FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Mala i srednja poduzeća u EU npp:76548

Engleski naziv

Small and Medium Enterprise in the EU

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Osposobiti studente za primjenu mikroekonomskih tehnika u analizi sektora malih i srednjih poduzeća na nacionalnoj i europskoj razini. Osposobiti studente za kritičku analizu lokalne, regionalne i nacionalne ekonomske politike u uvjetima integriranja u EU.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • Biti upoznati s EU strategijama potpore malih i srednjih poduzeća radi pripreme za nastup na jedinstvenom tržištu EU.
 • Doprinijeti razvoju poduzetničke kulture u Hrvatskoj.
 • Kritički analizirati politiku podrške malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj.
 • Predložiti mjere poboljšanja institucionalne podrške malim i srednjim poduzećima i na jasan i argumentiran način prezentirati ih općoj i stručnoj publici.
 • Primijeniti mikroekonomske alate za analizu strukturalnih i dinamičkih obilježja sektora MSP.
 • Razumjeti značaj malih i srednjih poduzeća u gospodarstvu EU.
 • Spoznati mogućnosti suradnje i pripreme malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj za nastup na jedinstvenom tržištu EU.

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.
 • Identificirati i analizirati mogućnosti i izazove poslovanja u suvremenom konkurentnom okruženju, kao i financiranje novih poduzetničkih poduhvata i ideja. Identificirati i analizirati mogućnosti i izazove poslovanja u suvremenom konkurentnom okruženju, kao i financiranje novih poduzetničkih poduhvata i ideja.
 • Objasniti i analizirati ulogu i značenje javnog menadžmenta u stvaranju institucionalnih uvjeta poslovanja poduzeća.Objasniti i analizirati ulogu i značenje javnog menadžmenta u stvaranju institucionalnih uvjeta poslovanja poduzeća.
 • Objasniti i raspraviti determinante rasta malih, srednjih i velikih poduzeća u zemljama EU te komparirati s ekonomskim rastom poduzeća u Hrvatskoj. Objasniti i raspraviti determinante rasta malih, srednjih i velikih poduzeća u zemljama EU te komparirati s ekonomskim rastom poduzeća u Hrvatskoj.
 • Prepoznati i analizirati prepreke, ali i izazove upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poslovnih sustava.Prepoznati i analizirati prepreke, ali i izazove upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poslovnih sustava.
 • Primijeniti znanje i razumijevanje koncepta, principa i teorije projektnog ciklusa u svim vidovima gospodarske djelatnosti. Primijeniti znanje i razumijevanje koncepta, principa i teorije projektnog ciklusa u svim vidovima gospodarske djelatnosti.

Sadržaj predavanja

 • Uvodni sat
  upoznavanje sa sadržajem kolegija i dogovor o načinu rada. Ekonomske osnove EU. Strateška orijentacija i zajedničke mjere ekonomske politike. Razvoj i značaj malih i srednjih poduzeća za gospodarstvo EU. Uvod u principe, koncepciju i implementaciju politike EU vezano uz politiku razvoja i podrške sektor malih i osrednjih pouzeća u EU. Pozicija Hrvatske i hrvatski pouzeća EU.
 • Gospodarstvo kao skup poduzeća različite veličine
  Distribucija veličine poduzeća u ekonomskoj teoriji. Konvencionalni-tehnološki pristup veličini poduzeća. Implikacije teorije transakcijskih troškovna na na distribuciju veličine pouzeća. Imperfektna konkurencija i veličina pouzeća – pristup teorija razvijeni EU sklopku industrijske organizacije. Dinamički modeli i veličina poduzeća.
 • Proces ulaska poduzeća na tržište
  Modeli ulaska poduzeća na tržište. Modeli predviđanja ulaza. Modeli tržišne penetracije. Model ulaska zasnovan na latentnom faktoru. Modeli interakcije i selekcije između ulaznih poduzeća. Analiza modela ulaska i konkretnih rezultanti empirijskih testiranja pojedini modela. Determinante ulaska poduzeća na tržište. Ulazne barijere: diferencijacija proizvoda, apsolutne troškovne prednosti, ekonomije obujma, administrativne zapreke. Ulazne barijere u EU.
 • Uvjeti na tržištu i odnosi između poduzeća
  Determinantne uvjetna na tržištu: veličina, profitabilnosti, koncentracija hi stropa rasta. Odnosi između starosjedilaca i ulaznih poduzeća. Odnosi između ulaznih poduzeća. Mobilnost poduzeća: rast malih i srednjih poduzeća . Modeli rasta. Deterministički i stohastički model rasta. Testiranje Gibratovog zakona. Determinante rasta. Zapreke rastu malih poduzeća. Rast malih i srednjih poduzeća u EU.
 • Stope preživljavanja malih novih poduzeća u EU
  Determinante preživljavanja. Modela preživljavanja. Karakteristike pouzeća kao determinantne preživljavanja pouzeća. Karakteristike proizvodna (industrije) kao determinante preživljavanja pouzeća. Produktivnost malih i srednjih poduzeća. Odnos produktivnosti, inovativnosti i internacionalizacije MSP.
 • Mala i srednja poduzeća u pojedinim zemljama EU
  . Distribucija poduzeća, zaposlenih i tržišnih udjela u zemljama EU. Distribucija veličine poduzeća po industrijama. Pozicija malih poduzeća u hrvatskom gospodarstvu. Distribucija zaposlenih, tržišnih udjela i profita. Distribucija mali pouzeća prema djelatnostima u hrvatskome gospodarstvu.
 • Pozicija srednjih poduzeća u hrvatskom gospodarstvu
  . Distribucija zaposlenih, tržišnih udjela i profita. Distribucija srednjih poduzeća prema djelatnostima. Politika podrške EU sektoru malih i srednjih poduzeća: poticajne mjere za razvoj i konkurentnost sektora MSP. Europska povelja o malom gospodarstvu (European Charter for Small Enterprises):deset temeljnih načela za implementaciju mjera poticanja poduzetništva na razini EU i zemalja članica. Green paper on Entrepreneurship.
 • Strategija potpore EU u stvaranju poduzetničke kulture i poduzetničkog načina razmišljanja
  Uloga obrazovnih institucija u formiranju poduzetničkog načina razmišljanja. Strategija EU u poticanju pojedinaca da postanu poduzetnici. Reduciranje stigme neuspjeha. Podržavanje transfera biznisa. Osiguravanje socijalne sigurnosti vlasnicima malih poduzeća.
 • Strategija EU o podržavanja žena u poduzetništvu i nacionalnih manjina te suradnji malih poduzeća
  Olakšavanje pristupa izvorima financiranja malim i srednjim poduzećima u EU.
 • Strategija pomoći MSP u EU
  Strategija pomoći MSP u EU da iskoriste prigode koje pruža jedinstveno tržište EU i promocija unapređenja znanja i vještina u MSP kao i svih oblika inovacija. Poslovno okruženje i neuspjesi tržišnih mehanizama.
 • Strategija stvaranja javne uprave koja odgovara na potrebe MSP
  Primjeri dobre prakse u politici podrške malim i srednjim poduzećima u EU. Socijalno poduzetništvo u EU.
 • Poduzetnički indikatori
  Strukturalni pokazatelji poduzetničke populacije. Poduzetničke performanse. Determinante poduzetništva. Mikro i makro odrednice poduzetništva. Determinantne na strani ponude. Determinantne na strani potražnje.
 • Poduzetništvo u Hrvatskoj
  Indikatori poduzetničke aktivnosti u Hrvatsko: rezultati GEM (Global Entrepreneurship Monitor) istraživanja. Primjeri dobre prakse poticanja poduzetništava. Poduzeća s potencijalom za rast. Atributi osoba koje u Hrvatskoj pokreću poduzetničke pothvate. Motivi za pokretanje vlastitog biznisa u Hrvatskoj.
 • Značenje poduzetništva u Hrvatskoj sa stajališta zapošljavanja
  Nezaposleni i mogućosti samozapošljavanja. Distribucija poduzetničkih kapaciteta po regijama Republike Hrvatske. Poduzetnička aktivnost Hrvatske u međunarodnoj i europskoj perspektivi. Nedovoljna izvozna orijentacija.
 • Programi poticanja MSP u Hrvatskoj
  Ciljevi i implementacija. Jačanje konkurentske sposobnosti. Podizanje kvalitete poduzetničke infrastrukture. Ravnomjeran regionalni razvoj. Smanjenje administrativnih zapreka. Stvaranje poduzetničke klime. Pomoć MSP u Hrvatskoj u pronalaženju mogućnosti suradnje i pripremi za nastup na jedinstvenom tržištu EU.

Osnovna literatura

 • Družić, G. Croatian economic development and the EU (Gospodarski razvoj Hrvatske i EU), Školska knjiga, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, 2009.
 • Kandžija, V., Gospodarski sustav Europske unije, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 2011.

Dopunska literatura

 • European Commission, Think small first, A small business act, 2008
 • Select Committee on the European Union: The Commission's Green Paper: Entrepreneurship in Europe, with Evidence, published by Authority of the House of Lords, London – the Stationery Office limited, 2003
 • Europska komisija: Europska povelja o malom gospodarstvu (European Charter for Small Enterprises)
 • Singer, S., What Makes Croatia an Entrepreneurial Country, Results of GEM Croatia Research, Zagreb, 2006.
 • Mcdonald, F., Dearden, S., European Economic Integration, 4. Izdanje, 2004.
 • Kovačević, Z., Restrukturiranje hrvatskih poduzeća, Politička kultura, Zagreb, 2001.
 • Kandžija, V. Gospodarski sustav Europske unije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2003.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fojs Ivana Seminar 12 2 2
Šmaguc Tamara Seminar 3 2 2
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Mala i srednja poduzeća u EU - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Izlaganje na okruglom stolu10
Dva uratka3
Kolokviji*50
Dvije kratke provjere znanja12
Usmeni ispit*25
Dolasci na nastavu**0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


*NAPOMENA: Uvjet za ostvarivanje prava na upis ocjene iz kolegija Mala i srednja poduzeća u EU je ostvarenje minimalno 13 bodova iz usmenog ispita te kumulativno ostvarenje minimalno 25 bodova iz oba kolokvija zajedno.

**NAPOMENA: Kao uvjet za potpis potrebno je imati 7 dolazaka na predavanja i 7 dolazaka na seminare.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 40.0 60.0 45 +
Usmeni ispit + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvo. Potrebno je imati 7 dolazaka na predavanja. Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na 7 predavanja, a termine svojih dolazaka na predavanja biraju.
Prisustvo na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvo. Potrebno je imati 7 dolazaka na seminare. Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na 7 seminara, a termine svojih dolazaka na seminare biraju.
Izlaganje na okruglom stolu 10 5 Okrugli stol je rasprava o određenoj temi u kojoj sudjeluju osobe relevantne za temu o kojoj se raspravlja, često su to predstavnici civilnog društva, državnih institucija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i stručnjaci za konkretnu temu.

Studenti će u timu proučiti jednu od zadanih tema kako bi je mogli sagledati iz perspektive različitih društvenih skupina.

Na seminarima će studenti iznijeti sve što su o temi naučili kroz raspravu koju će moderirati nastavnik.
Studenti su dužni dva tjedna prije svog termina izlaganja doći na konzultacije kako bi dobili detaljne upute za svoj rad, polaznu literaturu te uža područja unutar glavne teme koja je potrebno obuhvatiti.

Ne postoji mogućnost za nadoknadu budući da će se do kraja 5. tjedna nastave objaviti konačni operativni plan izlaganja studenata po datumima i temama.
1. kolokvij 25 0 Kolokvij sadrži 5 pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje, razumijevanje i primjena).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 25 0 Kolokvij sadrži 5 pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje, razumijevanje i primjena).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Dva uratka 3 0 Na kraju svakog okruglog stola studenti pisano odgovaraju na postavljeno pitanje nastavnika, a vezano uz temu o kojoj se na tim seminarima raspravljalo.

Na kraju semestra nastavnik će vrednovati 2 uratka izabranih slučajnim odabirom (npr. 2. i 7. ili bilo koju drugu kombinaciju).

Svaki uradak može nositi najviše 1,5 bod.
Dvije kratke provjere znanja 12 0 Tijekom semestra studenti će imati dvije kratke provjere znanja vezane uz teme obrađene na predavanjima. Kratke provjere znanja pišu se u terminu predavanja. Prva kratka provjera održava se između 1. i 7. tjedna nastave, a druga kratka provjera između 8. i 14. tjedna nastave.

Svaka kratka provjera može nositi najviše 6 bodova.
Usmeni ispit 25 0 Usmeni ispit pokriva cjelokupno gradivo.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1. razumjeti značaj malih i srednjih poduzeća u gospodarstvu EU

kolokviji, usmjeni ispit, kratke provjere znanja

2. primijeniti mikroekonomske alate  za analizu strukturalnih i dinamičkih obilježja sektora MSP

kolokviji, usmeni ispit, okrugli stol, kratke provjere znanja

3. kritički analizirati politiku podrške malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj

kolokviji, usmeni ispit, okrugli stol, kratke provjere znanja

4. predložiti mjere poboljšanja institucionalne podrške malim i srednjim poduzećima i na jasan  i argumentiran način prezentirati ih općoj i stručnoj publici

kolokviji, usmeni ispit, okrugli stol, kratke provjere znanja

5. spoznati EU strategije potpore malih i srednjih poduzeća radi pripreme za nastup na jedinstvenom tržištu EU

kolokviji, usmeni ispit, okrugli stol, kratke provjere znanja

6. spoznati mogućnosti suradnje i pripreme malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj za nastup na jedinstvenom tržištu EU.

kolokviji, usmeni ispit, okrugli stol, kratke provjere znanja

7. doprinijeti razvoju poduzetničke kulture u Hrvatskoj

kolokviji, usmeni ispit, okrugli stol, kratke provjere znanja

 

Mala i srednja poduzeća u EU - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredni studenti se obavezno trebaju javiti predmetnom nastavniku u prvom tjednu nastave radi dogovora o načinu polaganja ispita putem e-maila na jednu od adresa ksenija.vukovic@foi.hr, tamara.smaguc@foi.hr, ivana.fojs@foi.hr ili osobno u vrijeme konzultacija.

NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente, s time da za izvanredne studente predavanja nisu obavezna.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pisanje seminarskog rada20
Pisani ispit - esejska pitanja40
Usmeni ispit40
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pisanje seminarskog rada 20 10 Student na zadanu ili slobodno odabranu temu priprema seminarski rad prema Pravilniku o seminarskom i diplomskom radu Fakulteta organizacije i informatike.

U seminarskom radu student analizira izabrani aspekt poslovanja malih i srednjih poduzeća u Europskoj uniji ili izabrane politike Europske unije usmjerene na poslovanje malih i srednjih poduzeća.

Seminarski rad se predaje najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka isključivo na Moodle.

NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Svaki tekst koji je preuzet iz nekog izvora literature treba biti referenciran. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.
Pisani ispit - esejska pitanja 40 20 Pisani ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno predani seminarski rad. Ispit se sastoji od 4 pitanja (svako pitanje nosi 10 bodova).
Usmeni ispit 40 20 Usmenom ispitu smiju pristupiti studenti koji su iz seminarskog rada ostvarili minimalno 10 bodova i pismenog ispita minimalno 20 bodova.


ISHODI UČENJA:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

1.   razumjeti značaj malih i srednjih poduzeća u gospodarstvu EU

pismeni ispit, usmeni ispit

2.   primijeniti mikroekonomske alate  za analizu strukturalnih i dinamičkih obilježja sektora MSP

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

3.   kritički analizirati politiku podrške malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

4.   predložiti mjere poboljšanja institucionalne podrške malim i srednjim poduzećima i na jasan  i argumentiran način prezentirati ih općoj i stručnoj publici

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

5.   spoznati EU strategije potpore malih i srednjih poduzeća radi pripreme za nastup na jedinstvenom tržištu EU

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

6.   spoznati mogućnosti suradnje i pripreme malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj za nastup na jedinstvenom tržištu EU.

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

7.   doprinijeti razvoju poduzetničke kulture u Hrvatskoj

pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh