FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljanje institucionalnim investitorima npp:76550

Engleski naziv

Management of Institutional Investors

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s karakteristikama, funkcioniranjem i razlozima ekspanzije institucionalnih investitora (investicijskih fondova, mirovinskih fondova, osiguravajućih društava, investicijskih banaka, financijskih posrednika). Svaka grupacija institucionalnih investitora ima svoje specifičnosti, a s kojima se studenti upoznaju kroz nastavno gradivo. Kroz teorijski, ali i praktični pristup (gosti predavači iz pojedinog financijskog sektora) studenti stječu fundamentalna znanja i upoznaju se s tehnikama koje se primjenjuju u poslovanju i upravljanju institucionalnim investitorima. Poznavanje poslovanja institucionalnih investitora od iznimne je važnosti za budućeg poduzetnika i menadžera jer pojednostavljuje proces transfera financijskih resursa.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
24sati
Vježbe (jezici, tzk)
6sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i vrednovati prinose ulaganja u pojedini oblik institucionalnog investitora.
 • Identificirati i kritički vrednovati rizike ulaganja u alternativne izvore investiranja.
 • Objasniti interakciju između institucionalnih investitora i gospodarstva.
 • Prezentirati stečena znanja i rezultate analize ulaganja u institucionalne investitore poduzetnicima i menadžerima, ali i stručnjacima iz pojedinog financijskog sektora.
 • Primijeniti metode i tehnike upravljanja investicijskim fondovima s ciljem alociranja financijskih resursa.
 • Raspravljati o prednostima, ali i o ograničenjima ulaganja u pojedini oblik institucionalnog investitora.
 • Razumjeti i kritički raspravljati o ulozi institucionalnih investitora na financijskom tržištu.

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati karakteristike institucionalnih investitora i njihovu ulogu u poslovanju malih, srednjih i velikih poduzeća. Identificirati i analizirati karakteristike institucionalnih investitora i njihovu ulogu u poslovanju malih, srednjih i velikih poduzeća.
 • Objasniti ulogu institucionalnih investitora u provođenju korporacijskog upravljanja, ali i njihovu važnost za razvoj malog i srednjeg gospodarstva.Objasniti ulogu institucionalnih investitora u provođenju korporacijskog upravljanja, ali i njihovu važnost za razvoj malog i srednjeg gospodarstva.
 • Primijeniti znanja o financijskom tržištu i financijskim pokazateljima kao osnove za uspješno upravljane institucionalnim investitorimaPrimijeniti znanja o financijskom tržištu i financijskim pokazateljima kao osnove za uspješno upravljane institucionalnim investitorima

Sadržaj predavanja

 • Institucionalni investitori
  Uvod u predmet – ciljevi i svrha predmeta, literatura i obveze studenata. Pojmovno određenje institucionalnih investitora. Tržišni trendovi. Razvoj institucionalnih investitora kroz povijest. Podjela institucionalnih investitora i najvažnije karakteristike. Komparativna analiza institucionalnih investitora u RH i u ostalim tranzicijskim zemljama.
 • Financijsko posredovanje
  Bankocentrični vs tržišnocentrični financijski sustav. Potreba za financijskim posredovanjem. Transfer financijskih resursa iz suficitarnog u deficitarni sektor. Financijski posrednici i njihova uloga. Struktura financijskih posrednika – depozitne institucije (banke), institucije ugovorne štednje (mirovinski fondovi, osiguravajuća društva), investicijski posrednici (investicijska društva, investicijski fondovi). Ekonomska funkcija financijskih posrednika.
 • Upravljanje institucionalnim investitorima
  Analiza financijskog sustava. Struktura financijskih institucija. Alternativni oblici ulaganja. Podjela investitora na individualne i institucionalne investitore. Problem koji proizlazi iz odnosa agent – principal u strukturi upravljanja institucionalnim investitorima. Strani institucionalni investitori i njihov utjecaj na vlasničku strukturu malih, srednjih i velikih poduzeća.
 • Investicijski fondovi
  Pojmovno određenje investicijskih fondova. Razvoj investicijskih fondova u svijetu. Razvoj i perspektiva razvoja investicijskih fondova u Hrvatskoj. Privatizacijski investicijski fondovi i njihovi sljednici. Promjene u zakonskoj regulativi poslovanja investicijskih fondova u Hrvatskoj. Institucije nadzora investicijskih fondova u Hrvatskoj – HANFA, Zagrebačka burza (zatvoreni tip fonda). Depozitna banka.
 • Investicijski fondovi
  Podjela fondova – otvoreni i zatvoreni tip investicijskih fondova. Osnovne karakteristike svakog pojedinog tipa investicijskih fondova. Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihova organizacija. Fond menadžeri i njihova uloga. Edukacija fond menadžera. Prednosti i nedostaci ulaganja u investicijske fondove. Strategije ulaganja u investicijske fondove. Struktura imovine investicijskih fondova. NAV – izračun.
 • Struktura investicijskih fondova
  Komparativna analiza otvorenih (dionički, mješoviti, obveznički i novčani fondovi) i zatvorenih investicijskih fondova u Hrvatskoj i svijetu. Analiza investicijskih fondova u tranzicijskim zemljama. Različitosti zakonskih okvira poslovanja investicijskih fondova u HR i svijetu. Strategije ulaganja u pojedini tip fonda i alokacija imovine fonda. Troškovi i naknade kod ulaganja u investicijske fondove. Odabir investicijskog fonda s aspekta investitora (malog ulagača, institucionalnog investitora).
 • Nekretninski fondovi i fondovi rizičnog kapitala
  Analiza nekretninskih fondova u svijetu i Hrvatskoj. Struktura ulaganja nekretninskih fondova. Interakcija gospodarstva i fondova rizičnog kapitala. Rizični kapital. Rizični kapital kao pokretačka snaga gospodarskog razvitka. Kreiranje preduvjeta za uključivanje privatnog kapitala. Fondovi rizičnog kapitala u Hrvatskoj. Zakonska regulativa poslovanja nekretninskih fondova i fondova rizičnog kapitala.
 • Hedge fondovi i indeksni fondovi
  Upoznavanje sa suvremenim instrumentima investiranja s ciljem diverzifikacije portfelja – opcije, ročnice, budućnice. Ciljevi i strategije investiranja hedge fondova. Analiza hedge fondova u SAD-u i EU. Preduvjeti potrebni za razvoj hedge fondova u Hrvatskoj – razvijenost tržišta kapitala, infrastruktura. Ciljevi i strategije investiranja indeksnih fondova. Analiza indeksnih fondova u svijetu i Hrvatskoj. Zakonska regulativa poslovanja.
 • Mirovinska reforma
  Razvoj mirovinskog sustava kroz povijest. Mirovinska reforma u Hrvatskoj i svijetu. Komparativna analiza mirovinske reforme u Hrvatskoj i tranzicijskim zemljama. Socijalna sigurnost. Institucije u RH odgovorne za provođenje mirovinske reforme i mirovinskog sustava (REGOS). Mirovinsko osiguravajuće društvo. Zakonska regulativa mirovinske reforme i mirovinskog sustava u Hrvatskoj.
 • Mirovinski fondovi
  Pojmovno određenje mirovinskih fondova. Vrste mirovinskih fondova – obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi. Principi ulaganja. Pravila ulaganja mirovinskih fondova. Strategije ulaganja mirovinskih fondova. Članstvo u mirovinskom fondu. Analiza mirovinskih fondova u RH prema mirovinskom stupu ulaganja – mirovine iz 2. i mirovine iz 3. mirovinskog stupa. Stanje kapitaliziranog mirovinskog osiguranja. Institucije nadzora mirovinskih fondova – HANFA.
 • Osiguravajuća društva
  Pojmovno određenje osiguravajućih društava. Razvoj sustava osiguranja u Hrvatskoj i svijetu. Komparativna analiza sustava osiguranja i osiguravajućih društava u tranzicijskim zemljama. Značenje i vrste osiguranja. Razvoj novih proizvoda i usluga osiguranja. Tržište osiguranja u SAD-u i EU. Zakonska regulativa osiguranja u Hrvatskoj. Institucije nadzora osiguravajućih društava – HANFA.
 • Osiguravajuća društva
  Značenje osiguravajućih društava u financijskom sektoru. Profitabilnost osiguravajućih društava. Financijski rizici u poslovanju osiguravajućih društava. Strategije ulaganja osiguravajućih društava. Upravljanje ulaganjima osiguravajućih društava. Promjene u poslovanju osiguravajućih društava. Detaljna analiza tržišta osiguranja u Hrvatskoj.
 • Investicijsko bankarstvo
  Osnove i povijest investicijskog bankarstva. Pojmovno određenje investicijskog bankarstva. Banka kao institucionalni investitor. Analiza investicijskih banaka u svijetu. Poslovi investicijskog bankarstva – primarna emisija vrijednosnih papira (IPO). Krize prouzročene aktivnostima investicijskih banaka – hipotekarna kriza. Organiziranost banaka u Hrvatskoj – postojanje investicijskih odjela. Praksa i aktivnosti investicijskih odjela u Hrvatskoj.
 • Strateške opcije razvoja institucionalnih investitora
  Analiza dugoročne isplativosti ulaganja – odnos 3. mirovinskog stupa, životnog osiguranja i investicijskih fondova. Osnivanje specijaliziranih financijskih institucija. Izazovi i problemi institucionalnih investitora u Hrvatskoj i svijetu. Upravljanje rizicima – valutni rizik, rizik promjene kamatne stope, rizik likvidnosti i dr. oblici rizika. Regulativa bankovnih i nebankovnih financijskih institucija.
 • Gosti predavači iz prakse
  Analiza primjera iz prakse

Osnovna literatura

 • Klačmer Čalopa M.; Cingula, M.: Financijske institucije i tržište kapitala, TIVA, Varaždin, 2009.

Dopunska literatura

 • Prga, I., Šverko, I., Živković Matijević, Z., Krišto, J., Upravljanje institucionalnim investitorima, pomoćni materijali za izučavanje, Zagreb, 2009.
 • Kidwell, D.S.; Peterson R.L.;Blackwell D.W.; Whidbee, D.A.; Financial institutions, markets and money, John Wiley & Sons, Inc, England, 2003 (Chapters: 17,18,19,20)
 • Provedba mirovinske reforme, I., II i III. stup mirovinskog osiguranja, RRIF, Zagreb, 2001.
 • Francois – Serge Lhabitant; Hedge funds; John Wiley & Sons, Ltd, England, 2004.
 • Pilbeam, K.; Finance and financial markets, second edition, Palgrave, New York, 2005. (chapter 3)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 2 2
Horvat Jelena Predavanje 14 2 1
Kovšca Vladimir Predavanje 1 2 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 18:00, online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh