FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Teorija odlučivanja npp:93130

Engleski naziv

Decision Theory

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Cilj kolegija

U predmetu Teorija odlučivanja studenti se upoznaju s temeljnim metodama za analizu odluke u uvjetima nesigurnosti i rizika. Također se upoznaju s osnovnim pristupom u modeliranju i analizi povezanih odluka; stablom odlučivanja. U okviru ove discipline izučavaju se i temeljne metode za višekriterijsku analizu odluke. Na dodiplomskom studiju teme se predaju tako da studentu bude omogućeno praktično znanje, koje mu omogućuje sudjelovanje u analizi složenijih odluka. Teorijske osnove za sve metode izlažu se u tolikoj mjeri da student razumije koncept matematičkog modela na kojem se temelji pojedina metoda. Od studenta se očekuje da stekne dovoljno znanja da u realnoj situaciji, s obzirom na raspoložive informacije, može prepoznati i primijeniti najprikladniju metodu za analizu određenog problema odlučivanja. Zbog toga se u okviru nastave iz ovog predmeta koriste i najpoznatiji komercijalni programi (programska potpora) razvijeni za pojedinu metodu.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati rizike na financijskim modelima.
 • Izgraditi modele za rješavanje višekriterijskih problema odlučivanja.
 • Koristiti informacijske sustave za potporu odlučivanju u donošenju odluka.
 • Koristiti osnovne metode grupnog odlučivanja.
 • Objasniti proces rješavanja problema odlučivanja.
 • Preporučiti metodu za rješavanje određenog problema odlučivanja.
 • Prepoznati elemente problema odlučivanja.
 • Primijeniti metode za odlučivanje u uvjetima nepouzdanosti (nesigurnosti).
 • Primijeniti metode za višekriterijsko odlučivanje u rješavanju problema odlučivanja.
 • Primijeniti različite pristupe u rješavanju problema odlučivanja ovisno o njegovim karateristikama.
 • Usporediti alate za potporu odlučivanju.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metodološke pristupe razvoju organizacijskih i informacijskih sustavaAnalizirati uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metodološke pristupe razvoju organizacijskih i informacijskih sustava
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava Primijeniti, utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz rješavanje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 • Utvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metode i koncepte planiranja, upravljanja organizacijom i obračuna poslovanjaUtvrditi uvjete za primjenu, savjetovati i u zadanom kontekstu donositi odluke vezane uz metode i koncepte planiranja, upravljanja organizacijom i obračuna poslovanja

Sadržaj predavanja

 • Uvodno predavanje, problem odlučivanja, elementi problema odlučivanja, metode za odlučivanje
  Problem, problem odlučivanja, proces rješavanja problema odlučivanja (7 koraka). Elementi problema odlučivanja; ciljevi, alternative, kriteriji. Analiza odluke kao dio procesa rješavanja problema (5 koraka). Simonov i Mintzbergov modeli odlučivanja. Matematički modeli u odlučivanju; vrste matematičkih modela. Kvaliteta odluke; ključni činitelji kvalitete odluke. Posljedice krivih odluka. Temeljna podjela metoda za odlučivanje s obzirom na to da li su alternative opisane eksplicitno ili implicitno (pomoću ograničenja).
 • Metode za odlučivanje u uvjetima nepouzdanosti (nesigurnosti)
  Situacije odlučivanja; nesigurnost i rizik. Pravila za odlučivanje na temelju stava prema nepoznatom; s pesimističkim stavom, s optimističkim stavom, koeficijent optimizma, minimaliziranje žaljenja. Pojam očekivane vrijednosti; vjerojatnost i matematičko očekivanje. Očekivana vrijednost informacije. Očekivana vrijednost potpune informacije.
 • Stablo odlučivanja
  Povezane odluke; strukturiranje procesa odlučivanja. Stablo odluke; čvor odluke i čvor slučaja. Očekivana vrijednost kao kriterij za odlučivanje. Programska potpora; treeplan (ili PrecisionTree).
 • Pojam rizika
  Odnos prema riziku; prihvaćanje rizika i odbojnost prema riziku. Analiza rizika i upravljanje rizicima. Analiza rizika i upravljanje rizicima temeljeni na financijskim modelima i Monte Carlo simulaciji; funkcije distribucije ulaznih varijabli i određivanje distribucije izlazne varijable. Tornado graf i strategija upravljanja rizicima. Primjeri analize rizika pri određivanju potrebnih obrtnih sredstava i isplativosti ulaganja. Programska potpora @RISK.
 • Višekriterijsko odlučivanje
  Potreba za metodama višekriterijskog odlučivanja. Tablica odlučivanja. Kriteriji, mjerne skale, kvalitativni i kvantitativni kriteriji. Svođenje kriterija na usporedive skale; normalizacije, normalizacijske konstante. Važnost kriterija i problem težina. Interpretacija težina kriterija. Teorija vijednosti; aksiomi teorije vrijednosti, funkcije vrijednosti.
 • Idealno rješenje problema odlučivanja
  Alternative kao uređene n-torke (točke) u prostoru kriterijskih vrijednosti. Mjerenje udaljenosti u Euklidskom prostoru. Različite norme i njihove interpretacije. Idealna točka i rangiranje po udaljenosti od idealne točke. Negativna idealna točka i rangiranje alternativa u odnosu na (pozitivnu) idealnu i negativno idealnu točku; metoda TOPSIS. Rangiranje istovremenim korištenjem norme 1, norme 2 i norme ∞ .
 • Određivanje prioriteta alternativa i težina kriterija na temelju njihovog uspoređivanja u parovima
  Jednostavna metoda rangiranja alternativa na temelju prednosti po uspoređivanju u parovima. Primjena Saatyeve skale u uspoređivanju po parovima. Metoda svojstvenih vrijednosti, pojednostavljen postupak računanja prioriteta (težina) temeljen na približnim vrijednostima komponenata svojstvenog vektora.
 • AHP metoda
  Hijerarhijska struktura problema odlučivanja. Različiti modeli (prvenstveno iz ICT domene); izbor opreme, izbor kadrova, izbor projekata. Modeli prilagođeni odlučivanju pod različitim scenarijima. Modeli za probleme s većim brojem alternativa u kojima nije moguće provesti uspoređivanje po parovima. Programska potpora; Expert Choice.
 • Metoda ELECTRE
  Uređajne relacije i struktura preferencija. Pojam kriterija i pseudokriterija. Pojam dominacije, indeksi suglasnosti s dominacijom i nesuglasnosti s dominacijom. Pragovi suglasnosti i nesuglasnosti s dominacijom. Formiranje matrice incidencije i grafa uređajne relacije. Identificiranje jezgre grafa, analiza osjetljivosti. Uspoređivanje metoda ELECTRE I i ELECTRE II.
 • Metoda PROMETHEE
  Pojam funkcije preferencije. Tipovi funkcija preferencije, izbor vrijednosti pragova za različite funkcije preferencija. Indeksi preferencije, ulazni i izlazni tok. Konstrukcija grafa relacije djelomičnog uređaja (PROMETHEE I) i potpunog uređaja (PROMETHEE II) . Program Decision Lab 2000.
 • Grupno odlučivanje
  Metode za grupno odlučivanje; brainstorming, Delphi, nominalna grupna tehnika, uspoređivanje u parovima. AHP metoda i grupno odlučivanje. Programska potpora za grupno odlučivanje; Team Expert Choice.

Sadržaj seminara/vježbi

 • VJEŽBE
  Seminari i vježbe provodit će se na konkretnim primjerima, koje će odabrati nastavnik, a predložiti će ih studenti. Prilikom održavanja vježbi studenti će koristiti najpoznatije komercijalne programske alate (posebne programe i one tipa EXCEL add-in), koji se koriste za potporu u analizi odluke.

Osnovna literatura

 • Materijali s predavanja dostupni na: http://www.foi.hr/nastavnici/tihomir.hunjak French, S. (1986): Decision Theory, Ellis Harwood, Chichester.
 • Triantaphyllou, E. Multi-Criteria Decision Making Methods: Comparative Study. Kluwer Academic Publishers Dordrecht/Boston/London, 2000.

Dopunska literatura

 • Nastavne cjeline 1, 2 i 3: 1. Clemen, R.T. Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis. Duxbury Press; 2 edition, 1997.
 • Nastavna cjelina 4: 1. @RISK for Excel for Windows, Palisade Corporation, Newfield, NY USA, 1999. 2. Seila, A.F.; Čerić, V.; Tadikamalla, P. Applied Simulation Modeling. Thomson Learning, 2003.
 • Nastavne cjeline 7,8 i 11: 1. Saaty, T.L. Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process. RWS Publications, 4922 Ellsworth Ave., Pittsburgh, PA 15213.
 • Nastavne cjeline 9 i 10: 1. Gal, T.; Stewart, T.J.; Hanne, T. Multicriteria Decision Making; Advances in MCDM Models, Algorithms, Theory, and Applications. Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht, London, 1999.

Slični predmeti

 • Na slijedećoj adresi (Decision Analysis Societi, USA) nalaze se podaci o brojnim predmetima iz područja analize odluke, programi i ostale korisne informacije http://fisher.osu.edu/~butler_267/DASyllabi/
 • University of Texas at Austin (MBA) http://www.mccombs.utexas.edu/faculty/jim.dyer/DA_syllabi/Dyer_phd.html
 • Duke University http://fisher.osu.edu/~butler_267/DASyllabi/ClemenDA.pdf
 • ASU High Technology MBA (Dr. Keefer) http://my.asu.edu
 • Cranfield University www.rmcs.cranfield.ac.uk/esd/esdshort/ESD9
 • London School of Economics and Political Science http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/2003_OR304.htm
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hunjak Tihomir Predavanje 15 2 1
Kadoić Nikola Seminar 15 1 1
Žugec Bojan Seminar 15 1 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Teorija odlučivanja - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Redovni studenti obavezni su polagati kolegij po modelu kontinuiranog praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 130
Kolokvij 230
A1 - Stablo odlučivanja10
A2 - AHP metoda10
A3 - Metoda ELECTRE10
Kratke provjere10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Da bi redovni studenti ostvarili pravo potpisa u indeks te potom mogućnost polaganja kolegija moraju zadovoljiti uvjet za potpis koji se sastoji od

 • postizanje minimalno 25 bodova ukupno na kolegiju
 • prisustvo na minimalno 50% provjera prisustva na nastavi (predavanja, seminari)

 

Za dobivanje ocjene, potrebno je skupiti barem 50 bodova, od čega je na svakom kolokviju potrebno skupiti barem 10 bodova.

 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 50.0 40 +
Kolokvij 2 + 50.0 100.0 40 +
Kratke provjere + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij1 30 10 Na pismenom kolokviju provjerava se znanje gradiva s predavanja i seminara. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Na kolokvijima nije dozvoljena upotreba mobitela. 0 - -
Kolokvij 2 30 10 Na pismenom kolokviju provjerava se znanje gradiva s predavanja i seminara. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Na kolokvijima nije dozvoljena upotreba mobitela.
A1 - Stablo odlučivanja 10 Tokom seminarske nastave studenti će rješavati zadatke iz tematske cjeline koja je vezana uz određenu metodu odlučivanja. Nastavnik zadaje studentima zadatke u kojima moraju primijeniti metodu odlučivanja. Zadaci se rješavaju na satu seminara, a nastavnik ih naknadno ocijeni.
A2 - AHP metoda 10 Tokom seminarske nastave studenti će rješavati zadatke iz tematske cjeline koja je vezana uz određenu metodu odlučivanja. Nastavnik zadaje studentima zadatke u kojima moraju primijeniti metodu odlučivanja.
A3 - Metoda Elektra 10 Tokom seminarske nastave studenti će rješavati zadatke iz tematske cjeline koja je vezana uz određenu metodu odlučivanja. Nastavnik zadaje studentima zadatke u kojima moraju primijeniti metodu odlučivanja. Zadaci se rješavaju na satu seminara, a nastavnik ih naknadno ocijeni.
Kratke provjere 10 Kratke provjere će se održavati online ili na predavanjima. Provodi se nekoliko kratkih provjera od kojih se svaka vrednuje s dva ili tri boda. Neke se provode na predavanjima i provjeravaju razumijevanje obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!), a postoji i mogućnost da se neke od njih provode kao testovi u sustavu za e-učenje i provjeravaju gradivo neke cjeline.


Izvanredni studenti i redovni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima. Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja praktičnu primjenu metode AHP na problemu koji student sam identificira i formulira. Rad treba sadržavati i praktičnu primjenu u alatu za podršku AHP metodi. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit. Temeljem bodova pristupnog rada i pisanog testa koji se rješava na dan ispita formira se ocjena za pismeni ispit. Pristupni rad donosi maksimalno 10 bodova, a pisani test 50. Od ukupno potencijalnih 60 bodova na pisanom dijelu, za izlazak na usmeni ispit potrebno je imati 35 bodova. Na usmenom ispitu formira se konačna ocjena. Literatura za pisani test i usmeni ispit su materijali s početne stranice e-kolegija te poglavlje 9 iz knjige Poslovno odlučivanje.

Teorija odlučivanja - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Izvanredni studenti imaju na početku semestra mogućnost izabrati kontinuirano praćenje, tj. model praćenja redovnih studenata.

Izvanredni studenti odluku o načinu praćenja moraju donijeti unutar prva dva tjedna nastave i o tome obavijestiti nastavnike kolegija preko e-maila. Za studenta koji unutar dva tjedna ne javi da želi kolegij pratiti kontinuiranim praćenjem smatra se da neće polagati kolegij kontinuiranim praćenjem.

Izvanredni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem kao i studenti koji kolegij niti nisu polagali kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima.

U slučaju da izvanredni studenti prihvate model praćenja redovnih studenata, prihvaćaju i njihove obaveze, tj. obavezu za skupljanje bodova za uredno izvršavanje nastavnih obaveza (dobivanje potpisa).

 

Polaganje kolegija na ispitnim rokovima.

Izvanredni studenti i redovni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima. Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja praktičnu primjenu metode AHP na problemu koji student sam identificira i formulira. Rad treba sadržavati i praktičnu primjenu u alatu za podršku AHP metodi. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit. Temeljem bodova pristupnog rada i pisanog testa koji se rješava na dan ispita formira se ocjena za pismeni ispit. Pristupni rad donosi maksimalno 10 bodova, a pisani test 50. Od ukupno potencijalnih 60 bodova na pisanom dijelu, za izlazak na usmeni ispit potrebno je imati 30 boda. Na usmenom ispitu formira se konačna ocjena. Literatura za pisani test i usmeni ispit su materijali s početne stranice e-kolegija te poglavlje 9 iz knjige Poslovno odlučivanje.


Izvanredni studenti koji se ne odluče za model praćenja redovnih studenata, ne trebaju ispuniti uvjet za potpis.

 


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh