FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Informatika u obrazovanju IO Da
2. semestar
1. nastavna godina

Metodika nastave informatike 1 npp:93133

Engleski naziv

Methodology of Informatics Teaching I

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje nastave informatike u srednjoj školi, te vrednovanje učinaka nastave i samovrjednovanje.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
45sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati održani nastavni sat primjenom metodičkih spoznaja
 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Organizirati izvođenje nastavnog procesa
 • Primjeniti suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije u odgojno-obrazovnom procesu

Ishodi učenja programa

 • Analizirati građu računala, suvremene računalne arhitekture te primijeniti ta znanja u dizajnu obrazovnog informacijskog sustava, kao i u nastaviAnalizirati građu računala, suvremene računalne arhitekture te primijeniti ta znanja u dizajnu obrazovnog informacijskog sustava, kao i u nastavi
 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Interpretirati povijest informatike i računarstvaInterpretirati povijest informatike i računarstva
 • Organizirati nastavni proces Organizirati nastavni proces
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Metodika informatike i specifičnost informatike kao nastavnog predmeta. Odnos metodike i srodnih područja. Znanstvena i didaktičko-metodička matrica.
 • Obrazovanje i nastava
  Prattov opći model poučavanja. Zadaci nastave (materijalni, funkcionalni, odgojni). Vrste nastave u školi (redovna, izborna). Ostale vrste nastave: tečajevi (seminari), učenje na daljinu (e-learning). Oblici rada u nastavi: frontalna nastava, nastava po skupinama, individualni oblik nastave.
 • Sadržaj obrazovanja, nastavna sredstva i pomagala
  Sadržaj obrazovanja. Nastavni plan. Nastavni program (okvirni, izvedbeni, operativni). Nastavna sredstva. Nastavna pomagala.
 • Nastavne metode i načela
  Nastavne metode primjerene predmetu „informatika“.
 • Struktura nastavnog procesa
  Priprema ili uvođenje učenika u nastavni rad, obrada novog nastavnog gradiva, vježbanje i ponavljanje, provjera znanja.
 • Specifičnosti nastave informatike
  Posebnosti korištenja ICT opreme, tehnički uvjeti nastave, individualne razlike učenika.
 • Priprema nastavnika za izvođenje nastave
  Izrada pripreme za nastavni sat.
 • Informatičko obrazovanje: principi, izvori, matura
  Principi istraživanja u informatičkom obrazovanju. Informacijski izvori i pomagala, pretraživači.
 • Taksonomija računalnog obrazovanja prema ACM i IEEE standardima

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe
  Vježbe se u pravilu izvode vezano uz izvođenje predmeta Informatika ili grupe slobodne aktivnosti u srednjoj školi, organizirane kao: ogledna predavanja, javna predavanja te individualna predavanja. Satovi analiziranja oglednih, javnih i individualnih predavanja i aktivnosti. Satovi demonstrature i vježbanja sadržaja primjerenih za taj oblik rada, u vrijeme kada se metodičke vježbe ne mogu izvoditi u školi.

Osnovna literatura

 • Dryden, G.; Vos, J. Revolucija u učenju. Educa, Zagreb, 2001.
 • Gugić, I.; Seršić S.; Hrpka, S.; Musser, E.; Mirković, M.; Bagarić, Z. Priručnik metodike za nastavu računalstva i informatike. Vinkovci: Pen, 1997.
 • Gvozdanović, T.; Ikica, Z.; Lipljin, N.; Srnec, T. Metodički priručnik za nastavnike. PRO-MIL, Varaždin, 2005.
 • Lipljin, N. Metodički priručnik za nastavnike. PRO-MIL, Varaždin, 2003.
 • Nastavni planovi i programi iz informatike i računalstva za srednje škole (gimnazije, četverogodišnje i trogodišnje srednje strukovne škole)
 • Udžbenici za nastavu informatike i računalstva za srednje škole (izbor)

Dopunska literatura

 • Marsh, C. J., Kurikulum: temeljni pojmovi. Zagreb, Educa, 1994.
 • Tillman, K.J. Teorije škole. Educa, Zagreb, 1994.
 • Porter, L. Creating the Virtual Classroom. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997.
 • Reynolds, A.; Iwinski, T. Multimedia Training: Developing Technology-Based Systems. Osborne McGraw-Hill, Berkeley, 1996.
 • Jolliffe, A.; Ritter, J.; Stevens, D. The Online Learning Handbook: developing and using web-based learning. Kogan Page, London, 2001.

Preduvjeti

 • Didaktika 1
  1. Upoznati didaktičke pojmove i pojave. Identificirati različita teorijska polazišta i kriterije, važni za nastanak teorijskih modela. 2. Upoznati didaktičke modele. 3. Upoznati suvremene didaktičke teorije, napose teorije koje objašnjavaju odgojno-obrazovni proces. 4. Upoznati didaktičke spoznaje o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u suvremenoj školi. 5. Stjecanje kompetencija za kritičku raščlambu nastavnog procesa u osnovnoj i srednjoj školi.
 • Opća pedagogija
  Upoznati razvoj odgojne i obrazovne djelatnosti i pedagoške misli u povijesti ljudskog roda, kao referentnog okvira za razumijevanje suvremenih problema odgoja i obrazovanja. Usvojiti temeljne spoznaje iz sustava pedagogijske znanosti. Razvijati sposobnosti za kritičko mišljenje o pedagogijskim spoznajama. Razvijati sposobnosti za evaluaciju i primjenu usvojenih pedagogijskih znanja na području prakse odgoja. Upoznati školski sustav kao društveni podsustav, ali i podsustave škola. Razumjeti funkciju sustava i njihovu horizontalnu i vertikalnu povezanost. Upoznati temeljne funkcije škole i uvjete za njihovo ostvarenje. 8. Razvijati kritički odnos spram školskih sustava, razumjeti sudjelovanje u njihovoj promjeni i/ili reformi. Razvijati profesionalno-stručne i osobne kompetencije te govorno-jezične kompetencije, uz sposobnost razvoja vlastite efikasnosti u nastavnom procesu i obrazovnom sustavu u najširem smislu.
 • Osnove opće i razvojne psihologije
  Osposobiti polaznike da osvještavaju sebe i druge kao psihička bića i upravljaju svojim postupcima. Podići razinu razumijevanja procesa razvoja i omogućiti kreiranje primjerenih razvojnih utjecaja.

Slični predmeti

 • Metodika nastavke informatike I i II (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
 • Metodika nastave informatike (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, Odjel za fiziku)
 • Metodika nastave informatike (Pedagoški fakultet u Zenici, BiH)
 • Metodika nastave informatike (PMF, Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu)
 • Metodika informatike I i II (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hajdin Goran Vježbe (jezici, tzk) 15 3 1
Pavlina Krešimir Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 11.07.2020. 11:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Metodika nastave informatike 1 - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na predavanjima5
Ogledna predavanja10
Javna predavanja10
Individualna predavanja10
Analiza na vježbama10
Aktivnost na vježbama5
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij 100.0 100.0 100.0 45 +
2. kolokvij (projekt) 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 1 Na predavanjima se nasumično obavlja provjera prisustvovanja. 3 izostanka Ako student izostane više od tri puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Zadnji tjedan nastave na kolegiju.
Ogledna predavanja 10 4 Ogledna predavanja izvodi nastavnik informatike u školi. Student je obavezan u dogovoreno vrijeme prisustvovati na 4 sata oglednih predavanja – po 2 sata u svakoj školi. Nakon prisustvovanja student treba predati analizu sata na Moodle. 4 boda Uz dogovor s profesorom mogućnost nadoknade u sklopu javnih predavanja. Prije održavanja javnih predavanja.
Javna predavanja 10 5 Javna predavanja izvode studenti u razredu škole, u dogovoru s nastavnikom informatike i nastavnikom metodike. Svaki student je obvezan izvesti najmanje 3 sata javnih predavanja (2 na jednoj i 1 na drugoj školi), te ukupno prisustvovati na najmanje 20 sati ili 80% javnih predavanja (ovisno o veličini grupe). Nakon prisustvovanja/održavanja student treba predati (samo)analizu sata na Moodle. 5 bodova Student ima pravo naknadno prisustvovati javnom predavanju (individualno predavanje drugog studenta) u isključivo opravdanim situacijama o kojima je nastavnik obaviješten prije dogovorenog roka za prisustvovanje. Prije održavanja individualnih predavanja.
Individualna predavanja 10 6 Individualna predavanja izvodi student u dogovoru s nastavnikom-mentorom u srednjoj školi. Svaki student je obvezan održati najmanje dva individualna predavanja, u svakoj školi po jedan sat. Individualnim predavanjima ne moraju prisustvovati ostali studenti. individualno predavanje ocjenjuje nastavnik-mentor iz predmeta Informatika/Računalstvo u srednjoj školi. Nakon održavanja student treba predati samoanalizu sata na Moodle. 6 bodova Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Analiza na vježbama 10 4 Nakon odrađenih predavanja održavaju se vježbe na kojima se zajedno vrši analiza sata. Student je dužan prisustvovati na najmanje 2 sata analiza. Broj sati analiza ovisi o broju održanih oglednih, javnih i individualnih predavanja. 4 boda Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Aktivnost na vježbama 5 0 Aktivnosti vezane uz izradu pripreme za nastavni sat, kreiranje savjeta za nastavnike i drugih elemenata. 0 bodova Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
1. kolokvij 35 15 Kolokvij se sastoji od 10 pitanja zatvorenog tipa i 5 pitanja esejskog tipa. Svako pitanje zatvorenog tipa donosi 1 bod, a svako pitanje otvorenog tipa do 5 bodova. 5 bodova Nema nadoknade.
2. kolokvij 15 5 Student je obavezan obraditi odabranu projektnu temu, te ju usmeno izložiti uz pomoć prezentacije. 15 bodova Nema nadoknade.


NAPOMENA: Studenti koji prijavljuju redoviti ispitni rok na ispitu mogu ostvariti maksimalno 50 bodova koji se zbrajaju s bodovima ostvarenim na vježbama (ogledna, javna i individualna predavanja, analize i aktivnost) te prisustvovanje na predavanjima. Navedene bodove nije moguće nadoknaditi izlaskom na ispit.

Metodika nastave informatike 1 - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Ogledna predavanja10
Javna predavanja10
Individualna predavanja10
Analiza na vježbama5
Aktivnost na vježbama5
Pisani rad10
Ispit50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Ogledna predavanja 10 4 Ogledna predavanja izvodi nastavnik informatike u školi. Student je obavezan u dogovoreno vrijeme prisustvovati na 4 sata oglednih predavanja – po 2 sata u svakoj školi. Nakon prisustvovanja student treba predati analizu sata na Moodle. 4 boda Uz dogovor s profesorom mogućnost nadoknade u sklopu javnih predavanja. Prije održavanja javnih predavanja.
Javna predavanja 10 5 Javna predavanja izvode studenti u razredu škole, u dogovoru s nastavnikom informatike i nastavnikom metodike. Svaki student je obvezan izvesti najmanje 3 sata javnih predavanja (2 na jednoj i 1 na drugoj školi), te ukupno prisustvovati na najmanje 20 sati ili 80% javnih predavanja (ovisno o veličini grupe). Nakon prisustvovanja/održavanja student treba predati (samo)analizu sata na Moodle. 5 bodova Student ima pravo naknadno prisustvovati javnom predavanju (individualno predavanje drugog studenta) u isključivo opravdanim situacijama o kojima je nastavnik obaviješten prije dogovorenog roka za prisustvovanje. Prije održavanja individualnih predavanja.
Individualna predavanja 10 6 Individualna predavanja izvodi student u dogovoru s nastavnikom-mentorom u srednjoj školi. Svaki student je obvezan održati najmanje dva individualna predavanja, u svakoj školi po jedan sat. Individualnim predavanjima ne moraju prisustvovati ostali studenti. individualno predavanje ocjenjuje nastavnik-mentor iz predmeta Informatika/Računalstvo u srednjoj školi. Nakon održavanja student treba predati samoanalizu sata na Moodle. 6 bodova Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Analiza na vježbama 5 2 Nakon odrađenih predavanja održavaju se vježbe na kojima se zajedno vrši analiza sata. Student je dužan prisustvovati na najmanje 2 sata analiza. Broj sati analiza ovisi o broju održanih oglednih, javnih i individualnih predavanja. 4 boda Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Aktivnost na vježbama 5 0 Aktivnosti vezane uz izradu pripreme za nastavni sat, kreiranje savjeta za nastavnike i drugih elemenata. 0 bodova Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Pisani rad 10 5 Pisani rad dogovara se s profesorom. Zadaća se može odnositi na dodatnu analizu oglednih/javnih sati, pisanje savjeta za buduće studente – na što valja obratiti pažnju prilikom pripreme za sat i održavanja sata, pisanje seminarskog rada ili neke druge aktivnosti u dogovoru s nastavnikom. 5 bodova Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Ispit 50 25 Ispit se sastoji od većeg broja pitanja koja mogu biti sastavljena od otvorenih (dopunjavanje, kratki odgovor, produženi odgovor, esejski tip) i zatvorenih (višestruki izbor, alternativni izbor, povezivanje i sređivanje) vrsta pitanja. 25 bodova Nema nadoknade.


NAPOMENE:

 1. Student se u roku dva tjedna od početka nastave mora javiti nastavniku na kolegiju, te upoznati uvijete i preuzeti zadatke.

 2. Student može kolegij pohađati po istim pravilima kao i redoviti. U tom slučaju vrijede sva pravila za redovite studente.

 3. Pohađanje predavanja i vježbi nije obavezno. Odrađivanje praktičnih dijelova vježbi (ogledna, javna i individualna predavanja) je obavezno i količinski jednako redovitim studentima. Student je obavezan prisustvovati najmanje jednom satu analize na vježbama.

 4. Umjesto ispita student može izlaziti na kolokvije u rokovima za redovite studente.

 5. Studenti koji prijavljuju redoviti ispitni rok na ispitu mogu ostvariti maksimalno 50 bodova koji se zbrajaju s bodovima ostvarenim na vježbama (ogledna, javna i individualna predavanja, analize i aktivnost) te pisanom radu. Navedene bodove nije moguće nadoknaditi na ispitu.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh