FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
1. semestar

2014/2015

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Ekonomija za poduzetnike npp:76545

Engleski naziv

Economy for Entrepreneurs

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija je razviti kod studenata ekonomski način razmišljanja i zaključivanja, te im pružiti osnovna znanja iz ekonomije poslovnih sustava. Unutar temeljnog cilja sustavno se razrađuje tematika vezana uz osnovnu gospodarsku jedinicu – poduzeće, i to od samog osnivanja, preko uključivanja u ekonomski sustav i interakcija u sustavu, preko djelovanja do evaluacije poslovanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
24sati
Vježbe (jezici, tzk)
6sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati ključne čimbenike važne za kreiranje poslovne politike poduzeća.
 • Izračunati tradicionalne i suvremene pokazatelje uspješnosti poslovanja.
 • Komparirati ciljeve te bitne čimbenike koji utječu na poslovanje poduzeća.
 • Primijeniti određene zakonitosti mikroekonomske teorije u rješavanju stvarnih ekonomsko-troškovnih problema.
 • Razlikovati te analizirati temeljne vrste i koncepte troškova.
 • Usporediti i izdvojiti bitne troškove za donošenje odluka te interpretirati obrasce kretanja troškova.

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati mogućnosti i izazove poslovanja u suvremenom konkurentnom okruženju, kao i financiranje novih poduzetničkih poduhvata i ideja. Identificirati i analizirati mogućnosti i izazove poslovanja u suvremenom konkurentnom okruženju, kao i financiranje novih poduzetničkih poduhvata i ideja.
 • Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta. Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta.
 • Organizirati poslovanje u sferi javno-privatnog partnerstva.Organizirati poslovanje u sferi javno-privatnog partnerstva.
 • Primijeniti znanja o financijskim pokazateljima, metodama i modelima poslovne izvrsnosti ocjenjivanja poslovnog rezultata malih, srednjih i velikih poduzeća u praksi, kao i uspostaviti nadzor nad poslovnim rezultatom. Primijeniti znanja o financijskim pokazateljima, metodama i modelima poslovne izvrsnosti ocjenjivanja poslovnog rezultata malih, srednjih i velikih poduzeća u praksi, kao i uspostaviti nadzor nad poslovnim rezultatom.
 • Transformirati znanstveno utemeljene metode u praktičan izazov kroz održivost gospodarstva u cjelini.Transformirati znanstveno utemeljene metode u praktičan izazov kroz održivost gospodarstva u cjelini.
 • Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.

Sadržaj predavanja

 • Uvod u ekonomiju
  Podjela ekonomije na mikroekonomiju i makroekonomiju. Povezanost i uvjetovanost ekonomije kao teoretske znanosti s problemima prakse. Razvitak ekonomske misli. Pregled doprinosa domaćih i stranih ekonomskih teoretičara razvoju ekonomije kao znanosti.
 • Definicija poduzeća
  Mjesto i uloga poduzeća u razvoju gospodarskog i socijalnog razvitka društva. Osnivanje poduzeća i pravni okviri poslovanja. Oblici trgovačkih društava. Vrste djelatnosti. Kriteriji podjele poduzeća. Struktura trgovačkih društava u Hrvatskoj.
 • Temeljni ciljevi te smisao djelovanja poduzeća
  . Tradicionalna teorija poduzeća. Bihevioristička teorija poduzeća. Agencijska teorija poduzeća. Teorija transakcijskih troškova. Evolucijska teorija poduzeća.
 • Rezultat poslovanja i financijsko izvještavanje
  Temeljni financijski izvještaji ( bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku). Vrste i načini utvrđivanja uspješnosti poslovanja. Financijski pokazatelji uspješnosti (pokazatelji rentabilnosti, investiranja, zaduženosti, likvidnosti, stabilnosti poslovanja poduzeća). Nova mjerila uspješnosti poslovanja poduzeća. Ekonomska dodana vrijednost, CFROI, te ostala mjerila uspješnosti orijentirana na upravljanje vrijednosti poduzeća.
 • Načela racionalnog poslovanja poduzeća
  Analiza proizvodnosti i proizvodnje. Produktivnost kao mjerilo i kriterij. Analiza ekonomsko-tehničkih značajki proizvodnje. Mjere za unapređenje proizvodnje i proizvodnosti. Analiza ekonomičnosti i snage zarađivanja. Analiza odnosa prihoda i rashoda. Mjere za unapređenje ekonomičnosti. Rentabilnost proizvodnje kao vršni pokazatelj snage zarađivanja poduzeća. Mjere za poboljšanje poslovnog rezultata poduzeća. Međusobni utjecaj i povezanost pokazatelja uspješnosti poslovanja.
 • Osnovni koncepti troškova
  Razlikovanje pojmova troškovi , rashodi , izdaci. Vrste i podjela troškova. Prirodne vrste troškova. Troškovi prema dinamici. Fiksni troškovi. Varijabilni troškovi. Ponašanje troškova uz djelovanje zakona opadajućih, rastućih i konstantnih prinosa. Odnosi i kritične točke u ponašanju troškova. Remanencija troškova. Reagibilnost troškova. Kretanje troškova u dugom roku. Ekonomije razmjera. Krivulja učenja. Suvremeni koncepti troškova.
 • Razgraničenje fiksnih i varijabilnih troškova iz mase troškova
  Razdvajanje troškova kao podloga za donošenje poslovnih odluka i prognozu troškova. Metode razdvajanja troškova. Metoda varijatora. Metoda interpolacije. Metoda graničnih troškova. Metoda linije trenda. Regresijski modeli troškova. Procjena troškova. Kontribucijska analiza (donošenje poslovnih odluka na temelju graničnih troškova).
 • Upotreba točke pokrića
  Grafički prikaz točke pokrića. Izračun točke pokrića. Utvrđivanje ciljane dobiti poduzeća. Stopa sigurnosti. Utjecaj promjena cijena faktora i učinaka, količina proizvodnje i fiksnih troškova na točku pokrića. Empirijska primjenjivost točke pokrića. Pojam operativne poluge.
 • Pojam kalkulacija
  Vrste i uloga kalkulacija u donošenju poslovnih odluka. Razgraničenje neposrednih i općih troškova. Kalkulacije u trgovini. Kalkulacije troškova projekta. Kalkulacije cijene koštanja. Funkcionalni sustav obračuna troškova. Metode kalkulacija u funkcionalnom sustavu rasporeda troškova. Djelidbene kalkulacije. Dodatne kalkulacije.
 • Activity Based Costing (raspored troškova temeljen na aktivnostima)
  Razlozi uvođenja ABC metode rasporeda troškova. Identifikacija aktivnosti. Pridruživanje troškova aktivnostima. Utvrđivanje faktora trošenja. Problemi u uvođenju ABC sustava. Usporedba funkcionalnog i ABC sustava rasporeda troškova.
 • Vrste planova
  Glavni plan. Plan prodaje. Plan proizvodnje. Plan direktnih troškova. Plan općih troškova proizvodnje. Plan općih troškova uprave i prodaje. Plan troškova prodanih proizvoda. Planski izvještaj o novčanom tijeku. Planski račun dobiti i gubitka. Planska bilanca.
 • Vanjski i unutarnji uvjeti formiranja poslovne politike
  Analiza tehnološke , socijalne, demografske i gospodarsko-političke okoline. Razvojna politika poduzeća. Ekspanzija. Diversifikacija. Integracija. Konverzija. Kontrakcija
 • Ekonomski zakoni u poslovanju poduzeća
  Zakon minimuma i maksimuma. Zakon optimuma. Zakon rastućih prinosa i masovne proizvodnje. Zakon opadajućeg prinosa. Zakon supstitucije. Zakon transportnih troškova i lokacije.
 • Osnovni koncepti oblikovanja cijena
  Ponuda i potražnja. Cjenovna elastičnost potražnje. Tržišne strukture i cijena. Savršena konkurencija. Monopol. Oligopol. Politika cijena. Utvrđivanje cijena na temelju cijene koštanja. Oblikovanje cijena temeljeno na potražnji. Ciljani troškovi i cijene.
 • Osnovni koncepti tržišne ekonomije
  Marketing kao filozofija poslovanja. Pojavni oblici upravljanja marketingom. Segmentiranje, odabir ciljnog tržišta i pozicioniranje proizvoda. Marketinški miks. Proizvod, Cijena, Mjesto, Promocija.

Osnovna literatura

 • Dvorski, S.; Ruža, F.; Kovšca, V. Poslovna ekonomija. TIVA-FOI, Varaždin, 2007.

Dopunska literatura

 • Salvatore, D. Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi. MATE, 1994.
 • Santini, I. Troškovi u poslovnom odlučivanju. Drugo izdanje, Hibis: Centar za ekonomski consulting, 2006.
 • Pindyck, R.S.; Rubinfeld, D.L. Mikroekonomija. 5 izdanje, MATE, Zagreb, 2005.
 • Wohe, G. Einfuhrung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 23. vollständig neu bearbeitete Auflage, Verlag Valen, 2008.
 • Hilton, R.W. Managerial Accounting. 7th edition, McGraw-Hill, Irwin 2006.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dvorski Stjepan Predavanje 15 1 1
Kovšca Vladimir Predavanje 15 1 1
Seminar 15 2 1
Lacković Vincek Zrinka Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 02.07.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 29.06.2020. 23:59
Odjava do: 01.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh