FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Operacijska istraživanja 2 npp:93124

Engleski naziv

Operational Research 2

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Cilj kolegija

Upoznati ostale teoretske podloge, metode i tehnike operacijskih istraživanja s posebnim naglasakom na područja iz prakse na koja se ova znanja mogu primijeniti. Na taj način studenti se osposobljavaju za prepoznavanje problema i izbor adekvatnih metoda i tehnika za njegovo rješavanje

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • definirati temeljne koncepte i zapise modela operacijskih istraživanja
 • klasificirati i prepoznati strukture i tipove modela operacijskih istraživanja
 • koristiti literaturu koja se bavi operacijskim istraživanjima, uređivač matematičkog teksta i sustav samostalno učenje i pripremanje prezentacija
 • koristiti programske alate koji podržavaju metode i tehnike operacijskih istraživanja
 • prezentirati primjenu metoda i tehnika operacijskih istraživanja na primjeru odabranog problema
 • primijeniti metode i tehnike operacijsih istraživanja na rješavanje praktičnih problema
 • primijeniti odgovarajuće metode za rješavanje konkretnih problema
 • primijeniti teoreme i algoritme operacijskih istraživanja na modeliranje praktičnih problema srednje težine
 • rad u timu na problemskim zadacima iz područja operacijskih istraživanja

Ishodi učenja programa

 • Analizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metodološke pristupe razvoju organizacijskih i informacijskih sustavaAnalizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metodološke pristupe razvoju organizacijskih i informacijskih sustava
 • Analizirati, preporučiti, implementirati i koristiti sustave za e-učenje u skladu s metodičkim i pedagoškim principima Analizirati, preporučiti, implementirati i koristiti sustave za e-učenje u skladu s metodičkim i pedagoškim principima
 • Formulirati problem iz realnog svijeta u smislu problemskog zadatka u informatici te ga znati riješiti i rješenje evaluiratiFormulirati problem iz realnog svijeta u smislu problemskog zadatka u informatici te ga znati riješiti i rješenje evaluirati
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Osmisliti projekt učinkovitog unapređenja poslovne tehnologije poslovnog sustava uz korištenje suvremenih ICT te realizirati takav projekt vlastitim razvojem ili izborom prikladnog standardnog softveraOsmisliti projekt učinkovitog unapređenja poslovne tehnologije poslovnog sustava uz korištenje suvremenih ICT te realizirati takav projekt vlastitim razvojem ili izborom prikladnog standardnog softvera
 • Prepoznati kritične procese i klase podataka poslovnog sustava, izgraditi formalni model procesa i klasa te ga optimizirati i ponuditi prijedloge poboljšanja poslovnog sustavaPrepoznati kritične procese i klase podataka poslovnog sustava, izgraditi formalni model procesa i klasa te ga optimizirati i ponuditi prijedloge poboljšanja poslovnog sustava
 • Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • Procijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijamaProcijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijama
 • Razviti i validirati sustav mjerenja organizacijske učinkovitosti uz primjenu odgovarajućih programskih alataRazviti i validirati sustav mjerenja organizacijske učinkovitosti uz primjenu odgovarajućih programskih alata

Sadržaj predavanja

 • Modeli na mreži: Temeljne definicije, problem najkraćeg puta, problem maksimalnog toka
  Graf. Definicija mreže i njezinih elemenata. Primjeri. Problem izbora najkraćeg puta na mreži: definicija i način rješavanja, Dijkstra algoritam. Problem najkraćeg puta kao problem pretovara. Problem maksimalnog toka: definicija, rješavanje pomoću linearnog programiranja, Ford-Fulkerson metoda
 • Metode mrežnog planiranja
  Definicija mrežnog planiranja. Projekt i njegove karakteristike. Planiranje projekta. Faze mrežnog planiranja, analiza aktivnosti i njihovog vremenskog trajanja, analiza resursa i troškova. Koraci CPM metode – metode za planiranje determinističkih projekata Specifičnosti stohastičkih projekata. Predviđanje vremenskog trajanja stohastičkih projekata. PERT metoda. Koraci PERT metode za planiranje stohastičkih projekata
 • Teorija igara
  Osnovni pojmovi: Definicija teorije igara. Osnovni pojmovi. Matrične igre. Vrste matričnih igara. Čiste i mješovite strategije. Von Newmanov teorem i sedlo amtrične igre. Dominantne strategije. Grafičko rješavanje matričnih igara. Metode za rješavanje matričnih igara: Analitičko rješavanje matričnih igara. Matrične igre s više strategija: definicija, karakteristike. Simpleks algoritam za rješavanje matričnih igara s više strategija.
 • Modeli zaliha
  Deterministički EOQ modeli zaliha: Definicija zaliha, troškovi upravljanja zalihama: inicijalni troškovi i troškovi naručivanja, troškovi jedinice naručivanja, troškovi skladištenja, penali. Modeli naručivanja ekonomski isplativih količina zaliha (EOQ modeli): uvjeti izrgadnje modela. Izgradnja bazičnog EOQ modela, postupak dobivanja rješenja, interpretacija rješenja. Analiza osjetljivosti ukupnih troškova zaliha u odnosu na količinu narudžbe. Probabilistički modeli zaliha: Modeli jednog perioda. Koncept marginalne analize. Model diskretnih narudžbi: problem maloprodaje. Model kontinuiranih narudžbi. EOQ model s neizvjesnim narudžbama: određivanje uvjeta ponovnog naručivanja za različite slučajeve. ABC klasifikacijski model zaliha: određivanje uvjeta ponovnog naručivanja za različite slučajeve.
 • Determinističko dinamičko programiranje
  Temeljne definicije: Definicija dinamičkog programiranja, funkcija cilja, formuliranje rekurzivnih relacija. Karakteristike primjene dinamičkog programiranja: višeetapno odlučivanje - postupno donošenje odluke, mogućnost izbora stanja u svakoj etapi, odluka u nekoj etapi sadrži odluke svih prethodnih etapa, odluka više etapa optimalna je odluka ranijih etapa, rekurzivna relacija etape prikazuje troškovno-prihodovnu stranu ranijih etapa. Problem zaliha: Definiranje funkcije cilja i kapaciteta resursa za problem zaliha. Postavljanje modela problema zaliha – problem minimuma. Formuliranje rekurzivnih relacija. Izvođenje iteracija i formiranje rješenja nakon svake iteracije. Određivanje optimalnog rješenja. Razmještaj resursa: Definiranje funkcije cilja i ograničenja za problem razmještaja resursa. Postavljanje modela razmještaja resursa – problem maksimuma. Formuliranje rekurzivnih relacija. Izvođenje iteracija i formiranje rješenja nakon svake iteracije. Određivanje optimalnog rješenja.
 • Markovljevi lanci
  Definicija stohastičkog procesa i Markovljeve vjerojatnosti. Markovljev lanac. Postavljanje problema. Matrica prijelaznih vjerojatnosti, stanja Markovljevih lanaca, vjerojatnosti stabilnog stanja i srednje i prvo prijelazno vrijeme. Interpretacija vjerojatnosti stabilnog stanja. Korištenje vjerojatnosti stabilnog stanja u odlučivanju. Primjer – izbor optimalne promidžbene strategije.
 • Teorija repova čekanja
  Osnovni pojmovi teorije repova čekanja: Terminologija repova čekanja. Značajke procesa dolazaka u red čekanja i procesa usluživanja. Discipline reda i topografija repova čekanja. Modeliranje procesa dolazaka u red čekanja: dinamika dolazaka, izbor razdiobe dolazaka (eksponencijalna, Poissonova, Erlangova), dinamika usluživanja, izbor razdiobe za usluživanje (eksponencijalna, Poissonova, Erlangova). Kendall-Leeov zapis redova čekanja. Paradoks vremena čekanja. Formuliranje različitih sustava repova čekanja: Modeli repova čekanja i njihove definicije: M/M/1/GD/∞/∞, M/M/s/GD/∞/∞, M/G/∞/GD/∞/∞, M/G/1/GD/∞/∞. Vjerojatnosti stanja repa čekanja. Proračun parametara repa čekanja: prosječan broj dolazaka u rep, prosječno vrijeme čekanja u repu, broj jedinica u repu za čekanje, prosječno vrijeme usluživanja, broj jedinica koje se uslužuju, prosječno vrijeme čekanja u sustavu, broj jedinica u sustavu. Model održavanja strojeva: Definicija modela održavanja strojeva. Definiranje parametara modela: raspodjela dolazaka u red i rasporeda vremena usluživanja, očekivani broj ispada strojeva, očekivani broj strojeva koji čekaju na uslugu, prosječno vrijeme trajanja kvara, prosječno vrijeme čekanja na popravak. Proračun troškova održavanja.
 • Ostale teme u operacijskim istraživanjima
  Upoznavanje s principima nelinearnog programiranja. Kvadratno i razdjeljeno programiranje. Višeindeksni modeli. Modeli prognoziranja. Simulacije.

Sadržaj seminara/vježbi

 • VJEŽBE
  Za vrijeme predavanja studenti upoznaju teoretske osnove dinamičkog, mrežnog i stohastičkog programiranja. Ovo se znanje utvrđuje kroz vježbe koje se izvode u manjim grupama čiji je cilj praktično svladavanje metoda i tehnika dinamičkog, mrežnog i stohastičkog programiranja. Na seminarima studenti rade u timovima, koji obrađuju primjere iz prakse, uz pomoć znanja usvojenih na predavanjima i vježbama. Svaki tim dužan je problem obraditi u cjelosti i prezentirati ga auditoriju. Software: Pert Chart Expert, Gambit

Osnovna literatura

 • Barković, D. Operacijska istraživanja. 2 izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2001.
 • Martić, Lj. Nelinearno programiranje: odabrana poglavlja. Informator, Zagreb, 1973.

Dopunska literatura

 • Martić Lj. Primjena matematičkih metoda u ekonomskoj analizi. zbirka zadataka, Informator, Zagreb, 1976.
 • Ravindran, Phillips, Solberg Operatons Research. John Wiley and Sons, New York, 1997.
 • White, D. J.; Operational Research. J. Wiley & Sons, Chichester - New York i dr., 1985.
 • Handy, A.T. Operations Research – An Introduction. Prentice-Hall, New York, 1997.

Slični predmeti

 • London School of Economics and Political Science http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/2003_OR202.htm (OR202.1) http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/2003_OR401.htm
 • Virginia Commonwealth University, Department Of Statistical Sciences and Operations Research http://www.stat.vcu.edu/ssor500.html#o520
 • Case Western Reserve University, Weatherhead School of Management, Depart. of Operations http://weatherhead.case.edu/orom/courseList.cfm# (OPRE411B)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 15 2 1
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 15 1 2
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Operacijska istraživanja 2 - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kratka provjera 110
Kratka provjera 210
Kolokvij 1 25
Kolokvij 225
Aktivnost10
Projekt20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Za prolaz na kolokviju potrebno je sakupiti 50% bodova na svakom kolokviju. Studenti mogu ponavljati samo jedan od kolokvija.

Uvjeti za ocjenu i potpis:

Za potpis je potrebno skupiti minimalno 30 bodova, pri čemu treba 5 bodova biti iz projekta.

Za ocjenu je potrebno skupiti minimalno 50 bodova, položiti sve kolokvije i ostvariti min 5 bodova iz projekta. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u projektnim zadacima, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Ponavljanje jednog nepoloženog kolokvija + 90 +
Krajnji rok predaje projekta +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Predavanja su obavezna Ne može se nadoknaditi
Aktivnost na nastavi 10 0 Studenti sudjeluju u razumjevanju obrađenog gradiva i aktivno prisustvuju pri prezentiraju riješenja pojedinih slučajeva. Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 20 0 Predviđene su dvije kratke provjere znanja. Kratke provjere održavaju se nenajavljeno na predavanjima. Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje.Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
Projekt 20 5 Svaki student dobiva temu iz područja operacijskih istraživanja koju treba istražiti i obraditi u obliku projekta. Za projekt je potrebno analizirati neki poslovni problem iz perspektive gradiva obrađenog na nastavi ili obraditi odabranu temu iz domene operacijskih istraživanja izvan nastavnog gradiva. Projekt učestvuje kao obavezni element u broju bodova za potpis. Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100 0 Ponavljati se može samo jedan kolokvij. Za ocjenu je potrebno skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije


Operacijska istraživanja 2 - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kratka provjera 110
Kratka provjera 210
Kolokvij 1 25
Kolokvij 225
Aktivnost10
Projekt20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

Za prolaz na kolokviju potrebno je sakupiti 50% bodova na svakom kolokviju. Studenti mogu ponavljati samo jedan od kolokvija.

Uvjeti za ocjenu:

Za ocjenu je potrebno skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u projektnim zadacima, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 90 +
Kolokvij 2 + 90 +
Ponavljanje jednog nepoloženog kolokvija + 90 +
Krajnji rok predaje projekta +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Izvanredni studenti nisu obavezni prisustvovati redovnoj nastavi.
Aktivnost 10 0 Radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara sa prof.dr.sc. Vesnom Dušak ili dr.sc. Nikolinom Žajdela-Hrustek. Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 20 0 Predviđene su dvije kratke provjere znanja. Kratke provjere održavaju se nenajavljeno na predavanjima. Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
Projekt 20 0 Svaki student dobiva temu iz područja operacijskih istraživanja koju treba istražiti i obraditi u obliku projekta. Za projekt je potrebno analizirati neki poslovni problem iz perspektive gradiva obrađenog na nastavi ili obraditi odabranu temu iz domene operacijskih istraživanja izvan nastavnog gradiva. Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100 0 Ponavljati se može samo jedan kolokvij. Za ocjenu je potrebno skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije


Uvjeti polaganja predmeta putem kontinuiranog praćenja za izvanredne studente:

 1. Kolokviji (50 bodova)- rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje
  - pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
  - iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvije u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija
  - za prolaz na kolokviju potrebno je skupiti minimalno 50% bodova
  - jedan od kolokvija može se ponavljati u trećem međuispitnom razdoblju

  2. Aktivnost (10 bodova) - radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara s izvođačima kolegija.

  3. Kratke provjere (20 bodova) - ukupno 4 kratke provjere koje se provode na predavanjima i vježbama
  - pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
  - iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kratke provjere u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija

  4. Timski  rad i prezentacija programskog zadataka (20 bodova) - obrada teme uključujući i programska rješenja (timski rad)
  - prezentira se u isto vrijeme kada prezentiraju redovni studenti
  - iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu prezentirati u dogovoru s izvođačima kolegija u vrijeme konzultacija  Kontinuirano praćenje je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Izvanredni studenti koji žele položiti predmet Operacijska istraživanja na redovnom ispitnom roku

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti na međuispite, te prezentirati i braniti projektni rad polažu predmet izlaskom na pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Usmenom ispitu pristupa se nakon uspješno položenog pismenog ispita. Na pismenom ispitu mora se sakupiti minimalno 50% bodova od ukupnog broja bodova. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh