FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Internet marketing npp:76553

Engleski naziv

Internet Marketing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Internet postaje vrlo značajan promidžbeno prodajni medij s nekoliko specifičnih prednosti izraženih kroz niske troškove upotrebe i mogućnost odvijanja interaktivne komunikacije. U osnovi se radi o značajnim prednostima pred drugim oblicima komuniciranja, koje rezultiraju njegovim većim korištenjem u svim područjima društvenog i gospodarskog djelovanja. Svrha je kolegija omogućiti studentima nadogradnju postojećih marketinških znanja kroz upoznavanje s trendovima na tom području, te njihovim specifičnostima analize, planiranja i provođenja marketinških aktivnosti.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
10sati
Vježbe (jezici, tzk)
5sati

Ishodi učenja predmeta

 • Ispitati ulogu interneta kao novog marketinškog medija
 • Izdvojiti nove trendove u internet marketingu
 • Koristiti Internet kao alat istraživanja tržišta
 • Osmisliti dobru promociju poduzeća uz pomoć digitalnih medija
 • Povezati osnovne pojmove Internet marketinga s praksom
 • Procijeniti koji elementi okruženje utječu na internet marketing
 • Razlikovati prednosti i nedostatke Internet marketinga
 • Usporediti različite poslovne modele koji postoje na internetu

Ishodi učenja programa

 • Objasniti prednosti, ali i identificirati izazove poslovanja u suvremenom poslovnom okruženju korištenjem Internet marketinga. Objasniti prednosti, ali i identificirati izazove poslovanja u suvremenom poslovnom okruženju korištenjem Internet marketinga.
 • Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.
 • Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.

Sadržaj predavanja

 • UVODNO PREDAVANJE
  upoznavanje studenata sa predmetnim nastavnikom, planom i programom, načinom izvođenja nastave i obvezama na kolegiju, kratko podsjećanje na osnovne pojmove marketinga kako bi se studenti uveli u kolegij i njegove osnove – podsjećanje na elemente marketinškog miksa, važnost segmentacije, pozicioniranja i istraživanja tržišta, te osnovne utjecaje okoline na ponašanje poduzeća u svojoj radnoj okolini
 • INTERNET KAO MARKETINŠKI MEDIJ
  pojmovno određenje interneta, povijesni razvoj interneta, glavne sile koje oblikuju doba interneta, internet servisi (World Wide Web, e-pošta, dostavne liste, prenošenje datoteka, diskusijske grupe, chat, internet telefoniranje, rad na daljinu),razvoj internetske tehnologije, marketinško određenje interneta, marketinška strategija u novom digitalnom dobu (e-poslovanje, e-trgovina, e-marketing)
 • INTERNETSKI MARKETING
  definicija internet marketinga, internetski vs. elektronički marketing, transakcije u internet marketingu, primjeri poslovnih modela u Internet marketingu, proces internet marketinga, uvod u digitalnu marketinšku strategiju (značajke digitalne marketinške strategija, aplikacija internet marketinga, prednosti i nedostatci Internet marketinga), digitalna marketinška komunikacija (odnos između digitalne i tradicionalne komunikacije, tipovi digitalne komunikacije)
 • MARKETINŠKO OKRUŽENJE INTERNETSKOG MARKETINGA
  mikrookruženje – online analiza tržišta, analiza potrošača i njihovih ponašanja, online ponašanje potrošača, konkurenti, dobavljači, posrednici, modeli tržišta, makrookruženje – stupanj promjene u okruženju, socijalni faktori, zakonski i etički faktori, tehnološki faktori, prihvaćanje tehnoloških inovacija, ekonomski faktori, politički faktori
 • POSLOVNI MODELI NA INTERNETU
  elektronička trgovina (pomoćni alati, procedura kupnje, prednosti i nedostaci, sigurnost i privatnost elektroničke trgovine, plaćanje u elektroničkoj trgovini, sklapanje ugovora putem interneta), B2B trgovina, B2C trgovina, m-trgovina, internet prodavaonica, online robne kuće, online aukcije, uslužni modeli na internetu (e-learning, e-bankarstvo)
 • RAZVOJ STRATEGIJE INTERNETSKOG MARKETINGA
  integrirana strategija internet marketinga, utjecaji na odabir strategije, dijelovi strategije internet marketinga, generički strateški pristup, prikaz tj. analiza situacije, postavljanje strateških ciljeva, formulacija strategije (razvoj strategije tržišta i proizvoda, strategije poslovanja i prihoda, strategija targetiranja – odabir ciljnog segmenta, strategija pozicioniranja i diferencijacije, strategija višekanalne distribucije, strategija višekanalne komunikacije, online komunikacijski miks i budžet, organizacijske mogućnosti), implementacija strategije
 • MARKETING ODNOSA KORIŠTENJEM INTERNETA
  koncept marketinga odnosa (koristi marketinga odnosa, vrijednosna diferencijacija potrošača, lojalnost potrošača, odnos zadovoljstva i lojalnosti), koncept CRM-a – upravljanja odnosima s klijentima (pojam, važnost CRM-a za internet marketing), koncept e-CRM-a – elektroničkog upravljanja
 • PLANIRANJE KAMPANJE ZA DIGITALNE MEDIJE
  karakteristike digitalnih medija: postavljanje ciljeva i traženje interaktivne marketinške komunikacije (terminologija mjerenja učinkovitosti digitalnih kampanja), uvid u kampanju (uvid u potrošače), segmentacija i ciljanje, ponuda, razvoj poruke i kreativa, budžetiranje i odabir digitalnog medijskog miksa (nivo ulaganja u tehnike digitalnih medija, odabir odgovarajućih elemenata miksa), integracija u sveukupni medijski raspored i plan (planiranje i odabir glavnih aktivnosti)
 • INTERNET I ELEMENTI MARKETINŠKOG MIKSA
  proizvod (digitalni proizvod, e-usluge, marka u internet marketingu), cijena (transparentnost cijene na internetu, utjecaji na određivanje cijene, utjecaj troškova), promocija (samo općenito – promotivni splet na internetu), distribucija (Internet kao kanal prodaje i distribucije, glavni trendovi u prodaji i distribuciji putem interneta), ljudi, proces, fizički dokazi
 • MARKETINŠKA INTERNETSKA KOMUNIKACIJA I.
  Search engine optimization (SEO),marketinška komunikacija putem interneta, oglašavanje putem interneta, oglasna mreža, afiliate programi, unapređenje prodaje putem interneta, odnosi s javnošću putem interneta, virusni marketing, online partnerstva, interaktivno oglašavanje
 • MARKETINŠKA INTERNETSKA KOMUNIKACIJA II
  direktni marketing putem interneta, direktna e-pošta, izrada elektroničke pošte, SPAM, elektronički marketing, offline vs. online marketing, offline promotivne tehnike (prednosti i nedostatci korištenja offline komunikacije kao podrška Internet marketingu, odnosi s javnošću, direktni marketing, word-of-mouth marketing)
 • MARKETINŠKA INTERNETSKA KOMUNIKACIJA III
  novi trendovi (virtualne zajednice, socijalno umrežavanje – pojmovno određenje, vrste i cilj socijalnih mreža i mobilni marketing – pojmovno određenje, modeli bežičnog oglašavanja, mjerenje rezultata kampanje mobilnog marketinga), aktivnosti novih medija, optimizacija za društvene medije, korištenje novih trendova u marketinške svrhe, naročito oglašivačke
 • INTERNET MARKETING TRŽIŠTA KRAJNJE POTROŠNJE
  modeli ponašanja potrošača, karakteristike koje utječu na ponašanje potrošača, proces odlučivanja potrošača o kupnji, stajalište potrošača o online ponašanju potrošača, prihvaćenost interneta, trendovi koji utječu na ponašanje potrošača, motivi za korištenje interneta, stajalište trgovaca o e-trgovanju, implementacija strategije e-trgovanja
 • INTERNET MARKETING TRŽIŠTA POSLOVNE POTROŠNJE (B2B)
  tržišta poslovne potrošnje (karakteristike B2B tržišta, model ponašanja poslovnog kupca), poslovna kupnja na internetu, okolina i tržište B2B trgovanja na internetu, prodajna mjesta B2B e-poslovanja, online efikasnost, analiza faktora koji utječu na prilagodbu internetskih tehnologija, B2B digitalne marketinške strategije na internetu
 • ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA PUTEM INTERNETA
  definiranje problema i postavljanje ciljeva istraživanja, određivanje izvora podataka i vrste istraživanja, sastavljanje anketnog upitnika, metode i obrasci za prikupljanje podataka, određivanje uzorka i prikupljanje podataka, analiza podataka i interpretacija rezultata, sastavljanje izvještaja, DMS metoda

Osnovna literatura

 • Ružić, D.; Biloš, A.; Turkalj, D.; e-Marketing, Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2009.
 • Chaffey, D.; Ellis-Chadwich, F.; Johnston, K.; Mayer, R.; Internet marketing: Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education Limited, London, 2009.

Dopunska literatura

 • Charlesworth, A.; Internet Marketing: A practical Approach, Butterworth-Heinemann, Burlington, 2009.
 • Poglavlje u knjizi: Kotler, P.; Wong, V.; Saunders, J.; Armstrong, G.; ''Marketing u doba interneta'', poglavlje u knjizi Osnove marketinga, 4. europsko izdanje, Mate, Zagreb., 2006., str. 125-164.
 • Poglavlje u knjizi: Škare, V.; ''Internet marketing'', poglavlje u knjizi Previšić, J. – Ozretić Došen, Đ. (urednici): Marketing, II. izdanje, Adverta, Zagreb, 2004.
 • Vranešević, T.; Dvorski, S.; Dobrinić, D.; Staničić, S.; Inovativni marketing, TIVA, Varaždin, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 4 2 1
Gregurec Iva Laboratorijske vježbe 5 1 3
Predavanje 11 2 1
Seminar 10 1 2
Nema definiranih ispitnih rokova

Internet marketing - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Model kolegija „Eliminacijski“

 

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari/vježbe (satnica 45 sati, 2+1)

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:         

izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić             (e-mail: ddobrinic@foi.hr)

doc. dr. sc. Iva Gregurec                       (e-mail: iva.gregurec@foi.hr)

 

CILJ:

Internet postaje vrlo značajan promidžbeno prodajni medij s nekoliko specifičnih prednosti izraženih kroz niske troškove upotrebe i mogućnost odvijanja interaktivne komunikacije. U osnovi se radi o značajnim prednostima pred drugim oblicima komuniciranja, koje rezultiraju njegovim većim korištenjem u svim područjima društvenog i gospodarskog djelovanja. Svrha kolegija je omogućiti studentima nadogradnju postojećih marketinških znanja kroz upoznavanje s trendovima na tom području, te njihovim specifičnostima analize, planiranja i provođenja marketinških aktivnosti putem interneta.

 

NAČIN RADA:

Aktivnosti studenata bit će praćene i evaluirane te će biti dio ukupnog uspjeha na kolegiju „Internet marketing”. Aktivnim pohađanjem nastave, kontinuiranim radom i zalaganjem na nastavi studenti tijekom semestra stječu određeni broj bodova koji predstavljaju njihov ukupni rezultat, temeljem kojeg će se odlučivati o konačnoj ocjeni koja se upisuje u indeks studenta. Evidencija rada studenata i njihova napretka prikazivat će se tjedno prema zadanim elementima praćenja.

 

Od studenata se očekuje:

Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima, seminarima i vježbama.

 

POLAGANJE ISPITA U PREDROKU:

Studenti koji redovito pohađaju predavanja, seminarsku nastavu i vježbe, aktivno sudjeluju na nastavi te odrađuju sve navedene aktivnost mogu položiti ispit putem kontinuiranog praćenja prikupljanjem bodova za svaku od navedenih aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti su i kolokviji.

 

Uvjet za pristupanje I. kolokviju je redoviti dolazak/sudjelovanje na predavanjima, seminarskoj nastavi i vježbama. Uvjet za pristupanje II. kolokviju je redovito pohađanje nastavnih aktivnosti (potrebno je imati minimalno 7 dolazaka na predavanja te je dopušteno izostati svega četiri (4) puta sa seminara, znači potrebno je ostvariti 10 dolazaka na seminare) te minimalno ostvarenih 15 bodova iz I. kolokvija. Uvjet za prolaznu ocjenu na predroku je minimalno ostvarenih 30 bodova iz oba kolokvija, od maksimalno mogućih 60 bodova.

 

Studentima koji su aktivno i uspješno sudjelovali u svim dolje predviđenim aktivnostima i prikupili minimalno 50 bodova, bit će ponuđena ocjena iz kolegija prema dolje navedenoj bodovnoj skali.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na nastavi7
Aktivno sudjelovanje na nastavi3
Domaća zadaća I.10
Domaća zadaća II.10
Vježbe na računalima 10
Kolokvij I.30
Kolokvij II.30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz oba kolokvija (minimalno po 15 bodova iz svakog kolokvija), od maksimalno mogućih 60 bodova.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij I. + 100.0 35 +
Kolokvij II. + 100.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima i seminarima 7 0 Na svim predavanjima i seminarima se provjera prisustvovanje studenata (za svaki dolazak se dobiva 0,25 boda). Dozvoljena su maksimalno 4 izostanka sa seminara i 6 izostanaka sa predavanja (minimalno 7 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 6 izostanaka sa predavanja, 4 izostanka sa seminara Nema nadoknade
Aktivnost na seminarima 3 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, davati vlastite primjere i rješenja za pojedine dijelove gradiva (aktivno prisustvovanje!). 4 izostanka Nema nadoknade
Domaće zadaće (izrada i prezentacija e-plana) 20 0 Studenti sami, u grupi do 5, trebaju smisliti proizvod/uslugu i za isti napraviti e-marketinški plan (odnosi se na zadaću I.). Za isti plan je potrebno napraviti prezentaciju koju svi članovi grupe trebaju prezentirati pred ostalim grupama (zadaća II.) Za sve redovne studente obavezna je izrada i prezentacija marketinškog plana, tj. obavezno je obaviti obje zadaće. Nepredane zadaće Nema nadoknade
Vježbe na računalima 10 0 Pet puta u semestru održati će se vježbe na računalima. Svaka vježba nosi 2 boda. Nepredane vježbe Nema nadoknade
1. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija 1. kolokvij se ponavlja zajedno s 2. kolokvijem, u vremenu 3. međuispitnog razdoblja.
2. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija 2. kolokvij se ponavlja u vremenu 3. međuispitnog razdoblja.


LITERATURA:

Obavezna:

 1. Ružić, D.; Biloš, A.; Turkalj, D.; e-Marketing, III. izdanje Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2014.
 2. Chaffey, D.; Ellis-Chadwich, F.; Johnston, K.; Mayer, R.; Internet marketing: Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education Limited, London, 2009.

Dopunska:

 1. Dobrinić, D., Gregurec, I.: Integrirani marketing, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2016.
 2. Ružić, D.; Biloš, A.; Turkalj, D.; e-Marketing, III. izdanje Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2009.
 3. Charlesworth, A.; Internet Marketing: A practical Approach, Butterworth-Heinemann, Burlington, 2009.
 4. Poglavlje u knjizi: Kotler, P.; Wong, V.; Saunders, J.; Armstrong, G.; Marketing u doba interneta, poglavlje u knjizi Osnove marketinga, 4. europsko izdanje, Mate, Zagreb., 2006., str. 125-164.
 5. Poglavlje u knjizi: Škare, V.; "Internet marketing", poglavlje u knjizi Previšić, J. – Ozretić Došen, Đ. (urednici): Marketing, II. izdanje, Adverta, Zagreb, 2004.

Internet marketing - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)  

 

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti mogu pristupiti ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih uvjeta ili ako žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, izrada i prezentacija projekta).

 

PISMENI ISPITPismeni ispit provodi se na ispitnim rokovima, uz prethodno predani esej i predaju riješenih poslovnih slučajeva. Na redovnom ispitnom roku, pismeni ispit se sastoji od 6 esejskih pitanja (objasniti na primjerima pojedine pojmove). Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

Rješavanje poslovnih slučajeva

Svaki tjedan, ovisno o obrađenoj temi na predavanjima, studentima će u sklopu sustava za e-učenje biti uploadan poslovni slučaj (case study) koji će morati samostalno pročitati i odgovoriti na pitanja. Svaki poslovni slučaj obrađuje pojedino nastavno poglavlje. Na taj način studenti će dobiti uvid u primjere iz prakse te ih povezati s teorijom, što će im pomoći prilikom pismenog ispita (na pismenom ispitu teorija se mora potkrijepiti primjerima). Studenti će prenijeti (uploadati) svoje odgovore na Moodle, na za to predviđeno mjesto. Svaki poslovni slučaj mora sadržavati ime i prezime studenta, JMBAG te dobro objašnjene odgovore (maksimalno 6.000 znakova, s prazninama).

 

NAPOMENA: Samo studenti koji riješe SVE poslovne slučajeve dobit će maksimalan broj bodova (5 bodova), ostali neće dobiti niti jedan bod. Uvjet za pristupanje ispitu je minimalno 5 predanih poslovnih slučajeva nakon zadnjeg predavanja.

 

Esej na zadanu ili izabranu temu

Student u eseju (teme se nalaze na Moodle-u) obrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju uz obavezno korištenje primjera iz prakse. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja riječi (sveukupno maksimalno 40.000 znakova, s prazninama). Esej je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Kriteriji ocjenjivanja eseja su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog primjera široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura eseja, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

 

NAPOMENA: Upute za pisanje eseja, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok esej ne zadovolji navedene kriterije.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje poslovnog slučaja5
Izrada eseja 20
Pismeni ispit60
Usmeni ispit15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.


Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

 

ISHODI UČENJA (nakon položenog predmeta izvanredni studenti će biti u stanju):

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

ispitati ulogu interneta kao marketinškog medija

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

izdvojiti nove trendove u internetskom marketingu

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

procijeniti koji elementi okruženje utječu na internetski marketing

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

koristiti internet kao alat istraživanja tržišta

rješavanje poslovnih slučajeva, esej

usporediti različite poslovne modele koji postoje na internetu

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

razlikovati prednosti i nedostatke internetskog marketinga

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

povezati osnovne pojmove internetskog marketinga s praksom

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

osmisliti dobru promociju poduzeća uz pomoć digitalnih medija

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh