FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljanje institucionalnim investitorima npp:76550

Engleski naziv

Management of Institutional Investors

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati studente s karakteristikama, funkcioniranjem i razlozima ekspanzije institucionalnih investitora (investicijskih fondova, mirovinskih fondova, osiguravajućih društava, investicijskih banaka, financijskih posrednika). Svaka grupacija institucionalnih investitora ima svoje specifičnosti, a s kojima se studenti upoznaju kroz nastavno gradivo. Kroz teorijski, ali i praktični pristup (gosti predavači iz pojedinog financijskog sektora) studenti stječu fundamentalna znanja i upoznaju se s tehnikama koje se primjenjuju u poslovanju i upravljanju institucionalnim investitorima. Poznavanje poslovanja institucionalnih investitora od iznimne je važnosti za budućeg poduzetnika i menadžera jer pojednostavljuje proces transfera financijskih resursa.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
24sati
Vježbe (jezici, tzk)
6sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i vrednovati prinose ulaganja u pojedini oblik institucionalnog investitora.
 • Identificirati i kritički vrednovati rizike ulaganja u alternativne izvore investiranja.
 • Objasniti interakciju između institucionalnih investitora i gospodarstva.
 • Prezentirati stečena znanja i rezultate analize ulaganja u institucionalne investitore poduzetnicima i menadžerima, ali i stručnjacima iz pojedinog financijskog sektora.
 • Primijeniti metode i tehnike upravljanja investicijskim fondovima s ciljem alociranja financijskih resursa.
 • Raspravljati o prednostima, ali i o ograničenjima ulaganja u pojedini oblik institucionalnog investitora.
 • Razumjeti i kritički raspravljati o ulozi institucionalnih investitora na financijskom tržištu.

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i analizirati karakteristike institucionalnih investitora i njihovu ulogu u poslovanju malih, srednjih i velikih poduzeća. Identificirati i analizirati karakteristike institucionalnih investitora i njihovu ulogu u poslovanju malih, srednjih i velikih poduzeća.
 • Objasniti ulogu institucionalnih investitora u provođenju korporacijskog upravljanja, ali i njihovu važnost za razvoj malog i srednjeg gospodarstva.Objasniti ulogu institucionalnih investitora u provođenju korporacijskog upravljanja, ali i njihovu važnost za razvoj malog i srednjeg gospodarstva.
 • Primijeniti znanja o financijskom tržištu i financijskim pokazateljima kao osnove za uspješno upravljane institucionalnim investitorimaPrimijeniti znanja o financijskom tržištu i financijskim pokazateljima kao osnove za uspješno upravljane institucionalnim investitorima

Sadržaj predavanja

 • Institucionalni investitori
  Uvod u predmet – ciljevi i svrha predmeta, literatura i obveze studenata. Pojmovno određenje institucionalnih investitora. Tržišni trendovi. Razvoj institucionalnih investitora kroz povijest. Podjela institucionalnih investitora i najvažnije karakteristike. Komparativna analiza institucionalnih investitora u RH i u ostalim tranzicijskim zemljama.
 • Financijsko posredovanje
  Bankocentrični vs tržišnocentrični financijski sustav. Potreba za financijskim posredovanjem. Transfer financijskih resursa iz suficitarnog u deficitarni sektor. Financijski posrednici i njihova uloga. Struktura financijskih posrednika – depozitne institucije (banke), institucije ugovorne štednje (mirovinski fondovi, osiguravajuća društva), investicijski posrednici (investicijska društva, investicijski fondovi). Ekonomska funkcija financijskih posrednika.
 • Upravljanje institucionalnim investitorima
  Analiza financijskog sustava. Struktura financijskih institucija. Alternativni oblici ulaganja. Podjela investitora na individualne i institucionalne investitore. Problem koji proizlazi iz odnosa agent – principal u strukturi upravljanja institucionalnim investitorima. Strani institucionalni investitori i njihov utjecaj na vlasničku strukturu malih, srednjih i velikih poduzeća.
 • Investicijski fondovi
  Pojmovno određenje investicijskih fondova. Razvoj investicijskih fondova u svijetu. Razvoj i perspektiva razvoja investicijskih fondova u Hrvatskoj. Privatizacijski investicijski fondovi i njihovi sljednici. Promjene u zakonskoj regulativi poslovanja investicijskih fondova u Hrvatskoj. Institucije nadzora investicijskih fondova u Hrvatskoj – HANFA, Zagrebačka burza (zatvoreni tip fonda). Depozitna banka.
 • Investicijski fondovi
  Podjela fondova – otvoreni i zatvoreni tip investicijskih fondova. Osnovne karakteristike svakog pojedinog tipa investicijskih fondova. Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihova organizacija. Fond menadžeri i njihova uloga. Edukacija fond menadžera. Prednosti i nedostaci ulaganja u investicijske fondove. Strategije ulaganja u investicijske fondove. Struktura imovine investicijskih fondova. NAV – izračun.
 • Struktura investicijskih fondova
  Komparativna analiza otvorenih (dionički, mješoviti, obveznički i novčani fondovi) i zatvorenih investicijskih fondova u Hrvatskoj i svijetu. Analiza investicijskih fondova u tranzicijskim zemljama. Različitosti zakonskih okvira poslovanja investicijskih fondova u HR i svijetu. Strategije ulaganja u pojedini tip fonda i alokacija imovine fonda. Troškovi i naknade kod ulaganja u investicijske fondove. Odabir investicijskog fonda s aspekta investitora (malog ulagača, institucionalnog investitora).
 • Nekretninski fondovi i fondovi rizičnog kapitala
  Analiza nekretninskih fondova u svijetu i Hrvatskoj. Struktura ulaganja nekretninskih fondova. Interakcija gospodarstva i fondova rizičnog kapitala. Rizični kapital. Rizični kapital kao pokretačka snaga gospodarskog razvitka. Kreiranje preduvjeta za uključivanje privatnog kapitala. Fondovi rizičnog kapitala u Hrvatskoj. Zakonska regulativa poslovanja nekretninskih fondova i fondova rizičnog kapitala.
 • Hedge fondovi i indeksni fondovi
  Upoznavanje sa suvremenim instrumentima investiranja s ciljem diverzifikacije portfelja – opcije, ročnice, budućnice. Ciljevi i strategije investiranja hedge fondova. Analiza hedge fondova u SAD-u i EU. Preduvjeti potrebni za razvoj hedge fondova u Hrvatskoj – razvijenost tržišta kapitala, infrastruktura. Ciljevi i strategije investiranja indeksnih fondova. Analiza indeksnih fondova u svijetu i Hrvatskoj. Zakonska regulativa poslovanja.
 • Mirovinska reforma
  Razvoj mirovinskog sustava kroz povijest. Mirovinska reforma u Hrvatskoj i svijetu. Komparativna analiza mirovinske reforme u Hrvatskoj i tranzicijskim zemljama. Socijalna sigurnost. Institucije u RH odgovorne za provođenje mirovinske reforme i mirovinskog sustava (REGOS). Mirovinsko osiguravajuće društvo. Zakonska regulativa mirovinske reforme i mirovinskog sustava u Hrvatskoj.
 • Mirovinski fondovi
  Pojmovno određenje mirovinskih fondova. Vrste mirovinskih fondova – obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi. Principi ulaganja. Pravila ulaganja mirovinskih fondova. Strategije ulaganja mirovinskih fondova. Članstvo u mirovinskom fondu. Analiza mirovinskih fondova u RH prema mirovinskom stupu ulaganja – mirovine iz 2. i mirovine iz 3. mirovinskog stupa. Stanje kapitaliziranog mirovinskog osiguranja. Institucije nadzora mirovinskih fondova – HANFA.
 • Osiguravajuća društva
  Pojmovno određenje osiguravajućih društava. Razvoj sustava osiguranja u Hrvatskoj i svijetu. Komparativna analiza sustava osiguranja i osiguravajućih društava u tranzicijskim zemljama. Značenje i vrste osiguranja. Razvoj novih proizvoda i usluga osiguranja. Tržište osiguranja u SAD-u i EU. Zakonska regulativa osiguranja u Hrvatskoj. Institucije nadzora osiguravajućih društava – HANFA.
 • Osiguravajuća društva
  Značenje osiguravajućih društava u financijskom sektoru. Profitabilnost osiguravajućih društava. Financijski rizici u poslovanju osiguravajućih društava. Strategije ulaganja osiguravajućih društava. Upravljanje ulaganjima osiguravajućih društava. Promjene u poslovanju osiguravajućih društava. Detaljna analiza tržišta osiguranja u Hrvatskoj.
 • Investicijsko bankarstvo
  Osnove i povijest investicijskog bankarstva. Pojmovno određenje investicijskog bankarstva. Banka kao institucionalni investitor. Analiza investicijskih banaka u svijetu. Poslovi investicijskog bankarstva – primarna emisija vrijednosnih papira (IPO). Krize prouzročene aktivnostima investicijskih banaka – hipotekarna kriza. Organiziranost banaka u Hrvatskoj – postojanje investicijskih odjela. Praksa i aktivnosti investicijskih odjela u Hrvatskoj.
 • Strateške opcije razvoja institucionalnih investitora
  Analiza dugoročne isplativosti ulaganja – odnos 3. mirovinskog stupa, životnog osiguranja i investicijskih fondova. Osnivanje specijaliziranih financijskih institucija. Izazovi i problemi institucionalnih investitora u Hrvatskoj i svijetu. Upravljanje rizicima – valutni rizik, rizik promjene kamatne stope, rizik likvidnosti i dr. oblici rizika. Regulativa bankovnih i nebankovnih financijskih institucija.
 • Gosti predavači iz prakse
  Analiza primjera iz prakse

Osnovna literatura

 • Klačmer Čalopa M.; Cingula, M.: Financijske institucije i tržište kapitala, TIVA, Varaždin, 2009.

Dopunska literatura

 • Prga, I., Šverko, I., Živković Matijević, Z., Krišto, J., Upravljanje institucionalnim investitorima, pomoćni materijali za izučavanje, Zagreb, 2009.
 • Kidwell, D.S.; Peterson R.L.;Blackwell D.W.; Whidbee, D.A.; Financial institutions, markets and money, John Wiley & Sons, Inc, England, 2003 (Chapters: 17,18,19,20)
 • Provedba mirovinske reforme, I., II i III. stup mirovinskog osiguranja, RRIF, Zagreb, 2001.
 • Francois – Serge Lhabitant; Hedge funds; John Wiley & Sons, Ltd, England, 2004.
 • Pilbeam, K.; Finance and financial markets, second edition, Palgrave, New York, 2005. (chapter 3)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 2 3
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 06.07.2020.
Opis: u 18:00, online
Prijava do: 03.07.2020. 23:59
Odjava do: 05.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 11.07.2020. 23:59
Odjava do: 13.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 02.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 30.08.2020. 23:59
Odjava do: 01.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 14.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 11.09.2020. 23:59
Odjava do: 13.09.2020. 11:59

Upravljanje institucionalnim investitorima - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit54
Projektni zadatak18
Seminarski rad10
Dolasci na seminare i predavanja 10
Tjedna analiza 3
Kritički prikaz članka ili knjige 3
Aktivnost na nastavi 2
ZBROJ100Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 54 PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ – Pismeni ispit/kolokvij provodi se tri puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 54. Na svakom sljedećem kolokviju ponavlja se 20% gradiva prethodnog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.
PROJEKTNI ZADATAK 18 Studenti u unaprijed definiranom timu (od 2 do 3 studenta) moraju izraditi projektni zadatak. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi na 20-25 stranica. Za izradu projektnog zadatka potrebno je analizirati poslovanje odabranog institucionalnog investitora. Potrebno je prikazati organizacijsku i vlasničku strukturu fonda, analizirati prospekt i statut fonda, prikazati strategiju i politiku ulaganja te projekciju razvoja odabranog fonda za sljedeće razdoblje. Prezentacija projekta mora biti u trajanju od 20-25 minuta. Svi studenti iz istog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jednak broj bodova.
NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.
SEMINARSKI RAD 10 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno obraditi na 10-15 stranica teksta, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 10 do 15 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
Bodovi iz seminarskog rada ostvaruju se temeljem: (1) aktualiziranja odabrane teme (max 5 bodova), (2) korištene terminologije, stila, gramatičke ispravnosti (max 3 boda); (3) prezentacije (max 3 boda)
NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.
DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE 10 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave.
TJEDNA ANALIZA TRŽIŠTA 3 Bodove je moguće ostvariti tjednom analizom tržišta institucionalnih investitora. Treba prikazati najvažnija događanja u promatranom tjednu. Događanja uključuju kretanje Crobexa, analizu dobitnika i gubitnika na tržištu i sva druga događanja koja izravno utječu na kretanje tržišta kapitala (naglasak je na praćenju kretanja institucionalnih investitora, ali i općenito kretanja na burzi, kretanje cijena dionica, vijesti, i slično).
KRITIČKI OSVRT 3 Bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz područja obuhvaćenog nastavnim planom i programom. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz, uz prethodno odobrenje predmetnog nastavnika.
NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.
Aktivnost na nastavi 2 Aktivnost na nastavi


NAPOMENA: Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente. Projektni zadatak obranjen na redovnoj nastavi nije ekvivalentan projektnom zadatku koji je uvjet za izlazak na ispit za izvanredne studente

Upravljanje institucionalnim investitorima - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit80
Projektni zadatak20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta izlaska na pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle
Projektni zadatak 20 Projektni zadatak – Student samostalno priprema projekt na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora, te financijskih izvještaja poduzeća. Za izradu projektnog zadatka potrebno je analizirati poslovanje odabranog institucionalnog investitora.
Projektni zadatak mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o projektnom zadatku, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.

Projektni zadatak obranjen na redovnoj nastavi nije ekvivalentan projektnom zadatku koji je uvjet za izlazak na ispit za izvanredne studente. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh