FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljačko računovodstvo npp:76552

Engleski naziv

Managerial Accounting

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama i najvažnijim aspektima upravljačkog računovodstva koji uključuju ulogu računovodstvenih informacija u donošenju odluka od strane menadžmenta, ulogu računovodstvenog sustava u planiranju, organizacijskom dizajnu i mjerenju uspješnosti te uvod u računovodstvo troškova.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
24sati
Vježbe (jezici, tzk)
6sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i usporediti politiku troškova s politikom prihoda u funkciji donošenja poslovnih odluka
 • Interpretirati podjele troškova s različitih aspekata, njihovo nastajanje, obilježja i ponašanje s ciljem poslovnog odlučivanja
 • Interpretirati poslovni plan i planske financijske izvještaje
 • Koristiti financijske i nefinancijske mjere za ocjenu izvršenja planiranih ciljeva i utvrđivanje uspješnosti poslovanja
 • Primijeniti različite izračune proizvodnih troškova
 • Razumjeti ulogu i značaj upravljačkog računovodstva u organizacijama
 • Upotrijebiti računovodstvene informacije za potrebe planiranja i budžetiranja
 • Valorizirati važnost računovodstva i računovodstvenih informacija za planiranje, kontrolu i donošenje menadžerskih odluka

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati razumijevanje upravljačkog računovodstva s ciljem utvrđivanja temelja za planiranje, kontrolu i donošenje poslovnih odluka unutar poslovne organizacije. Demonstrirati razumijevanje upravljačkog računovodstva s ciljem utvrđivanja temelja za planiranje, kontrolu i donošenje poslovnih odluka unutar poslovne organizacije.
 • Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta. Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta.
 • Primijeniti znanja o financijskim pokazateljima, metodama i modelima poslovne izvrsnosti ocjenjivanja poslovnog rezultata malih, srednjih i velikih poduzeća u praksi, kao i uspostaviti nadzor nad poslovnim rezultatom. Primijeniti znanja o financijskim pokazateljima, metodama i modelima poslovne izvrsnosti ocjenjivanja poslovnog rezultata malih, srednjih i velikih poduzeća u praksi, kao i uspostaviti nadzor nad poslovnim rezultatom.
 • Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.

Sadržaj predavanja

 • Uvodno predavanje
  1. Uvodno predavanje – Studenti dobivaju osnovne informacije o kolegiju, njihovim pravima i obavezama. Uvod u upravljačko računovodstvo: Svrha računovodstvenih sustava, računovodstvo kao temelj oblikovanja informacija upravljačkog računovodstva, razlike između financijskog i upravljačkog računovodstva, uloga i svrha upravljačkog računovodstva. (2 sata)
 • Uloga upravljačkog računovodstva u organizacijama
  2. Uloga upravljačkog računovodstva u organizacijama – Oblikovanje sustava upravljačkog računovodstva, razvoj upravljačkog računovodstva (anglosaksonski vs. europski pristup), profesionalna etika u upravljačkom računovodstvu, različite uloge računovođa: uloga računovođa u financijskom izvještavanju vs. njihova uloga u savjetovanju menadžmenta, upravljačko računovodstvo kao izvor informacija. (2 sata)
 • Priroda troškova i upravljanje troškovima
  3. Priroda troškova i upravljanje troškovima – Pojmovno određenje troškova, razlikovanje troškova, rashoda i izdataka, različiti kriteriji podjele troškova za potrebe eksternog izvještavanja i za interne potrebe, pojam akumulacije i raspodjele troškova, ponašanje ukupnih troškova uslijed promjena pojedinih uzročnika troškova te njihov utjecaj na financijski rezultat poslovanja. (2 sata)
 • Važnost troškova u upravljačkom računovodstvu
  4. Važnost troškova u upravljačkom računovodstvu – Primjena različitih načina obračuna troškova ovisno o svrsi, uvod u osnovne vrste obračuna troškova (primjeri i usporedbe obračuna po punim troškovima, obračuna po varijabilnim troškovima, obračuna troškova po radnom nalogu, obračuna troškova po procesima, obračuna troškova prema aktivnostima). (2 sata)
 • Donošenje odluka i relevantne informacije
  5. Donošenje odluka i relevantne informacije - Pojam relevantne računovodstvene informacije. Računovodstveni informacijski sustav kao najznačajniji izvor informacija o poslovanju. Različite informacije iz računovodstvenog informacijskog sustava te njihova obrada i prezentiranje za potrebe operativnog i strategijskog planiranja i odlučivanja. (2 sata)
 • Analiza odnosa troškova i prihoda
  6. Analiza odnosa troškova i prihoda - Donošenje odluka u kratkom roku kroz razmatranje načina utjecaja odluka na raspoložive resurse i njihova realokacija u svrhu postizanja kratkoročnih ciljeva poslovanja. Odnos troškova, volumena proizvodnje i profita, račun doprinosa pokriću, analiza točke pokrića (računska i grafička metoda), analiza osjetljivosti (marža sigurnosti). (2 sata)
 • Donošenje nerutinskih poslovnih odluka
  7. Donošenje nerutinskih poslovnih odluka - Diferencijalni troškovi i prihodi, primjena pri donošenju nerutinskih odluka (odlučivanje pri izboru više alternativa). Prihvaćanje ili odbijanje specijalne narudžbe, odluka o vlastitoj proizvodnji ili outsourcing, odluke o proizvodnoj kombinaciji pri ograničenim kapacitetima. Rizik i neizvjesnost pri donošenju menadžerskih odluka. (2 sata)
 • Kalkulacija cijene koštanja
  8. Kalkulacija cijene koštanja - Donošenje odluka (na dugi i kratki rok) o cijeni proizvoda/usluge i upravljanje troškovima. Različiti pristupi utvrđivanja cijena: Ciljni troškovi (percipirana vrijednost kupca) i ciljano utvrđivanje cijena, utvrđivanje cijena metodom određivanja marže, određivanje troškova na bazi životnog vijeka proizvoda i odluka o cijeni te analiza profitabilnosti kupca. (2 sata)
 • Problemi kapitalnog budžetiranja
  9. Problemi kapitalnog budžetiranja – Pojam budžetiranja kapitala. Donošenje dugoročnih investicijskih odluka i uloga računovodstvenog sustava. Analiza diskontiranog novčanog tijeka, relevantni novčani tijek pri odabiru između različitih alternativa. Odabir između različitih metoda ocjene investicijskih projekata (metoda razdoblja povrata, računovodstvena stopa prinosa, neto sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti). (2 sata)
 • Računovodstvo odgovornosti i centri odgovornosti – Računovodstvo odgovornosti kao sustav koji kv
  10. Računovodstvo odgovornosti i centri odgovornosti – Računovodstvo odgovornosti kao sustav koji kvantificira planove (uz pomoć budžeta) i aktivnosti (kroz rezultat) različitih centara odgovornosti. Općenito o centrima odgovornosti, tipovi centara odgovornosti, troškovni centri odgovornosti, prihodni centri odgovornosti, profitni centri odgovornosti, investicijski centri odgovornosti, izvještaji računovodstva odgovornosti o uspješnosti centara. (2 sata)
 • Planiranje i budžetiranje
  11. Planiranje i budžetiranje - Pojam i svrha planova, proces planiranja i kontrole u upravljačkom računovodstvu. Planiranje i budžet kao instrument koordinacije. Uloga i koristi planiranja i budžetiranja, vrste budžeta, priprema budžeta, statički i fleksibilni budžet. Analiza osjetljivosti - utjecaj različitih planiranih prihoda i troškova na planske financijske izvještaje. (2 sata)
 • Analiza odstupanja i uloga analize odstupanja u menadžerskim odlukama. Varijanca statičkog budže
  12. Analiza odstupanja i uloga analize odstupanja u menadžerskim odlukama. Varijanca statičkog budžeta, varijanca fleksibilnog budžeta, varijanca cijene, varijanca efikasnosti. Upotreba analize odstupanja od strane menadžmenta. Usporedba budžetiranih i stvarnih veličina te njihov utjecaj na ocjenu uspješnosti menadžera pojedinih centara odgovornosti. (2 sata)
 • Financijske mjere uspješnosti
  13. Financijske mjere uspješnosti - Računovodstvene mjere uspješnosti kao najčešće korištene financijske mjere. Korištenje različitih mjera: ROI – rentabilnost investicija, ROE – rentabilnost kapitala, RONA – rentabilnost neto imovine, RAROC – riziku prilagođen prinos na kapital. EVA – ekonomska dodana vrijednost kao financijska mjera uspješnosti. (2 sata)
 • Upravljanje troškovima kvalitete
  14. Upravljanje troškovima kvalitete – Važnost kvalitete u suvremenim uvjetima poslovanja. Troškovi kvalitete kao financijske mjere kvalitete (troškovi prevencije, troškovi procjene, troškovi internih kvarova, troškovi eksternih kvarova). Analiza i primjena nefinancijskih mjera kvalitete i zadovoljstva kupaca. Bilanca postignuća (Balanced Scorecard) kao sveobuhvatna mjera uspješnosti. (2 sata)
 • Menadžersko izvještavanje i ocjenjivanje menadžmenta
  15. Menadžersko izvještavanje i ocjenjivanje menadžmenta – Tipovi menadžerskih izvještaja, informativni izvještaji, izvještaji o učinkovitosti poslovanja, periodičnost kontrolnih izvještaja, sadržaj kontrolnih izvještaja, upotreba kontrolnih izvještaja. Važnost permanentnog usavršavanja. Utjecaj poticajnog nagrađivanja na učinkovitost menadžmenta. Menadžerska etika u izvještavanju. (2 sata)

Osnovna literatura

 • Bhimani, A., Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Management and Cost Accounting, Fourth Edition, Harlow, England, Pearson Education Limited, 2008.
 • Gulin, D. et al., Upravljačko računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura

 • Anthony, R. N., Reece, J. S., Računovodstvo: Financijsko i upravljačko, RRiF Plus, Zagreb, 2004.
 • Blocher, E.J., Stout, D.E., Cokins, G., Chen, K.H., Cost Management: A Strategic Emphasis, Fourth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2008.
 • Horngren, C. T., Datar, S. M., Foster, G., Rajan, M., Ittner, C., Cost accounting: a managerial emphasis, 13th Ed., New Jersay, Pearson Prentice Hall, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Keglević Kozjak Suzana Seminar 15 2 1
Kovšca Vladimir Predavanje 2 2 1
Mitrović Ksenija Demonstrature 15 2 1
Šestanj Perić Tanja Predavanje 13 2 1
Seminar 15 2 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh