaka. Dretve i višedretveni rad. Sinkronizacija dretvi. Zastarjele metode. Interne klase. Dokumentiranje programa. Modeli upravljanja događajima u grafičkom sučelju. U/I podrška. Pristup na razini bajta i znaka. Korištenje tokova. Serijalizacija podataka.
 • Programiranje mrežnih resursa
  Osnovni koncepti mreže računala. Internet standardi. Utvrđivanje naziva računala. Uspostavljanje veze između računala primjenom socketa. Uloga portova. Pretraživanje aktivnosti poslužitelja. Testiranje klijenata. Realizacija mini httpd poslužitelja.
 • Sigurnost
  Anatomija Java programa. Sigurnosni modeli. Definiranje sigurnosne politike. Definiranje pristupa do lokalnih resursa. Definiranje pristupa do mrežnih resursa. Definiranje pristupa za vanjske klijente.
 • Digitalni potpis i certifikat
  Osnove digitalnog potpisa i certifikata. Alati za potpis dokumenta i kreiranje certifikata. Koraci kod potpisivanje, preuzimanja, slanja i prijema dokumenta. Kreiranje i instaliranje potpisanog appleta. Kreiranje i preuzimanje certifikata.
 • Programske komponente
  Osnovni principi komponentnog pristupa razvoju programske podrške. Poznate komponentne arhitekture. JavaBeans komponente. Karakteristike JavaBeans arhitekture: uzorci dizajna. refleksija i serijalizacija objekta. Alati za kreiranje JavaBeans klasa. Integracija novih JavaBeans komponenata u postojeće sustave i alate. Aktivacijski okvir Jave (JAF – Java Activation Framework).
 • Elementi za pristup do podataka
  Model povezivanja na baze podataka (JDBC – Java DataBase Connectivity). Vrste JDBC upravljačkih programa. Realizacije veze na bazu podataka. Izvršavanje naredbi. Obrada primljenih podataka. rad s meta podacima. Skupni/transakcijski pristup bazi podataka. XML. Definiranje strukture: DTD i XML Schema. Definiranje transformacije XML dokumenta u drugi tip dokumenta primjenom XSL. Obrada XML dokumenta primjenom JAXP (Java API for XML Processing). Metode obrade XML dokumenta: Simple API for XML - SAX i Document Object Model - DOM. Transformacijska arhitektura XSLT.
 • Elementi za poslužiteljsku stranu
  Arhitektura servleta. Životni ciklus servleta. Bitne klase i sučelja za rad sa servletima. Inicijalizacija parametara aplikacije i servleta. Praćenje rada korisnika primjenom kolačića i sesija. Komunikacija servleta i drugih resursa. Nadzor rada korisnika na razini aplikacije, sesije i njihovih pojedinih atributa. Korištenje slušača i filtera. JavaServer Pages (JSP) arhitektura. Odnos JSP i servleta. Osnovni elementi JSP skriptnog jezika. Ugrađeni objekti. Primjena jezika izraza. Proširenje osnovnih elemenata JSP sktiprnog jezika primjenom biblioteka JSP oznaka (JSP Tags). Realizacija korisničkog sučelja primjenom JavaFaces. Navigacija, internacionalizacija i lokalizacija web aplikacija. Konfiguriranje isporuke web aplikacije.
 • Osnovni servisi
  Osnove servisa imenovanja. Servisi imenovanja primjenom Java Naming and Directory Interface - JNDI. Osnove servisa direktorija. Servisi direktorija primjenom JNDI (Lightweight Directory Access Protocol - LDAP, Directory Naming Service - DNS, Network Information System - NIS, Novell Directory Service - NDS). Transakcijski servis (Java Transactional API - JTA i Java Transactional Service - JTS). Servis poruka (Java Messaging Service - JMS i Java API for XML Messaging - JAXM). Slanje i prijem e-mail poruka (JavaMail).
 • Distribuirana obrada
  Distribuirani sustavi. Evolucija distribuiranih sustava i arhitektura. CORBA arhitektura. Posrednik kod zahtjeva za objektom (Object Request Broker – ORB). Komunikacijski protokol za povezivanje CORBA aplikacija preko Interneta (Internet-Inter-Orb Protocol – IIOP). Jezik opisa sučelja (Interface Definition Language – IDL). Faze razvoja CORBA programa i potrebni alati. Poziv udaljene metode (Remote Method Invocation – RMI). RMI arhitektura. RMI i IIOP. Preslikavanje Java u IDL. Faze razvoja RMI programa i potrebni alati.
 • Web servisi
  Arhitektura web servisa. Podupirajući standardi za web servise. Jednostavni protokol za pristup do objekata (Simple Object Access Protocol – SOAP). Jezik opisa web servisa (Web Service Description Language – WSDL). Podrška za XML bazirani poziv udaljene procedure (Java API for XML based Remote Procedure Call - JAX-RPC). Podrška za RESTful Web servise. Univerzalni opis, otkrivanje i integracija (Universal Description, Discovery and Integration - UDDI). Usporedba web servisa s drugim arhitekturama za udaljenu obradu.
 • Složeni komponentni model
  Tehnologija složenog komponentog modela (Enterprise JavaBeans – EJB) i njene koristi. Kada se preporučuje primjena EJB. Komponenta za praćenje rada (Session Bean). Komponenta za spremanje i pristup do podataka (Entity Bean). Komponenta za komuniciranje (Message-Driven Bean). Osobine i primjena Java Persistence API (JPA). Osobine i primjena objektno-relacijskog preslikavanja (ORM). Realizacija transakcija. Pristup do resursa. Sigurnost. Priprema za isporuku web aplikacije.

Sadržaj seminara/vježbi

 • VJEŽBE
  U okviru vježbi studenti će koristiti specifične programske alate koji se koriste za razvoj složenih web aplikacija i web servisa. U sklopu toga naučit će osnovne i napredne osobine programskog jezika Java, osobine nekoliko komponentnih modela, nekoliko načina realizacija web aplikacija, povezivanje aplikacija i distribuiranje obrade. Za realizaciju projekata naučit će instalirati i konfigurirati web poslužitelj, aplikacijski poslužitelj i poslužitelj baze podataka. Studentima će se pridružiti projektni zadaci koje trebaju dovršiti i prezentirati u dogovorenom terminu.

Osnovna literatura

 • Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Core Java, Volume I: Fundamentals, 8th Edition, Prentice Hall, 2007.
 • Cay S. Horstmann, Core Java, Vol. 2: Advanced Features, Prentice Hall; 8 edition, 2007.
 • Antonio Goncalves, Beginning Java EE 6 Platform with GlassFish 3: From Novice to Professional, Apress, 2009.
 • Materijali s predavanja dostupni u zatvorenom sustavu za e-obrazovanje http://elf.foi.hr/

Dopunska literatura

 • James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha: The Java Language Specification Third Edition, Addidon-Weslay, 2005.
 • Ken Arnold; James Gosling; David Holmes: The Java Programming Language, Fourth Edition, Prentice Hall, 2005.

Slični predmeti

 • Northern Michigan University, Advanced Web Programming, ttp://cs.nmu.edu/courses/cs460.html
 • Dalhousie University, Advanced Web Programming, http://www.cs.dal.ca/~jamie/course/CS/4173/
 • Linköping University, Advanced Web Programming, http://www.ida.liu.se/education/ugrad/courses/tf/TDDB69/
 • California State University, Web design and management, http://mieszko.csudh.edu/csc455su03.html
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kermek Dragutin Laboratorijske vježbe 9 5 1
Predavanje 9 5 1
Novak Matija Laboratorijske vježbe 9 5 3
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Napredne WEB tehnologije i servisi - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi5
Aktivnost na nastavi5
Domaće zadaće25
Kolokviji15
Projekt50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


U  projektnom modelu  nastava  se  izvodi  u  5+5  tjedana  s  pojačanom  satnicom  kako  bi  se predavanja,  seminari,  vježbe  i  laboatorijske  vježbe  izveli  u  10  umjesto  u  15  tjedana.  U zadnjoj  trećina  semestra  studenti  izrađuju  svoje  projekte  te  ih  prezentiraju  prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja. 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 90 +
Projekt + + + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 0 Na predavanjima se minimalno 5 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 2 izostanka. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom (5 minutni test) koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Bodovi dobiveni ovim kratkim testom mogu se pripisati u Element: Aktivnost na predavanjima. 4 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastave. Ukoliko se ima više izostanaka od granice (4) nije moguće nadoknaditi te se gubi potpis iz predmeta. Zadnji dan konzultacija u 15. tjednu nastave
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 3 0 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Dozvoljena su 3 izostanka. 5 Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do zadnjeg dana
13. tjedna nastave. Ukoliko se ima više izostanaka od granice (5) nije moguće nadoknaditi te se gubi potpis iz predmeta.
Zadnji dan konzultacija u 15. tjednu nastave
Aktivnost na predavanjima 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima, popuniti ankete ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!).
Aktivnost na laboratorijskim vježbama 3 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl.
Domaće zadaće 25 12 Ukupno ima 4 zadaća koje zajedno nose 25 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak tijekom laboratorijskih vježbi (i nastaviti kod kuće) i postaviti na Web unutar zadanog roka. Svaki student treba nasumično minimalno 1 puta predstaviti svoju zadaću. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 8 bodova i 3 nepredane zadaće Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do zadnjeg dana 13. tjedna nastave. Predati i obraniti zadaće koje nisu obrađene ili ponoviti zadaće za koje nisu dobiveni bodovi. Ukoliko se ima manje bodova od granice (8) ili više nepredanih zadaća od granice (3) nije moguće nadoknaditi te se gubi potpis iz predmeta. Zadnji dan 15. tjedna nastave
1. kolokvij - teorijski dio 4 1 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 0 1. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja - potrebno je zadovoljiti minimalni broj dodova na teorijskom i praktičnom dijelu kolokvija
1. kolokvij - praktični dio 4 2 Rješavanje kratkog programskog problema u programskom jeziku Java, izrada JUnit testova. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 0 1. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja - potrebno je zadovoljiti minimalni broj dodova na teorijskom i praktičnom dijelu kolokvija
2. kolokvij 7 2 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. 2. kolokvij ponavlja se tjedan dana nakon prvog pisanja
Projekt 50 15 Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt najkasnije do kraja nastavnog dijela semestra tj. 17. tjedna nastave. Studenti se trebaju predbilježiti prije 2. međuispitnog razdoblja za tjedan u kojem će imati obranu projekta. Projekt se može braniti prema objavljenim terminima u sustavu Moodle ELF unutar predbilježenog tjedna za obranu. Prijave za obranu projektnog rješenja šalju se kao odgovor na poruku unutar foruma koja određuje termin koji odgovara studentu. Promjena odabranog tjedna obrane projekta povlači penalizaciju od -10% bodova iz projekta. Promjena termina unutar odabranog tjedna povlači penalizaciju od -10% bodova iz projekta. Prema redoslijedu prijava obavit će se obrane projektnog rješenja. Prijava za izabrani termin obrane projekta vrijedi ukoliko je obavljena NAJKASNIJE 24 sata prije njegovog termina.

Stimulacije i penalizacije:
-studenti/ce koji obrane projekt u 13. tjednu nastave stimuliraju se sa 30% + (1% * broj dana) (od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 14. tjednu nastave stimuliraju se sa 23% + (1% * broj dana) (od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 15. tjednu nastave stimuliraju se sa 16% + (1% * broj dana) (od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 16. tjednu nastave stimuliraju se sa 10% + (1% * broj dana) (od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova
-studenti/ce koji obrane projekt u 17. tjednu nastave stimuliraju se sa 0% + (2% * broj dana) (od ponedjeljka (4) prema petku (0) sa smanjenjem za 1) bodova.

Studenti/ce koji na obrani projekta steknu minimalno 15 bodova ali NEMAJU dovoljno bodova za pozitivnu ocjenu ili žele bolju ocjenu (ako odobri predmetni nastavnik) nastavljaju rad na postojećem projektnom zadatku uz sljedeće elemente:
-studenti/ce koji obrane projekt do zadnjeg termina u srpnju ak. godine penaliziraju se sa -10% bodova
-studenti/ce koji obrane projekt do zadnjeg termina u rujnu ak. godine penaliziraju se sa -20% bodova.
-studenti/ce koji obrane projekt do zadnjeg termina u veljači sljedeće ak. godine penaliziraju se sa -30% bodova.

Penalizacije koje su nastale temeljem odobrene promjene termina obrane projekta (tjedna ili dana u tjednu) kumuliraju se s ostalim stimulacijama i penalizacijama.

Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
8 Ukoliko se ima manje bodova od granice (8) iz definiranih ketagorija u obrascu za ocjenjivanje nije moguće nadoknaditi te se gubi potpis iz predmeta. Studenti koje brane projekt u zadnjeg tjednu obrane projekta NE mogu imati nadoknadu. Zadnji objavljeni termin za nadoknadu obrane projekta u 17. tjednu nastave


Zadaće
ZadaćaBodova
1.zadaća8
2.zadaća6
3.zadaća5
4.zadaća6
ZBROJ25

Napredne WEB tehnologije i servisi - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće25
Pismeni dio ispita25
Projekt50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Izvanredni  studenti  koji su u važećoj ak .godinu prvi puta upisali predmet ili su ga ponovno upisali trebaju  se javiti  predmetnom  nastavniku  u  vrijeme  konzultacija  i  to  najkasnije  do  kraja  3.  tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet te se opredjeliti za jedan od dvamodela rada na predmetu s obzirom na svoje obaveze i mogućnosti dolaska na nastavu:

a) model za izvanredne studentes jednakim sustavom obaveza kao i redoviti studenti. Studenti se trebaju javiti što prije kako bi se uključili u nastavni proces bez gubitaka nastave i izostanaka.

b) model za izvanredne studente koji nisu u mogućnosti  dolaziti  na  nastavu. Predavanja  nisu  obavezna. Studentima stoji na raspolaganju osnovna i dopunska literatura te materijali sa svih predavanja (prezentacije i programski  primjeri)  u  sustavu  e-učenja. Laboratorijske vježbe nisu obavezne. Studenti trebaju  doći na konzultacije tijekom semestra kako bi dobili pomoć oko zadaća. Za svaku zadaću postoji forum unutar kojeg se može postaviti pitanje nastavnicima ili studentima. Student treba izraditi sve potrebne zadaće(odnosno steći minimalan  broj  bodova  iz  zadaća) koje brani u dogovorenom terminu konzlultacija.  Minimalan  broj  bodova  iz domaćih zadaća treba biti zadovoljeno najkasnije do kraja nastavnog dijela semestra tj. prije početka ispitnog dijela. Studenti koji to ne ostvare NEĆE moći polagati predmet do sljedećeg izvođenje predmata u sljedećoj ak. godini. Studenti  dolaze  na  konzultacije  tijekom nastavnog  dijela semestra  za  dogovor  u  vezi projektnog  zadatka. Prije  izlaska  na  obranu  projekta  studenti  trebaju  zadovoljiti  minimalan  broj  bodova  iz zadaća. Za  svaki  projektni  zadatak  postoji  forum  unutar  kojeg  se  može  postaviti  pitanje nastavnicima ili studentima. Prije izlaska na ispit studenti trebaju zadovoljiti minimalan broj bodova iz zadaća i  projektnog  zadatka.  Studenti  ne  izlaze na  kolokvije. Studenti na ispitu pišu pisani dio ispita. Za sva pitanja studenti se mogu javiti nastavnicima putem emaila s vlastite adrese iz @foi.hr domene.

Izvanredni studenti koji se NE jave predmetnom nastavniku najkasnije do kraja 3. tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet NEĆE MOĆI POLAGATI predmet u tekućoj akademskoj godinu.

Izvanredni studenti koji su u prethodnoj ak .godinu prvi puta upisali predmet ili su ga ponovno upisali, a nisu stekli potreban broj bodova iz zadaća, trebaju  se javiti  predmetnom  nastavniku  u  vrijeme  konzultacija  i  to  najkasnije  do  kraja  3.  tjedna nastave u semestru u kojem se izvodi predmet.


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Domaće zadaće 25 12 Ukupno ima 4 zadaća koje zajedno nose 25 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti na Web najkasnije 3 dana prije obrane na konzultacijama, u terminu dogovorim s predmetim nastavnikom. Student može braniti jednu po jednu zadaću ili više njih ovisno o vlastitim mogućnostima. Student koji ne obrani određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Projekt 50 15 Samostalni projekt koji se dodjeljuje studentu najkasnije do početka 1. međuispitnog razdoblja. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Projekt se može braniti nakon što student stekne minimalne uvjete iz domaćih zadaća. Obrana projekta obavlja se prema objavljenim terminima u sustavu Moodle ELF. Prijave za obranu projektnog rješenja šalju se kao odgovor na poruku unutar foruma koja određuje termin koji odgovara studentu. Prema redoslijedu prijava obavit će se obrane projektnog rješenja. Prijava za izabrani termin obrane projekta vrijedi ukoliko je obavljena NAJKASNIJE 24 sata prije njegovog termina. Promjena dogovorenog/odabranog termina obrane rezultira u oduzimanju -10% od projekta. Penalizacije koje su nastale temeljem odobrene promjene termina obrane projekta kumuliraju se s ostalim penalizacijama.

Korištenje tuđeg rješenja/plagijat je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Pisani dio ispita - teorijski dio 17 8 Uvjeti za izlazak na pismeni dio ispita su stečeni minimalni bodovi iz domaćih zadaća i projekta. Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Pisani dio ispita - praktični dio 8 4 Rješavanje kratkog programskog problema u programskom jeziku Java, izrada JUnit testova. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Zadaće
ZadaćaBodova
1.zadaća8
2.zadaća6
3.zadaća5
4.zadaća6
ZBROJ25

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh