FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
2. semestar
1. nastavna godina

Upravljačko računovodstvo npp:76552

Engleski naziv

Managerial Accounting

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama i najvažnijim aspektima upravljačkog računovodstva koji uključuju ulogu računovodstvenih informacija u donošenju odluka od strane menadžmenta, ulogu računovodstvenog sustava u planiranju, organizacijskom dizajnu i mjerenju uspješnosti te uvod u računovodstvo troškova.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
24sati
Vježbe (jezici, tzk)
6sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i usporediti politiku troškova s politikom prihoda u funkciji donošenja poslovnih odluka
 • Interpretirati podjele troškova s različitih aspekata, njihovo nastajanje, obilježja i ponašanje s ciljem poslovnog odlučivanja
 • Interpretirati poslovni plan i planske financijske izvještaje
 • Koristiti financijske i nefinancijske mjere za ocjenu izvršenja planiranih ciljeva i utvrđivanje uspješnosti poslovanja
 • Primijeniti različite izračune proizvodnih troškova
 • Razumjeti ulogu i značaj upravljačkog računovodstva u organizacijama
 • Upotrijebiti računovodstvene informacije za potrebe planiranja i budžetiranja
 • Valorizirati važnost računovodstva i računovodstvenih informacija za planiranje, kontrolu i donošenje menadžerskih odluka

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati razumijevanje upravljačkog računovodstva s ciljem utvrđivanja temelja za planiranje, kontrolu i donošenje poslovnih odluka unutar poslovne organizacije. Demonstrirati razumijevanje upravljačkog računovodstva s ciljem utvrđivanja temelja za planiranje, kontrolu i donošenje poslovnih odluka unutar poslovne organizacije.
 • Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta. Objasniti značenje ekonomske učinkovitosti i mehanizme alociranja resursa s ciljem kreiranja kompetitivnog tržišta.
 • Primijeniti znanja o financijskim pokazateljima, metodama i modelima poslovne izvrsnosti ocjenjivanja poslovnog rezultata malih, srednjih i velikih poduzeća u praksi, kao i uspostaviti nadzor nad poslovnim rezultatom. Primijeniti znanja o financijskim pokazateljima, metodama i modelima poslovne izvrsnosti ocjenjivanja poslovnog rezultata malih, srednjih i velikih poduzeća u praksi, kao i uspostaviti nadzor nad poslovnim rezultatom.
 • Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.Analizirati i pripremiti poslovne informacije s ciljem generiranja kvalitetne i konkurentne poslovne odluke ili ideje.

Sadržaj predavanja

 • Uvodno predavanje
  1. Uvodno predavanje – Studenti dobivaju osnovne informacije o kolegiju, njihovim pravima i obavezama. Uvod u upravljačko računovodstvo: Svrha računovodstvenih sustava, računovodstvo kao temelj oblikovanja informacija upravljačkog računovodstva, razlike između financijskog i upravljačkog računovodstva, uloga i svrha upravljačkog računovodstva. (2 sata)
 • Uloga upravljačkog računovodstva u organizacijama
  2. Uloga upravljačkog računovodstva u organizacijama – Oblikovanje sustava upravljačkog računovodstva, razvoj upravljačkog računovodstva (anglosaksonski vs. europski pristup), profesionalna etika u upravljačkom računovodstvu, različite uloge računovođa: uloga računovođa u financijskom izvještavanju vs. njihova uloga u savjetovanju menadžmenta, upravljačko računovodstvo kao izvor informacija. (2 sata)
 • Priroda troškova i upravljanje troškovima
  3. Priroda troškova i upravljanje troškovima – Pojmovno određenje troškova, razlikovanje troškova, rashoda i izdataka, različiti kriteriji podjele troškova za potrebe eksternog izvještavanja i za interne potrebe, pojam akumulacije i raspodjele troškova, ponašanje ukupnih troškova uslijed promjena pojedinih uzročnika troškova te njihov utjecaj na financijski rezultat poslovanja. (2 sata)
 • Važnost troškova u upravljačkom računovodstvu
  4. Važnost troškova u upravljačkom računovodstvu – Primjena različitih načina obračuna troškova ovisno o svrsi, uvod u osnovne vrste obračuna troškova (primjeri i usporedbe obračuna po punim troškovima, obračuna po varijabilnim troškovima, obračuna troškova po radnom nalogu, obračuna troškova po procesima, obračuna troškova prema aktivnostima). (2 sata)
 • Donošenje odluka i relevantne informacije
  5. Donošenje odluka i relevantne informacije - Pojam relevantne računovodstvene informacije. Računovodstveni informacijski sustav kao najznačajniji izvor informacija o poslovanju. Različite informacije iz računovodstvenog informacijskog sustava te njihova obrada i prezentiranje za potrebe operativnog i strategijskog planiranja i odlučivanja. (2 sata)
 • Analiza odnosa troškova i prihoda
  6. Analiza odnosa troškova i prihoda - Donošenje odluka u kratkom roku kroz razmatranje načina utjecaja odluka na raspoložive resurse i njihova realokacija u svrhu postizanja kratkoročnih ciljeva poslovanja. Odnos troškova, volumena proizvodnje i profita, račun doprinosa pokriću, analiza točke pokrića (računska i grafička metoda), analiza osjetljivosti (marža sigurnosti). (2 sata)
 • Donošenje nerutinskih poslovnih odluka
  7. Donošenje nerutinskih poslovnih odluka - Diferencijalni troškovi i prihodi, primjena pri donošenju nerutinskih odluka (odlučivanje pri izboru više alternativa). Prihvaćanje ili odbijanje specijalne narudžbe, odluka o vlastitoj proizvodnji ili outsourcing, odluke o proizvodnoj kombinaciji pri ograničenim kapacitetima. Rizik i neizvjesnost pri donošenju menadžerskih odluka. (2 sata)
 • Kalkulacija cijene koštanja
  8. Kalkulacija cijene koštanja - Donošenje odluka (na dugi i kratki rok) o cijeni proizvoda/usluge i upravljanje troškovima. Različiti pristupi utvrđivanja cijena: Ciljni troškovi (percipirana vrijednost kupca) i ciljano utvrđivanje cijena, utvrđivanje cijena metodom određivanja marže, određivanje troškova na bazi životnog vijeka proizvoda i odluka o cijeni te analiza profitabilnosti kupca. (2 sata)
 • Problemi kapitalnog budžetiranja
  9. Problemi kapitalnog budžetiranja – Pojam budžetiranja kapitala. Donošenje dugoročnih investicijskih odluka i uloga računovodstvenog sustava. Analiza diskontiranog novčanog tijeka, relevantni novčani tijek pri odabiru između različitih alternativa. Odabir između različitih metoda ocjene investicijskih projekata (metoda razdoblja povrata, računovodstvena stopa prinosa, neto sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti). (2 sata)
 • Računovodstvo odgovornosti i centri odgovornosti – Računovodstvo odgovornosti kao sustav koji kv
  10. Računovodstvo odgovornosti i centri odgovornosti – Računovodstvo odgovornosti kao sustav koji kvantificira planove (uz pomoć budžeta) i aktivnosti (kroz rezultat) različitih centara odgovornosti. Općenito o centrima odgovornosti, tipovi centara odgovornosti, troškovni centri odgovornosti, prihodni centri odgovornosti, profitni centri odgovornosti, investicijski centri odgovornosti, izvještaji računovodstva odgovornosti o uspješnosti centara. (2 sata)
 • Planiranje i budžetiranje
  11. Planiranje i budžetiranje - Pojam i svrha planova, proces planiranja i kontrole u upravljačkom računovodstvu. Planiranje i budžet kao instrument koordinacije. Uloga i koristi planiranja i budžetiranja, vrste budžeta, priprema budžeta, statički i fleksibilni budžet. Analiza osjetljivosti - utjecaj različitih planiranih prihoda i troškova na planske financijske izvještaje. (2 sata)
 • Analiza odstupanja i uloga analize odstupanja u menadžerskim odlukama. Varijanca statičkog budže
  12. Analiza odstupanja i uloga analize odstupanja u menadžerskim odlukama. Varijanca statičkog budžeta, varijanca fleksibilnog budžeta, varijanca cijene, varijanca efikasnosti. Upotreba analize odstupanja od strane menadžmenta. Usporedba budžetiranih i stvarnih veličina te njihov utjecaj na ocjenu uspješnosti menadžera pojedinih centara odgovornosti. (2 sata)
 • Financijske mjere uspješnosti
  13. Financijske mjere uspješnosti - Računovodstvene mjere uspješnosti kao najčešće korištene financijske mjere. Korištenje različitih mjera: ROI – rentabilnost investicija, ROE – rentabilnost kapitala, RONA – rentabilnost neto imovine, RAROC – riziku prilagođen prinos na kapital. EVA – ekonomska dodana vrijednost kao financijska mjera uspješnosti. (2 sata)
 • Upravljanje troškovima kvalitete
  14. Upravljanje troškovima kvalitete – Važnost kvalitete u suvremenim uvjetima poslovanja. Troškovi kvalitete kao financijske mjere kvalitete (troškovi prevencije, troškovi procjene, troškovi internih kvarova, troškovi eksternih kvarova). Analiza i primjena nefinancijskih mjera kvalitete i zadovoljstva kupaca. Bilanca postignuća (Balanced Scorecard) kao sveobuhvatna mjera uspješnosti. (2 sata)
 • Menadžersko izvještavanje i ocjenjivanje menadžmenta
  15. Menadžersko izvještavanje i ocjenjivanje menadžmenta – Tipovi menadžerskih izvještaja, informativni izvještaji, izvještaji o učinkovitosti poslovanja, periodičnost kontrolnih izvještaja, sadržaj kontrolnih izvještaja, upotreba kontrolnih izvještaja. Važnost permanentnog usavršavanja. Utjecaj poticajnog nagrađivanja na učinkovitost menadžmenta. Menadžerska etika u izvještavanju. (2 sata)

Osnovna literatura

 • Bhimani, A., Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Management and Cost Accounting, Fourth Edition, Harlow, England, Pearson Education Limited, 2008.
 • Gulin, D. et al., Upravljačko računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura

 • Anthony, R. N., Reece, J. S., Računovodstvo: Financijsko i upravljačko, RRiF Plus, Zagreb, 2004.
 • Blocher, E.J., Stout, D.E., Cokins, G., Chen, K.H., Cost Management: A Strategic Emphasis, Fourth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2008.
 • Horngren, C. T., Datar, S. M., Foster, G., Rajan, M., Ittner, C., Cost accounting: a managerial emphasis, 13th Ed., New Jersay, Pearson Prentice Hall, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kovšca Vladimir Predavanje 1 2 1
Šestanj Perić Tanja Predavanje 14 2 1
Seminar 15 2 3
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 18:00, online
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 18:00 online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Upravljačko računovodstvo - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Cilj kolegija je upoznati studente s najvažnijim aspektima upravljačkog računovodstva koje je fokusirano na informacije potrebne za donošenje odluka od strane menadžmenta. U sklopu kolegija analizirat će se uloga računovodstvenih informacija u planiranju, organizacijskom dizajnu i mjerenju uspješnosti.

 

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij 130
Kolokvij 235
Kolokvij 320
Zadaci (3 seta zadataka, svaki nosi 4 boda)12
Dolasci na predavanja (10 ili više dolazaka na predavanja)3
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Svaki student koji uz zadovoljenje uvjeta bodova po elementima praćenja ukupno ostvari 50 i više bodova može pristupiti upisu predložene ocjene.
Pravo na potpis stječe student koji ostvari 25 ili više bodova.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 70 +
Kolokvij 3 + 10.0 10.0 80.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 1-3 85 35 Kolokviji se sastoje od teorijskog i računskog dijela.
Teorijski dio se sastoji od pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva, te otvorenih pitanja.
Računski dio sastoji se od više zadataka različitih razina složenosti.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Nema mogućnosti nadoknade.
Zadaci 12 6 Studenti pripremaju i predaju rješenja zadataka koji su objavljeni u sustavu za e-učenje. Zadatke je potrebno vlastoručno riješiti i predati nastavniku do isteka zadanog roka. Rokovi se objavljuju u sustavu za e-učenje. Studenti su obavezni riješiti najmanje 50% zadanih zadataka. Provjera rješenja zadataka obavlja se u sklopu seminara. Nema mogućnosti nadoknade.
Dolasci na predavanja 3 Obavezno je prisustvovanje na 10 predavanja što nosi 3 boda. Kod manje od 10 dolazaka na predavanja bodovi iz ove aktivnosti se ne dobivaju. Nema mogućnosti nadoknade.


LITERATURA:

Osnovna:

 1. Bhimani, A., Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Management and Cost Accounting, Fourth Edition, Harlow, England, Pearson Education Limited, 2008.
 2. Gulin, D. et al., Upravljačko računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, 2011.

 Dopunska:

 1. Anthony, R. N., Reece, J. S., Računovodstvo: Financijsko i upravljačko, RRiF Plus, Zagreb, 2004.
 2. Blocher, E.J., Stout, D.E., Cokins, G., Chen, K.H., Cost Management: A Strategic Emphasis, Fourth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2008.
 3. Horngren, C. T., Datar, S. M., Foster, G., Rajan, M., Ittner, C., Cost accounting: a managerial emphasis, 13th Ed., New Jersay, Pearson Prentice Hall, 2008.

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razumjeti ulogu i značaj upravljačkog računovodstva u organizacijama
 2. Vrednovati važnost računovodstva i računovodstvenih informacija za planiranje, kontrolu i donošenje menadžerskih odluka
 3. Interpretirati podjele troškova s različitih aspekata, njihovo nastajanje, obilježja i ponašanje s ciljem poslovnog odlučivanja
 4. Primijeniti različite izračune proizvodnih troškova
 5. Analizirati i usporediti politiku troškova s politikom prihoda u funkciji donošenja poslovnih odluka
 6. Upotrijebiti računovodstvene informacije za potrebe planiranja i budžetiranja
 7. Interpretirati poslovni plan i planske financijske izvještaje
 8. Koristiti financijske i nefinancijske mjere za ocjenu izvršenja planiranih ciljeva i utvrđivanje uspješnosti poslovanja

 

ISPIT
Preduvjet za izlazak na pismeni ispit su predana rješenja zadataka za samostalno rješavanje objavljenih u sustavu za e-učenje. Riješene zadatke (najmanje 50% zadanih zadataka) potrebno je predati najkasnije 7 dana prije održavanja pismenog dijela ispita iz kolegija.

Studenti koji putem kontinuiranog praćenja ne ostvare pozitivnu ocjenu ili ne prihvate ostvarenu pozitivnu ocjenu mogu pristupiti ispitu.
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, provodi se na redovnim ispitnim rokovima.

Pismeni ispit se sastoji od:

 1. teorijskog dijela – sadrži pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva, te otvorena pitanja
 2. računskog dijela – sadrži više zadataka različitih razina složenosti kojima se provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 50% pismenog ispita.

Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Upravljačko računovodstvo - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Cilj kolegija je upoznati studente s najvažnijim aspektima upravljačkog računovodstva koje je fokusirano na informacije potrebne za donošenje odluka od strane menadžmenta. U sklopu kolegija analizirat će se uloga računovodstvenih informacija u planiranju, organizacijskom dizajnu i mjerenju uspješnosti.

 

Svi studenti upisani na kolegij automatski će biti uključeni u e-učenje.


Izvanredni studenti mogu se uključiti u kontinuirano praćenje te tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente.


LITERATURA:

Osnovna:

 1. Bhimani, A., Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Management and Cost Accounting, Fourth Edition, Harlow, England, Pearson Education Limited, 2008.
 2. Gulin, D. et al., Upravljačko računovodstvo, HZRiFD, Zagreb, 2011.

 Dopunska:

 1. Anthony, R. N., Reece, J. S., Računovodstvo: Financijsko i upravljačko, RRiF Plus, Zagreb, 2004.
 2. Blocher, E.J., Stout, D.E., Cokins, G., Chen, K.H., Cost Management: A Strategic Emphasis, Fourth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2008.
 3. Horngren, C. T., Datar, S. M., Foster, G., Rajan, M., Ittner, C., Cost accounting: a managerial emphasis, 13th Ed., New Jersay, Pearson Prentice Hall, 2008.

 

ISHODI UČENJA
Nakon položenog predmeta studenti će biti u stanju:

 1. Razumjeti ulogu i značaj upravljačkog računovodstva u organizacijama
 2. Vrednovati važnost računovodstva i računovodstvenih informacija za planiranje, kontrolu i donošenje menadžerskih odluka
 3. Interpretirati podjele troškova s različitih aspekata, njihovo nastajanje, obilježja i ponašanje s ciljem poslovnog odlučivanja
 4. Primijeniti različite izračune proizvodnih troškova
 5. Analizirati i usporediti politiku troškova s politikom prihoda u funkciji donošenja poslovnih odluka
 6. Upotrijebiti računovodstvene informacije za potrebe planiranja i budžetiranja
 7. Interpretirati poslovni plan i planske financijske izvještaje
 8. Koristiti financijske i nefinancijske mjere za ocjenu izvršenja planiranih ciljeva i utvrđivanje uspješnosti poslovanja

 

ISPIT
Preduvjet za izlazak na pismeni ispit su predana rješenja zadataka za samostalno rješavanje objavljenih u sustavu za e-učenje. Riješene zadatke (najmanje 50% zadanih zadataka) potrebno je predati najkasnije 7 dana prije održavanja pismenog dijela ispita iz kolegija.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni ispit se sastoji od:

 1. teorijskog dijela – sadrži pitanja odabira jednog od ponuđenih odgovora kojima se ispituje razumijevanje gradiva, te otvorena pitanja
 2. računskog dijela – sadrži više zadataka različitih razina složenosti kojima se provjerava primjena znanja u konkretnim situacijama.

Za pozitivnu ocjenu potrebno je riješiti minimalno 50% pismenog ispita.

Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenog pismenog dijela ispita.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh