FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Internet marketing npp:76553

Engleski naziv

Internet Marketing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
10sati
Vježbe (jezici, tzk)
5sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 15 2 1
Gregurec Iva Laboratorijske vježbe 5 1 2
Seminar 10 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Internet marketing - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Model kolegija „Eliminacijski“

 

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari/vježbe (satnica 45 sati, 2+1)

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:         

izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić, profesor              (e-mail: ddobrinic@foi.hr)

dr.sc. Iva Gregurec, asistent                                   (e-mail: iva.gregurec@foi.hr)

 

CILJ:

Internet postaje vrlo značajan promidžbeno prodajni medij s nekoliko specifičnih prednosti izraženih kroz niske troškove upotrebe i mogućnost odvijanja interaktivne komunikacije. U osnovi se radi o značajnim prednostima pred drugim oblicima komuniciranja, koje rezultiraju njegovim većim korištenjem u svim područjima društvenog i gospodarskog djelovanja. Svrha kolegija je omogućiti studentima nadogradnju postojećih marketinških znanja kroz upoznavanje s trendovima na tom području, te njihovim specifičnostima analize, planiranja i provođenja marketinških aktivnosti putem interneta.

 

NAČIN RADA:

Aktivnosti studenata bit će praćene i evaluirane te će biti dio ukupnog uspjeha na kolegiju „Internet marketing”. Aktivnim pohađanjem nastave, kontinuiranim radom i zalaganjem na nastavi studenti tijekom semestra stječu određeni broj bodova koji predstavljaju njihov ukupni rezultat, temeljem kojeg će se odlučivati o konačnoj ocjeni koja se upisuje u indeks studenta. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivat će se tjedno prema zadanim elementima praćenja.

 

Od studenata se očekuje:

Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, seminarima i vježbama.

 

POLAGANJE ISPITA U PREDROKU:

Studenti koji redovito pohađaju predavanja, seminarsku nastavu i vježbe, aktivno sudjeluju na seminarskoj nastavi i vježbama te odrađuju sve navedene aktivnost mogu položiti ispit putem kontinuiranog praćenja prikupljanjem bodova za svaku od navedenih aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti su i kolokviji.

 

Uvjet za pristupanje I. kolokviju je redoviti dolazak/sudjelovanje na predavanjima, seminarskoj nastavi i vježbama. Uvjet za pristupanje II. kolokviju je redovito pohađanje nastavnih aktivnosti (potrebno je imati minimalno 7 dolazaka na predavanja te je dopušteno izostati svega četiri (4) puta sa seminara, znači potrebno je ostvariti 10 dolazaka na seminare) te minimalno ostvarenih 15 bodova iz I. kolokvija. Uvjet za prolaznu ocjenu na predroku je minimalno ostvarenih 30 bodova iz oba kolokvija, od maksimalno mogućih 60 bodova.

 

Studentima koji su aktivno i uspješno sudjelovali u svim dolje predviđenim aktivnostima i prikupili minimalno 50 bodova, bit će ponuđena ocjena iz kolegija prema dolje navedenoj bodovnoj skali.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na nastavi7
Aktivno sudjelovanje na nastavi3
Domaća zadaća I.10
Domaća zadaća II.10
Vježbe na računalima 10
Kolokvij I.30
Kolokvij II.30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz oba kolokvija (minimalno po 15 bodova iz svakog kolokvija), od maksimalno mogućih 60 bodova.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij I. + 100.0 35 +
Kolokvij II. + 100.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima i seminarima 7 0 Na svim predavanjima i seminarima se provjera prisustvovanje studenata (za svaki dolazak se dobiva 0,25 boda). Dozvoljena su maksimalno 4 izostanka sa seminara i 6 izostanaka sa predavanja (minimalno 7 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 6 izostanaka sa predavanja, 4 izostanka sa seminara Nema nadoknade
Aktivnost na seminarima 3 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, davati vlastite primjere i rješenja za pojedine dijelove gradiva (aktivno prisustvovanje!). 4 izostanka Nema nadoknade
Domaće zadaće (izrada i prezentacija e-plana) 20 0 Studenti sami, u grupi do 5 studenata, trebaju smisliti proizvod/uslugu i za isti napraviti e-marketinški plan (odnosi se na zadaću I.). Za isti plan je potrebno napraviti prezentaciju koju svi članovi grupe trebaju prezentirati pred ostalim grupama (zadaća II.) Za sve redovne studente obavezna je izrada i prezentacija marketinškog plana, tj. obavezno je obaviti obje zadaće. Nepredane zadaće Nema nadoknade
Vježbe na računalima 10 0 Pet puta u semestru održati će se vježbe na računalima. Svaka vježba nosi 2 boda. Nepredane vježbe Nema nadoknade
1. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija 1. kolokvij se ponavlja zajedno s 2. kolokvijem, u vremenu 3. međuispitnog razdoblja.
2. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija 2. kolokvij se ponavlja u vremenu 3. međuispitnog razdoblja.


LITERATURA:

Obavezna:

1.      Ružić, D.; Biloš, A.; Turkalj, D.; e-Marketing, Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2009.

2.      Dobrinić, D. (urednik): Marketing i baze podataka, Redak, Split, 2011.

3.      Chaffey, D.; Ellis-Chadwich, F.; Johnston, K.; Mayer, R.; Internet marketing: Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education Limited, London, 2009.

Dopunska:

4.      Charlesworth, A.; Internet Marketing: A practical Approach, Butterworth-Heinemann, Burlington, 2009.

5.      Poglavlje u knjizi: Kotler, P.; Wong, V.; Saunders, J.; Armstrong, G.; Marketing u doba interneta, poglavlje u knjizi Osnove marketinga, 4. europsko izdanje, Mate, Zagreb., 2006., str. 125-164.

6.      Poglavlje u knjizi: Škare, V.; "Internet marketing", poglavlje u knjizi Previšić, J. – Ozretić Došen, Đ. (urednici): Marketing, II. izdanje, Adverta, Zagreb, 2004.

Internet marketing - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)  

 

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti mogu pristupiti ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih uvjeta ili ako žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, izrada i prezentacija projekta).

 

PISMENI ISPITPismeni ispit provodi se na ispitnim rokovima, uz prethodno predani esej i tjednu predaju riješenih poslovnih slučajeva. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 6 esejskih pitanja (objasniti na primjerima pojedine pojmove). Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

Rješavanje poslovnih slučajeva

Svaki tjedan, ovisno o obrađenoj temi na predavanjima, studentima će u sklopu sustava za e-učenje biti uploadan poslovni slučaj (case study) koji će morati samostalno pročitati i odgovoriti na pitanja. Svaki poslovni slučaj obrađuje pojedino nastavno poglavlje. Na taj način studenti će dobiti uvid u primjere iz prakse te ih povezati s teorijom, što će im pomoći prilikom pismenog ispita (na pismenom ispitu teorija se mora potkrijepiti primjerima). Studenti će prenijeti (uploadati) svoje odgovore na Moodle, na za to predviđeno mjesto. Svaki poslovni slučaj mora sadržavati ime i prezime studenta, JMBAG te dobro objašnjene odgovore (maksimalno 6.000 znakova, s prazninama).

 

NAPOMENA: Samo studenti koji riješe SVE poslovne slučajeve dobit će maksimalan broj bodova (5 bodova), ostali neće dobiti niti jedan bod. Uvjet za pristupanje ispitu je minimalno 5 predanih poslovnih slučajeva nakon zadnjeg predavanja.

 

Esej na zadanu ili izabranu temu

Student u eseju (teme se nalaze na Moodle-u) obrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju uz obavezno korištenje primjera iz prakse. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja riječi (sveukupno maksimalno 40.000 znakova, s prazninama). Esej je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Kriteriji ocjenjivanja eseja su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog primjera široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura eseja, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

 

NAPOMENA: Upute za pisanje eseja, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok esej ne zadovolji navedene kriterije.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje poslovnog slučaja5
Izrada eseja 20
Pismeni ispit60
Usmeni ispit15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.


Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

 

ISHODI UČENJA (nakon položenog predmeta izvanredni studenti će biti u stanju):

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

ispitati ulogu interneta kao marketinškog medija

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

izdvojiti nove trendove u internetskom marketingu

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

procijeniti koji elementi okruženje utječu na internetski marketing

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

koristiti internet kao alat istraživanja tržišta

rješavanje poslovnih slučajeva, esej

usporediti različite poslovne modele koji postoje na internetu

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

razlikovati prednosti i nedostatke internetskog marketinga

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

povezati osnovne pojmove internetskog marketinga s praksom

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

osmisliti dobru promociju poduzeća uz pomoć digitalnih medija

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh