FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
1. semestar

2017/2018

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Analiza poslovnih odluka npp:76540

Engleski naziv

Business Decision Analysis

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Osposobiti studente za analizu poslovnih odluka u uvjetima sigurnosti, nesigurnosti i rizika te za primjenu metoda i alata koji su karakteristični za analizu poslovnih odluka. Od studenta se očekuje da stekne dovoljno znanja da u realnoj situaciji, s obzirom na raspoložive informacije, može prepoznati i primijeniti određenu metodu i alat za analizu problema odlučivanja te dati prijedlog poslovne odluke.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
20sati
Vježbe (jezici, tzk)
10sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati isplativost ulaganja primjenom osnovnih metoda i pokazatelja isplativosti ulaganja
 • Koristiti alate za potporu odlučivanju u donošenju poslovnih odluka
 • Koristiti osnovne metode grupnog odlučivanja u donošenju poslovnih odluka
 • Objasniti proces rješavanja problema odlučivanja.
 • Prepoznati elemente problema odlučivanja
 • Primijeniti analitički hijerarhijski proces u rješavanju problema odlučivanja u poslovnim organizacijama
 • Primijeniti metode prognoziranja u rješavanju problema odlučivanja u poslovnim organizacijama
 • Primijeniti metode za odlučivanje u uvjetima nepouzdanosti (nesigurnosti)
 • Primijeniti različite pristupe u rješavanju problema odlučivanja ovisno o njegovim karateristikama

Ishodi učenja programa

 • Djelotvorno rješavati prepreke u komunikaciji u procesima pregovaranja u poslovnom okruženju.Djelotvorno rješavati prepreke u komunikaciji u procesima pregovaranja u poslovnom okruženju.
 • Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije. Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije.
 • Prepoznati i analizirati prepreke, ali i izazove upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poslovnih sustava.Prepoznati i analizirati prepreke, ali i izazove upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poslovnih sustava.
 • Primijeniti etička načela poslovanja, poduzetničke vještine, vještine djelotvorne komunikacije i vještinu pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju. Primijeniti etička načela poslovanja, poduzetničke vještine, vještine djelotvorne komunikacije i vještinu pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju.
 • Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.
 • Transformirati znanstveno utemeljene metode u praktičan izazov kroz održivost gospodarstva u cjelini.Transformirati znanstveno utemeljene metode u praktičan izazov kroz održivost gospodarstva u cjelini.
 • Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.

Sadržaj predavanja

 • Poslovno odlučivanje
  Uvod u kolegij – ciljevi i svrha kolegija. Pojam, definiranje i uloga poslovnog odlučivanja. Poslovne odluke. Problemi odlučivanja, proces rješavanja problema odlučivanja (7 koraka). Elementi problema odlučivanja; ciljevi, alternative, kriteriji. Veza između ciljeva i kriterija. Hijerarhijsko strukturiranje skupa kriterija; fundamentalni ciljevi, podupirajući ciljevi. Analiza odluke kao dio procesa rješavanja problema (5 koraka). Broj alternativa i kvaliteta odluke, potražnja za informacijama i kvaliteta odluke. Simonov i Mintzbergov model odlučivanja. Kvaliteta odluke, ključni činitelji kvalitete odluke. Posljedice krivih odluka; posljedice krivih poslovnih odluka, posljedice krivih osobnih odluka.
 • Vrste odluka i pristupi odlučivanju
  Načini odlučivanja. Poslovne odluke. Programirano i neprogramirano odlučivanje. Obilježja programiranih odluka. Obilježja neprogramiranih odluka. Umreženost ciljeva i odluka u poduzeću. Odluke po strukturi. Vrste odluka i razine menadžmenta. Strateške, taktičke i operativne odluke i ciljevi odlučivanja. Primjeri. Pristupi odlučivanju: racionalno odlučivanje, odlučivanje na temelju prosuđivanja i intuitivno odlučivanje. Intuicija i menadžersko odlučivanje.
 • Stilovi odlučivanja
  Stilovi odlučivanja. Stilovi odlučivanja i pristup odlučivanju. Autokratski i demokratski stil odlučivanja. Autokratski nasuprot demokratskom stilu odlučivanja. Problem delegiranja. Analitički, konceptualni, direktivni i bihevioralni stil odlučivanja. Janis-Mannovi stilovi odlučivanja. Vroom-Yettonov model odlučivanja. Varijable oblikovanja stila odlučivanja. Individualne, organizacijske i kulturološke varijable. Utjecaj karakteristika menadžera, karakteristika suradnika i situacija u kojima se donose odluke na stil odlučivanja.
 • Važnost i utjecaj organizacijske strukture na poslovno odlučivanje
  Organizacijski kontekst poslovnog odlučivanja. Organizacijska struktura i njezin efekt na menadžersko odlučivanje. Glavne varijable koje određuju organizacijsku strukturu: formalizacija, centralizacija i strukturalna diferencijacija. Evolucija organizacijske strukture. Osnovni oblici organizacijske strukture i značajke odlučivanja s obzirom na oblik organizacijske strukture. Jednostavna organizacijska struktura. Funkcionalna organizacijska struktura. Divizionalna organizacijska struktura. Projektna organizacijska struktura. Matrična organizacijska struktura. Varijable koje utječu na promjenu organizacijske strukture.
 • Teorije odlučivanja i klasifikacija metoda za analizu odluke
  Normativna teorija odlučivanja. Važnost normativne t.o. za praksu. Ograničenja normativne t.o. Deskriptivna teorija odlučivanja i njezina važnost za poslovno odlučivanje. Preskriptivna teorija odlučivanja. Klasifikacija metoda za odlučivanje po dvije dimenzije; načinu kako su opisane alternative (eksplicite i implicite) i razinom pouzdanosti informacija (determinizam i neizvjesnost). Klasifikacija metoda za analizu odluke s eksplicite opisanim alternativama, temeljena na informacijama o atributima. Metode za uspoređivanje alternativa bez podataka o težinama kriterija. Metode koje koriste težine kriterija i rang liste alternativa po kriterijima (ordinalne skale). Metode koje koriste kardinalne skale za izražavanje kriterijskih vrijednosti. Metode za odlučivanje koje koriste usporedbe u parovima. Metode za određivanje težina kriterija.
 • PrOACT pristup odlučivanju i metoda jednakih zamjena
  Elementi proaktivnog (PrOACT) pristupa odlučivanju: Problem, Ciljevi, Alternative, Posljedice, Zamjene (engl. tradeoffs), Nesigurnost, Rizik, Povezane odluke. Metoda jednakih zamjena (engl. ewen Swap). Matrica vrijednosti. Dominirane alternative, irelevantni atributi i praktična dominacija. Koraci provedbe metode jednakih zamjena. Alat za podršku metodi jednakih zamjena Smart-Swaps. Rješavanje konkretnih problema metodom jednakih zamjena. Primjena alata Smart-Swaps.
 • Psihološki utjecaji u odlučivanju
  Pristupi odlučivanju i njihove karakteristike: psihodinamički, bihevioristički, humanistički, neurobiološki i kognitivni pristup odlučivanju. Unutarnji i vanjski konflikti u odlučivanju. Greške (zamke) u poslovnom odlučivanju. Zamka sidrenja. Status-quo zamka. Zamka prethodnih odluka (engl. sunk-cost). Zamka potvrđivanja. Zamka formuliranja problema. Zamka procjena i predviđanja. Posljedice greški u odlučivanju. Kako izbjeći greške u poslovnom odlučivanju. Najučestalije greške u odlučivanju menadžera.
 • Analiza isplativosti ulaganja
  Osnovne metode i pokazatelji isplativosti ulaganja. Period povrata. Stopa povrata. Sadašnja vrijednost. Interna stopa rentabilnosti. EXCEL funkcije PMT (anuitet), NPV (sadašnja vrijednost) i IRR (interna stopa rentabilnosti). Analiza «što-ako» na tabličnim modelima pomoću EXCEL alata GOAL SEEK i drugih EXCEL dodataka. Jednostavna analiza rizika pomoću tornado grafa temeljena na financijskom modelu s više ulaznih varijabli.
 • Prognoziranje
  Osnovne metode prognoziranja. Metode prognoziranja na vremenskim nizovima: Metoda pomičnih prosjeka i Metoda eksponencijalnog glađenja. Prognoziranje na podacima s trendom umetanjem krivulje trenda. Postupci razvoja prognoze uz pomoć tabličnog kalkulatora EXCEL. Kombiniranje prognoza. Kvalitativne metode za prognoziranje. Metoda DELPHI. Primjene metode Delphi za izradu složenih tehnoloških prognoza. Projekt Japan-Njemačka. Projekt FISTERA.
 • Odlučivanje u uvjetima nesigurnosti
  Situacije odlučivanja; nesigurnost i rizik. Primjeri odlučivanja u uvjetima nesigurnosti (neizvjesnosti). Analiza odluke u uvjetima nesigurnosti. Osnovna pravila za odlučivanje u uvjetima nesigurnosti: Wald-ovo pravilo, Hurwicz-ovo pravilo, Savage-ovo pravilo, Laplace-ovo pravilo i očekivana vrijednost. Slučaj kada očekivana vrijednost nije dobar kriterij za odlučivanje.
 • Stablo odlučivanja
  Povezane odluke; strukturiranje procesa odlučivanja. Osnovni elementi stabla odlučivanja: čvorovi odluke, čvorovi slučaja. Relevantne informacije za model stabla odluke; vjerojatnosti, plaćanja i očekivana vrijednost . Vrijednost potpune informacije. Bayesov teorem i vrijednost pribavljene informacije. Razvijanje stabla odlučivanja. Programska potpora za model stabla odlučivanja: programi Treeplan ili PrecisionTree.
 • Određivanje prioriteta alternativa i težina kriterija na temelju njihovog uspoređivanja u parovi
  Jednostavna metoda rangiranja alternativa na temelju prednosti po uspoređivanju u parovima. Primjena Saatyeve skale u uspoređivanju po parovima. Postupak uspoređivanja u parovima. Konzistentnost procjena. Pojednostavljen postupak računanja prioriteta (težina) temeljen na približnim vrijednostima komponenata svojstvenog vektora. Određivanje težina kriterija u situaciji kada su poznate alternative; metoda SWING.
 • Analitički hijerarhijski proces i njegova primjena u poslovnom odlučivanju
  Metodološka osnova AHP metode. Hijerarhijska struktura problema odlučivanja. Cilj, kriteriji, podkriteriji, alternative. Osnovni koraci primjene AHP metode. Aksiomi na kojima se temelji AHP. Skala relativne važnosti s 9 stupnjeva intenziteta. Uspoređivanje u parovima top-down i bottom-up metodom. Indeks nekonzistentnosti. Analiza osjetljivosti. Provjera stabilnosti dobivenih rezultata pomoću analize osjetljivosti. Različiti modeli (primjeri donošenja poslovnih odluka); izbor dobavljača, izbor kadrova, izbor projekata, planiranje resursa. Programska potpora: Expert Choice, DecisionLens, SuperDecisions.
 • Grupno odlučivanje
  Tehnike grupnog odlučivanja; brainstorming, Delphi, nominalna grupna tehnika. AHP metoda i grupno odlučivanje. Tehnološka potpora grupnom odlučivanju AHP metodom preko bežičnih daljinskih upravljača i portala za odlučivanje. Izbor sudionika procesa odlučivanja. Uloga moderatora. Interpretacija rezultata i analiza osjetljivosti. Pozitivni i negativni aspekti takvog pristupa. Programska potpora za grupno odlučivanje: Team Expert Choice i Decision Lens.
 • Alati za potporu odlučivanju i njihova primjena u donošenju poslovnih odluka
  Uloga i važnost informacijskih sustava za potporu odlučivanju. Vrste i značajke menadžerskih sustava za potporu odlučivanju s naglaskom na sustave za potporu odlučivanju i sustave za potporu grupnom odlučivanju. Analiza primjera primjene sustava za potporu odlučivanju i sustava za potporu grupnom odlučivanju u donošenju poslovnih odluka

Osnovna literatura

 • Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D.: Poslovno odlučivanje, Informator, Zagreb, 1994.,1999.
 • Teale, M., Dispenza, V., Flynn, J., Currie, D.: Management Decision-Making, Towards an Integrative Approach, Prentice Hall, Glasgow, 2003.

Dopunska literatura

 • Render, B., Stair JR. R.M., Balakrishnan, N.: Managerial Decision Modeling, Prentice Hall, New Yersey, 2003.
 • Hitt, M.A., Miller, C.C., Colella, A.: Organizational Behavior, A Strategic Approach, John Wiley & Sons, Inc., USA, 2006.
 • Hammond, J. S., Keeney, R. L., Raiffa, H. : Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1999.
 • Saaty, T.L., Vargas, L.G.: The Logic of Priorities, Vol. III, AHP Series, RWS Publications, Pittsburgh, 1991.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Begičević Ređep Nina Seminar 6 2 2
Hunjak Tihomir Predavanje 15 2 1
Kadoić Nikola Laboratorijske vježbe 5 2 3
Seminar 4 2 2
redovni rok
Datum: 02.07.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 29.06.2020. 23:59
Odjava do: 01.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Analiza poslovnih odluka - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Redovni studenti obavezni su polagati kolegij po modelu kontinuiranog praćenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 1 - na računalima (gradivo vježbi)30
Kolokvij 2 (na kraju semestra)25
A1 - Stablo odlučivanja10
A2 - Metoda Even Swaps10
A3 - Metoda Elektra10
A4 - AHP metoda15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Da bi redovni studenti ostvarili pravo potpisa u indeks te potom mogućnost polaganja kolegija moraju zadovoljiti uvjet za potpis koji se sastoji od

 • postizanje minimalno 30 bodova ukupno na kolegiju
 • prisustvo na minimalno 50% nastave (predavanja, vježbe, seminari)

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 40 +
Kolokvij 2 + 50.0 50.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokvij 1 30 15 Na kolokviju studenti rješavaju zadatke na računalima. Zadaci su vezani uz gradivo laboratorijskih vježbi. 0 - -
Kolokvij 2 25 10 Na pismenom kolokviju provjerava se znanje gradiva sa predavanja i seminara. 0 - -
A1 - Stablo odlučivanja 10 0 Tokom seminarske nastave studenti će rješavati zadatke iz tematske cjeline koja je vezana uz određenu metodu odlučivanja. Nastavnik zadaje studentima zadatke u kojima moraju primijeniti metodu odlučivanja. Zadaci se rješavaju na satu seminara, a nastavnik ih naknadno ocijeni. 0 - -
A2 - Metoda Even Swaps 10 0 Tokom seminarske nastave studenti će rješavati zadatke iz tematske cjeline koja je vezana uz određenu metodu odlučivanja. Nastavnik zadaje studentima zadatke u kojima moraju primijeniti metodu odlučivanja. Zadaci se rješavaju na satu seminara, a nastavnik ih naknadno ocijeni. 0 - -
A3 - Metoda Elektra 10 0 Tokom seminarske nastave studenti će rješavati zadatke iz tematske cjeline koja je vezana uz određenu metodu odlučivanja. Nastavnik zadaje studentima zadatke u kojima moraju primijeniti metodu odlučivanja. Zadaci se rješavaju na satu seminara, a nastavnik ih naknadno ocijeni. 0 - -
A4 - AHP metoda 15 0 Tokom seminarske nastave studenti će rješavati zadatke iz tematske cjeline koja je vezana uz određenu metodu odlučivanja. Nastavnik zadaje studentima zadatke u kojima moraju primijeniti metodu odlučivanja. 0 - -


Izvanredni studenti i redovni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima. Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja praktičnu primjenu metode AHP na problemu koji student sam identificira i formulira. Rad treba sadržavati i praktičnu primjenu u alatu za podršku AHP metodi. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit. Temeljem bodova pristupnog rada i pisanog testa koji se rješava na dan ispita formira se ocjena za pismeni ispit. Pristupni rad donosi maksimalno 15 bodova, a pisani test 50. Od ukupno potencijalnih 65 bodova na pisanom dijelu, za izlazak na usmeni ispit potrebno je imati 33 boda. Na usmenom ispitu formira se konačna ocjena. Literatura za pisani test i usmeni ispit su materijali s početne stranice e-kolegija te poglavlje 9 iz knjige Poslovno odlučivanje.

Analiza poslovnih odluka - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Izvanredni studenti na početku semestra mogu izabrati kontinuirano praćenje ili će polagati kolegij na ispitnim rokovima.

Izvanredni studenti odluku o načinu praćenja moraju donijeti unutar prva dva tjedna nastave i o tome obavijestiti nastavnike kolegija preko e-maila. Za studenta koji unutar dva tjedna ne javi da želi kolegij pratiti kontinuiranim praćenjem smatra se da neće polagati kolegij kontinuiranim praćenjem.

Model kontinuniranog praćenja za izvanredne studente koji odluče pratiti kolegij kao redovni studenti jednak je modelu praćenja za redovne studente.

Izvanredni studenti i redovni studenti koji ne polože kolegij kontinuiranim praćenjem polažu kolegij na ispitnim rokovima. Uvjet za izlazak na pismeni ispit je predan pristupni rad najkasnije 2 dana prije ispitnog roka. Pristupni rad predstavlja praktičnu primjenu metode AHP na problemu koji student sam identificira i formulira. Rad treba sadržavati i praktičnu primjenu u alatu za podršku AHP metodi. Nakon toga slijedi pismeni i usmeni ispit. Temeljem bodova pristupnog rada i pisanog testa koji se rješava na dan ispita formira se ocjena za pismeni ispit. Pristupni rad donosi maksimalno 15 bodova, a pisani test 50. Od ukupno potencijalnih 65 bodova na pisanom dijelu, za izlazak na usmeni ispit potrebno je imati 33 boda. Na usmenom ispitu formira se konačna ocjena. Literatura za pisani test i usmeni ispit su materijali s početne stranice e-kolegija te poglavlje 9 iz knjige Poslovno odlučivanje.Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh