FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Mala i srednja poduzeća u EU npp:76548

Engleski naziv

Small and Medium Enterprise in the EU

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kedmenec Irena Seminar 15 2 1
Šmaguc Tamara Seminar 15 2 1
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Mala i srednja poduzeća u EU - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Izlaganje na okruglom stolu10
2 uratka6
Kolokviji*50
Esej*34
Prisustvo na nastavi**0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Mala i srednja poduzeća u EU je kumulativno ostvarenje minimalno 25 bodova iz oba kolokvija zajedno te minimalno 17 bodova iz eseja.

**NAPOMENA: Kao uvjet za potpis potrebno je imati 7 dolazaka na predavanja i 10 dolazaka na seminare.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 40.0 60.0 45 +
Esej + 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvo. Potrebno je imati 7 dolazaka na predavanja. Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na 7 predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.
Prisustvo na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvo. Potrebno je imati 10 dolazaka na seminare. Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na 10 seminara, a termine svojih dolazaka na seminare biraju.
Izlaganje na okruglom stolu 10 5 Okrugli stol je rasprava o određenoj temi u kojoj sudjeluju osobe relevantne za temu o kojoj se raspravlja, često su to predstavnici civilnog društva, državnih institucija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i stručnjaci za konkretnu temu.

Studenti će u timu proučiti jednu od zadanih tema kako bi je mogli sagledati iz perspektive različitih društvenih skupina.

Na seminarima će studenti iznijeti sve što su o temi naučili kroz raspravu koju će moderirati nastavnik.
Studenti su dužni dva tjedna prije svog termina izlaganja doći na konzultacije kako bi dobili detaljne upute za svoj rad, polaznu literaturu te uža područja unutar glavne teme koja je potrebno obuhvatiti.

Ne postoji mogućnost za nadoknadu budući da će se do kraja 5. tjedna nastave objaviti konačni operativni plan izlaganja studenata po datumima i temama.
1. kolokvij 25 0 Kolokvij sadrži 5 pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje, razumijevanje i primjena).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 25 0 Kolokvij sadrži 5 pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje, razumijevanje i primjena).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Esej 34 0 Esej pokriva cjelokupno gradivo.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2 uratka 6 Na kraju svakog okruglog stola studenti pisano odgovaraju na postavljeno pitanje nastavnika, a vezano uz temu o kojoj se na tim seminarima raspravljalo.

Na kraju semestra nastavnik će vrednovati 2 uratka izabranih slučajnim odabirom (npr. 2. i 7. ili bilo koju drugu kombinaciju).

Svaki uradak može nositi najviše 3 boda.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   razumjeti značaj malih i srednjih poduzeća u gospodarstvu EU

kolokviji, esej

2.   primijeniti mikroekonomske alate  za analizu strukturalnih i dinamičkih obilježja sektora MSP

kolokviji, esej, okrugli stol

3.   kritički analizirati politiku podrške malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj

kolokviji, esej, okrugli stol

4.   predložiti mjere poboljšanja institucionalne podrške malim i srednjim poduzećima i na jasan  i argumentiran način prezentirati ih općoj i stručnoj publici

kolokviji, esej, okrugli stol

5.   spoznati EU strategije potpore malih i srednjih poduzeća radi pripreme za nastup na jedinstvenom tržištu EU

kolokviji, esej, okrugli stol

6.   spoznati mogućnosti suradnje i pripreme malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj za nastup na jedinstvenom tržištu EU.

kolokviji, esej, okrugli stol

7.   doprinijeti razvoju poduzetničke kulture u Hrvatskoj

kolokviji, esej, okrugli stol

 

Mala i srednja poduzeća u EU - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti se obavezno trebaju javiti predmetnom nastavniku u prvom tjednu nastave radi dogovora o načinu polaganja ispita putem e-maila na jednu od adresa ksenija.vukovic@foi.hr , irena.kedmenec@foi.hr ili osobno u vrijeme konzultacija.

NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente, s time da za izvanredne studente predavanja nisu obavezna.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisanje seminarskog rada20
Pisani ispit - esejska pitanja40
Pisani ispit - esej40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pisanje seminarskog rada 20 10 Student na zadanu ili slobodno odabranu temu priprema seminasrki rad prema Pravilniku o seminarskom i diplomskom radu Fakulteta organizacije i informatike.

U seminarskom radu student analizira izabrani aspekt poslovanja malih i srednjih poduzeća u Europskoj uniji ili izabrane politike Europske unije usmjerene na poslovanje malih i srednjih poduzeća.

Seminarski rad se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka isključivo na Moodle.

NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Svaki tekst koji je preuzet iz nekog izvora literature treba biti referenciran. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.
Pisani ispit - esejska pitanja 40 20 Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani seminarski rad. Ispit se sastoji od 4 pitanja (svako pitanje nosi 10 bodova) i eseja (nosi 40 bodova).
Pisani ispit - esej 40 20 Student u eseju razrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju ili tvrdnju koju objašnjava argumentima koji je podržavaju.

Upute i savjeti za pisanje eseja te komponente ocjenjivanja eseja dostupni su na Moodle-u.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   razumjeti značaj malih i srednjih poduzeća u gospodarstvu EU

pismeni ispit (pitanja i esej)

2.   primijeniti mikroekonomske alate  za analizu strukturalnih i dinamičkih obilježja sektora MSP

pismeni ispit (pitanja i esej), seminarski rad

3.   kritički analizirati politiku podrške malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj

pismeni ispit (pitanja i esej), seminarski rad

4.   predložiti mjere poboljšanja institucionalne podrške malim i srednjim poduzećima i na jasan  i argumentiran način prezentirati ih općoj i stručnoj publici

pismeni ispit (pitanja i esej), seminarski rad

5.   spoznati EU strategije potpore malih i srednjih poduzeća radi pripreme za nastup na jedinstvenom tržištu EU

pismeni ispit (pitanja i esej), seminarski rad

6.   spoznati mogućnosti suradnje i pripreme malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj za nastup na jedinstvenom tržištu EU.

pismeni ispit (pitanja i esej), seminarski rad

7.   doprinijeti razvoju poduzetničke kulture u Hrvatskoj

pismeni ispit (pitanja i esej), seminarski rad

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh