FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Internet marketing npp:76553

Engleski naziv

Internet Marketing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Internet postaje vrlo značajan promidžbeno prodajni medij s nekoliko specifičnih prednosti izraženih kroz niske troškove upotrebe i mogućnost odvijanja interaktivne komunikacije. U osnovi se radi o značajnim prednostima pred drugim oblicima komuniciranja, koje rezultiraju njegovim većim korištenjem u svim područjima društvenog i gospodarskog djelovanja. Svrha je kolegija omogućiti studentima nadogradnju postojećih marketinških znanja kroz upoznavanje s trendovima na tom području, te njihovim specifičnostima analize, planiranja i provođenja marketinških aktivnosti.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
10sati
Vježbe (jezici, tzk)
5sati

Ishodi učenja predmeta

 • Ispitati ulogu interneta kao novog marketinškog medija
 • Izdvojiti nove trendove u internet marketingu
 • Koristiti Internet kao alat istraživanja tržišta
 • Osmisliti dobru promociju poduzeća uz pomoć digitalnih medija
 • Povezati osnovne pojmove Internet marketinga s praksom
 • Procijeniti koji elementi okruženje utječu na internet marketing
 • Razlikovati prednosti i nedostatke Internet marketinga
 • Usporediti različite poslovne modele koji postoje na internetu

Ishodi učenja programa

 • Objasniti prednosti, ali i identificirati izazove poslovanja u suvremenom poslovnom okruženju korištenjem Internet marketinga. Objasniti prednosti, ali i identificirati izazove poslovanja u suvremenom poslovnom okruženju korištenjem Internet marketinga.
 • Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.
 • Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.

Sadržaj predavanja

 • UVODNO PREDAVANJE
  upoznavanje studenata sa predmetnim nastavnikom, planom i programom, načinom izvođenja nastave i obvezama na kolegiju, kratko podsjećanje na osnovne pojmove marketinga kako bi se studenti uveli u kolegij i njegove osnove – podsjećanje na elemente marketinškog miksa, važnost segmentacije, pozicioniranja i istraživanja tržišta, te osnovne utjecaje okoline na ponašanje poduzeća u svojoj radnoj okolini
 • INTERNET KAO MARKETINŠKI MEDIJ
  pojmovno određenje interneta, povijesni razvoj interneta, glavne sile koje oblikuju doba interneta, internet servisi (World Wide Web, e-pošta, dostavne liste, prenošenje datoteka, diskusijske grupe, chat, internet telefoniranje, rad na daljinu),razvoj internetske tehnologije, marketinško određenje interneta, marketinška strategija u novom digitalnom dobu (e-poslovanje, e-trgovina, e-marketing)
 • INTERNETSKI MARKETING
  definicija internet marketinga, internetski vs. elektronički marketing, transakcije u internet marketingu, primjeri poslovnih modela u Internet marketingu, proces internet marketinga, uvod u digitalnu marketinšku strategiju (značajke digitalne marketinške strategija, aplikacija internet marketinga, prednosti i nedostatci Internet marketinga), digitalna marketinška komunikacija (odnos između digitalne i tradicionalne komunikacije, tipovi digitalne komunikacije)
 • MARKETINŠKO OKRUŽENJE INTERNETSKOG MARKETINGA
  mikrookruženje – online analiza tržišta, analiza potrošača i njihovih ponašanja, online ponašanje potrošača, konkurenti, dobavljači, posrednici, modeli tržišta, makrookruženje – stupanj promjene u okruženju, socijalni faktori, zakonski i etički faktori, tehnološki faktori, prihvaćanje tehnoloških inovacija, ekonomski faktori, politički faktori
 • POSLOVNI MODELI NA INTERNETU
  elektronička trgovina (pomoćni alati, procedura kupnje, prednosti i nedostaci, sigurnost i privatnost elektroničke trgovine, plaćanje u elektroničkoj trgovini, sklapanje ugovora putem interneta), B2B trgovina, B2C trgovina, m-trgovina, internet prodavaonica, online robne kuće, online aukcije, uslužni modeli na internetu (e-learning, e-bankarstvo)
 • RAZVOJ STRATEGIJE INTERNETSKOG MARKETINGA
  integrirana strategija internet marketinga, utjecaji na odabir strategije, dijelovi strategije internet marketinga, generički strateški pristup, prikaz tj. analiza situacije, postavljanje strateških ciljeva, formulacija strategije (razvoj strategije tržišta i proizvoda, strategije poslovanja i prihoda, strategija targetiranja – odabir ciljnog segmenta, strategija pozicioniranja i diferencijacije, strategija višekanalne distribucije, strategija višekanalne komunikacije, online komunikacijski miks i budžet, organizacijske mogućnosti), implementacija strategije
 • MARKETING ODNOSA KORIŠTENJEM INTERNETA
  koncept marketinga odnosa (koristi marketinga odnosa, vrijednosna diferencijacija potrošača, lojalnost potrošača, odnos zadovoljstva i lojalnosti), koncept CRM-a – upravljanja odnosima s klijentima (pojam, važnost CRM-a za internet marketing), koncept e-CRM-a – elektroničkog upravljanja
 • PLANIRANJE KAMPANJE ZA DIGITALNE MEDIJE
  karakteristike digitalnih medija: postavljanje ciljeva i traženje interaktivne marketinške komunikacije (terminologija mjerenja učinkovitosti digitalnih kampanja), uvid u kampanju (uvid u potrošače), segmentacija i ciljanje, ponuda, razvoj poruke i kreativa, budžetiranje i odabir digitalnog medijskog miksa (nivo ulaganja u tehnike digitalnih medija, odabir odgovarajućih elemenata miksa), integracija u sveukupni medijski raspored i plan (planiranje i odabir glavnih aktivnosti)
 • INTERNET I ELEMENTI MARKETINŠKOG MIKSA
  proizvod (digitalni proizvod, e-usluge, marka u internet marketingu), cijena (transparentnost cijene na internetu, utjecaji na određivanje cijene, utjecaj troškova), promocija (samo općenito – promotivni splet na internetu), distribucija (Internet kao kanal prodaje i distribucije, glavni trendovi u prodaji i distribuciji putem interneta), ljudi, proces, fizički dokazi
 • MARKETINŠKA INTERNETSKA KOMUNIKACIJA I.
  Search engine optimization (SEO),marketinška komunikacija putem interneta, oglašavanje putem interneta, oglasna mreža, afiliate programi, unapređenje prodaje putem interneta, odnosi s javnošću putem interneta, virusni marketing, online partnerstva, interaktivno oglašavanje
 • MARKETINŠKA INTERNETSKA KOMUNIKACIJA II
  direktni marketing putem interneta, direktna e-pošta, izrada elektroničke pošte, SPAM, elektronički marketing, offline vs. online marketing, offline promotivne tehnike (prednosti i nedostatci korištenja offline komunikacije kao podrška Internet marketingu, odnosi s javnošću, direktni marketing, word-of-mouth marketing)
 • MARKETINŠKA INTERNETSKA KOMUNIKACIJA III
  novi trendovi (virtualne zajednice, socijalno umrežavanje – pojmovno određenje, vrste i cilj socijalnih mreža i mobilni marketing – pojmovno određenje, modeli bežičnog oglašavanja, mjerenje rezultata kampanje mobilnog marketinga), aktivnosti novih medija, optimizacija za društvene medije, korištenje novih trendova u marketinške svrhe, naročito oglašivačke
 • INTERNET MARKETING TRŽIŠTA KRAJNJE POTROŠNJE
  modeli ponašanja potrošača, karakteristike koje utječu na ponašanje potrošača, proces odlučivanja potrošača o kupnji, stajalište potrošača o online ponašanju potrošača, prihvaćenost interneta, trendovi koji utječu na ponašanje potrošača, motivi za korištenje interneta, stajalište trgovaca o e-trgovanju, implementacija strategije e-trgovanja
 • INTERNET MARKETING TRŽIŠTA POSLOVNE POTROŠNJE (B2B)
  tržišta poslovne potrošnje (karakteristike B2B tržišta, model ponašanja poslovnog kupca), poslovna kupnja na internetu, okolina i tržište B2B trgovanja na internetu, prodajna mjesta B2B e-poslovanja, online efikasnost, analiza faktora koji utječu na prilagodbu internetskih tehnologija, B2B digitalne marketinške strategije na internetu
 • ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA PUTEM INTERNETA
  definiranje problema i postavljanje ciljeva istraživanja, određivanje izvora podataka i vrste istraživanja, sastavljanje anketnog upitnika, metode i obrasci za prikupljanje podataka, određivanje uzorka i prikupljanje podataka, analiza podataka i interpretacija rezultata, sastavljanje izvještaja, DMS metoda

Osnovna literatura

 • Ružić, D.; Biloš, A.; Turkalj, D.; e-Marketing, Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2009.
 • Chaffey, D.; Ellis-Chadwich, F.; Johnston, K.; Mayer, R.; Internet marketing: Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education Limited, London, 2009.

Dopunska literatura

 • Charlesworth, A.; Internet Marketing: A practical Approach, Butterworth-Heinemann, Burlington, 2009.
 • Poglavlje u knjizi: Kotler, P.; Wong, V.; Saunders, J.; Armstrong, G.; ''Marketing u doba interneta'', poglavlje u knjizi Osnove marketinga, 4. europsko izdanje, Mate, Zagreb., 2006., str. 125-164.
 • Poglavlje u knjizi: Škare, V.; ''Internet marketing'', poglavlje u knjizi Previšić, J. – Ozretić Došen, Đ. (urednici): Marketing, II. izdanje, Adverta, Zagreb, 2004.
 • Vranešević, T.; Dvorski, S.; Dobrinić, D.; Staničić, S.; Inovativni marketing, TIVA, Varaždin, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 15 2 1
Gregurec Iva Laboratorijske vježbe 5 1 2
Seminar 10 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh