FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Analiza poslovnih odluka npp:76540

Engleski naziv

Business Decision Analysis

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Osposobiti studente za analizu poslovnih odluka u uvjetima sigurnosti, nesigurnosti i rizika te za primjenu metoda i alata koji su karakteristični za analizu poslovnih odluka. Od studenta se očekuje da stekne dovoljno znanja da u realnoj situaciji, s obzirom na raspoložive informacije, može prepoznati i primijeniti određenu metodu i alat za analizu problema odlučivanja te dati prijedlog poslovne odluke.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
20sati
Vježbe (jezici, tzk)
10sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati isplativost ulaganja primjenom osnovnih metoda i pokazatelja isplativosti ulaganja
 • Koristiti alate za potporu odlučivanju u donošenju poslovnih odluka
 • Koristiti osnovne metode grupnog odlučivanja u donošenju poslovnih odluka
 • Objasniti proces rješavanja problema odlučivanja.
 • Prepoznati elemente problema odlučivanja
 • Primijeniti analitički hijerarhijski proces u rješavanju problema odlučivanja u poslovnim organizacijama
 • Primijeniti metode prognoziranja u rješavanju problema odlučivanja u poslovnim organizacijama
 • Primijeniti metode za odlučivanje u uvjetima nepouzdanosti (nesigurnosti)
 • Primijeniti različite pristupe u rješavanju problema odlučivanja ovisno o njegovim karateristikama

Ishodi učenja programa

 • Djelotvorno rješavati prepreke u komunikaciji u procesima pregovaranja u poslovnom okruženju.Djelotvorno rješavati prepreke u komunikaciji u procesima pregovaranja u poslovnom okruženju.
 • Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije. Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije.
 • Prepoznati i analizirati prepreke, ali i izazove upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poslovnih sustava.Prepoznati i analizirati prepreke, ali i izazove upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poslovnih sustava.
 • Primijeniti etička načela poslovanja, poduzetničke vještine, vještine djelotvorne komunikacije i vještinu pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju. Primijeniti etička načela poslovanja, poduzetničke vještine, vještine djelotvorne komunikacije i vještinu pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju.
 • Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.
 • Transformirati znanstveno utemeljene metode u praktičan izazov kroz održivost gospodarstva u cjelini.Transformirati znanstveno utemeljene metode u praktičan izazov kroz održivost gospodarstva u cjelini.
 • Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.

Sadržaj predavanja

 • Poslovno odlučivanje
  Uvod u kolegij – ciljevi i svrha kolegija. Pojam, definiranje i uloga poslovnog odlučivanja. Poslovne odluke. Problemi odlučivanja, proces rješavanja problema odlučivanja (7 koraka). Elementi problema odlučivanja; ciljevi, alternative, kriteriji. Veza između ciljeva i kriterija. Hijerarhijsko strukturiranje skupa kriterija; fundamentalni ciljevi, podupirajući ciljevi. Analiza odluke kao dio procesa rješavanja problema (5 koraka). Broj alternativa i kvaliteta odluke, potražnja za informacijama i kvaliteta odluke. Simonov i Mintzbergov model odlučivanja. Kvaliteta odluke, ključni činitelji kvalitete odluke. Posljedice krivih odluka; posljedice krivih poslovnih odluka, posljedice krivih osobnih odluka.
 • Vrste odluka i pristupi odlučivanju
  Načini odlučivanja. Poslovne odluke. Programirano i neprogramirano odlučivanje. Obilježja programiranih odluka. Obilježja neprogramiranih odluka. Umreženost ciljeva i odluka u poduzeću. Odluke po strukturi. Vrste odluka i razine menadžmenta. Strateške, taktičke i operativne odluke i ciljevi odlučivanja. Primjeri. Pristupi odlučivanju: racionalno odlučivanje, odlučivanje na temelju prosuđivanja i intuitivno odlučivanje. Intuicija i menadžersko odlučivanje.
 • Stilovi odlučivanja
  Stilovi odlučivanja. Stilovi odlučivanja i pristup odlučivanju. Autokratski i demokratski stil odlučivanja. Autokratski nasuprot demokratskom stilu odlučivanja. Problem delegiranja. Analitički, konceptualni, direktivni i bihevioralni stil odlučivanja. Janis-Mannovi stilovi odlučivanja. Vroom-Yettonov model odlučivanja. Varijable oblikovanja stila odlučivanja. Individualne, organizacijske i kulturološke varijable. Utjecaj karakteristika menadžera, karakteristika suradnika i situacija u kojima se donose odluke na stil odlučivanja.
 • Važnost i utjecaj organizacijske strukture na poslovno odlučivanje
  Organizacijski kontekst poslovnog odlučivanja. Organizacijska struktura i njezin efekt na menadžersko odlučivanje. Glavne varijable koje određuju organizacijsku strukturu: formalizacija, centralizacija i strukturalna diferencijacija. Evolucija organizacijske strukture. Osnovni oblici organizacijske strukture i značajke odlučivanja s obzirom na oblik organizacijske strukture. Jednostavna organizacijska struktura. Funkcionalna organizacijska struktura. Divizionalna organizacijska struktura. Projektna organizacijska struktura. Matrična organizacijska struktura. Varijable koje utječu na promjenu organizacijske strukture.
 • Teorije odlučivanja i klasifikacija metoda za analizu odluke
  Normativna teorija odlučivanja. Važnost normativne t.o. za praksu. Ograničenja normativne t.o. Deskriptivna teorija odlučivanja i njezina važnost za poslovno odlučivanje. Preskriptivna teorija odlučivanja. Klasifikacija metoda za odlučivanje po dvije dimenzije; načinu kako su opisane alternative (eksplicite i implicite) i razinom pouzdanosti informacija (determinizam i neizvjesnost). Klasifikacija metoda za analizu odluke s eksplicite opisanim alternativama, temeljena na informacijama o atributima. Metode za uspoređivanje alternativa bez podataka o težinama kriterija. Metode koje koriste težine kriterija i rang liste alternativa po kriterijima (ordinalne skale). Metode koje koriste kardinalne skale za izražavanje kriterijskih vrijednosti. Metode za odlučivanje koje koriste usporedbe u parovima. Metode za određivanje težina kriterija.
 • PrOACT pristup odlučivanju i metoda jednakih zamjena
  Elementi proaktivnog (PrOACT) pristupa odlučivanju: Problem, Ciljevi, Alternative, Posljedice, Zamjene (engl. tradeoffs), Nesigurnost, Rizik, Povezane odluke. Metoda jednakih zamjena (engl. ewen Swap). Matrica vrijednosti. Dominirane alternative, irelevantni atributi i praktična dominacija. Koraci provedbe metode jednakih zamjena. Alat za podršku metodi jednakih zamjena Smart-Swaps. Rješavanje konkretnih problema metodom jednakih zamjena. Primjena alata Smart-Swaps.
 • Psihološki utjecaji u odlučivanju
  Pristupi odlučivanju i njihove karakteristike: psihodinamički, bihevioristički, humanistički, neurobiološki i kognitivni pristup odlučivanju. Unutarnji i vanjski konflikti u odlučivanju. Greške (zamke) u poslovnom odlučivanju. Zamka sidrenja. Status-quo zamka. Zamka prethodnih odluka (engl. sunk-cost). Zamka potvrđivanja. Zamka formuliranja problema. Zamka procjena i predviđanja. Posljedice greški u odlučivanju. Kako izbjeći greške u poslovnom odlučivanju. Najučestalije greške u odlučivanju menadžera.
 • Analiza isplativosti ulaganja
  Osnovne metode i pokazatelji isplativosti ulaganja. Period povrata. Stopa povrata. Sadašnja vrijednost. Interna stopa rentabilnosti. EXCEL funkcije PMT (anuitet), NPV (sadašnja vrijednost) i IRR (interna stopa rentabilnosti). Analiza «što-ako» na tabličnim modelima pomoću EXCEL alata GOAL SEEK i drugih EXCEL dodataka. Jednostavna analiza rizika pomoću tornado grafa temeljena na financijskom modelu s više ulaznih varijabli.
 • Prognoziranje
  Osnovne metode prognoziranja. Metode prognoziranja na vremenskim nizovima: Metoda pomičnih prosjeka i Metoda eksponencijalnog glađenja. Prognoziranje na podacima s trendom umetanjem krivulje trenda. Postupci razvoja prognoze uz pomoć tabličnog kalkulatora EXCEL. Kombiniranje prognoza. Kvalitativne metode za prognoziranje. Metoda DELPHI. Primjene metode Delphi za izradu složenih tehnoloških prognoza. Projekt Japan-Njemačka. Projekt FISTERA.
 • Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti
  Situacije odlučivanja; nesigurnost i rizik. Primjeri odlučivanja u uvjetima nesigurnosti (neizvjesnosti). Analiza odluke u uvjetima nesigurnosti. Osnovna pravila za odlučivanje u uvjetima nesigurnosti: Wald-ovo pravilo, Hurwicz-ovo pravilo, Savage-ovo pravilo, Laplace-ovo pravilo i očekivana vrijednost. Slučaj kada očekivana vrijednost nije dobar kriterij za odlučivanje.
 • Stablo odlučivanja
  Povezane odluke; strukturiranje procesa odlučivanja. Osnovni elementi stabla odlučivanja: čvorovi odluke, čvorovi slučaja. Relevantne informacije za model stabla odluke; vjerojatnosti, plaćanja i očekivana vrijednost . Vrijednost potpune informacije. Bayesov teorem i vrijednost pribavljene informacije. Razvijanje stabla odlučivanja. Programska potpora za model stabla odlučivanja: programi Treeplan ili PrecisionTree.
 • Određivanje prioriteta alternativa i težina kriterija na temelju njihovog uspoređivanja u parovi
  Jednostavna metoda rangiranja alternativa na temelju prednosti po uspoređivanju u parovima. Primjena Saatyeve skale u uspoređivanju po parovima. Postupak uspoređivanja u parovima. Konzistentnost procjena. Pojednostavljen postupak računanja prioriteta (težina) temeljen na približnim vrijednostima komponenata svojstvenog vektora. Određivanje težina kriterija u situaciji kada su poznate alternative; metoda SWING.
 • Analitički hijerarhijski proces i njegova primjena u poslovnom odlučivanju
  Metodološka osnova AHP metode. Hijerarhijska struktura problema odlučivanja. Cilj, kriteriji, podkriteriji, alternative. Osnovni koraci primjene AHP metode. Aksiomi na kojima se temelji AHP. Skala relativne važnosti s 9 stupnjeva intenziteta. Uspoređivanje u parovima top-down i bottom-up metodom. Indeks nekonzistentnosti. Analiza osjetljivosti. Provjera stabilnosti dobivenih rezultata pomoću analize osjetljivosti. Različiti modeli (primjeri donošenja poslovnih odluka); izbor dobavljača, izbor kadrova, izbor projekata, planiranje resursa. Programska potpora: Expert Choice, DecisionLens, SuperDecisions.
 • Grupno odlučivanje
  Tehnike grupnog odlučivanja; brainstorming, Delphi, nominalna grupna tehnika. AHP metoda i grupno odlučivanje. Tehnološka potpora grupnom odlučivanju AHP metodom preko bežičnih daljinskih upravljača i portala za odlučivanje. Izbor sudionika procesa odlučivanja. Uloga moderatora. Interpretacija rezultata i analiza osjetljivosti. Pozitivni i negativni aspekti takvog pristupa. Programska potpora za grupno odlučivanje: Team Expert Choice i Decision Lens.
 • Alati za potporu odlučivanju i njihova primjena u donošenju poslovnih odluka
  Uloga i važnost informacijskih sustava za potporu odlučivanju. Vrste i značajke menadžerskih sustava za potporu odlučivanju s naglaskom na sustave za potporu odlučivanju i sustave za potporu grupnom odlučivanju. Analiza primjera primjene sustava za potporu odlučivanju i sustava za potporu grupnom odlučivanju u donošenju poslovnih odluka

Osnovna literatura

 • Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D.: Poslovno odlučivanje, Informator, Zagreb, 1994.,1999.
 • Teale, M., Dispenza, V., Flynn, J., Currie, D.: Management Decision-Making, Towards an Integrative Approach, Prentice Hall, Glasgow, 2003.

Dopunska literatura

 • Render, B., Stair JR. R.M., Balakrishnan, N.: Managerial Decision Modeling, Prentice Hall, New Yersey, 2003.
 • Hitt, M.A., Miller, C.C., Colella, A.: Organizational Behavior, A Strategic Approach, John Wiley & Sons, Inc., USA, 2006.
 • Hammond, J. S., Keeney, R. L., Raiffa, H. : Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1999.
 • Saaty, T.L., Vargas, L.G.: The Logic of Priorities, Vol. III, AHP Series, RWS Publications, Pittsburgh, 1991.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hunjak Tihomir Predavanje 15 2 1
Kadoić Nikola Laboratorijske vježbe 5 2 5
Seminar 10 2 2
redovni rok
Datum: 02.07.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 29.06.2020. 23:59
Odjava do: 01.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh