FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Informatika u obrazovanju IO Da
3. semestar
2. nastavna godina

Metodika nastave informatike 2 npp:93140

Engleski naziv

Methodology of Informatics Teaching II

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

• osposobiti studente za nastavni i izvannastavni odgojno-obrazovni rad. • usmjeriti razvoju osobnih kvaliteta. • omogućiti cjeloživotno učenje, prenošenje, prezentiranje i upotrebu znanja. • upoznati metode rada. • osposobiti za samostalno održavanje nastavnih sati, te oblikovanje i vođenje pedagoško-animatorskih aktivnosti u odgojno – obrazovnim ustanovama.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Organizirati nastavi sat u skladu s pedagoškim standardima.
 • Osmisliti osobnu nastavnu praksu.
 • Preispitivati osobne ideje o reagiranju u pojedinim situacijama.
 • Primijeniti primjerene nastavne metode.
 • Razumjeti nastavni i izvannastavni odgojno-obrazovni rad.
 • Usvojiti metodičke spoznaje o poučavanju u razredu.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati građu računala, suvremene računalne arhitekture te primijeniti ta znanja u dizajnu obrazovnog informacijskog sustava, kao i u nastaviAnalizirati građu računala, suvremene računalne arhitekture te primijeniti ta znanja u dizajnu obrazovnog informacijskog sustava, kao i u nastavi
 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Interpretirati povijest informatike i računarstvaInterpretirati povijest informatike i računarstva
 • Organizirati nastavni proces Organizirati nastavni proces
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)

Sadržaj predavanja

 • Upoznavanje nastavnog plana i programa za osnovne škole
  Analiziranje izbora i rasporeda nastavne građe nastavnih planova i programa za osnovnu školu.
 • Podjela nastavnih cjelina na razrede i obrazovne teme
  Razrada standarda. Načelo spiralnog modela. Ujednačavanje znanja i vještina. Razvrstavanje gradiva.
 • Informatika u nižim razredima osnovne škole
  Odabir sadržaja primjerenih uzrastu i individualnim obilježjima djece u osnovnoj školi. Problem stručnog nazivlja.
 • Informatika u višim razredima osnovne škole
  Gradivo 5. razreda: ujednačavanje razine znanja i vještina učenika koji u prva četiri razreda nisu pohađala nastavu iz informatike. Tematske cjeline.
 • Projektni zadaci
  Složenost projekta. Kvaliteta obrađene teme. Originalnost i primjenjivost. Korištenje različitih izvora znanja. Samostalnost u radu.
 • Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u nastavi informatike
  Informatička skupina. Dodatna i dopunska nastava te natjecanja.
 • Poteškoće kod učenja informatičkih sadržaja, njihovo prevladavanje i rad s učenicima s posebnim potr
  Poteškoće kod učenja informatičkih sadržaja, njihovo prevladavanje i rad s učenicima s posebnim potrebama.
 • Osobni razvoj nastavnika informatike
  Pripravnički staž i stručni ispit. Stručno usavršavanje i napredovanje u zvanju.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe
  Vježbe se u pravilu izvode vezano uz izvođenje predmeta Informatika ili grupe slobodne aktivnosti u osnovnoj školi, organizirane kao: ogledna predavanja, javna predavanja te individualna predavanja. Satovi analiziranja oglednih, javnih i individualnih predavanja i aktivnosti. Satovi demonstrature i vježbanja sadržaja primjerenih za taj oblik rada, u vrijeme kada se metodičke vježbe ne mogu izvoditi u školi.

Osnovna literatura

 • Cindrić, M, Miljković, D., Strugar, V.: Didaktika i kurikulum. Zagreb : IEP-D2, 2010.
 • Dryden, G.; Vos, J. Revolucija u učenju : Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb : Educa, 2001.
 • Kyriacou, C. Temeljna nastavna umijeća : metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje. Zagreb: Educa, 1997.
 • Poljak, V. Didaktika. Zagreb: Školska knjiga, 1980.

Dopunska literatura

 • Zaninović, M. Opća povijest pedagogije. Zagreb : Školska knjiga, 1988.

Preduvjeti

 • Metodika nastave informatike 1
  Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje nastave informatike u srednjoj školi, te vrednovanje učinaka nastave i samovrjednovanje.

Slični predmeti

 • Metodika nastave informatike I i II (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
 • Metodika nastave informatike (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, Odjel za fiziku)
 • Metodika nastave informatike (Pedagoški fakultet u Zenici, BiH)
 • Metodika nastave informatike (PMF, Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu)
 • Metodika informatike I i II (Filozofski fakultet Dveučilišta u Zagrebu)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hajdin Goran Vježbe (jezici, tzk) 8 2 1
Pavlina Krešimir Predavanje 8 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Metodika nastave informatike 2 - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na predavanjima5
Ogledna predavanja10
Javna predavanja10
Individualna predavanja10
Analiza na vježbama10
Aktivnost na vježbama5
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij 100.0 100.0 100.0 45 +
2. kolokvij (projekt) 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 1 Na predavanjima se nasumično obavlja provjera prisustvovanja. 3 izostanka Ako student izostane više od tri puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Zadnji tjedan nastave na kolegiju.
Ogledna predavanja 10 4 Ogledna predavanja izvodi nastavnik informatike u školi. Student je obavezan u dogovoreno vrijeme prisustvovati na 4 sata oglednih predavanja – po 2 sata u svakoj školi. Nakon prisustvovanja student treba predati analizu sata na Moodle. 4 boda Uz dogovor s profesorom mogućnost nadoknade u sklopu javnih predavanja. Prije održavanja javnih predavanja.
Javna predavanja 10 5 Javna predavanja izvode studenti u razredu škole, u dogovoru s nastavnikom informatike i nastavnikom metodike. Svaki student je obvezan izvesti najmanje 3 sata javnih predavanja (2 na jednoj i 1 na drugoj školi), te ukupno prisustvovati na najmanje 20 sati ili 80% javnih predavanja (ovisno o veličini grupe). Nakon prisustvovanja/održavanja student treba predati (samo)analizu sata na Moodle. 5 bodova Student ima pravo naknadno prisustvovati javnom predavanju (individualno predavanje drugog studenta) u isključivo opravdanim situacijama o kojima je nastavnik obaviješten prije dogovorenog roka za prisustvovanje. Prije održavanja individualnih predavanja.
Individualna predavanja 10 6 Individualna predavanja izvodi student u dogovoru s nastavnikom-mentorom u srednjoj školi. Svaki student je obvezan održati najmanje dva individualna predavanja, u svakoj školi po jedan sat. Individualnim predavanjima ne moraju prisustvovati ostali studenti. individualno predavanje ocjenjuje nastavnik-mentor iz predmeta Informatika/Računalstvo u srednjoj školi. Nakon održavanja student treba predati samoanalizu sata na Moodle. 6 bodova Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Analiza na vježbama 10 4 Nakon odrađenih predavanja održavaju se vježbe na kojima se zajedno vrši analiza sata. Student je dužan prisustvovati na najmanje 2 sata analiza. Broj sati analiza ovisi o broju održanih oglednih, javnih i individualnih predavanja. 4 boda Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Aktivnost na vježbama 5 0 Aktivnosti vezane uz izradu pripreme za nastavni sat, kreiranje savjeta za nastavnike i drugih elemenata. 0 bodova Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
1. kolokvij 35 15 Kolokvij se sastoji od 10 pitanja zatvorenog tipa i 5 pitanja esejskog tipa. Svako pitanje zatvorenog tipa donosi 1 bod, a svako pitanje otvorenog tipa do 5 bodova. 5 bodova Nema nadoknade.
2. kolokvij 15 5 Student je obavezan obraditi odabranu projektnu temu, te ju usmeno izložiti uz pomoć prezentacije. 15 bodova Nema nadoknade.


NAPOMENA: Studenti koji prijavljuju redoviti ispitni rok na ispitu mogu ostvariti maksimalno 50 bodova koji se zbrajaju s bodovima ostvarenim na vježbama (ogledna, javna i individualna predavanja, analize i aktivnost) te prisustvovanje na predavanjima. Navedene bodove nije moguće nadoknaditi izlaskom na ispit.

Metodika nastave informatike 2 - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Ogledna predavanja10
Javna predavanja10
Individualna predavanja10
Analiza na vježbama5
Aktivnost na vježbama5
Pisani rad10
Ispit50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Ogledna predavanja 10 4 Ogledna predavanja izvodi nastavnik informatike u školi. Student je obavezan u dogovoreno vrijeme prisustvovati na 4 sata oglednih predavanja – po 2 sata u svakoj školi. Nakon prisustvovanja student treba predati analizu sata na Moodle. 4 boda Uz dogovor s profesorom mogućnost nadoknade u sklopu javnih predavanja. Prije održavanja javnih predavanja.
Javna predavanja 10 5 Javna predavanja izvode studenti u razredu škole, u dogovoru s nastavnikom informatike i nastavnikom metodike. Svaki student je obvezan izvesti najmanje 3 sata javnih predavanja (2 na jednoj i 1 na drugoj školi), te ukupno prisustvovati na najmanje 20 sati ili 80% javnih predavanja (ovisno o veličini grupe). Nakon prisustvovanja/održavanja student treba predati (samo)analizu sata na Moodle. 5 bodova Student ima pravo naknadno prisustvovati javnom predavanju (individualno predavanje drugog studenta) u isključivo opravdanim situacijama o kojima je nastavnik obaviješten prije dogovorenog roka za prisustvovanje. Prije održavanja individualnih predavanja.
Individualna predavanja 10 6 Individualna predavanja izvodi student u dogovoru s nastavnikom-mentorom u srednjoj školi. Svaki student je obvezan održati najmanje dva individualna predavanja, u svakoj školi po jedan sat. Individualnim predavanjima ne moraju prisustvovati ostali studenti. individualno predavanje ocjenjuje nastavnik-mentor iz predmeta Informatika/Računalstvo u srednjoj školi. Nakon održavanja student treba predati samoanalizu sata na Moodle. 6 bodova Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Analiza na vježbama 5 2 Nakon odrađenih predavanja održavaju se vježbe na kojima se zajedno vrši analiza sata. Student je dužan prisustvovati na najmanje 2 sata analiza. Broj sati analiza ovisi o broju održanih oglednih, javnih i individualnih predavanja. 4 boda Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Aktivnost na vježbama 5 0 Aktivnosti vezane uz izradu pripreme za nastavni sat, kreiranje savjeta za nastavnike i drugih elemenata. 0 bodova Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Pisani rad 10 5 Pisani rad dogovara se s profesorom. Zadaća se može odnositi na dodatnu analizu oglednih/javnih sati, pisanje savjeta za buduće studente – na što valja obratiti pažnju prilikom pripreme za sat i održavanja sata, pisanje seminarskog rada ili neke druge aktivnosti u dogovoru s nastavnikom. 5 bodova Nema nadoknade. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Ispit 50 25 Ispit se sastoji od većeg broja pitanja koja mogu biti sastavljena od otvorenih (dopunjavanje, kratki odgovor, produženi odgovor, esejski tip) i zatvorenih (višestruki izbor, alternativni izbor, povezivanje i sređivanje) vrsta pitanja. 25 bodova Nema nadoknade.


NAPOMENE:

 1. Student se u roku dva tjedna od početka nastave mora javiti nastavniku na kolegiju, te upoznati uvijete i preuzeti zadatke.

 2. Student može kolegij pohađati po istim pravilima kao i redoviti. U tom slučaju vrijede sva pravila za redovite studente.

 3. Pohađanje predavanja i vježbi nije obavezno. Odrađivanje praktičnih dijelova vježbi (ogledna, javna i individualna predavanja) je obavezno i količinski jednako redovitim studentima. Student je obavezan prisustvovati najmanje jednom satu analize na vježbama.

 4. Umjesto ispita student može izlaziti na kolokvije u rokovima za redovite studente.

 5. Studenti koji prijavljuju redoviti ispitni rok na ispitu mogu ostvariti maksimalno 50 bodova koji se zbrajaju s bodovima ostvarenim na vježbama (ogledna, javna i individualna predavanja, analize i aktivnost) te pisanom radu. Navedene bodove nije moguće nadoknaditi na ispitu.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh