FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Da
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Didaktika 2 npp:93132

Engleski naziv

Didactics 2

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

1. Na pretpostavkama ranijih spoznaja i poznavanja didaktičkih struktura, studenti upoznaju vertikalu, kako induktivno-uzlaznu tako i deduktivno-silaznu (od nastavne zbilje, preko udžbeničke materije za izvedbu nastave, do didaktike – i obratno). 2. Studenti upoznaju suvremene didaktičke teorije, strategije metode poučavanja te se osposobljavaju za njihovu praktičnu primjenu u osnovnoj i srednjoj školi. 3. Studenti će se uvoditi u razumijevanje elementarnog didaktičkog vokabulara i služiti se njime u govoru. 4. Uvoditi studente u raspravu o modelima nastave kao svrsishodnim obrascima učinkovitog učenja i poučavanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Razumjeti predmet i zadatke didaktike.
 • Razumjeti strukturu i tijek nastavnog procesa.
 • Shvatiti važnost simetrične nastavne komunikacije.
 • Spoznati teoriju ciljeva učenja.
 • Upoznati kompetencije nastavnika pri određivanju vrijednosti učenikova postignuća u školi.
 • Usvojiti didaktičke spoznaje o poučavanju.

Ishodi učenja programa

 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Organizirati nastavni proces Organizirati nastavni proces
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Poučavati učenike primjeni različitih oblika učenja, samovrednovanju i samoreguliranom učenju Poučavati učenike primjeni različitih oblika učenja, samovrednovanju i samoreguliranom učenju
 • Poznavati organizaciju sustava odgoja i obrazovanja te ustroj odgojno-obrazovnog procesa na svim razinama Poznavati organizaciju sustava odgoja i obrazovanja te ustroj odgojno-obrazovnog procesa na svim razinama
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Upoznati Nacionalni okvirni kurikulum. Upoznati metodologiju izradbe školskog i nastavnog kurikuluma. Upoznati primjenu nastavnog kurikuluma u praksi.Upoznati Nacionalni okvirni kurikulum. Upoznati metodologiju izradbe školskog i nastavnog kurikuluma. Upoznati primjenu nastavnog kurikuluma u praksi.
 • Voditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnostiVoditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnosti

Sadržaj predavanja

 • Predmet i zadaci didaktike te odnos didaktike i drugih znanosti
  Odnos didaktike i pedagogije, didaktike i antropologije obrazovanja, didaktike i sociologije obrazovanja, didaktike i filozofije odgoja i obrazovanja.
 • Didaktičke spoznaje
  - O stjecanju znanja i učenja u kognitivnom području. - O učenju u afektivnom području. - O stjecanju vještina i navika. - Učenikove pretpostavke za učenje.
 • Didaktičke teorije
  - Sustavne veze didaktike, teorije kurikuluma i teorije škole. - Teorija ciljeva učenja.
 • Struktura i tijek nastavnog procesa
  - Priprema i dogovor- ostvarenje ciljeva, unutarnja evaluacija. - Atraktivnost nastave. - Nastavni mediji. - Obrazovna tehnologija. - Nastavni predmet i logika uvođenja novih sadržaja u nastavi.
 • Kurikulum
  - Nacionalni okvirni kurikulum. - Koncept i određenje kurikuluma i kurikulumske teorije. - Promjena u suvremenim društvima i razvoj i promjene kurikuluma.
 • Školski kurikulum
  - Metodlogija izgradnje školskog kurikuluma. - Determinante školskog kurikuluma. - Podsustavi školskog kurikuluma.
 • Kurikulum nastave
  - Kurikulum i uloga nastavnika. - Kurikularni krug. - Kurikulum i stilovi rada. - Krikulum za učenike s posebnim potrebama. - Kurikulum socijalnih, emocionalnih i interkulturalnih kompetencija.
 • Umijeće u planiranju i pripremanju nastavnog sata (metodički hod)
  - Planiranje i pripremanje za nastavu. - Planiranje učenja. - Pripremanje za upoznavanje i analizu ciljeva. - Pripremanje sadržaja nastave (izbor, struktura, korelacije, predznanja učenika, razina i kvaliteta očekivanih znanja, izbor sadržaja za samostalan rad, diferencijacija). - Didaktičko-metodičko odlučivanje (razrada temeljnih situacija nastave i učenja (događanja), izbor metoda, postupaka, oblika rada, tehnika i strategija učenja, načina vrednovanja, vremenska dinamika).
 • Subjektivni i objektivni čimbenici pri određivanju vrijednosti učenikova postignuća u školi
  - Školska dokimologija. - Ocjenjivanje učenika kao didaktički fenomen. - Zahtjevi ocjenjivanja. - Nastavnik – ocjenjivač (kompetencije nastavnika). - Sadržaj školskoga ocjenjivanja. - Komponente provjeravanja i ocjenjivanja. - Stupnjevi znanja. - Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje. - Formativna i sumativna evaluacija. - Sadržaj ocjene. - Test znanja. - Samoocjena osobnog napretka.
 • Učionička i izvanučionička nastava u kontekstu odnosa i prožimanja formalnog, neformalnog i...
  ...informalnog učenja - Polazne teze. - Povijesni pregled izvanučioničke nastave. - Podjela i karakteristike izvanučioničke nastave. - Termini formalno i informalno učenje. - Nova vrsta učenja. - Samoupravljivo učenje. - Principi učenja.
 • Škola budućnosti
  - Učitelj na putu prema pedagoškoj futurologiji. - Strategijski plan stručno-profesionalnog razvoja. - Pripremanje nastavnika tijekom školske godine. - Etape planiranja nastave. - Sastavnica nastavne priprave.
 • Nastava u kombiniranim odjelima
  Uvid u problematiku.
 • Komunikacija u nastavi i učenju
  - Značaj komuniciranja. - Struktura komunikacijskog ciklusa i protok informacija. - Predrasude o komuniciranju. - Dijalog kao proces razmjene, prerade i dorađivanja informacija. - Komunikacijski ciklus. - Šumovi u komunikaciji. - Vrste komuniciranja. - Komuniciranje na daljinu. - Metakomunikacija. - Slušanje kao komunikacija (aktivno slušanje).

Sadržaj seminara/vježbi

 • Seminari
  Seminari prate sadržaj kolegija te se prezentacijama, debatama i raspravama dodatno utvrđuju teme: interdisciplinarnost didaktike, kurikulum i njegova zakonska regulativa, financijski aspekti visokoškolskog obrazovanja, ocjenjivanje u nastavi, disciplina u razredu, školski sustav u budućnosti. Prema broju sudionika na kolegiju, omogućuje se angažiranje dodatnih tema vezanih uz sadržaj kolegija.

Osnovna literatura

 • Desforges, C. Uspješno učenje i poučavanje. Educa, Zagreb, 2001.
 • Bognar, L.; Matijević, M. Didaktika, 3. izmijenjeno izdanje. Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 • Cindrić, M., Miljković, D., Strugar, V. (2010), Didaktika i kurikulum, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dopunska literatura

 • Previšić, V. (2005): „Kurikulum suvremenog odgoja i škole, metodologija i struktura“. Pedagogijska istraživanja, 2 (2), 165-173.
 • Klippert, H. Kako uspješno učiti u timu. Educa, Zagreb, 2001.
 • Meyer, H. Didaktika razredne kvake. Educa, Zagreb, 2002.
 • Jurčić, M. Uravnotežena kombinacija socijalnih oblika nastave u funkciji oslobađanja potencijala učenja i poučavanja. U: Zbornik radova, Pedagogija – prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, ur. Previšić, V. i sur. Hrvatsko pedagogijsko društvo. Kratis, Sveta Nedelja, 2007.

Preduvjeti

 • Didaktika 1
  1. Upoznati didaktičke pojmove i pojave. Identificirati različita teorijska polazišta i kriterije, važni za nastanak teorijskih modela. 2. Upoznati didaktičke modele. 3. Upoznati suvremene didaktičke teorije, napose teorije koje objašnjavaju odgojno-obrazovni proces. 4. Upoznati didaktičke spoznaje o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u suvremenoj školi. 5. Stjecanje kompetencija za kritičku raščlambu nastavnog procesa u osnovnoj i srednjoj školi.
 • Opća pedagogija
  Upoznati razvoj odgojne i obrazovne djelatnosti i pedagoške misli u povijesti ljudskog roda, kao referentnog okvira za razumijevanje suvremenih problema odgoja i obrazovanja. Usvojiti temeljne spoznaje iz sustava pedagogijske znanosti. Razvijati sposobnosti za kritičko mišljenje o pedagogijskim spoznajama. Razvijati sposobnosti za evaluaciju i primjenu usvojenih pedagogijskih znanja na području prakse odgoja. Upoznati školski sustav kao društveni podsustav, ali i podsustave škola. Razumjeti funkciju sustava i njihovu horizontalnu i vertikalnu povezanost. Upoznati temeljne funkcije škole i uvjete za njihovo ostvarenje. 8. Razvijati kritički odnos spram školskih sustava, razumjeti sudjelovanje u njihovoj promjeni i/ili reformi. Razvijati profesionalno-stručne i osobne kompetencije te govorno-jezične kompetencije, uz sposobnost razvoja vlastite efikasnosti u nastavnom procesu i obrazovnom sustavu u najširem smislu.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hajdin Goran Seminar 15 1 1
Jurčić Marko Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh