FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
1. semestar

2018/2019

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Marketing baze podataka npp:76542

Engleski naziv

Database Marketing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
26sati
Vježbe (jezici, tzk)
4sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 15 2 1
Gregurec Iva Laboratorijske vježbe 2 2 3
Seminar 13 2 2
Nema definiranih ispitnih rokova

Marketing baze podataka - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Model kolegija: "Eliminacijski"

 

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari/vježbe (satnica 60 sati, 2+2)

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:         

izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić           (e-mail: ddobrinic@foi.hr)

doc. dr. sc. Iva Gregurec                     (e-mail: iva.gregurec@foi.hr)

 

CILJ:

Cilj kolegija je razviti svijest o izravnom marketingu i marketinškom upravljanju bazama podataka, te njihovom doprinosu povećanju vrijednosti za kupce i stjecanju  konkurentskih prednosti. Studenti će moći shvatiti i primijeniti odgovarajuće koncepte marketinškog upravljanja bazama podataka putem raznih primjera iz prakse.

 

NAČIN RADA:

Aktivnosti studenata bit će praćene i evaluirane te će biti dio ukupnog uspjeha na kolegiju „Marketing baze podataka”. Aktivnim pohađanjem nastave, kontinuiranim radom i zalaganjem na nastavi studenti tijekom semestra stječu određeni broj bodova koji predstavljaju njihov ukupni rezultat, temeljem kojeg će se odlučivati o konačnoj ocjeni koja se upisuje u indeks studenta. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivati će se tjedno prema zadanim elementima praćenja.

 

Od studenata se očekuje:

Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima.

 

POLAGANJE ISPITA U PREDROKU:

Studenti koji redovito pohađaju predavanja, seminarsku nastavu, aktivno sudjeluju na nastavi te odrađuju sve navedene aktivnost mogu položiti ispit putem kontinuiranog praćenja prikupljanjem bodova za svaku od navedenih aktivnosti (ostvareno minimalno 50% bodova od svake dolje navedene aktivnosti). Jedna od tih aktivnosti su i kolokviji.

 

Uvjet za pristupanje I. kolokviju je redoviti dolazak/sudjelovanje na predavanjima i seminarskoj nastavi. Uvjet za pristupanje II. kolokviju je redovito pohađanje nastavnih aktivnosti (potrebno je imati minimalno 10 dolazaka na predavanja te je dopušteno izostati svega tri (3) puta sa seminara, znači potrebno je ostvariti 11 dolazaka na seminare) te minimalno ostvarenih 15 bodova iz I. kolokvija. Uvjet za prolaznu ocjenu (bez obzira na ostvarene bodove iz ostalih aktivnosti) je minimalno ostvareno 30 bodova iz oba kolokvija (minimalno po 15 bodova iz svakog kolokvija), od maksimalno mogućih 60 bodova.

 

Studentima koji su aktivno i uspješno sudjelovali u svim dolje predviđenim aktivnostima i prikupili minimalno 50 bodova, bit će ponuđena ocjena iz kolegija prema dolje navedenoj bodovnoj skali.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na nastavi7
Aktivno sudjelovanje na nastavi12
Izrada kritičkog prikaza znanstvenog članka5
Izrada i prezentacija eseja 10
Vježbe na računalima 6
Kolokvij I.30
Kolokvij II.30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz oba kolokvija (minimalno po 15 bodova iz svakog kolokvija), od maksimalno mogućih 60 bodova.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij I. + 100.0 35 +
Kolokvij II. + 100.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima i seminarima 7 0 Na svim predavanjima i seminarima se provjera prisustvovanje studenata (za svaki dolazak se dobiva 0,25 boda). Dozvoljena su maksimalno 4 izostanka sa predavanja i 3 izostanka sa seminara kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 4 izostanka sa predavanja, 3 izostanka sa seminara Nema nadoknade
Aktivno sudjelovanje na nastavi 12 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, davati vlastite primjere i rješenja za pojedine dijelove gradiva (aktivno prisustvovanje!). Također će tijekom seminarske nastave dobivati različite tjedne zadatke (npr. promatranje, tajanstvena kupnja, dubinski intervju). Nepredane tjedne zadaće Nema nadoknade
Izrada kritičkog prikaza znanstvenog članka 5 0 Svaki student će dobiti znanstveni članak na temu marketinga baze podataka koji će individualno morati analizirati i kritički prikazati. Za sve redovne studente obavezna je izrada kritičkog prikaza znanstvenog članka. Nepredana zadaća Nema nadoknade
Izrada i prezentacija eseja 10 0 Studenti će biti podijeljeni u grupe od maksimalno 2 člana te će prema rasporedu predavanja (syllabusu) dobiti temu koju trebaju obraditi i prezentirati. Za sve redovne studente obavezna je izrada i prezentacija eseja. Nepredana zadaća Nema nadoknade
Vježbe na računalima 6 0 Pet puta u semestru održati će se vježbe na računalima. Nepredane vježbe Nema nadoknade
1. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija 1. kolokvij se ponavlja zajedno s 2. kolokvijem, u vremenu 3. međuispitnog razdoblja.
2. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost!
5 bodova iz kolokvija 2. kolokvij se ponavlja u vremenu 3. međuispitnog razdoblja.


LITERATURA:

 

Obavezna:

  1. Dobrinić, D. (urednik); Marketing i baze podataka, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2011.

Dopunska:

  1. Blattberg, R. C.; Kim, B. D.; Neslin, S. A.; Database Marketing – Analyzing and Managing Customer, Springer, New York, 2008.      
  2. Hughes, A. M.; Strategic Database Marketing, McGraw-Hill, 2006.  
  3. Dobrinić, D. et al. ; Izravni marketing, Tiva, Varaždin, 2005.

Marketing baze podataka - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)  

 

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti mogu pristupiti ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih uvjeta ili ako žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, izrada i prezentacija seminara, te izrada i prezentacija kritičkog prikaza znanstvenog članka).

 

PISMENI ISPITPismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani esej i tjednu predaju izrađenog kritičkog prikaza analize znanstvenog članka. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 6 esejskih pitanja. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

Izrada kritičkog prikaza (analiza znanstvenog članka)

Svaki student će dobiti znanstveni članak na temu marketinga baze podataka koji će individualno morati analizirati i kritički prikazati. Rad mora sadržavati naslovnu stranicu (naziv institucije, ime i prezime studenta, JMBAG, naslov rada, datum izrade rada), prva stranica rada mora sadržavati bibliografski pregled znanstvenog članka (naziv članka, autora/autore, mjesto publikacije, broj stranica, broj tablica, broj slika, broj prikaza te sadržaj članka), zatim slijede glavne ideje rada (ukratko opis članka, maksimalno do 3 stranice), te pitanja autoru/autorima, prijedloge za poboljšanje članka i na kraju primjedbe rada. Rad treba sadržavati maksimalno 10.000 znakova, s prazninama. Kritički prikaz potrebno je prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Esej na zadanu ili izabranu temu

Student u eseju (teme se nalaze na Moodle-u) obrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju uz obavezno korištenje primjera iz prakse. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja riječi (sveukupno maksimalno 40.000 znakova, s prazninama). Esej je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Kriteriji ocjenjivanja eseja su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog primjera široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura eseja, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

 

NAPOMENA: Upute za pisanje eseja, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok esej ne zadovolji navedene kriterije.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Izrada kritičkog prikaza (analiza znanstvenog članka)5
Izrada eseja 20
Pismeni ispit60
Usmeni ispit15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.


Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

 

ISHODI UČENJA (nakon položenog predmeta izvanredni studenti će biti u stanju):

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

ispitati važnost postojanja baze podataka za poduzeće

izrada kritičkog prikaza, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

sprovesti segmentaciju baza podataka

izrada kritičkog prikaza, esej

ocijeniti važnost individualnog pristupa potrošaču

izrada kritičkog prikaza, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

koristiti „kartice povjerenja“ u svoju korist

izrada kritičkog prikaza, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

upravljati zaštitom svoje privatnosti

izrada kritičkog prikaza, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

procijeniti ulogu baze podataka u izgradnji odnosa s klijentima

izrada kritičkog prikaza, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

preispitati sigurnost odavanja podataka na internetu

izrada kritičkog prikaza, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh