FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Mala i srednja poduzeća u EU npp:76548

Engleski naziv

Small and Medium Enterprise in the EU

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Osposobiti studente za primjenu mikroekonomskih tehnika u analizi sektora malih i srednjih poduzeća na nacionalnoj i europskoj razini. Osposobiti studente za kritičku analizu lokalne, regionalne i nacionalne ekonomske politike u uvjetima integriranja u EU.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Biti upoznati s EU strategijama potpore malih i srednjih poduzeća radi pripreme za nastup na jedinstvenom tržištu EU.
 • Doprinijeti razvoju poduzetničke kulture u Hrvatskoj.
 • Kritički analizirati politiku podrške malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj.
 • Predložiti mjere poboljšanja institucionalne podrške malim i srednjim poduzećima i na jasan i argumentiran način prezentirati ih općoj i stručnoj publici.
 • Primijeniti mikroekonomske alate za analizu strukturalnih i dinamičkih obilježja sektora MSP.
 • Razumjeti značaj malih i srednjih poduzeća u gospodarstvu EU.
 • Spoznati mogućnosti suradnje i pripreme malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj za nastup na jedinstvenom tržištu EU.

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.
 • Identificirati i analizirati mogućnosti i izazove poslovanja u suvremenom konkurentnom okruženju, kao i financiranje novih poduzetničkih poduhvata i ideja. Identificirati i analizirati mogućnosti i izazove poslovanja u suvremenom konkurentnom okruženju, kao i financiranje novih poduzetničkih poduhvata i ideja.
 • Objasniti i analizirati ulogu i značenje javnog menadžmenta u stvaranju institucionalnih uvjeta poslovanja poduzeća.Objasniti i analizirati ulogu i značenje javnog menadžmenta u stvaranju institucionalnih uvjeta poslovanja poduzeća.
 • Objasniti i raspraviti determinante rasta malih, srednjih i velikih poduzeća u zemljama EU te komparirati s ekonomskim rastom poduzeća u Hrvatskoj. Objasniti i raspraviti determinante rasta malih, srednjih i velikih poduzeća u zemljama EU te komparirati s ekonomskim rastom poduzeća u Hrvatskoj.
 • Prepoznati i analizirati prepreke, ali i izazove upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poslovnih sustava.Prepoznati i analizirati prepreke, ali i izazove upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poslovnih sustava.
 • Primijeniti znanje i razumijevanje koncepta, principa i teorije projektnog ciklusa u svim vidovima gospodarske djelatnosti. Primijeniti znanje i razumijevanje koncepta, principa i teorije projektnog ciklusa u svim vidovima gospodarske djelatnosti.

Sadržaj predavanja

 • Uvodni sat
  upoznavanje sa sadržajem kolegija i dogovor o načinu rada. Ekonomske osnove EU. Strateška orijentacija i zajedničke mjere ekonomske politike. Razvoj i značaj malih i srednjih poduzeća za gospodarstvo EU. Uvod u principe, koncepciju i implementaciju politike EU vezano uz politiku razvoja i podrške sektor malih i osrednjih pouzeća u EU. Pozicija Hrvatske i hrvatski pouzeća EU.
 • Gospodarstvo kao skup poduzeća različite veličine
  Distribucija veličine poduzeća u ekonomskoj teoriji. Konvencionalni-tehnološki pristup veličini poduzeća. Implikacije teorije transakcijskih troškovna na na distribuciju veličine pouzeća. Imperfektna konkurencija i veličina pouzeća – pristup teorija razvijeni EU sklopku industrijske organizacije. Dinamički modeli i veličina poduzeća.
 • Proces ulaska poduzeća na tržište
  Modeli ulaska poduzeća na tržište. Modeli predviđanja ulaza. Modeli tržišne penetracije. Model ulaska zasnovan na latentnom faktoru. Modeli interakcije i selekcije između ulaznih poduzeća. Analiza modela ulaska i konkretnih rezultanti empirijskih testiranja pojedini modela. Determinante ulaska poduzeća na tržište. Ulazne barijere: diferencijacija proizvoda, apsolutne troškovne prednosti, ekonomije obujma, administrativne zapreke. Ulazne barijere u EU.
 • Uvjeti na tržištu i odnosi između poduzeća
  Determinantne uvjetna na tržištu: veličina, profitabilnosti, koncentracija hi stropa rasta. Odnosi između starosjedilaca i ulaznih poduzeća. Odnosi između ulaznih poduzeća. Mobilnost poduzeća: rast malih i srednjih poduzeća . Modeli rasta. Deterministički i stohastički model rasta. Testiranje Gibratovog zakona. Determinante rasta. Zapreke rastu malih poduzeća. Rast malih i srednjih poduzeća u EU.
 • Stope preživljavanja malih novih poduzeća u EU
  Determinante preživljavanja. Modela preživljavanja. Karakteristike pouzeća kao determinantne preživljavanja pouzeća. Karakteristike proizvodna (industrije) kao determinante preživljavanja pouzeća. Produktivnost malih i srednjih poduzeća. Odnos produktivnosti, inovativnosti i internacionalizacije MSP.
 • Mala i srednja poduzeća u pojedinim zemljama EU
  . Distribucija poduzeća, zaposlenih i tržišnih udjela u zemljama EU. Distribucija veličine poduzeća po industrijama. Pozicija malih poduzeća u hrvatskom gospodarstvu. Distribucija zaposlenih, tržišnih udjela i profita. Distribucija mali pouzeća prema djelatnostima u hrvatskome gospodarstvu.
 • Pozicija srednjih poduzeća u hrvatskom gospodarstvu
  . Distribucija zaposlenih, tržišnih udjela i profita. Distribucija srednjih poduzeća prema djelatnostima. Politika podrške EU sektoru malih i srednjih poduzeća: poticajne mjere za razvoj i konkurentnost sektora MSP. Europska povelja o malom gospodarstvu (European Charter for Small Enterprises):deset temeljnih načela za implementaciju mjera poticanja poduzetništva na razini EU i zemalja članica. Green paper on Entrepreneurship.
 • Strategija potpore EU u stvaranju poduzetničke kulture i poduzetničkog načina razmišljanja
  Uloga obrazovnih institucija u formiranju poduzetničkog načina razmišljanja. Strategija EU u poticanju pojedinaca da postanu poduzetnici. Reduciranje stigme neuspjeha. Podržavanje transfera biznisa. Osiguravanje socijalne sigurnosti vlasnicima malih poduzeća.
 • Strategija EU o podržavanja žena u poduzetništvu i nacionalnih manjina te suradnji malih poduzeća
  Olakšavanje pristupa izvorima financiranja malim i srednjim poduzećima u EU.
 • Strategija pomoći MSP u EU
  Strategija pomoći MSP u EU da iskoriste prigode koje pruža jedinstveno tržište EU i promocija unapređenja znanja i vještina u MSP kao i svih oblika inovacija. Poslovno okruženje i neuspjesi tržišnih mehanizama.
 • Strategija stvaranja javne uprave koja odgovara na potrebe MSP
  Primjeri dobre prakse u politici podrške malim i srednjim poduzećima u EU. Socijalno poduzetništvo u EU.
 • Poduzetnički indikatori
  Strukturalni pokazatelji poduzetničke populacije. Poduzetničke performanse. Determinante poduzetništva. Mikro i makro odrednice poduzetništva. Determinantne na strani ponude. Determinantne na strani potražnje.
 • Poduzetništvo u Hrvatskoj
  Indikatori poduzetničke aktivnosti u Hrvatsko: rezultati GEM (Global Entrepreneurship Monitor) istraživanja. Primjeri dobre prakse poticanja poduzetništava. Poduzeća s potencijalom za rast. Atributi osoba koje u Hrvatskoj pokreću poduzetničke pothvate. Motivi za pokretanje vlastitog biznisa u Hrvatskoj.
 • Značenje poduzetništva u Hrvatskoj sa stajališta zapošljavanja
  Nezaposleni i mogućosti samozapošljavanja. Distribucija poduzetničkih kapaciteta po regijama Republike Hrvatske. Poduzetnička aktivnost Hrvatske u međunarodnoj i europskoj perspektivi. Nedovoljna izvozna orijentacija.
 • Programi poticanja MSP u Hrvatskoj
  Ciljevi i implementacija. Jačanje konkurentske sposobnosti. Podizanje kvalitete poduzetničke infrastrukture. Ravnomjeran regionalni razvoj. Smanjenje administrativnih zapreka. Stvaranje poduzetničke klime. Pomoć MSP u Hrvatskoj u pronalaženju mogućnosti suradnje i pripremi za nastup na jedinstvenom tržištu EU.

Osnovna literatura

 • Družić, G. Croatian economic development and the EU (Gospodarski razvoj Hrvatske i EU), Školska knjiga, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, 2009.
 • Kandžija, V., Gospodarski sustav Europske unije, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 2011.

Dopunska literatura

 • European Commission, Think small first, A small business act, 2008
 • Select Committee on the European Union: The Commission's Green Paper: Entrepreneurship in Europe, with Evidence, published by Authority of the House of Lords, London – the Stationery Office limited, 2003
 • Europska komisija: Europska povelja o malom gospodarstvu (European Charter for Small Enterprises)
 • Singer, S., What Makes Croatia an Entrepreneurial Country, Results of GEM Croatia Research, Zagreb, 2006.
 • Mcdonald, F., Dearden, S., European Economic Integration, 4. Izdanje, 2004.
 • Kovačević, Z., Restrukturiranje hrvatskih poduzeća, Politička kultura, Zagreb, 2001.
 • Kandžija, V. Gospodarski sustav Europske unije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2003.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Cvrtnjak Tamara Seminar 15 2 1
Kedmenec Irena Seminar 15 2 1
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 12:00, na Fakultetu
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh