FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Da
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Strateško planiranje informacijskih sustava npp:93129

Engleski naziv

Strategic Planning of Information Systems Development

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

SP

Cilj kolegija

Izgradnja novog informacijskog sustava složeni je poduhvat, koji često ne donosi očekivane učinke (tzv. informatički paradoks). Greške u početnim fazama razvoja najskuplje su i teško se ispravljaju. Zbog toga se razvoj novog IS-a mora povezati s misijom, vizijom i strateškim planom razvoja poduzeća kao cjeline, osmisliti preustroj poslovnih procesa, anticipirati potencijale suvremenih ICT i optimalizirati način njihove primjene, a uspješnost upotrebe informacijskih tehnologija mjeriti poboljšanjem uspješnosti poduzeća kao cjeline. Studenti će najprije naučiti kako prepoznati strategiju organizacije i modelirati poslovne procese koji će omogućiti provedbu te strategije, a zatim primijeniti odgovarajuće metode i tehnike za oblikovanje plana razvoja takvog informacijskog sustava koji će na optimalan način podržati postavljenu strategiju. Posebna pažnja posvetiti će se temama kao što su preustroj poslovnog sustava (Business Process Reengineering- BPR), pojedinim koracima metodike SPIS (strateško planiranje informacijskih sustava; Strategic Planning of Information Systems), planiranju i mjerenju učinaka novog informacijskog sustava te ulozi poslovodstva u strateškom planiranju razvoja i uvođenju novog IS-a.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i procijeniti doprinos osnovnih i potpornih funkcija ciljevima strateškim ciljevima poslovanja.
 • Odrediti optimalnu arhitekturu informacijskog sustava.
 • Poznavati metode, tehnike i korake preustroja poslovne tehnologije.
 • Poznavati različite pristupe i metodike za strateško planiranje informacijskog sustava.
 • Procijeniti očekivane učinke informatizacije, odabrati prioritete informatizacije te postaviti sustav mjerenja ostvarenih učinaka.
 • Procijeniti stanje IS-a i sposobnost poduzeća da prihvati nove informacijske tehnologije.
 • Procijeniti učinke novog informacijskog sustava na ostvarenje strateških ciljeva poslovanja.
 • Procijeniti važnost informacijskog sustava i značaj informacijskih tehnologija.
 • Utvrditi kritične faktore uspjeha poslovne strategije.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Analizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesaAnalizirati poslovne procese i preporučiti primjenu odgovarajuće informacijske i komunikacijske tehnologije za unapređenje poslovnih procesa
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Prepoznati kritične procese i klase podataka poslovnog sustava, izgraditi formalni model procesa i klasa te ga optimizirati i ponuditi prijedloge poboljšanja poslovnog sustavaPrepoznati kritične procese i klase podataka poslovnog sustava, izgraditi formalni model procesa i klasa te ga optimizirati i ponuditi prijedloge poboljšanja poslovnog sustava
 • Razumjeti poslovni sustav organizacije i u suradnji s poslovnim stručnjacima optimalizirati njezine poslovne procese te izraditi strateški plan primjene ICT-aRazumjeti poslovni sustav organizacije i u suradnji s poslovnim stručnjacima optimalizirati njezine poslovne procese te izraditi strateški plan primjene ICT-a

Sadržaj predavanja

 • Poslovna strategija i informacijski sustav
  Pojam strategije i strateškog planiranja. Organizacija kao višerazinski i cilju usmjeren sustav. Definicija strateškog planiranja informacijskog sustava na osnovu njegove genetičke definicije. Utjecaj poslovne strategije na razvoj IS-a i odabir informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Čimbenici poslovne strategije i njihovo korištenje za strateško planiranje IS-a
 • Informacijske tehnologije i poslovni sustav
  Procjena ovisnosti poduzeća o ICT («BCG matrica»). Utjecaj suvremenih ICT na oblikovanje poslovne strategije (specijalizacija, poslovno povezivanje, nove djelatnosti, outsourcing). Razvoj poduzeća u budućnosti, posebno s aspekta suvremenih komunikacijskih i mobilnih tehnologija (globalizacija poslovanja, virtuelno poduzeće, “Cybercorp”). Procjena potencijala budućih ICT.
 • Preustroj poslovnih procesa (BPR)
  Načela preustroja (usmjerenje prema kupcima, procesno promišljanje, upotreba referentnih znanja, upravljanje promjenama, ...). CASE-alati za BPR.
 • Metode strateškog planiranja informacijskih sustava (SPIS)
  Earl-ov model planiranja IS-a. SWOT analiza, BCG matrica, 5F model, Value Chain, BSP analiza, simulacija poslovnog sustava, analiza kritičnih faktora uspjeha po Rockart-u, Ends-Means analiza.
 • Mjerenje uspješnosti upotrebe suvremenih ICT
  Mjerenje performansi organizacije i njezinog IS-a. Troškovi djelovanja na temelju analize aktivnosti (Activity Based Costing-ABC). Uravnoteženi sustav mjerenja uspješnosti (Balanced Scorecard-BSC) s primjerima za profitne i neprofitne organizacije. Prikupljanje podataka i programski alati za BSC. Povezanost strateškog planiranja poslovanja, strateškog planiranja IS-a i mjerenja uspješnosti.
 • Metodika SPIS
  Ciljevi i rezultati strateškog planiranja IS-a. Formalizacija problema strateškog planiranja. Epistemologija SPIS-a. Faze i koraci provedbe SPIS-a. Uvjeti za primjenu i snaga pojedinih metoda. Scenarij provedbe SPIS-a. Primjeri uspješnih projekata.
 • Optimalizacija informacijskog sustava
  Čimbenici neizvjesnosti ishoda izgradnje novog informacijskog sustava. Kriteriji za ocjenu učinkovitosti IS-a. Izbor i formalizacija ciljnih funkcija za optimizaciju projekta izgradnje složenih informacijskih sustava. Matematički aparat za optimizaciju vremena izgradnje i povrata uloženih sredstava. Optimizacija strukture složenog IS-a (afinitetna analiza, genetički algoritmi i dr.). Optimizacija informacijskog sustava istraživanjem na simulacijskim modelima (ARIS).
 • Uloga poslovodstva u strateškom planiranju IS-a
  Pregled faktora o kojima zavisi uspješnost primjene suvremeni ICT prema istraživanjima više autora. Poslovodstvo i izazovi novih ICT. Upravljanje informacijskim resursima. Procjena strateške prednosti koja se može ostvariti korištenjem suvremenih ICT.

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na Moodlu
 • Ward, J.; Peppard, J. Strategic Planning for Information Systems. 3rd ed., John Wiley, New York 2002.

Dopunska literatura

 • Robson, W. Strategic Management and Information Systems. Pitman Publishing, London, 1997.
 • Boar, B. The Art of Strategic Planning for Information Technology. John Wiley, New York, 2001.
 • Časopisi: The Journal of Strategic Information Systems Journal of Information Systems Management

Slični predmeti

 • Georgia State University, Robinson College of Business, kolegij Aligning Business and Information Technology, http://www2,cis.gsu.edu/cis/program/syllabus/graduate
 • The University of Texas at Austin, McComb School of Business , kolegij Strategic Information Technology Management, http://www.mccombs.utexas.edu/dept/msis/courses
 • University of Newcastle, Faculty of Business and Law, kolegij Strategic Business Systems, http://ccdb.newcastle.edu.au
 • The University of Manchester, School of Computer Science, kolegij IT Systems and Strategy, http://www.cs.manchester.ac.uk
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Švogor Ivan Seminar 5 2 2
Tomičić-Pupek Katarina Predavanje 10 2 1
Seminar 10 2 2
Vrček Neven Predavanje 5 2 1
redovni rok
Datum: 13.07.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 10.07.2020. 23:59
Odjava do: 12.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Strateško planiranje informacijskih sustava - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Prati se dolazak na nastavu, pri čemu su dozvoljena maksimalno 3 izostanka s predavanja i 3 sa seminara. 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi15
Eseji na zadane teme60
Provjera teoretskog znanja25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

Pravo na potpis se ostvaruje:

 • dolascima na predavanja i seminare; za svaki oblik nastave su dozvoljena maksimalno 3 izostanka i
 • ostvarivanjem najmanje 20 bodova tijekom semestra, bez bodova provjere teoretskog znanja i bez obzira na minimalni broj bodova po kriteriju .

Pravo na pristup provjeri teoretskog znanja se ostvaruje:

 • ako je stečeno pravo na potpis i
 • ako je ostvareno 38 bodova na esejima i iz aktivnosti na nastavi.

Pravo na upis ocjene se ostvaruje:

 • ako je stečeno pravo pristupa provjeri teoretskog znanja i
 • ako je na provjeri teoretskog znanja ostvareno minimalno 12 bodova.

Student koji su prikupi manje od 38 bodova prije provjere teoretskog znanja, ispit polaže u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis, da je nadoknadom ostvario minimalni broj bodova na svakom eseju  i minimalan broj bodova iz aktivnosti na nastavi.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Esej 1 + 30.0
Esej 2 + 30.0
Esej 3 + 40.0
Provjera teoretskog znanja + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima i seminarima Na predavanjima i seminarima se nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka s predavanja i 3 izostanka sa seminara. 5 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije u 16. tjednu nastave. Prema dogovoru s nastavnikom.
Aktivnost na seminarima 15 8 Studenti moraju skupiti minimalno 8 bodova iz prezentacije. Izlaganje mora biti popraćeno materijalima u Powerpoint-u. Svako se uspjelo izlaganje boduje sa do 5 bodova. Zbog vremenskih ograničenja moguća su najviše tri izlaganja, tematski povezana s tri zadaće. manje od 8 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave bodova, najkasnije u 16. tjednu nastave. Prema dogovoru s nastavnikom.
Esej 1 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.
manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika.
U sklopu kontinuiranog praćenja: prije razdoblja za predaju druge zadaće (11. tjedan). Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
Kod pristupanja redovnom ispitnom roku: Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Esej 2 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.
manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika. Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
U sklopu kontinuiranog praćenja: prije razdoblja za predaju druge zadaće (16. tjedan). Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
Kod pristupanja redovnom ispitnom roku: Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Esej 3 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.

manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika.
Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Provjera teoretskog znanja 25 12 Provjera teoretskog znanja. manje od 12 Student može pristupiti provjeri teoretskog znanja u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je nadoknadio minimalni broj bodova po kategorijama.
Na redovnom ispitnom roku.


Strateško planiranje informacijskih sustava - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

 

Za izvanredne studente:
Izvanredni studenti imaju na raspolaganju dva modela polaganja ispita. O odabiru modela polaganja ispita izvanredni studenti moraju izvijestiti predmetne nastavnike na konzultacijama unutar prva tri tjedna nastave.

Izvanredni studenti koji ne odaberu način praćenja do zadanog roka, moraju ponovno upisati kolegij.

 

Model IZV1:
Izvanredni student može odabrati isti način praćenja kao i redoviti studenti, čime prihvaća isti skup obveza (aktivnost na nastavi, eseji i provjera teoretskog znanja) i prava (mogućnost polaganja na roku za kontinuirano praćenje).

 

Model IZV2:
Izvanredni student je obavezan doći na barem dva termina konzultacija. Na prve konzultacije je potrebno doći u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave odabrati način polaganja ispita s predmetnim nastavnikom. Nakon dogovora, student pristupa izradi eseja. Teme eseja će biti zadane i iste kao i za redovne studente.
Tijekom izrade projekta student može doći na konzultacije, a obavezan je predati eseje u pisanom obliku na konzultacijama predmetnom nastavniku prije izlaska na ispitni rok. Bez sva tri eseja koji moraju biti provjereni od strane predmetnog nastavnika i ocijenjeni s najmanje 30 bodova te potpisani na prvoj stranici, student ne može pristupiti provjeri teoretskog znanja.
Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio provjeri teoretskog znanja na ispitu: dolazak na uvodno predavanje i barem jedne konzultacije, izrađene eseje u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentirane u terminu konzultacija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi15
Eseji na zadane teme60
Provjera teoretskog znanja25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomene:

Pravo na pristup provjeri teoretskog znanja se ostvaruje:

 • ako je ostvareno 38 bodova na esejima i iz aktivnosti na nastavi.

Pravo na upis ocjene se ostvaruje:

 • ako je stečeno pravo pristupa provjeri teoretskog znanja i
 • ako je na provjeri teoretskog znanja ostvareno minimalno 12 bodova.

Student koji su prikupi manje od 38 bodova prije provjere teoretskog znanja, ispit polaže u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis, da je nadoknadom ostvario minimalni broj bodova na svakom eseju  i minimalan broj bodova iz aktivnosti na nastavi.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Esej 1 + 30.0
Esej 2 + 30.0
Esej 3 + 40.0
Provjera teoretskog znanja + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima i seminarima Na predavanjima i seminarima se nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Dozvoljena su 3 izostanka s predavanja i 3 izostanka sa seminara. 5 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije u 16. tjednu nastave. Prema dogovoru s nastavnikom.
Aktivnost na seminarima 15 8 Studenti moraju skupiti minimalno 8 bodova iz prezentacije. Izlaganje mora biti popraćeno materijalima u Powerpoint-u. Svako se uspjelo izlaganje boduje sa do 5 bodova. Zbog vremenskih ograničenja moguća su najviše tri izlaganja, tematski povezana s tri zadaće. manje od 8 Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave bodova, najkasnije u 16. tjednu nastave. Prema dogovoru s nastavnikom.
Esej 1 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.
manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika.
U sklopu kontinuiranog praćenja: prije razdoblja za predaju druge zadaće (11. tjedan). Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
Kod pristupanja redovnom ispitnom roku: Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Esej 2 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.
manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika. Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
U sklopu kontinuiranog praćenja: prije razdoblja za predaju druge zadaće (16. tjedan). Rad se tretira kao zakašnjela predaja zadaće i boduje sa maksimalno 70% mogućih bodova predviđenih za zadaću.
Kod pristupanja redovnom ispitnom roku: Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Esej 3 20 10 Esej se predaje u zadanom roku pohranjivanjem u sustav za e-učenje. Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika. Ocjenjuje se kvaliteta rješenja te preglednost teksta i grafičkih prikaza.)
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost).
Tema eseja će biti zadana od predmetnih nastavnika.

manje od 10 Ispraviti zadaću za koju nisu dobiveni minimalni bodovi prema uputama nastavnika.
Tri radna dana prije redovnog ispitnog roka kojem student želi pristupiti.
Provjera teoretskog znanja 25 12 Provjera teoretskog znanja. manje od 12 Student može pristupiti provjeri teoretskog znanja u redovnom roku, pod uvjetom da ima potpis i da je nadoknadio minimalni broj bodova po kategorijama.
Na redovnom ispitnom roku.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh