FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
1. semestar

2015/2016

6ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
1. semestar
1. nastavna godina

Organizacijsko ponašanje npp:76546

Engleski naziv

Organizational Behaviour

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s mekim varijablama organizacije: pojedinci, skupine, timovi, organizacijske vrijednosti, odnosno stjecanje znanja o ljudskoj dimenziji organizacije. Sposobnost modeliranja znanja općih organizacijskih pretpostavki, modela i elemenata organizacijske strukture.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Primijeniti vještine organizacijskog ponašanja
 • Razumjeti sadržaj i obilježja organizacijskih vrijednosti
 • Razumjeti značaj motivacije u organizaciji
 • Uočavati veze između elemenata organizacijskog ponašanja i uspješnosti funkcioniranja organizacije
 • Valorizirati ulogu pojedinca i grupe u organizaciji
 • Valorizirati značaj i korake organizacijskih promjena i upravljati stresom.
 • Vrednovati radni učinak i primijeniti sustave nagrađivanja

Ishodi učenja programa

 • Objasniti i analizirati ulogu i značenje javnog menadžmenta u stvaranju institucionalnih uvjeta poslovanja poduzeća.Objasniti i analizirati ulogu i značenje javnog menadžmenta u stvaranju institucionalnih uvjeta poslovanja poduzeća.
 • Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.
 • Vrednovati radni učinak i primijeniti sustav nagrađivanja u poduzećuVrednovati radni učinak i primijeniti sustav nagrađivanja u poduzeću

Sadržaj predavanja

 • Neki teorijski pristupi organizacijskom ponašanju
  Pojam i definicija organizacijskog ponašanja. Ciljevi organizacijskog ponašanja. Analiza organizacijskog ponašanja. Organizacijsko ponašanje – znanost ili vještina. Teorijski pristupi u organizacijskom ponašanju, discipline koje su dale doprinos organizacijskom ponašanju. Područje organizacijskog ponašanja. Vještine i trening u organizacijskom ponašanju
 • Organizacijsko ponašanje u svjetskom kontekstu
  Organizacijsko ponašanje u razvijenim zemljama: Europska zajednica, SAD – Kanada. Organizacijsko ponašanje u zemljama u tranziciji. Procjena razlika među zemljama. Odnos prema okružju. Orijentacija prema vremenu. Orijentacija prema aktivnosti. Fokus odgovornosti. Pojam prostora. Udaljenost od moći. Izbjegavanje neizvjesnosti. Nacionalna kultura. Parohijalizam. Kluckhohnov i Strodtbeckov okvir. Hofstedeov okvir.
 • Organizacijske vrijednosti
  Definiranje organizacijskih vrijednosti. Sadržaj i obilježja organizacijskih vrijednosti. Vrijednosti u organizaciji: vizija, misija, strategija, ciljevi, učinkovitost i djelotvornost organizacije. Vrijednosti ljudi u organizaciji: stručnost, profesionalizam, odnos prema poslu, odgovornost, etičnost. Utjecaj organizacijskih vrijednosti na djelotvornost organizacije; primjer gospodarske organizacije i primjer javne uprave.
 • Temelji individualnog ponašanja
  Uloga osobnosti u ponašanju. Individualne vrijednosti. Značenje vrijednosti. Karakteristike i hijerarhija vrijednosti. Stavovi. Smanjenje nesklada. Odnos „stav – ponašanje“. Osobnost i ključni atributi osobnosti. Nacionalna kultura i osobnost. Spajanje osobnosti s poslovima. Percepcija i čimbenici koji utječu na percepciju. Teorija atribucije. Prosuđivanje drugih. Učenje kao posljedica iskustva. Organizacijsko ponašanje i menadžeri.
 • Važnost i razumijevanje motivacije
  Što je motivacija u organizaciji? Rane teorije o motivaciji. Teorija hijerarhije potreba. Teorija X i teorija Y. Teorija „motivacija-higijena“. Suvremene teorije motivacije; teorije triju potreba, teorija postavljanja cilja, teorija pojačanja, teorija nepristranosti, teorija očekivanja, teorije vezane uz kulturu. Motivacija i menadžeri; prepoznajte pojedinačne razlike, koristite ciljeve, povezujte nagrade s učinkom, provjerite nepristranost sustava.
 • Oblikovanje poslova koji motiviraju
  Oblikovanje poslova i motiviranje djelatnika. Oblikovanje poslova i kvaliteta radnog života. Opcije pojedinačnoga preoblikovanja posla: rotacija posla, radni moduli, proširenje posla, obogaćenje posla. Opcije preoblikovanja skupine: integrirani radni timovi, samostalni radni timovi, krugovi kakvoće. Model karakteristika posla: međuovisnosti i predviđanja. Savjeti menadžerima u vezi preoblikovanja posla.
 • Grupna dinamika u organizacijskom ponašanju
  Pojam i značaj grupa u organizaciji. Zašto se ljudi pridružuju grupama? Sigurnost. Status. Samopoštovanje. Potreba za pripadanjem. Moć. Postignuće cilja. Faze razvoja grupe. Struktura grupe: uloge, identitet uloga, percepcija uloge, očekivanja od uloge, sukobi uloga. Norme: zajedničke norme u organizacijama, prilagođavanje, status. Zavisne varijable: karakteristike osobnosti, veličina grupe, heterogenost pripadnika. Kohezija grupe. Model ponašanja grupe.
 • Neformalna organizacija
  Pojam neformalne organizacije i neformalne grupe. Obilježja neformalne organizacije. Vrste neformalnih grupa unutar neformalne organizacije. Obilježja neformalne organizacijske strukture. Dinamika neformalne organizacije, norme i pravila ponašanja. Organizacijske uloge u neformalnoj organizaciji. Komunikacijski sustav neformalne organizacije. Odnos menadžera i neformalne organizacije. Odnos menadžer – klika.
 • Vrednovanje radnog učinka i sustavi nagrađivanja
  Procjena radnog učinka i svrhe procjene radnog učinka. Procjena radnog učinka i motivacija. Metode procjene radnog učinka: pismene ocjene, presudni incidenti, grafičke mjerne ljestvice, bihevioristički utemeljene mjerne ljestvice, usporedbe više osoba. Mogući problemi ocjenjivanja radnog učinka: jedan jedini kriterij, pogreška blagosti, halo-efekt, pogreška sličnosti, nizak stupanj razlikovanja. Koraci za savladavanje problema ocjenjivanja radnog učinka. Sustavi nagrađivanja: određivanje nagrada, radni učinak, zalaganje, godine staža, umijeća koja ima djelatnik, težina posla, samostalno odlučivanje, tipovi nagrada.
 • Sukobi u organizaciji
  Definicija sukoba. Tradicionalno gledište. Gledište međuljudskih odnosa. Interakcijsko gledište. Razlikovanje funkcionalnih od disfunkcionalnih sukoba. Paradoks sukoba. Proces sukoba. Faza I. moguća oporba: komunikacija, osobne varijable komunikacija, struktura. Faza II. – spoznaja i personalizacija. Faza III. – ponašanje, utakmica, suradnja, izbjegavanje, kompromis. Faza IV. – ishodi: funkcionalni ishodi, disfunkcionalni ishodi. Stilovi upravljanja sukobima. Uzroci, objašnjenja, postupak i rješavanje sukoba.
 • Organizacijske promjene i upravljanje stresom
  Čimbenici koji potiču promjenu: narav radne snage, tehnologija, gospodarski šokovi, društveni trendovi, svjetska politika, tržišna utakmica. Upravljanje promjenama. Pristupi razumijevanju i reagiranju na promjene: metafora „mirnih voda“, metafora „zapjenjenih brzaca“. Otpor promjenama: individualan otpor, organizacijski otpor. Organizacijske promjene i radni stres. Definicija stresa. Čimbenici koji utječu na pojavu stresa. Utjecaj tehnoloških i organizacijskih promjena na pojavu stresa. Simptomi stresa. Smanjenje stresa. Kako savladati stres.
 • Organizacijska kultura
  Definiranje organizacijske kulture. Elementi i funkcije organizacijske kulture. Kultura kao deskriptivni izraz. Imaju li organizacije jednolične kulture? Jake nasuprot slabim kulturama. Kultura nasuprot formalizacije. Funkcije organizacijske kulture. Stvaranje i održavanje kulture: kako počinje kultura, održavanje kulture, selekcije, top menadžment, socijalizacija. Promjene organizacijske kulture. Kako zaposleni uče kulturu: priče, rituali, materijalni simboli, jezik.
 • Grupni i timski rad
  Metodička obilježja grupnog i timskog rada. Prednosti i nedostaci grupnog rada. Prednosti i nedostaci timskog rada. Elementi dinamike timskog rada: proces izgradnje tima, rukovođenje u timskom radu. Organiziranje osobnog rada menadžera. Organiziranje rada suradnika. Timski rad i menadžment. Organiziranje timskog rada: temeljni organizacijski koncepti. Timski nasuprot grupnom radu.
 • Moć i politika u organizaciji
  Definicija moći. Sučeljavanje vođenja i moći. Temelji i moći: moć prinude, moć nagrade, moć uvjeravanja, moć znanja. Izvori moći: moć položaja, osobna moć, stručna moć, moć prilike. Zavisnost: ključ moći. Opći postulat zavisnosti. Stvaranje zavisnosti: važnost, oskudnost nezamjenjivost. Moć u skupinama. Politika: moć u akciji. Definicija političkoga ponašanja. Važnost političkoga gledanja. Čimbenici koji pridonose političkom ponašanju: pojedinačni čimbenici, organizacijski čimbenici. Menadžment dojmova: tehnike, učinkovitost.

Osnovna literatura

 • Robbins, S. P. i Judge, T. A. Organizacijsko ponašanje, 12 izd. Zagreb, MATE, 2009.

Dopunska literatura

 • Nelson, D. L. i Quick, J. C. Organizational Behaviour: Foundations, Reality and Challenges, 5th ed. South-Western College Pub, 2005
 • Buchanan, D. A. i Huczynski, A. A. Organizational Behaviour, 7th ed. Prentice Hall, 2010
 • Certo, S. C. i Certo, S. T. Moderni menadžment, 10. izd. Zagreb, MATE, 2008
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Malbašić Ivan Predavanje 15 2 1
Seminar 15 2 3
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Organizacijsko ponašanje - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na predavanjima2
Prisustvovanje na seminarima2
Aktivnost na predavanjima3
Aktivnost na seminarima3
Timski projektni zadatak10
Seminarski rad (pisani rad + prezentacija)20
1. kolokvij30
2. kolokvij30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


VAŽNA NAPOMENA: Za polaganje ispita preko sustava kontinuiranog praćenja potrebno je, uz redovito pohađanje seminarske nastave, ostvariti najmanje 15 bodova (ukupno) iz timskog projektnog zadatka i seminarskog rada te najmanje 30 bodova (ukupno) iz provjere znanja na kolokvijima, pri čemu je iz svakog pojedinačnog kolokvija potrebno ostvariti najmanje 13 bodova.


Napomene za 1. kolokvij (pismeni dio):

 • Izvodi se u 9. tjednu semestra.
 • Sastoji se od pet pitanja koja pokrivaju 1. dio gradiva, od kojih svako nosi najviše šest bodova (ukupno najviše 30 bodova).
 • Provodi se u obliku pismene provjere.
 • Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.


Napomene za 2. kolokvij (pismeni + eventualno usmeni dio):

 • Izvodi se u 15. tjednu semestra.
 • Sastoji se od četiri pitanja koja pokrivaju 2. dio gradiva (obrađenog nakon 1. kolokvija) te jednog pitanja iz 1. dijela gradiva, od kojih svako nosi najviše šest bodova (ukupno najviše 30 bodova).
 • Mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova.
 • Provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji imaju pravo pristupa. Predmetni nastavnik zadržava pravo da naknadno i usmeno ispita (ukoliko procjeni potrebnim) 50% studenata koji su na oba kolokvija ukupno ostvarili najmanje bodova, te da sukladno usmenoj provjeri korigira ukupnu ocjenu na više ili na niže. Ostalim studentima (a to se odnosi na onih 50% koji su na oba kolokvija ostvarili najviše bodova) direktno se upisuje ostvarena pozitivna ocjena u indeks, bez naknadne usmene provjere znanja.
 • Studentima koji su iz svakog pojedinačnog kolokvija ostvarili najmanje 13 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ukupno ostvarili barem 30 bodova, bit će omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje, uz uvjet da su redovito dolazili na svu nastavu.
 • Nema nadoknade niti ponavljanja kolokvija.

Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 45 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 2 Na predavanjima se pet puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Bodovi se dodjeljuju kako slijedi:
• 0 izostanka = 2 boda
Nadoknada nije predviđena.
Prisustvovanje na seminarima 2 Na seminarima se svaki put obavlja provjera prisustvovanja, pri čemu su dopuštena najviše tri izostanka. Bodovi se dodjeljuju kako slijedi:
• 0 ili 1 izostanak = 2 boda
• 2 ili 3 izostanka = 0 bodova
Ako student izostane više od tri puta od ukupnog broja prozivki, nema pravo na potpis. Dolasci na seminare su obvezni, pa nema mogućnosti nadoknade.
Aktivnost na predavanjima 3 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima, postavljati pitanja, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl. Nadoknada nije predviđena.
Aktivnost na seminarima 3 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarskoj nastavi, postavljati pitanja, prezentirati na nastavi posebna rješenja pojedinih zadataka i sl. Nadoknada nije predviđena.
Timski projektni zadatak 10 15 Tijekom semestra studenti će biti raspoređeni u timove, te će svaki tim dobiti svoj zadatak koji će izrađivati i prezentirati tijekom semestra prema dobivenim uputama. Nadoknada nije predviđena. Uvjet za postpis je ostvarivanje najmanje 15 bodova (ukupno) iz timskog projektnog zadatka i seminarskog rada.
Seminarski rad (pisani rad i prezentacija na seminarskoj nastavi) 20 15 Student dobije temu seminarskog rada na nastavi. Seminarski rad treba izraditi kao prezentaciju u PowerPointu i prezentirati na seminarskoj nastavi u dogovorenom terminu te zajedno s cjelovitim tekstom rada, pisanim u Wordu, predati na sustav za e-učenje (Moodle) najkasnije 48 sati uoči termina prezentacije. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Student može u opravdanim slučajevima (u prethodnom dogovoru s nastavnikom) naknadno obraditi temu i prezentirati rad. Uvjet za postpis je ostvarivanje najmanje 15 bodova (ukupno) iz timskog projektnog zadatka i seminarskog rada.
1. kolokvij 30 Sastoji se od pet pitanja koja pokrivaju 1. dio gradiva, od kojih svako nosi najviše šest bodova (ukupno najviše 30 bodova). Provodi se u obliku pismene provjere. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 30 Sastoji se od četiri pitanja koja pokrivaju 2. dio gradiva (obrađenog nakon 1. kolokvija) te jednog pitanja iz 1. dijela gradiva, od kojih svako nosi najviše šest bodova (ukupno najviše 30 bodova). Mogu mu pristupiti samo oni studenti koji su na 1. kolokviju ostvarili najmanje 13 bodova. Provodi se u obliku pismene provjere za sve studente koji mu pristupe. Predmetni nastavnik zadržava pravo da naknadno i usmeno ispita (ukoliko procjeni potrebnim) 50% studenata koji su na oba kolokvija ukupno ostvarili najmanje bodova, te da sukladno usmenoj provjeri korigira ukupnu ocjenu na više ili na niže. Ostalim studentima (a to se odnosi na onih 50% koji su na oba kolokvija ostvarili najviše bodova) direktno se upisuje ostvarena pozitivna ocjena u indeks, bez naknadne usmene provjere znanja. Svaki oblik ili pokušaj prepisivanja za vrijeme provjere znanja strogo je zabranjen te uz gubitak prava na potpis povlači i disciplinsku odgovornost studenta (prijavu Stegovnom sudu Fakulteta). Nadoknade nema, osim za studente koji su iz svakog pojedinačnog kolokvija ostvarili najmanje 13 bodova, no koji istovremeno nisu iz oba kolokvija ukupno ostvarili barem 30 bodova. Takvim studentima će biti omogućena dodatna usmena provjera o kojoj će ovisiti prolazak na roku za kontinuirano praćenje (uz pretpostavku da su ostale obaveze na kolegiju uredno odrađene).


Okvirno vrednovanje seminarskog rada:

ElementBroj bodova
Usklađenost  sadržaja s naslovom seminarskog rada, poštivanje propisanog načina citiranja literature u skladu s propisanim Pravilnikom o završnom radu na FOI-u.8
Poštivanje zahtjeva za oblikovanje teksta u skladu s Pravilnikom o završnom radu na FOI-u.2
Način prezentiranja (pripremljeno izlaganje, obraćanje publici, prezentiranje bez sjedenja pred monitorom i isključivog čitanja sadržaja s vlastitih bilježaka).4
Dopuna teoretske obrade teme prikladnim primjerima i poticanje kolega na diskusiju.4
Prikladno uređenje slajdova (logičko povezivanje, korištenje grafičkih prikaza, izbjegavanje previše teksta na slajdu, navođenje izvora grafikona, tabela i slika, navođenje korištene literature).2
UKUPNO:20


NAPOMENA 1: Student koji neopravdano izostane i ne prezentira svoj seminar u zadano vrijeme ne može nadoknaditi seminarsku aktivnost, tj. ostvaruje nula (0) bodova iz seminara te gubi pravo na potpis!


NAPOMENA 2: Temu seminarskog rada studentu dodjeljuje ili na prijedlog studenta odobrava predmetni nastavnik koji izvodi seminarsku nastavu. Teme seminarskog rada slijede nastavni program u aplikativnom smislu. Student u radu razrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju. Pri tome primjena teorije na konkretnom primjeru iz prakse treba predstavljati pretežiti dio rada. U radu treba pisati o onome što je zadano kao tema, a ne okolišati niti prelaziti na druge teme. Treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. Poželjan je i kritički osvrt prema drugim mogućim argumentima s kojima se student ne slaže. U seminarskom radu student treba pokazati da dobro poznaje temu o kojoj piše, da poznaje gradivo obrađeno u okviru kolegija i zna ga koristiti u zastupanju svog stava, da prati i vrednuje analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pokazati da zna pisati akademskim stilom. Studenti imaju punu slobodu zaključivanja te vrednovanje seminarskog rada ne ovisi o tome slaže li se ocjenjivač sa zaključkom autora ukoliko su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura je pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata, a ne služi tome da je se samo reproducira (preuzima) u seminarskom radu.


NAPOMENA 3: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora, smatra se plagijatom i nije etično niti je dopušteno. Reference se pišu u zagradama, uz navođenje autora, godine izdanja i broja stranice s koje je preuzet tekst. Svi izvori referencirani u tekstu rada moraju biti na kraju rada u popisu literature, a istovremeno ništa što nije spomenuto u radu ne može biti u završnom popisu literature. Svaka slika, grafikon ili tablica koja se koristi u seminarskom radu, a nije samostalno izrađena, mora imati naveden izvor. Nepoštivanje ovih pravila za sobom povlači disciplinsku odgovornost, odnosno prijavu Stegovnom sudu Fakulteta. Za dodatne upute student može koristiti predložak za pisanje završnog rada dostupan na stranicama knjižnice FOI-a, ili kontaktirati nastavnika.

 

Ishodi učenja:

Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

Ishodi učenjaMetode praćenja ostvarenosti ishoda učenja
Primijeniti vještine organizacijskog ponašanjapismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Razumjeti sadržaj i obilježja organizacijskih vrijednostipismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Uočavati veze između elemenata organizacijskog ponašanja i uspješnosti funkcioniranja organizacijeusmeni ispit, seminarski rad
Valorizirati ulogu pojedinca i grupe u organizacijipismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Razumjeti značaj motivacije u organizacijipismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Vrednovati radni učinak i primijeniti sustave nagrađivanjausmeni ispit, seminarski rad
Valorizirati značaj i korake organizacijskih promjena i upravljati stresompismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

 

Literatura:


Osnovna literatura

 1. Robbins, S. P. i Judge, T. A. (2009) Organizacijsko ponašanje, 12 izd. Zagreb, MATE


Dopunska literatura

 1. Nelson, D. L. i Quick, J. C. (2005) Organizational Behaviour: Foundations, Reality and Challenges, 5th ed. South-Western College Pub.

 2. Buchanan, D. A. i Huczynski, A. A. (2010) Organizational Behaviour, 7th ed. Prentice Hall.

 3. Certo, S. C. i Certo, S. T. (2008) Moderni menadžment, 10. izd. Zagreb, MATE.

Organizacijsko ponašanje - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od tri različita modela praćenja:
 

 • Model A (obavezno prisustvovanje seminarskoj nastavi + seminarski rad + timski projektni zadatak + kolokviji): dolasci na seminarsku nastavu su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovne studente. Izvanredni studenti obavezni su sudjelovati u izradi seminarskog rada i timskog projektnog zadatka, te svih aktivnosti u okviru nastave kao ispunjenje uvjeta za izlazak na ispit. Za sve ostale detalje → vidi model praćenja za redovne studente!
   
 • Model B (obavezne konzultacije + seminarski rad + dodatni zadatak + kolokviji): za ovaj model obvezna je prijava predmetnom nastavniku (na redovitim konzultacijama ili putem e-maila) u roku od 21 dan od početka nastave. Studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom, a seminarski rad sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja obrađene teme na nastavi ili konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s predmetnim nastavnikom, a izrađen seminarski rad (Word i PowerPoint datoteke) će na sustav za e-učenje (Moodle) predati najkasnije tri tjedna prije roka za kontinuirano praćenje. Uz izradu seminarskog rada studenti su dužni izraditi i dodatni zadatak koji pokriva gradivo i način rada na seminarskoj nastavi (izrada praktičnog primjera, individualne ili grupne vježbe, kritički prikaz knjige ili članka vezano uz područje kolegija i sl.), o čemu se dogovaraju s predmetnim nastavnikom na individualnim konzultacijama. Ovaj model praćenja omogućava izvanrednim studentima polaganje ispita preko kolokvija u zajedničkim terminima s redovnim studentima.
   
 • Model C (seminarski rad + pismeni i usmeni ispit): studenti su obvezni izraditi seminarski rad na temu koja se dogovara s predmetnim nastavnikom. Izrada seminarskog rada sastoji se od pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu, izrade PowerPoint prezentacije na tu temu i prezentiranja teme na konzultacijama. Studenti će temu seminarskog rada odabrati u dogovoru s nastavnikom, a izrađen seminarski rad (Word i PowerPoint datoteke) će na sustav za e-učenje (Moodle) predati najkasnije tri tjedna prije ispitnog roka koji prijavljuju. Ovaj model propisuje minimalne uvjete koje je student dužan ispuniti kako bi pristupio pismenom, a potom i usmenom dijelu ispita: izrađen seminarski rad u dogovoru s predmetnim nastavnikom i prezentiran u terminu konzultacija.

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi (predavanja i seminari)4
Aktivnost na nastavi6
Timski projektni zadatak10
Seminarski rad (pisani rad + prezentacija)20
1. kolokvij30
2. kolokvij30
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad (pisani rad + prezentacija)20
Dodatni zadatak20
1. kolokvij30
2. kolokvij30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh