FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij informatike v1.2

Program Obavezan
Informatika u obrazovanju IO Da
3. semestar
2. nastavna godina

Praksa u posebnim uvjetima npp:93144

Engleski naziv

Internship in Special Conditions

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

PP

Cilj kolegija

Omogućiti studentima da izravno upoznaju posebnosti učenja i poučavanja u uvjetima izvan redovnih odgojno-obrazovnih institucija i pripreme se za mogućnost rada u takvim programima.

Nastava

Vježbe (jezici, tzk)
55sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati posebnosti u radu i ponašanju nastavnika koji rade s tim polaznicima
 • Uočiti posebnosti/individualne razlike polaznika tih ustanova
 • Upoznati prilagodbe ICT i druge opreme koja se koristi u radu s tim polaznicima
 • Upoznati uvjete i način rada nastavnika u posebnim uvjetima, po individualiziranom, prilagođenom programu
 • Usporediti organizaciju nastavnog sata i odabranih oblika rada u redovnom sustavu obrazovanja i institucijama u kojima su posebni uvjeti

Ishodi učenja programa

 • Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva Artikulirati nastavni sat primjenjujući primjerene nastavne metode i oblike rada, didaktičke principe i nastavna sredstva
 • Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …) Izvoditi proces poučavanja u multikulturalnim i multietničkim sredinama i drugim posebnim uvjetima (treća dob, centri izvrsnosti …)
 • Organizirati nastavni proces Organizirati nastavni proces
 • Osmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijamaOsmisliti postupke za upravljanje procesom učenja i poučavanja u rizičnim situacijama
 • Poznavati organizaciju sustava odgoja i obrazovanja te ustroj odgojno-obrazovnog procesa na svim razinama Poznavati organizaciju sustava odgoja i obrazovanja te ustroj odgojno-obrazovnog procesa na svim razinama
 • Predstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesuPredstavljati nastavnicima mogućnosti korištenja informatike u odgojno-obrazovnom procesu
 • Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)Preispitivati, strukturirati i restrukturirati svoja osobna i profesionalna iskustva (razvijati refleksivnu praksu)
 • Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)Razumjeti odrednice djelovanja i ponašanja ljudske jedinke i grupnu dinamiku (razrednog odjeljenja, timova, kolektiva …)
 • Upravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucijeUpravljati razrednim odjeljenjem, i surađivati s roditeljima i drugim strukturama unutar i izvan odgojno-obrazovne institucije
 • Voditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnostiVoditi pedagošku dokumentaciju, ispitivanje,ocjenjivanje i vrednovanje u skladu s zakonskom regulativom i kriterijima osobne i profesionalne etičnosti

Sadržaj predavanja

 • Studenti obavljaju praksu prema Naputku u kojem su navedene obaveze.
  Studenti obavljaju praksu prema Naputku u kojem su navedene obaveze. Obavezno hospitiraju u: - Centru izvrsnosti za informatiku, - VI. osnovnoj školi u Varaždinu (škola koja je prostorno i kadrovski opremljena za prijem i rad s djecom s posebnim potrebama/teškoćama) - „Školi u bolnici“ (u Varaždinskim Toplicama, polaznici su djeca na dugotrajnijem liječenju) - odjeljenju za djecu s teškoćama u ponašanju (u školi u Varaždinskim Toplicama) - Centru „Tomislav Špoljar“(polaznici su učenici s izraženijim teškoćama i kombiniranim smetnjama), a uz dogovor s nositeljem kolegija mogu i u drugim uvjetima – kao volonteri u udrugama koje opismenjavaju (ICT) osobe treće dobi ili djecu predškolske dobi, u ustanovama koje realiziraju programe edukacije za poduzeća i sl. Popis institucija u kojima obavezno hospitiraju može se mijenjati. Praksa se realizira tijekom mjeseca studenog, prosinca, siječnja i po potrebi veljače.. Izrada zadaća: prije polaska na praksu student će dobiti zadatak iz predmeta: Didaktika 2, Metodika nastave informatike 2 i Psihologija učenja i poučavanja/Osnove opće i razvojne psihologije. Izrada izvješće s prakse. Izvješće je dokument u kojem student vodi dnevnik prakse, iznosi zapažanja, komentare, stavove, propituje moguća reagiranja, razmišlja o svojem ponašanju u slučaju da se nađe u sličnoj situaciji i dokumentira realizaciju ostalih zadataka iz Naputka.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Sadržaj vježbi nije moguće definirati jer se izvode u obliku hospitacija.
  Sadržaj vježbi nije moguće definirati jer se izvode u obliku hospitacija. Najmanje dva puta tijekom hospitacija predviđena je rasprava o obavljenoj školskoj praksi u grupi studenata – polaznika kolegija.

Osnovna literatura

 • Obavezna literatura s popisa kolegija: Opća pedagogija, Didaktika I i II, Osnove opće i razvojne psihologije, Psihologija učenja i poučavanja, Metodika nastave informatike I, Nenasilno rješavanje sukoba

Dopunska literatura

 • Dopunska literatura s popisa kolegija: Opća pedagogija, Didaktika I i II, Osnove opće i razvojne psihologije, Psihologija učenja i poučavanja, Metodika nastave informatike I, Nenasilno rješavanje sukoba

Preduvjeti

 • Metodika nastave informatike 1
  Osposobiti studente za samostalno planiranje i izvođenje nastave informatike u srednjoj školi, te vrednovanje učinaka nastave i samovrjednovanje.
 • Psihologija učenja i poučavanja
  Povećavati uspješnost polaznika u aktivnostima učenja i poučavanja, pronalaženjem i primjenjivanjem učinkovitih individualnih strategija učenja i poučavanja.
 • Školska praksa 1
  Omogućiti studentima da izravno upoznaju nastavnu praksu u srednjim školama, aktivnosti i zaduženja nastavnika, uspoređuju pristupe i postupke različitih nastavnika i osmisle svoja ponašanja i nastavnu praksu u %22stvarnim-simuliranim%22 uvjetima.

Slični predmeti

 • Slični kolegiji koji se izvode u sličnom opsegu i sadržju na različitim fakultetima i vrednuju istim brojem ECTS bodova.
 • Neki kolegiji na Rehabilitacijsko edukacijskom fakultetu pokrivaju tu tematiku ali u drugom kontekstu.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ciglar Vesna Vježbe (jezici, tzk) 11 5 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Praksa u posebnim uvjetima - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata: po eliminacijskom modelu


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Hospitiranje25
Zadaće iz pojedinih predmeta10
Zajednička rasprava5
Izvješće o praksi40
Individualni razgovor po izvješću (ispit) 20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Hospitiranje 25 25 Ovu praksu studenti mogu realizirati u različitim ustanovama i organizacijama (pedijatrijskim odjelima, školi u bolnici, grupama djece s posebnim potrebama, vrtićima, kao asistenti studentima s posebnim potrebama, institucijama koje provode edukaciju iz informatike ...) koje realiziraju neke od aktivnosti vezanih uz informatiku.Praksa se realizira tijekom zimskog semestra. Student za jedan dio fonda sati slobodno, po svom afinitetu odabire gdje će realizirati praksu i individualno dogovara plan da bi je mogao prilagoditi ostalim obavezama koje ima.
Zadatke za praksu dogovoriti će s voditeljem prakse na fakultetu, ovisno o instituciji u kojoj će praksu obavljati. Obavezne su hospitacije u trajanju 30 sati. Po želji studenta fond sati kojim slobodno raspolaže student može realizirati u dvije ustanove.
Uvjet za potpis
Nadoknada nije prihvatljiva.
Zadaće iz pojedinih kolegija: - Metodika nastave informatike, - Psihologija učenja i poučavanja 10 6 Prije polaska na praksu student će dobiti zadatak iz nabrojenih predmeta. Zadaće predaje na ocjenjivanje predmetnom nastavniku na fakultetu. Da bi uspješno ostvario zadatak, za svaku zadaća mora dobiti najmanje 2 boda.
Predmetni nastavnici izvješće o postignutim bodovima na zadaćama predaju nositelju predmeta Praksa u posebnim uvjetima.
Uvjet za potpis
Nadoknada nije prihvatljiva.
Zajednička rasprava 5 3 Po završetku prakse (hospitiranja) provesti će se rasprava o obavljenoj praksi u trajanju 5 školskih sati. U raspravi su dužni aktivno sudjelovati svi studenti.
Uvjet za potpis
Nadoknada nije prihvatljiva.
Izvješće o praksi 40 20 Izvješće o praksi je dokument u kojem student vodi dnevnik prakse, iznosi zapažanja, komentare, stavove, propituje moguća reagiranja, razmišlja o svojem ponašanju u slučaju da se nađe u sličnoj situaciji i dokumentira realizaciju ostalih dogovorenih zadataka.
Izvješće predaje voditelju studijskog programa do završetka nastave u ljetnom semestru
Uvjet za potpis

Nadoknada nije prihvatljiva.
Individualni razgovor po izvješću (ispit) 20 10 Kad ispravi izvješće voditelj će pozvati studenta na razgovor, raspravu o obavljenoj praksi i napisanom izvješću. Svrha rasprave je: analiza stečenog iskustva studenta, preispitivanje studenta o mogućim pogreškama pri interpretaciji i vrednovanju postupaka nastavnika, propitivanje o dijelovima izvješća i usmjeravanje u definiranju njegove osobne nastavne prakse. Nadoknada nije prihvatljiva.


Praksa u posebnim uvjetima - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij informatike
Akademska godina: 2015/2016

Opcija:  Izvanredni studenti moraju obaviti sve zadatke vezane uz ovu praksu na jednaki način kao i redoviti studenti.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Hospitiranje25
Zadaće iz pojedinih predmeta10
Zajednička rasprava5
Izvješće s prakse40
Individualni razgovor po izvješću (ispit)20
ZBROJ100


U slučaju da izvanredni student radi u nastavi u nekoj od ustanova ili obavlja aktivnosti predviđene za obavljanje ove prakse najmanje dvije godine, može biti oslobođen dijela obaveza predviđenih za praksu u tom tipu ustanove ili toj aktivnosti.

Za korištenje te mogućnosti treba se javiti voditelju prakse najkasnije  dva tjedna od početka semestra u kojem se praksa izvodi koji  će ga uputiti u daljnju proceduru (podnošenje pismenog zahtjeva i dokumenata kojima potvrđuje činjenice).


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh