FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Mjerenje organizacijskih performansi npp:93141

Engleski naziv

Organizational Performance Measurement

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

U današnje informacijsko doba, ucinkovito upravljanje organizacijama zahtijeva pristupe razlicite od tradicionalnog strateškog planiranja, karakteristicnog za uspješne organizacije industrijskog doba. Pored poznavanja i primjene metoda upravljanja, za ucinkovito upravljanje organizacijama zahtijeva se i primjena suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u potpori metodama upravljanja. Misija organizacije odreduje razlog njenog postojanja, dok vizija opisuje organizaciju u buducnosti. Konkretizacijom vizije menadžment definira strateške ciljeve koje u odredenom vremenskom periodu organizacija mora postici. Procjenom spremnosti za ostvarenje pojedinog strateškog cilja, dobivaju se strategije, aktivnosti i ciljevi koje pojedine organizacijske razine moraju postici. Sukladno metodi uravnoteženih bodovnih tablica (Balanced Scorecard - BSC), vrši se upravljanje organizacijom na temelju mjerenja pristupa ciljevima. Sve navedene metode imaju jasne rezultate svoje primjene, koji se mogu metamodelirati. Ovim postupkom pojašnjavaju se prirodni odnosi medu metodama upravljanja i definira se procesna i podatkovna arhitektura CASE alata za potporu upravljanju mjerenjem performansi. Ono što menadžment mora znati, da bi organizaciju odveo u vremenu prema viziji, jest koliko je, u svakom trenutku, daleko od postavljenih ciljeva. Ova informacija se može dobiti iz jedinstvenog informacijskog sustava koji daje potporu mjerenju performansi na svim organizacijskim razinama, a utemeljen je na prethodno definiranom metamodelu.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati organizacijsku viziju i iz nje kvantificirati strateške ciljeve
 • Analizom starteških ciljeva razviti strategije i aktivnosti za implementaciju ciljeva
 • Definirati i validirati strateške hipoteze mnenadžmenta koriteći lance uzroka i posljedica
 • Definirati mjerne instrumente, odrediti težinske utjecaje na lancima uzroka i posljedica, te provesti formalnu validaciju
 • Identificirati u organizaciji elemente kontinuuma strategijskog upravljanja i validirati ih
 • Izraditi metamodel odabrane menadžerske metode i povezati ga s metamodelom metodike upravljanja
 • Metodološki definirati organizacijsku misiju u timskom radu s menadžmentom organizacije
 • Procijeniti spremnost organizacije za provođenje promjena i preporučiti menadžmentu elemente za odluku
 • Provesti proširenu SWOT analizu i validirati konzistentnost rezultata
 • Provesti verifikaciju strateških hipoteza menadžmenta utemeljenih na uravnoteženim bodovnim tablicama

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struciPrimijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struci
 • Procijeniti i preporučiti programska rješenja za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava Procijeniti i preporučiti programska rješenja za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava
 • Razviti elemente kontinuuma strategijskog upravljanja: misiju, organizacijske vrijednosti, viziju, strateške ciljeveRazviti elemente kontinuuma strategijskog upravljanja: misiju, organizacijske vrijednosti, viziju, strateške ciljeve
 • Razviti i validirati sustav mjerenja organizacijske učinkovitosti uz primjenu odgovarajućih programskih alataRazviti i validirati sustav mjerenja organizacijske učinkovitosti uz primjenu odgovarajućih programskih alata
 • Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja

Sadržaj predavanja

 • Organizacijski dokumenti
  Strateški plan organizacije kao izvor organizacijskih ciljeva. Strateški plan razvoja informacijskog sustava koji treba dati potporu ostvarenju organizacijskih ciljeva. Plan mjerenja performansi koji omogucava menadžmentu da u svakom trenutku, zahvaljujuci informacijskom sustavu, vidi koliko je organizacija daleko od svojih ciljeva. Uskladen razvoj ovih dokumenata kao preduvjet upravljanju mjerenjem performansi. (3 sata)
 • Metamodel organizacijskih dokumenata
  Procesi izrade organizacijskih dokumenata. Model podataka organizacijskih dokumenata. Procesna i podatkovna perspektiva upravljanja organizacijskim dokumentima. Metamodel metode izrade organizacijskih dokumenata. (2 sata)
 • Osnovni koncepti mjerenja performansi
  Sustavni prikaz organizacije u okruženju. Ulaz proces rezultat ishod (input-process-output-outcome). Razlozi za uvodenje mjerenja performansi: kontinuirano upravljanje organizacijom i usmjerena programska evaluacija. Sintaksa i semantika organizacijskih ciljeva. Kontinuum strateškog upravljanja. Organizacijska misija. Razvoj misije. Organizacijska vizija. Odnos vizije i strateških ciljeva. (3 sata)
 • Modeliranje kontinuuma strateškog upravljanja
  Struktura kontinuuma strateškog upravljanja. Rezultati primjene metoda upravljanja. Metamodel kontinuuma strateškog upravljanja. (2 sata)
 • Razvoj modela upravljanja mjerenjem performansi
  Osnove metode uravnoteženih bodovnih tablica (Balanced Scorecard). Razvoj modela upravljanja mjerenjem performansi po metodi BSC (model BSC). Tablica razrade strateških ciljeva. SWOT analiza izvor strategija. Aktivnosti za implementaciju strategija. Ciljevi aktivnosti. Nositelji organizacijskih ciljeva. Smještanje ciljeva na perspektive modela BSC: financije, korisnici, interni procesi i ucenje i rast. Perspektive modela BSC za privatni i javni sektor. Lanci uzroka i posljedica ciljeva strateške mape. (2 sata)
 • Ontologija mjerenja performansi
  Metamodel SWOT analize procesni i podatkovni pogled. Modeliranje lanaca uzroka i posljedica. Metamodel strateških tema. Metamodel tablice strateškog cilja. (2 sata)
 • Mjerni instrumenti modela BSC
  Odnos ciljeva i mjera. Iznos mjere kao pokazatelj ostvarenja cilja. Struktura mjernog instrumenta: oznaka mjere, naziv mjere, vrsta mjere, nacin mjerenja, granicne vrijednosti, koeficijenti utjecaja. Tablica razrade mjera. Lanac uzroka i posljedica mjera. Mjere izvodenja (performance/leading measures) i mjere ishoda (lagging measures). Izracunavanje iznosa mjera. (2 sata)
 • Metamodel mjernih instrumenata
  Metamodel strateške mape mjera. Veza izmedu metamodela SWOT analize, ciljeva i mjera. Izvodenje jedinstvenog metamodela BSC metodike. Metamodel tablice mjera. Modeliranje veze izmedu ciljeva i mjera. (2 sata) 9. Kaskadiranje ciljeva i mjera. Dekompozicija strateških ciljeva. Strateške mape ciljeva. Takticke mape ciljeva. Ciljevi i organizacijski oblici. Klasifikacijska matrica ciljeva. Postupak kaskadiranja ciljeva. Lanci uzroka i posljedica taktickih ciljeva. (2 sata)
 • Metamodel upravljanja organizacijom
  Modeliranje procesa dekompozicije ciljeva. Semantika strateških i taktickih ciljeva. Dijagram tijeka aktivnosti pri kaskadiranju organizacijskih ciljeva. Metamodeliranje metode kaskadiranja ciljeva. (2 sata)
 • Operativna uporaba modela BSC
  Uvodenje modela BSC kao sustava upravljanja organizacijom. Kljucne uloge u korištenju modela BSC: vlasnik, menadžer, dizajner modela BSC, administrator modela BSC, administrator baze podataka (BP). Verifikacija i validacija modela BSC. (2 sata)
 • Alati za potporu mjerenju organizacijskih performansi
  Softverski alati koji daju potporu mjerenju organizacijskih performansi. Struktura repozitorija CASE alata za razvoj modela BSC. Nacin uporabe CASE alata za razvoj modela BSC. (2 sata)
 • Postupak izrade CASE alata za potporu razvoju modela BSC
  Ontologija CASE alata za potporu mjerenju. Metamodel metode BSC jezgra CASE alata. Model procesa primjene metode BSC. Metamodel rezultata primjene metode BSC. (2 sata)
 • Primjeri alata za potporu upravljanju metodom BSC
  Microsoft Office Business Scorecard Manager. Microsoft Office Business Scorecard Builder. Dialog Strategy. Struktura i nacin uporabe navedenih alata. Alati za strateška organizacijska mjerenja vs. alati za dijagnosticka organizacijska mjerenja. (2 sata)

Osnovna literatura

 • Kaplan, R.S.; Norton, D.P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic management System. Harvard Business Review, 1996.
 • Kaplan, R.S.; Norton, D.P. The Balanced Scorecard: translating strategy into action. Harvard Business School, Boston, 1996.
 • Norton, R.S; Kaplan, D.P.The Strategy-Focused Organizations: how balanced scorecard companies thrive in the new business enviroment. Harvard Business School, Boston, 2001.
 • M. Žugaj, M. Schatten: Arhitektura suvremenih organizacija, Tonimir, Varaždinske Toplice, 2005.

Dopunska literatura

 • Dobrović, Ž.: Strategic Planning under Uncertainty: Building the metamodel, Journal of Information and Organizational Sciences, Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2002.
 • Dobrović, Ž.: Strategijsko planiranje, poslovna i informacijska arhitektura, Zbornik radova savjetovanja CASE 12, Opatija 2000.
 • R.S. Kaplan, D.P.Norton, Strategy Maps, Harvard Business School Press, 2004.
 • Paul R. Niven: Balanced Scorecard: Step-by-Step, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
 • Tomičić M., Dobrović Ž.: Metode oblikovanja strateške mape ciljeva kod izgradnje BSC, Zbornik radova savjetovanja CASE 18, Opatija 2006.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrović Željko Predavanje 10 3 1
Kadoić Nikola Laboratorijske vježbe 14 1 5
Seminar 7 2 2
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh