FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
1. semestar

2013/2014

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Organizacijsko ponašanje npp:76546

Engleski naziv

Organizational Behaviour

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s mekim varijablama organizacije: pojedinci, skupine, timovi, organizacijske vrijednosti, odnosno stjecanje znanja o ljudskoj dimenziji organizacije. Sposobnost modeliranja znanja općih organizacijskih pretpostavki, modela i elemenata organizacijske strukture.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Primijeniti vještine organizacijskog ponašanja
 • Razumjeti sadržaj i obilježja organizacijskih vrijednosti
 • Razumjeti značaj motivacije u organizaciji
 • Uočavati veze između elemenata organizacijskog ponašanja i uspješnosti funkcioniranja organizacije
 • Valorizirati ulogu pojedinca i grupe u organizaciji
 • Valorizirati značaj i korake organizacijskih promjena i upravljati stresom.
 • Vrednovati radni učinak i primijeniti sustave nagrađivanja

Ishodi učenja programa

 • Objasniti i analizirati ulogu i značenje javnog menadžmenta u stvaranju institucionalnih uvjeta poslovanja poduzeća.Objasniti i analizirati ulogu i značenje javnog menadžmenta u stvaranju institucionalnih uvjeta poslovanja poduzeća.
 • Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.
 • Vrednovati radni učinak i primijeniti sustav nagrađivanja u poduzećuVrednovati radni učinak i primijeniti sustav nagrađivanja u poduzeću

Sadržaj predavanja

 • Neki teorijski pristupi organizacijskom ponašanju
  Pojam i definicija organizacijskog ponašanja. Ciljevi organizacijskog ponašanja. Analiza organizacijskog ponašanja. Organizacijsko ponašanje – znanost ili vještina. Teorijski pristupi u organizacijskom ponašanju, discipline koje su dale doprinos organizacijskom ponašanju. Područje organizacijskog ponašanja. Vještine i trening u organizacijskom ponašanju
 • Organizacijsko ponašanje u svjetskom kontekstu
  Organizacijsko ponašanje u razvijenim zemljama: Europska zajednica, SAD – Kanada. Organizacijsko ponašanje u zemljama u tranziciji. Procjena razlika među zemljama. Odnos prema okružju. Orijentacija prema vremenu. Orijentacija prema aktivnosti. Fokus odgovornosti. Pojam prostora. Udaljenost od moći. Izbjegavanje neizvjesnosti. Nacionalna kultura. Parohijalizam. Kluckhohnov i Strodtbeckov okvir. Hofstedeov okvir.
 • Organizacijske vrijednosti
  Definiranje organizacijskih vrijednosti. Sadržaj i obilježja organizacijskih vrijednosti. Vrijednosti u organizaciji: vizija, misija, strategija, ciljevi, učinkovitost i djelotvornost organizacije. Vrijednosti ljudi u organizaciji: stručnost, profesionalizam, odnos prema poslu, odgovornost, etičnost. Utjecaj organizacijskih vrijednosti na djelotvornost organizacije; primjer gospodarske organizacije i primjer javne uprave.
 • Temelji individualnog ponašanja
  Uloga osobnosti u ponašanju. Individualne vrijednosti. Značenje vrijednosti. Karakteristike i hijerarhija vrijednosti. Stavovi. Smanjenje nesklada. Odnos „stav – ponašanje“. Osobnost i ključni atributi osobnosti. Nacionalna kultura i osobnost. Spajanje osobnosti s poslovima. Percepcija i čimbenici koji utječu na percepciju. Teorija atribucije. Prosuđivanje drugih. Učenje kao posljedica iskustva. Organizacijsko ponašanje i menadžeri.
 • Važnost i razumijevanje motivacije
  Što je motivacija u organizaciji? Rane teorije o motivaciji. Teorija hijerarhije potreba. Teorija X i teorija Y. Teorija „motivacija-higijena“. Suvremene teorije motivacije; teorije triju potreba, teorija postavljanja cilja, teorija pojačanja, teorija nepristranosti, teorija očekivanja, teorije vezane uz kulturu. Motivacija i menadžeri; prepoznajte pojedinačne razlike, koristite ciljeve, povezujte nagrade s učinkom, provjerite nepristranost sustava.
 • Oblikovanje poslova koji motiviraju
  Oblikovanje poslova i motiviranje djelatnika. Oblikovanje poslova i kvaliteta radnog života. Opcije pojedinačnoga preoblikovanja posla: rotacija posla, radni moduli, proširenje posla, obogaćenje posla. Opcije preoblikovanja skupine: integrirani radni timovi, samostalni radni timovi, krugovi kakvoće. Model karakteristika posla: međuovisnosti i predviđanja. Savjeti menadžerima u vezi preoblikovanja posla.
 • Grupna dinamika u organizacijskom ponašanju
  Pojam i značaj grupa u organizaciji. Zašto se ljudi pridružuju grupama? Sigurnost. Status. Samopoštovanje. Potreba za pripadanjem. Moć. Postignuće cilja. Faze razvoja grupe. Struktura grupe: uloge, identitet uloga, percepcija uloge, očekivanja od uloge, sukobi uloga. Norme: zajedničke norme u organizacijama, prilagođavanje, status. Zavisne varijable: karakteristike osobnosti, veličina grupe, heterogenost pripadnika. Kohezija grupe. Model ponašanja grupe.
 • Neformalna organizacija
  Pojam neformalne organizacije i neformalne grupe. Obilježja neformalne organizacije. Vrste neformalnih grupa unutar neformalne organizacije. Obilježja neformalne organizacijske strukture. Dinamika neformalne organizacije, norme i pravila ponašanja. Organizacijske uloge u neformalnoj organizaciji. Komunikacijski sustav neformalne organizacije. Odnos menadžera i neformalne organizacije. Odnos menadžer – klika.
 • Vrednovanje radnog učinka i sustavi nagrađivanja
  Procjena radnog učinka i svrhe procjene radnog učinka. Procjena radnog učinka i motivacija. Metode procjene radnog učinka: pismene ocjene, presudni incidenti, grafičke mjerne ljestvice, bihevioristički utemeljene mjerne ljestvice, usporedbe više osoba. Mogući problemi ocjenjivanja radnog učinka: jedan jedini kriterij, pogreška blagosti, halo-efekt, pogreška sličnosti, nizak stupanj razlikovanja. Koraci za savladavanje problema ocjenjivanja radnog učinka. Sustavi nagrađivanja: određivanje nagrada, radni učinak, zalaganje, godine staža, umijeća koja ima djelatnik, težina posla, samostalno odlučivanje, tipovi nagrada.
 • Sukobi u organizaciji
  Definicija sukoba. Tradicionalno gledište. Gledište međuljudskih odnosa. Interakcijsko gledište. Razlikovanje funkcionalnih od disfunkcionalnih sukoba. Paradoks sukoba. Proces sukoba. Faza I. moguća oporba: komunikacija, osobne varijable komunikacija, struktura. Faza II. – spoznaja i personalizacija. Faza III. – ponašanje, utakmica, suradnja, izbjegavanje, kompromis. Faza IV. – ishodi: funkcionalni ishodi, disfunkcionalni ishodi. Stilovi upravljanja sukobima. Uzroci, objašnjenja, postupak i rješavanje sukoba.
 • Organizacijske promjene i upravljanje stresom
  Čimbenici koji potiču promjenu: narav radne snage, tehnologija, gospodarski šokovi, društveni trendovi, svjetska politika, tržišna utakmica. Upravljanje promjenama. Pristupi razumijevanju i reagiranju na promjene: metafora „mirnih voda“, metafora „zapjenjenih brzaca“. Otpor promjenama: individualan otpor, organizacijski otpor. Organizacijske promjene i radni stres. Definicija stresa. Čimbenici koji utječu na pojavu stresa. Utjecaj tehnoloških i organizacijskih promjena na pojavu stresa. Simptomi stresa. Smanjenje stresa. Kako savladati stres.
 • Organizacijska kultura
  Definiranje organizacijske kulture. Elementi i funkcije organizacijske kulture. Kultura kao deskriptivni izraz. Imaju li organizacije jednolične kulture? Jake nasuprot slabim kulturama. Kultura nasuprot formalizacije. Funkcije organizacijske kulture. Stvaranje i održavanje kulture: kako počinje kultura, održavanje kulture, selekcije, top menadžment, socijalizacija. Promjene organizacijske kulture. Kako zaposleni uče kulturu: priče, rituali, materijalni simboli, jezik.
 • Grupni i timski rad
  Metodička obilježja grupnog i timskog rada. Prednosti i nedostaci grupnog rada. Prednosti i nedostaci timskog rada. Elementi dinamike timskog rada: proces izgradnje tima, rukovođenje u timskom radu. Organiziranje osobnog rada menadžera. Organiziranje rada suradnika. Timski rad i menadžment. Organiziranje timskog rada: temeljni organizacijski koncepti. Timski nasuprot grupnom radu.
 • Moć i politika u organizaciji
  Definicija moći. Sučeljavanje vođenja i moći. Temelji i moći: moć prinude, moć nagrade, moć uvjeravanja, moć znanja. Izvori moći: moć položaja, osobna moć, stručna moć, moć prilike. Zavisnost: ključ moći. Opći postulat zavisnosti. Stvaranje zavisnosti: važnost, oskudnost nezamjenjivost. Moć u skupinama. Politika: moć u akciji. Definicija političkoga ponašanja. Važnost političkoga gledanja. Čimbenici koji pridonose političkom ponašanju: pojedinačni čimbenici, organizacijski čimbenici. Menadžment dojmova: tehnike, učinkovitost.

Osnovna literatura

 • Robbins, S. P. i Judge, T. A. Organizacijsko ponašanje, 12 izd. Zagreb, MATE, 2009.

Dopunska literatura

 • Nelson, D. L. i Quick, J. C. Organizational Behaviour: Foundations, Reality and Challenges, 5th ed. South-Western College Pub, 2005
 • Buchanan, D. A. i Huczynski, A. A. Organizational Behaviour, 7th ed. Prentice Hall, 2010
 • Certo, S. C. i Certo, S. T. Moderni menadžment, 10. izd. Zagreb, MATE, 2008
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Brčić Ružica Predavanje 15 2 1
Malbašić Ivan Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 04.07.2020. 23:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh