FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
3. semestar

2013/2014

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Baze podataka i baze znanja BPBZ Da
Informatika u obrazovanju IO Ne
Informacijsko i programsko inženjerstvo IPI Ne
Organizacija poslovnih sustava OPS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Modeliranje i simulacije npp:93142

Engleski naziv

Modelling and Simulations

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Upoznati teoretske podloge, metode i tehnike simulacijskog modeliranja, vezane uz probleme čija je priroda nedovoljno istražena ili ih je, upravo zbog njihova specifičnog ponašanja i strukutre, potrebno modelirati i rješavati metodama i tehnikama koje odgovaraju zakonitostima njihova stohastičkog ponašanja, te područja iz prakse na koja se ova znanja mogu primijeniti.

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i interpretirati rješenja nakon provedenih simulacijskih eksperimenata uz upotrebu statističke analize
 • izraditi modele za prepoznate probleme korištenjem metoda simulacijskog modeliranja
 • koristiti programske alate koji podržavaju metode i tehnike simulacijskog modeliranja
 • osposobiti se za rad u grupi
 • prepoznati probleme iz područja informacijskih i poslovnih sustava koje je moguće riješiti različitim metodama simulacijskog modeliranja
 • primijeniti metode stvaranja povjerenja u simulacijske modele
 • primijeniti odgovarajuće metode za izvođejne simulacijskih eksperimenata
 • pružati podršku procesu poslovnog odlučivanja na temelju rezultata simulacijskih eksperimenata

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i valorizirati atribucije (atribute) objekata poslovnog sustava te postaviti formalni model objektnog sustava kao temelj izgradnje informacijskog sustavaAnalizirati i valorizirati atribucije (atribute) objekata poslovnog sustava te postaviti formalni model objektnog sustava kao temelj izgradnje informacijskog sustava
 • Analizirati, preporučiti, implementirati i koristiti sustave za e-učenje u skladu s metodičkim i pedagoškim principima Analizirati, preporučiti, implementirati i koristiti sustave za e-učenje u skladu s metodičkim i pedagoškim principima
 • Formulirati problem iz realnog svijeta u smislu problemskog zadatka u informatici te ga znati riješiti i rješenje evaluiratiFormulirati problem iz realnog svijeta u smislu problemskog zadatka u informatici te ga znati riješiti i rješenje evaluirati
 • Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja Modeliranje problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava korištenjem matematičkih metoda, metoda razvoja informacijskih sustava i koncepata planiranja, upravljanja i poslovanja
 • Osmisliti projekt učinkovitog unapređenja poslovne tehnologije poslovnog sustava uz korištenje suvremenih ICT te realizirati takav projekt vlastitim razvojem ili izborom prikladnog standardnog softveraOsmisliti projekt učinkovitog unapređenja poslovne tehnologije poslovnog sustava uz korištenje suvremenih ICT te realizirati takav projekt vlastitim razvojem ili izborom prikladnog standardnog softvera
 • Prepoznati kritične procese i klase podataka poslovnog sustava, izgraditi formalni model procesa i klasa te ga optimizirati i ponuditi prijedloge poboljšanja poslovnog sustavaPrepoznati kritične procese i klase podataka poslovnog sustava, izgraditi formalni model procesa i klasa te ga optimizirati i ponuditi prijedloge poboljšanja poslovnog sustava
 • Primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struciPrimijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se koriste u struci
 • Procijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijamaProcijeniti potrebe za strategijskim i upravljačkim promjenama u organizacijama
 • Razviti i validirati sustav mjerenja organizacijske učinkovitosti uz primjenu odgovarajućih programskih alataRazviti i validirati sustav mjerenja organizacijske učinkovitosti uz primjenu odgovarajućih programskih alata

Sadržaj predavanja

 • Modeliranje
  Modeli: definicija, vrste modela. Eksperimenti i planiranje eksperimanata. Eksperimenti uz pomoć simulacija: simulacije i izravno izvođenje pokusa, simulacije i matematičko modeliranje. Ključne faze simulacijskog modeliranja: modeliranje, računalni modeli, izvođenje pokusa. Kada i zašto simulirati. Primjeri simulacijskih eksperimenata.
 • Pristupi simulacijskom modeliranju
  Opće značajke. Upravljanje vremenom: upravlajnje vremenskim pomakom, tehnika pomaka na sljedeći događaj , pomak vremena za konstantni prirast. Stohastičke ili determinističke simulacije: karakteristike, diskretne ili kontinuirane promjene, mješovite promjene.
 • Statističke pretpostavke za izvođenje simulacijskih eksperimenata
  1. Osnove vjerojatnosti i slučajni brojevi Osnove teorije vjerojatnosti. Korištenje slučajnih brojeva u simulacijskom modeliranju. Generiranje slučajnih brojeva: fizički pribor, iracionalni brojevi, aritmetički procesi, linearni kongruentni generatori. Ispitivanje generatora slučajnih brojeva. Slučajne varijable i njihovo generiranje. Metode inverzne transformacije: kontinuirane slučajne varijable, diskretne slučajne varijable. 2. Razdiobe Kontinuirane i diskretne razbiobe: normalna, uniformna, geometrijska, eksponencijalna, Poissonova, binomna, Weibullova, Bernoullieva. Postavljanje hipoteze o porodici razdioba: kontinuirane razdiobe – točkasta statistika, histogram, crteži vjerojatnosti, diskretne razdiobe – točkasta statistika, linijski grafovi. Procjena parametara razdioba: procjena maksimalne vjerodostojnosti. 3. Uzorkovanje i testiranje hipoteza Jednostavni slučajni uzorak: model jednostavnog slučajnog uzorka, izbor jednostavnog slučajnog uzorka, procjena aritmetičke sredine, procjena proporcije, procjena totala, procjena standardne devijacije, procjena medijana, procjena mjera asimetrije i zaobljenosti, ostale karakteristike osnovnog skupa. Testiranje hipoteze o nepoznatoj sredini osnovnog skupa. Testiranje hipoteze o razlici dvaju osnovnih skupova.
 • Simulacija diskretnih događaja
  1. Temeljne ideje (2 sata) Osnove i terminologija: objekti sustava, entiteti i njihovi atributi, aktivnosti i uvjeti za njihovo izvođenje, događaji i proimjene stanja sustava. Specifičnosti upravljačkog mehanizma za izvođenje simulacije diskretnih događaja: upravljanje promjenama stanja sustava u vremenu, upravljanje paralelnim aktivnostima koje konkuriraju istim resursima, upravljanje repovima čekanja, slučajnost kao osobina varijabli sustava. 2. Konceptualno modeliranje (2 sata) Konceptulano modeliranje susatava: metode i tehnike za konceptualno modeliranje, grafičke metode konceptualnog modeliranja (dijagram ciklusa aktivnosti – osnovni koncepti, način izgradnje i funkcioniranja DCA, korištenje varijabli u DCA, potpunost prikaza modela u DCA; Petrijeva mreža – vrste, klase, izrada konceptualnog modela dinamičkog sustava Petrijevom mrežom), proceduralne metode, kombinirane metode. 3. Pristupi simulaciji diskretnih događaja (2 sata) Pojam simulacijske strategije: simulacijski sat, događaji (bezuvjetnii uvjetni). Simulacija orijentirana događajima, aktivnostima ili procesima. Simulacijske strategije: strategija planiranja događaja, strategija prelaženja aktivnosti, strategija međudjelovanja procesa. Prikaz dinamike sustava i upravljački mehanizam simulacije. Primjeri. 4. Trofazni pristup (strategija tri faze) (2 sata) Klase aktivnosti. Temeljna pravila, koraci izvođenja, prva iteracija i iteracije koje slijede. Prikaz dinamike sustava u tri faze: pomak na sljedeći događaj, izvođenje planiranih digađaja, izvođenje uvjetnih događaja. Upravljanje izvođenjem simulacije. Primjeri.
 • Vizualna interaktivna simulacija
  Temeljne ideje. Grafička sučelja i interakcija korisnik - računalo. Vizualno interaktivno modeliranje. Principi oblikovanja grafičkog sučelja: ideje, sučelje bazirano na ikonama, logičko sučelje, slikovno sučelje, kombinirano sučelje. Vizualizacija simulacijskog eksperimenta: animacija simulacije, 3D grafičko sučelje simulacijskih eksperimenata, vizualizacija rezultata simulacijskih eksperimenata.
 • Ispitivanje i vrednovanje modela
  1. Stvaranje povjerenja u simulacijske modele Ispravnost simulacijskog modela: vrednovanje konceptualnog modela, verifikacija računalnog modela. Pretpostavke procesa stvaranja povjerenja u simulacijske modele: neprekidnost provjere ispravnosti modela u procesu modeliranja, povezanost procesa stvaranja povjerenja s aspektima procesa odlučivanja, kontinuirana suradnja modelara i donositelja odluke. 2. Metode vrednovanja i verifikacije simulacijskih modela Metode vrednovanja konceptualnog modela: replikativno, strukturno i predikativno vrednovanje. Metode verifikacije računalnog modela: top-down, strukturno programiranje, modularno programiranje. Testiranje ispravnosti i točnosti simulacijskog programa. 3. Analiza podataka Analiza ulaznih podataka: tretman ulaznih podataka, korisne radiobe vjerojatnosti – teorijske i empirijske. Prikupljanje relevantnih podataka. Testovi slaganja: vizualne procjene, Hi-kvadrat, Kolmogorov-Smirnov test, Anderson-Darling test. Razdiobe u slučaju nedostatka podataka. Povezanost podataka: regresijski modeli. Analiza izlaznih podataka: mjere performansi sustava. Intervali pouzdanosti simulacijskih eksperimenata: terminirajuća simualacija, stacionarna simulacija). Usporedba alternativnih sustava.
 • Klasifikacija i izbor programske podrške za simulacijsko modeliranje
  Osnove klasifikacije programskih alata za simulacijsko modeliranje. Pristupi izgradnji simulacijskih računalnih modela. Principi programskog inženjerstva: normizacija, programski jezici, struktura programske podrške. Područje primjene simulacijskih programskih alata. Tendencije razvoja simulacijskih paketa. Primjeri.
 • Nove teme u simulaciji diskretnih događaja
  Korištenje simulacijskog modeliranja u preustroju poslovnih sustava. Simulacijsko modeliranje i elementi umjetne inteligencije. Područja primjene suvremenih simulacijskih metoda i tehnika: društvena istraživanja, medicina, ekonomija.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Za vrijeme predavanja studenti upoznaju teoretske osnove modeliranja s posebnim naglaskom na
  Za vrijeme predavanja studenti upoznaju teoretske osnove modeliranja s posebnim naglaskom na simulacijsko modeliranje. Ovo se znanje utvrđuje kroz vježbe koje se izvode u manjim grupama čiji je cilj praktično svladavanje metoda i tehnika simulacijskog modeliranje. Na seminarima studenti rade u timovima koji obrađuju primjere iz prakse uz pomoć znanja usvojenih na predavanjima i vježbama. Svaki tim dužan je problem obraditi u cjelosti i prezentirati ga auditoriju. Programski paketi: GPSS, ServiceModel 4.2, StatFit, Powersim, Arena 8.

Osnovna literatura

 • Čerić, V. Simulacijsko modeliranje, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
 • Harrell, C.R.; Bateman, R.E.; Gogg, T.J.; Mott, J.R.A. System Improvement Using Simulation, PROMODEL Corporation, Utah 1996.
 • Seila, A.F.; Čerić, V.; Tadikamalla, P. Applied Simulation Modeling, Thomson – Brooks/Cole, 2003.

Dopunska literatura

 • Law, A.M.; Kelton, W.D. Simulation modelling and Analysis, 2nd Edition, McGraw-Hill, New York, 1992
 • Carrie, A. Simulation of Manufacturing Systems, Wiley, 1988
 • Pidd, M. Computer Simulation in Management Science, Wiley, Chichester, 1994.
 • Pidd, M. Tool for Thunking-Modelling for Management Science, Wiley, Chichester, 1997.

Slični predmeti

 • London School of Economics and Political Science http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/2003_ST325.htm
 • Virginia Commonwealth University, Department Of Statistical Sciences and Operations Research http://www.stat.vcu.edu/ssor500.html#o641
 • North Carolina State University http://www2.acs.ncsu.edu/reg_records/crs_cat/OR.html#OR762 http://www2.acs.ncsu.edu/reg_records/crs_cat/OR.html#OR772
 • Case Western Reserve University, Weatherhead School of Management, Depart. of Operations http://weatherhead.case.edu/orom/courseList.cfm# (OPRE432A), (OPRE432B)
 • Tilburg University, Netherland http://studiegids.uvt.nl/it10.vakzicht?taal=n&pfac=FEW&vakcode=35M1C3
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 10 3 1
Perši Nenad Laboratorijske vježbe 7 3 5
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 1 1 2
Seminar 3 3 2
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh