FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Statističke metode za informatičare npp:93128

Engleski naziv

Statistic Methods for Students of Informatics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Cilj kolegija

Cilj kolegija Statističke metode za informatičare je produbiti znanje osnovnih statističkih metoda stečeno u okviru kolegija Statistika i osposobiti studente za korištenje programske podrške za provođenje statističkih ispitivanja. Početni dio programa daje čvrsti teorijsku bazu za obradu parametarskih i neparametarskih statističkih metoda. Iskustvo pokazuje da korištenje statističke programske podrške, bez čvrsto utemeljenog znanja statistike, rezultira nekvalitetnim statističkim obradama. Stoga je kolegij usmjeren na premošćivanje jaza između teorijskog znanja i konkretne primjene. Od programske podrške koristit će se Excel koji je pogodan jer je široko dostupan i specijalizirani programski paketi kao što su Statistica i SAS. Za statističke obrade koristit će se specijalizirane baze podataka iz gospodarstva.

Nastava

Predavanje
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • definirati funkciju razdiobe i funkciju gustoće slučajne varijable, prepoznati slučajeve za primjenu nekih važnijih distribucija vjerojatnosti (binomne, normalne i Poissonove)
 • definirati model višestruke regresije i korelacije za analizu statističkih podataka, primijeniti te modele za analizu podataka korištenjem IT, analizirati dobivene rezultate i prognozirati korištenjem regresijskog modela
 • definirati slučajni događaj i vjerojatnost, te dokazati neka od važnijih svojstva vjerojatnosti korištenjem aksioma vjerojatnosti
 • izraditi potpunu statističku analizu danih statističkih podataka korištenjem obrađenih metoda
 • razumijeti definicije uvjetne vjerojatnosti i nezavisnosti događaja i primijeniti formule za potpunu vjerojatnost i Bayesovu formulu za izračun vjerojatnosti danih događaja
 • razumijeti tehnike izvođenje odabranih metoda neparametarske statistike za analizu podataka, prepoznavati slučajeve za primjenu pojedinih metoda i testove izvoditi korištenjem IT
 • razumjeti principe odabranih metoda multivarijatne analize podataka: metode glavnih komponenata i metoda grupiranja podataka te primijeniti te metode na skupove podataka korištenjem IT
 • razumjeti tehniku izvođenja testiranja hipoteze da neka empirijska distribucija ima određeni oblik korištenjem Hi-kvadrat testa i Kolmogorov – Smirnova testa i izvoditi testove za dani skup podataka korištenjem IT
 • razumjeti tehniku testiranja hipoteze o jednakosti aritmetičkih sredina k populacija pomoću nezavisnih slučajnih uzorka i primijeniti tehnike jednofaktorske i dvofaktorske analize varijance

Ishodi učenja programa

 • Analizirati tržište primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologijaAnalizirati tržište primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 • Formulirati problem iz realnog svijeta u smislu problemskog zadatka u informatici te ga znati riješiti i rješenje evaluiratiFormulirati problem iz realnog svijeta u smislu problemskog zadatka u informatici te ga znati riješiti i rješenje evaluirati
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja

Sadržaj predavanja

 • Vjerojatnost - uvod
  Definicija vjerojatnosti: aksiomatska i klasična. Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost događaja.
 • Vjerojatnost - nastavak
  Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost događaja. Bernullijev pokus i niz Bernullijevih pokušaja. Formula potupune vjerojatnosti i Bayesova formula.
 • Slučajne varijable
  Definicija slučajne varijable i funkcija distribucije za diskretnu slučajnu varijablu. Funkcija razdiobe slučajne varijable i neprekidna slučajna varijabla. Definicija očekivanja i varijance slučajne varijable i njihova svojstva. Čebiševljeva nejednakost i zakon velikh brojeva.
 • Neke važnije razdiobe vjerojatnosti
  Binomna razdioba. Izvod očekivanja i varijance za binomnu razdiobu. Normalna razdioba. Standardizirana slučajna varijabla. Svojstva normalne razdiobe. Poissonova razdioba i njena svojstva. Veza između obrađenih slučajnih distribucija.
 • Hi-kvadrat test.
  Testiranje hipoteze da empirijska razdioba ima određeni oblik, da postoji razlika proporcija triju ili više osnovnih skupova i da su dva obilježja nekog skupa međusobno nezavisna. Kontigencijska tablica.
 • Analiza varijance 1
  Analiza varijance (ANOVA) za test hipoteze o jednakosti aritmetičkih sredina k populacija pomoću nezavisnih slučajnih uzoraka. Jednofaktorska analiza varijance. Testiranje utjecaja jednog faktora (nezavisne varijable) na odabrano svojstvo (zavisnu varijablu). F-test.
 • Analiza varijance 2
  Dvofaktorska i vešefaktorska analiza varijance. Testiranje utjecaja dva ili više faktora na na odabrano svojstvo (zavisnu varijablu).
 • Model višestruke linearne regresije 1
  Specifikacija modela. Metoda najmanjih kvadrata. Procjena parametara i drugih statističko analitičkih veličina. Mjere reprezentativnosti: varijanca, standardna devijacija, koeficijent deterninacije, korigirani koeficijent determinacije.
 • Višestruka linearna regresija 2
  Procjena intervala parametara. Skupni test o signifikantnosti regesijae. Pojedinačni testovi (dvostrani i jednostrani). Parcijalni test. Predviđanje regresijskim modelom. Računanje rezidualnih vrijednosti i njihova interpretacija.
 • Nelinearni regresijski model
  Odabrani nelinearni regresijski modeli: model regresijskog polinoma, multiplikativni model s k varijabli (log linearni model).
 • Neparametarske metode 1
  Test predznaka. Wilcoxonov test za dva nezavisna uzorka. Test Kolmogorov-Smirnova (usporedba empirijske razdiobe s teorijskom razdiobom). Mann-Whitney U test za nezavisne uzorke ( MWW test) - testiranje hipoteze o jednakosti oblika dviju razdibi pomoću dva nezavisna uzorka.
 • Neparametarske metode 2
  Neparametaski testovi analogni F-testu za potrebe jednofaktorske i dvofaktorske analize varijance: Kruskal-Wallisov i Friedmanov test.
 • Odabrane metode multivarijatne analize: metoda glavnih komponenata
  Definicija i svojstva glavnih komponenata. Geometrijska i algebarska interpretacija. Izbor varijabli. Kriteriji za izbor broja komponenti.
 • Odabrane teme iz multivarijatne analize: grupiranje (clustering)
  Mjere sličnosti i mjere udaljenosti. Hijerarhijske metode: aglomerativne i divizivne metode. Hehijerarhijske metode grupiranja: metoda k-srednjih vrijednosti. Izbor broja grupa. Evaluacija grupiranja podataka.
 • Odabrane teme iz multivarijatne analize i rudarenja podataka: metode klasifikacije
  Definicija problema klasifikacije. Metode klasifikacije: k najbližih susjeda, stablo odlučivanja, metoda potpornih vektora. Tehnike klasifikacije, unaksno vrednovanje. Mjere za evaluaciju klasifikacije (preciznos, odaziv, F1 mjera).

Sadržaj seminara/vježbi

 • vježbe
  U okviru prvih pet nastavnih cjelina izvodit će se auditorne vježbe na kojima će se uvježbavati zadaci iz područja vjerojatnosti. U okviru sljedećih deset nastavnih cjelina izvodit će se auditorne i laboratorijske vježbe. Na auditornim vježbama uvježbavat će se provođenje gore spomenutih neparametarskih testova, analize varijance, modeliranje višestruke regresije te korištenje obrađenih metoda multivarijatne analize. Demonstrirat će se provođenje navedenih statističkih metoda korištenjem programske podrške. Na laboratorijskim vježbama studenti će imati priliku sami koristiti spomenutu programsku podršku za izradbu obaveznog seminarskog rada. U okviru seminarske nastave studenti će biti upoznati s konkretnim primjenama naučenih metoda

Osnovna literatura

 • Kero, K.; Dobša, J.; Bojanić-Glavica, B. Statistika (deskriptivna i inferencijalna) i vjerojatnost u primjerima. Tiskara Varteks-Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2008.
 • Šošić, I. Primijenjena statistika. 2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Kero, K.; Bojanić-Glavica, B. Statistički modeli i metode (odabrana poglavlja). Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2003.
 • Spiegel, M.R.; Schiller, J.; Srinivasan, R.A. Probability and Statistics, Schaum’s Outline |Series McGraw-Hill, 2000.
 • Johnson, R.A.; Wichern, D.W. Applied Multivariate Statistical Analysis, second edition, 1988.
 • Duda, R.O.; Hart, P.E.; Stork,D.G. Pattern Clasification, second edition, John Wiley & Sons, 2001.

Slični predmeti

 • Probability and Statistics for Business, Carnegie Mellon University (School of Business) http://web.tepper.cmu.edu/default.aspx?id=141721
 • Applied Business and Economic Statistics II, California State University, Los Angeles (Computer Information Systems) http://catalog.calstatela.edu/cgibin/ om_isapi.dll?clientID=546327&hitsperheading=on&infobase=calstate_01- 03.nfo&jump=Bachelor%20of%20Science%20Degree %20in%20Computer%20Information%20Systems%20&softpage=Document42
 • Business Statistics II , University Illinois in Chicago (College of Business Administration, Department of Information and Decision Sciences) http://www.uic.edu/cba/cba-depts/ids/courseprofiles/IDS371.htm
 • Regression Analysis, University Illinois in Chicago (College of Business Administration, Department of Information and Decision Sciences) http://www.uic.edu/cba/cba-depts/ids/courseprofiles/IDS478.htm
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Buhin Pandur Maja Laboratorijske vježbe 7 2 1
Dobša Jasminka Laboratorijske vježbe 7 2 1
Predavanje 15 1 1
Seminar 8 2 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 16:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.07.2020. 11:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Statističke metode za informatičare - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji60
Samostalni praktični rad30
Domaće zadaće10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 75 +
2. kolokvij + 100.0 75 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Dozvoljena su 3 izostanka.
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi 0 0 Dozvoljena su 2 izostanka
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Dozvoljen je 1 izostanak.
Samostalni praktični rad 30 15 Samoslatni praktični rad se predaje u obliku seminarskog rada. Student ili grupa od 2 ili 3 studenta dobiva skup podataka nad kojima je potrebno provesti statističku analizu.
1. kolokvij 30 10 Pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava znanje teorijskog gradiva i zadaci. Ukupan broj bodova na kolokvijima i domaćim zadaćama treba biti barem 30.
2. kolokvij 30 10 Pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava znanje teorijskog gradiva i zadaci. Ukupan broj bodova na kolokvijima i domaćim zadaćama treba biti barem 30.
1. domaća zadaća 5 2 Zadaća u tiskanomj obiku (gradivo vjerojatnosti i slučajnih varijabli). Ukupan broj bodova na kolokvijima i domaćim zadaćama treba biti barem 30.
2. domaća zadaća 5 2 Zadaci u Excelu. Zadaća se predaje putem e-learning sustava. Ukupan broj bodova na kolokvijima i domaćim zadaćama treba biti barem 30.


Statističke metode za informatičare - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji60
Samostalni praktični rad30
Domaće zadaće10
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit60
Samostalni praktični rad30
Obrana seminarskog rada10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 75 +
2. kolokvij + 100.0 75 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Dozvoljena su 3 izostanka.
Prisustvovanje na seminarskoj nastavi 0 0 Dozvoljena su 2 izostanka
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 0 Dozvoljen je 1 izostanak.
Samostalni praktični rad 30 15 Samoslatni praktični rad se predaje u obliku seminarskog rada. Student ili grupa od 2 ili 3 studenta dobiva skup podataka nad kojima je potrebno provesti statističku analizu.
1. kolokvij 20 10 Pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava znanje teorijskog gradiva i zadaci.
2. kolokvij 20 10 Pitanja otvorenog tipa kojima se provjerava znanje teorijskog gradiva i zadaci.
1. domaća zadaća 5 Zadaća u tiskanomj obiku (gradivo vjerojatnosti i slučajnih varijabli).
2. domaća zadaća 5 Zadaci u Excelu. Zadaća se predaje putem e-learning sustava.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh