FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Ne
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Mjerenje organizacijskih performansi npp:93141

Engleski naziv

Organizational Performance Measurement

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

U današnje informacijsko doba, ucinkovito upravljanje organizacijama zahtijeva pristupe razlicite od tradicionalnog strateškog planiranja, karakteristicnog za uspješne organizacije industrijskog doba. Pored poznavanja i primjene metoda upravljanja, za ucinkovito upravljanje organizacijama zahtijeva se i primjena suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u potpori metodama upravljanja. Misija organizacije odreduje razlog njenog postojanja, dok vizija opisuje organizaciju u buducnosti. Konkretizacijom vizije menadžment definira strateške ciljeve koje u odredenom vremenskom periodu organizacija mora postici. Procjenom spremnosti za ostvarenje pojedinog strateškog cilja, dobivaju se strategije, aktivnosti i ciljevi koje pojedine organizacijske razine moraju postici. Sukladno metodi uravnoteženih bodovnih tablica (Balanced Scorecard - BSC), vrši se upravljanje organizacijom na temelju mjerenja pristupa ciljevima. Sve navedene metode imaju jasne rezultate svoje primjene, koji se mogu metamodelirati. Ovim postupkom pojašnjavaju se prirodni odnosi medu metodama upravljanja i definira se procesna i podatkovna arhitektura CASE alata za potporu upravljanju mjerenjem performansi. Ono što menadžment mora znati, da bi organizaciju odveo u vremenu prema viziji, jest koliko je, u svakom trenutku, daleko od postavljenih ciljeva. Ova informacija se može dobiti iz jedinstvenog informacijskog sustava koji daje potporu mjerenju performansi na svim organizacijskim razinama, a utemeljen je na prethodno definiranom metamodelu.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati organizacijsku viziju i iz nje kvantificirati strateške ciljeve
 • Analizom starteških ciljeva razviti strategije i aktivnosti za implementaciju ciljeva
 • Definirati i validirati strateške hipoteze mnenadžmenta koriteći lance uzroka i posljedica
 • Definirati mjerne instrumente, odrediti težinske utjecaje na lancima uzroka i posljedica, te provesti formalnu validaciju
 • Identificirati u organizaciji elemente kontinuuma strategijskog upravljanja i validirati ih
 • Izraditi metamodel odabrane menadžerske metode i povezati ga s metamodelom metodike upravljanja
 • Metodološki definirati organizacijsku misiju u timskom radu s menadžmentom organizacije
 • Procijeniti spremnost organizacije za provođenje promjena i preporučiti menadžmentu elemente za odluku
 • Provesti proširenu SWOT analizu i validirati konzistentnost rezultata
 • Provesti verifikaciju strateških hipoteza menadžmenta utemeljenih na uravnoteženim bodovnim tablicama

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.Analizirati i procijeniti uvjete za primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), savjetovati druge u primjeni iste te u zadanom kontekstu odrediti utjecaj primjene na pojedinca, organizaciju i društvo.
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struciPrimijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struci
 • Procijeniti i preporučiti programska rješenja za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava Procijeniti i preporučiti programska rješenja za konkretne problemske domene informacijskih i poslovnih sustava
 • Razviti elemente kontinuuma strategijskog upravljanja: misiju, organizacijske vrijednosti, viziju, strateške ciljeveRazviti elemente kontinuuma strategijskog upravljanja: misiju, organizacijske vrijednosti, viziju, strateške ciljeve
 • Razviti i validirati sustav mjerenja organizacijske učinkovitosti uz primjenu odgovarajućih programskih alataRazviti i validirati sustav mjerenja organizacijske učinkovitosti uz primjenu odgovarajućih programskih alata
 • Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja Unaprijediti i primijeniti metode stručnog rada pronalaženjem i vrednovanjem suvremenih izvora znanja

Sadržaj predavanja

 • Organizacijski dokumenti
  Strateški plan organizacije kao izvor organizacijskih ciljeva. Strateški plan razvoja informacijskog sustava koji treba dati potporu ostvarenju organizacijskih ciljeva. Plan mjerenja performansi koji omogucava menadžmentu da u svakom trenutku, zahvaljujuci informacijskom sustavu, vidi koliko je organizacija daleko od svojih ciljeva. Uskladen razvoj ovih dokumenata kao preduvjet upravljanju mjerenjem performansi. (3 sata)
 • Metamodel organizacijskih dokumenata
  Procesi izrade organizacijskih dokumenata. Model podataka organizacijskih dokumenata. Procesna i podatkovna perspektiva upravljanja organizacijskim dokumentima. Metamodel metode izrade organizacijskih dokumenata. (2 sata)
 • Osnovni koncepti mjerenja performansi
  Sustavni prikaz organizacije u okruženju. Ulaz proces rezultat ishod (input-process-output-outcome). Razlozi za uvodenje mjerenja performansi: kontinuirano upravljanje organizacijom i usmjerena programska evaluacija. Sintaksa i semantika organizacijskih ciljeva. Kontinuum strateškog upravljanja. Organizacijska misija. Razvoj misije. Organizacijska vizija. Odnos vizije i strateških ciljeva. (3 sata)
 • Modeliranje kontinuuma strateškog upravljanja
  Struktura kontinuuma strateškog upravljanja. Rezultati primjene metoda upravljanja. Metamodel kontinuuma strateškog upravljanja. (2 sata)
 • Razvoj modela upravljanja mjerenjem performansi
  Osnove metode uravnoteženih bodovnih tablica (Balanced Scorecard). Razvoj modela upravljanja mjerenjem performansi po metodi BSC (model BSC). Tablica razrade strateških ciljeva. SWOT analiza izvor strategija. Aktivnosti za implementaciju strategija. Ciljevi aktivnosti. Nositelji organizacijskih ciljeva. Smještanje ciljeva na perspektive modela BSC: financije, korisnici, interni procesi i ucenje i rast. Perspektive modela BSC za privatni i javni sektor. Lanci uzroka i posljedica ciljeva strateške mape. (2 sata)
 • Ontologija mjerenja performansi
  Metamodel SWOT analize procesni i podatkovni pogled. Modeliranje lanaca uzroka i posljedica. Metamodel strateških tema. Metamodel tablice strateškog cilja. (2 sata)
 • Mjerni instrumenti modela BSC
  Odnos ciljeva i mjera. Iznos mjere kao pokazatelj ostvarenja cilja. Struktura mjernog instrumenta: oznaka mjere, naziv mjere, vrsta mjere, nacin mjerenja, granicne vrijednosti, koeficijenti utjecaja. Tablica razrade mjera. Lanac uzroka i posljedica mjera. Mjere izvodenja (performance/leading measures) i mjere ishoda (lagging measures). Izracunavanje iznosa mjera. (2 sata)
 • Metamodel mjernih instrumenata
  Metamodel strateške mape mjera. Veza izmedu metamodela SWOT analize, ciljeva i mjera. Izvodenje jedinstvenog metamodela BSC metodike. Metamodel tablice mjera. Modeliranje veze izmedu ciljeva i mjera. (2 sata) 9. Kaskadiranje ciljeva i mjera. Dekompozicija strateških ciljeva. Strateške mape ciljeva. Takticke mape ciljeva. Ciljevi i organizacijski oblici. Klasifikacijska matrica ciljeva. Postupak kaskadiranja ciljeva. Lanci uzroka i posljedica taktickih ciljeva. (2 sata)
 • Metamodel upravljanja organizacijom
  Modeliranje procesa dekompozicije ciljeva. Semantika strateških i taktickih ciljeva. Dijagram tijeka aktivnosti pri kaskadiranju organizacijskih ciljeva. Metamodeliranje metode kaskadiranja ciljeva. (2 sata)
 • Operativna uporaba modela BSC
  Uvodenje modela BSC kao sustava upravljanja organizacijom. Kljucne uloge u korištenju modela BSC: vlasnik, menadžer, dizajner modela BSC, administrator modela BSC, administrator baze podataka (BP). Verifikacija i validacija modela BSC. (2 sata)
 • Alati za potporu mjerenju organizacijskih performansi
  Softverski alati koji daju potporu mjerenju organizacijskih performansi. Struktura repozitorija CASE alata za razvoj modela BSC. Nacin uporabe CASE alata za razvoj modela BSC. (2 sata)
 • Postupak izrade CASE alata za potporu razvoju modela BSC
  Ontologija CASE alata za potporu mjerenju. Metamodel metode BSC jezgra CASE alata. Model procesa primjene metode BSC. Metamodel rezultata primjene metode BSC. (2 sata)
 • Primjeri alata za potporu upravljanju metodom BSC
  Microsoft Office Business Scorecard Manager. Microsoft Office Business Scorecard Builder. Dialog Strategy. Struktura i nacin uporabe navedenih alata. Alati za strateška organizacijska mjerenja vs. alati za dijagnosticka organizacijska mjerenja. (2 sata)

Osnovna literatura

 • Kaplan, R.S.; Norton, D.P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic management System. Harvard Business Review, 1996.
 • Kaplan, R.S.; Norton, D.P. The Balanced Scorecard: translating strategy into action. Harvard Business School, Boston, 1996.
 • Norton, R.S; Kaplan, D.P.The Strategy-Focused Organizations: how balanced scorecard companies thrive in the new business enviroment. Harvard Business School, Boston, 2001.
 • M. Žugaj, M. Schatten: Arhitektura suvremenih organizacija, Tonimir, Varaždinske Toplice, 2005.

Dopunska literatura

 • Dobrović, Ž.: Strategic Planning under Uncertainty: Building the metamodel, Journal of Information and Organizational Sciences, Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2002.
 • Dobrović, Ž.: Strategijsko planiranje, poslovna i informacijska arhitektura, Zbornik radova savjetovanja CASE 12, Opatija 2000.
 • R.S. Kaplan, D.P.Norton, Strategy Maps, Harvard Business School Press, 2004.
 • Paul R. Niven: Balanced Scorecard: Step-by-Step, John Wiley & Sons, Inc., 2002.
 • Tomičić M., Dobrović Ž.: Metode oblikovanja strateške mape ciljeva kod izgradnje BSC, Zbornik radova savjetovanja CASE 18, Opatija 2006.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fabac Robert Predavanje 8 3 1
Seminar 2 1 1
Tomičić Furjan Martina Laboratorijske vježbe 15 1 3
Predavanje 2 3 1
Seminar 13 1 1
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 04.07.2020. 11:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Mjerenje organizacijskih performansi - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

U projektnom modelu nastava se izvodi u 5+5 tjedana s pojačanom satnicom kako bi se predavanja, seminari, vježbe i laboratorijske vježbe izveli u 10 umjesto u 15 tjedana. U zadnjoj trećini semestra studenti izrađuju svoje projekte te ih prezentiraju prema dogovorenim terminima najkasnije do kraja 3. međuispitnog razdoblja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi5
Obrada članka (prezentacija)10
Projekt25
Kolokvij 130
Kolokvij 230
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 100.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Od 5 nasumičnih provjera prisustva dozvoljena su do 2 izostanka za dobivanje potpisa. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama i semianrima 0 8 Na svim seminarima i laboratorijskim vježbama bit će provjera prisustva. Dozvoljena su 2 izostanka. 3 izostanka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Obrada članka (prezentacija) 10 0 Studenti trebaju izraditi, predati i prezentirati rad na temu povezanu s gradivom kolegija kojeg mogu sami pronaći ili zatražiti od nastavnika. Ako sami pronalaze članak, potrebno je da nastavnik potvrdi da se takav članak može obrađivati. Ovo je timska aktivnost (do 3 studenta). Prezentacije je potrebno predati preko moodla i koristiti će se kao dio ispitne literature (svaki tim mora pripremiti 2 pitanja iz svoje prezentacije koja postaju ispitna literatura). 0 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 2. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt 25 15 Student treba izraditi model mjerenja performansi za odabrano poduzeće. Poduzeće treba izabrati do prije prvog kolokvija. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Obrane su moguće unutar 3. nastavnog i 3. međuispitnog razdoblja. 0 - -
Kolokvij 1 30 10 Pismena provjera znanja gradiva prvog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovra, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij je predan Predan dio opisa za model u DS-u (vizija, misija, strateški ciljevi).
0 1. kolokvij ponavlja se zajedno s 2. kolokvijem. -
Kolokvij 2 30 10 Pismena provjera znanja gradiva drugog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovra, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij 2 je ostvareno minimalno 10 bodova na kolokviju 1. 0 2. kolokvij ponavlja se u vremenu 2. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!). 0 - -
Aktivnost na laboratorijskim vježbama (seminarima) 3 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama (seminarima), prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl. 0 - -


Studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem izlaze na usmeni ispit kojima prethodi izrada i obrana projekta.

Mjerenje organizacijskih performansi - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2017/2018

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:

 1. Model A (obavezna predavanja, lab. vježbe, prezentacija seminara, izrada i predaja projekata, kolokviji)  – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u provedbi svih aktivnosti u okviru predavanja, seminara i lab. vježbi kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Vidi model praćenja za redovne studente.
 2. Model B (obavezne konzultacije, prezentacija seminara, izrada i predaja projekata, kolokviji) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Obavezan je dolazak na dva kolokvija kroz semestar (koji se održavaju prema modelu A), održavanje prezentacije na seminarima (u prethodno dogovorenom terminu) i predaja projekta (kao za model A). Studenti dodatne bodove (do 5) mogu ostvariti dolaskom na minimalno 5 termina seminarske nastave.
 3. Model C (obavezne konzultacije, izrada i predaja projekata i usmeni ispit) – obavezan je dolazak na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod nositelja kolegija, te na barem jedne konzultacije u roku od 21 dan (3 tjedna) od početka nastave kod asistenta na kolegiju. Ovaj model nema elemente praćenja rada studenta, nego samo minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi se pripremio i pristupio pismenom dijelu ispita: dolazak na barem dva termina konzultacija.  

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Aktivnost na nastavi5
Seminari10
Kolokviji60
Projekt25
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Dolazak na seminarsku nastavu5
Seminari10
Kolokviji60
Projekt25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 30 +
Kolokvij 2 + 100.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 3 Od 5 nasumičnih provjera prisustva dozvoljena su do 2 izostanka za dobivanje potpisa. 4 izostanka Dodatni referat. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama i semianrima 0 8 Na svim seminarima i laboratorijskim vježbama bit će provjera prisustva. Dozvoljena su 2 izostanka. 3 izostanka Dodatni referat/zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja, najkasnije do kraja prvog tjedna 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Obrada članka (prezentacija) 10 0 Studenti trebaju izraditi, predati i prezentirati rad na temu povezanu s gradivom kolegija kojeg mogu sami pronaći ili zatražiti od nastavnika. Ako sami pronalaze članak, potrebno je da nastavnik potvrdi da se takav članak može obrađivati. Ovo je timska aktivnost (do 3 studenta). Prezentacije je potrebno predati preko moodla i koristiti će se kao dio ispitne literature (svaki tim mora pripremiti 2 pitanja iz svoje prezentacije koja postaju ispitna literatura). 0 Javiti se nastavniku nakon objave podataka o praćenju rada, najkasnije do kraja prvog tjedna 2. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Projekt 25 15 Student treba izraditi model mjerenja performansi za odabrano poduzeće. Poduzeće treba izabrati do prije prvog kolokvija. Student treba samostalno izraditi, dokumentirati i obraniti projekt. Obrane su moguće unutar 3. nastavnog i 3. međuispitnog razdoblja. 0 - -
Kolokvij 1 30 10 Pismena provjera znanja gradiva prvog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovra, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij je predan Predan dio opisa za model u DS-u (vizija, misija, strateški ciljevi).
0 1. kolokvij ponavlja se zajedno s 2. kolokvijem. -
Kolokvij 2 30 10 Pismena provjera znanja gradiva drugog međuispitnog razdoblja (pitanja tipa više ponuđenih odgovra, opisna pitanja, T/N ...). Uvjet za izlazak na kolokvij 2 je ostvareno minimalno 10 bodova na kolokviju 1. 0 2. kolokvij ponavlja se u vremenu 2. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 2. međuispitnog razdoblja
Aktivnost na predavanjima 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme ili kratke provjere razumijevanja neto obrađenog gradiva (aktivno pristustvovanje!). 0 - -
Aktivnost na laboratorijskim vježbama (seminarima) 3 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na laboratorijskim vježbama (seminarima), prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl. 0 - -


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh