FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Informatika u obrazovanju IO Da
3. semestar
2. nastavna godina

Metodika nastave informatike 2 npp:93140

Engleski naziv

Methodology of Informatics Teaching II

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

• osposobiti studente za nastavni i izvannastavni odgojno-obrazovni rad. • usmjeriti razvoju osobnih kvaliteta. • omogućiti cjeloživotno učenje, prenošenje, prezentiranje i upotrebu znanja. • upoznati metode rada. • osposobiti za samostalno održavanje nastavnih sati, te oblikovanje i vođenje pedagoško-animatorskih aktivnosti u odgojno – obrazovnim ustanovama.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Organizirati nastavi sat u skladu s pedagoškim standardima.
 • Osmisliti osobnu nastavnu praksu.
 • Preispitivati osobne ideje o reagiranju u pojedinim situacijama.
 • Primijeniti primjerene nastavne metode.
 • Razumjeti nastavni i izvannastavni odgojno-obrazovni rad.
 • Usvojiti metodičke spoznaje o poučavanju u razredu.

Ishodi učenja programa

 • Analizirati građu računala, suvremene računalne arhitekture te primijeniti ta znanja u dizajnu obrazovnog informacijskog sustava, kao i u nastaviAnalizirati građu računala, suvremene računalne arhitekture te primijeniti ta znanja u dizajnu obrazovnog informacijskog sustava, kao i u nastavi
 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Interpretirati povijest informatike i računarstvaInterpretirati povijest informatike i računarstva
 • Organizirati nastavni proces Organizirati nastavni proces
 • Predstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesaPredstavljati informatička znanja i vještine kao učinkovite instrumente za podupiranje integracijskih procesa
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)

Sadržaj predavanja

 • Upoznavanje nastavnog plana i programa za osnovne škole
  Analiziranje izbora i rasporeda nastavne građe nastavnih planova i programa za osnovnu školu.
 • Podjela nastavnih cjelina na razrede i obrazovne teme
  Razrada standarda. Načelo spiralnog modela. Ujednačavanje znanja i vještina. Razvrstavanje gradiva.
 • Informatika u nižim razredima osnovne škole
  Odabir sadržaja primjerenih uzrastu i individualnim obilježjima djece u osnovnoj školi. Problem stručnog nazivlja.
 • Informatika u višim razredima osnovne škole
  Gradivo 5. razreda: ujednačavanje razine znanja i vještina učenika koji u prva četiri razreda nisu pohađala nastavu iz informatike. Tematske cjeline.
 • Projektni zadaci
  Složenost projekta. Kvaliteta obrađene teme. Originalnost i primjenjivost. Korištenje različitih izvora znanja. Samostalnost u radu.
 • Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u nastavi informatike
  Informatička skupina. Dodatna i dopunska nastava te natjecanja.
 • Poteškoće kod učenja informatičkih sadržaja, njihovo prevladavanje i rad s učenicima s posebnim potr
  Poteškoće kod učenja informatičkih sadržaja, njihovo prevladavanje i rad s učenicima s posebnim potrebama.
 • Osobni razvoj nastavnika informatike
  Pripravnički staž i stručni ispit. Stručno usavršavanje i napredovanje u zvanju.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Vježbe
  Vježbe se u pravilu izvode vezano uz izvođenje predmeta Informatika ili grupe slobodne aktivnosti u osnovnoj školi, organizirane kao: ogledna predavanja, javna predavanja te individualna predavanja. Satovi analiziranja oglednih, javnih i individualnih predavanja i aktivnosti. Satovi demonstrature i vježbanja sadržaja primjerenih za taj oblik rada, u vrijeme kada se metodičke vježbe ne mogu izvoditi u školi.

Osnovna literatura

 • Cindrić, M, Miljković, D., Strugar, V.: Didaktika i kurikulum. Zagreb : IEP-D2, 2010.
 • Dryden, G.; Vos, J. Revolucija u učenju : Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb : Educa, 2001.
 • Kyriacou, C. Temeljna nastavna umijeća : metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje. Zagreb: Educa, 1997.
 • Poljak, V. Didaktika. Zagreb: Školska knjiga, 1980.

Dopunska literatura

 • Zaninović, M. Opća povijest pedagogije. Zagreb : Školska knjiga, 1988.

Preduvjeti

 • Metodika nastave informatike 1
  Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje nastave informatike u srednjoj školi, te vrednovanje učinaka nastave i samovrjednovanje.

Slični predmeti

 • Metodika nastave informatike I i II (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
 • Metodika nastave informatike (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, Odjel za fiziku)
 • Metodika nastave informatike (Pedagoški fakultet u Zenici, BiH)
 • Metodika nastave informatike (PMF, Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu)
 • Metodika informatike I i II (Filozofski fakultet Dveučilišta u Zagrebu)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hajdin Goran Predavanje 8 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Metodika nastave informatike 2 - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na predavanjima5
Ogledna predavanja10
Javna predavanja10
Individualna predavanja10
Analiza na vježbama10
Aktivnost na vježbama5
Kolokviji50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 5 1 Na predavanjima se obavlja provjera prisustvovanja. Ako student izostane više od tri puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Nadoknade nema. Zadnji termin održavanja predavanja.
Ogledna predavanja 10 4 Ogledna predavanja izvodi nastavnik informatike u školi. Student je obavezan u dogovoreno vrijeme prisustvovati na 4 sata oglednih predavanja – po 2 sata u svakoj školi. Nakon prisustvovanja student treba predati analizu sata na Moodle. Uz dogovor s voditeljem metodičkih vježbi postoji mogućnost nadoknade u sklopu javnih predavanja. Prije održavanja javnih predavanja.
Javna predavanja 10 5 Javna predavanja izvode studenti u sklopu redovite nastave informatike na školi. Termin se dogovara s predmetnim nastavnikom informatike na školi i voditeljem metodičkih vježbi. Svaki student obvezan je održati najmanje tri sata javnih predavanja (dva sata na jednoj i jedan sat na drugoj školi), te ukupno prisustvovati na najmanje 20 sati ili 80% javnih predavanja (ovisno o veličini grupe). Nakon prisustvovanja/održavanja student treba predati (samo)analizu sata na Moodle. Student može naknadno prisustvovati individualnom predavanju drugog studenta koje će mu se priznati kao prisustvovanje na javnim predavanjima. Zamjena se omogućava isključivo u opravdanim situacijama te uz prethodni dogovor s voditeljem metodičkih vježbi. Prije održavanja individualnih predavanja.
Individualna predavanja 10 6 Individualna predavanja izvode studenti u sklopu redovite nastave informatike na školi. Termin se dogovara s predmetnim nastavnikom informatike na školi. Svaki student obvezan je održati dva individualna predavanja, u svakoj školi po jedan sat. Individualnim predavanjima ne moraju prisustvovati ostali studenti. individualno predavanje ocjenjuje predmetni nastavnik informatike. Nakon sata student treba predati samoanalizu sata na Moodle. Nadoknade nema. Zadnji tjedan nastave u semestru.
Analiza na vježbama 10 4 Nakon odrađenih predavanja održavaju se vježbe na kojima se zajedno vrši analiza sata. Student je dužan prisustvovati na najmanje 2 sata analiza. Broj sati analiza ovisi o broju održanih oglednih, javnih i individualnih predavanja. Nadoknade nema. Predzadnji tjedan nastave u semestru.
Aktivnost na vježbama 5 2 Aktivnosti vezane uz izradu pripreme za nastavni sat, kreiranje savjeta za nastavnike i drugih elemenata. Nadoknade nema. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
1. kolokvij 20 10 Kolokvij se sastoji od većeg broja pitanja koja mogu biti sastavljena od otvorenih (dopunjavanje, kratki odgovor, produženi odgovor, esejski tip) i zatvorenih (višestruki izbor, alternativni izbor, povezivanje i sređivanje) vrsta pitanja. Obuhvaća gradivo obrađeno do pisanja 1. kolokvija. Izlazak na ispit.
2. kolokvij 30 15 Kolokvij se sastoji od većeg broja pitanja koja mogu biti sastavljena od otvorenih (dopunjavanje, kratki odgovor, produženi odgovor, esejski tip) i zatvorenih (višestruki izbor, alternativni izbor, povezivanje i sređivanje) vrsta pitanja. Obuhvaća cjelovito gradivo kolegija. Izlazak na ispit.


NAPOMENA: Studenti na ispitu mogu ostvariti maksimalno 50 bodova koji se zbrajaju s bodovima ostvarenim na vježbama (ogledna, javna i individualna predavanja, analize i aktivnost) te prisustvovanju na predavanjima.

Metodika nastave informatike 2 - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Ogledna predavanja10
Javna predavanja10
Individualna predavanja10
Analiza na vježbama10
Pisana zadaća10
Ispit50
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Ogledna predavanja 10 4 Ogledna predavanja izvodi nastavnik informatike u školi. Student je obavezan u dogovoreno vrijeme prisustvovati na 4 sata oglednih predavanja – po 2 sata u svakoj školi. Nakon prisustvovanja student treba predati analizu sata na Moodle. Uz dogovor s voditeljem metodičkih vježbi postoji mogućnost nadoknade u sklopu javnih predavanja. Prije održavanja javnih predavanja.
Javna predavanja 10 5 Javna predavanja izvode studenti u sklopu redovite nastave informatike na školi. Termin se dogovara s predmetnim nastavnikom informatike na školi i voditeljem metodičkih vježbi. Svaki student obvezan je održati najmanje tri sata javnih predavanja (dva sata na jednoj i jedan sat na drugoj školi), te ukupno prisustvovati na najmanje 20 sati ili 80% javnih predavanja (ovisno o veličini grupe). Nakon prisustvovanja/održavanja student treba predati (samo)analizu sata na Moodle. Student može naknadno prisustvovati individualnom predavanju drugog studenta koje će mu se priznati kao prisustvovanje na javnim predavanjima. Zamjena se omogućava isključivo u opravdanim situacijama te uz prethodni dogovor s voditeljem metodičkih vježbi. Prije održavanja individualnih predavanja.
Individualna predavanja 10 6 Individualna predavanja izvode studenti u sklopu redovite nastave informatike na školi. Termin se dogovara s predmetnim nastavnikom informatike na školi. Svaki student obvezan je održati dva individualna predavanja, u svakoj školi po jedan sat. Individualnim predavanjima ne moraju prisustvovati ostali studenti. individualno predavanje ocjenjuje predmetni nastavnik informatike. Nakon sata student treba predati samoanalizu sata na Moodle. Nadoknade nema. Zadnji tjedan nastave u semestru.
Analiza na vježbama 10 4 Nakon odrađenih predavanja održavaju se vježbe na kojima se zajedno vrši analiza sata. Student je dužan prisustvovati na najmanje 2 sata analiza. Broj sati analiza ovisi o broju održanih oglednih, javnih i individualnih predavanja. Nadoknade nema. Predzadnji tjedan nastave u semestru.
Aktivnost na vježbama 5 0 Aktivnosti vezane uz izradu pripreme za nastavni sat, kreiranje savjeta za nastavnike i drugih elemenata. Nadoknade nema. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Pisana zadaća 10 5 Pisani rad dogovara se s profesorom. Zadaća se može odnositi na dodatnu analizu oglednih/javnih sati, pisanje savjeta za buduće studente – na što valja obratiti pažnju prilikom pripreme za sat i održavanja sata, pisanje seminarskog rada ili neke druge aktivnosti u dogovoru s nastavnikom. Nadoknade nema. Predzadnji tjedan nastave na kolegiju.
Ispit 50 25 Ispit se sastoji od većeg broja pitanja koja mogu biti sastavljena od otvorenih (dopunjavanje, kratki odgovor, produženi odgovor, esejski tip) i zatvorenih (višestruki izbor, alternativni izbor, povezivanje i sređivanje) vrsta pitanja. Obuhvaća cjelovito gradivo kolegija. Nadoknade nema.


NAPOMENE:

 1. Student se u roku od dva tjedna od početka nastave mora javiti nastavniku na kolegiju te upoznati uvijete i dogovoriti zadatke.

 2. Pohađanje nastave iz predavanja i vježbi nije obavezno. Odrađivanje praktičnih dijelova vježbi (ogledna, javna i individualna predavanja) je obavezno i količinski jednako redovitim studentima. Student je obavezan prisustvovati najmanje jednom satu analize na vježbama.

 3. Umjesto ispita student može izlaziti na kolokvije u rokovima za redovite studente.

 4. Student može kolegij pohađati po istim pravilima kao i redoviti studenti. U tom slučaju vrijede sva pravila za redovite studente.

 5. Studenti na ispitu mogu ostvariti maksimalno 50 bodova koji se zbrajaju s bodovima ostvarenim na vježbama (ogledna, javna i individualna predavanja i analize) te pisanoj zadaći.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh