FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
2. semestar

2016/2017

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Pregovaranje u međunarodnom okruženju npp:76556

Engleski naziv

Negotiation in International Environment

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Upoznavanje sa specifičnostima pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju te tehnikama pregovaranja i komunikacijskim vještinama potrebnim za ostvarivanje međunarodnih sporazuma kao o djelotvorna primjena istih pri čemu se osim direktne interpersonalne komunikacije koristi i računalom posredovana komunikacija.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
5sati
Vježbe (jezici, tzk)
10sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i procijeniti djelotvornosti procesa pregovora u međunarodnom okruženju
 • Objektivno procijeniti i kreirati poticajno međunarodno okruženje i timova za poslovne pregovore
 • Primijeniti etička načela pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju
 • Primijeniti vještine djelotvornog upravljanja poslovnim pregovorima u različitim međunarodnim okruženjima
 • Razumjeti različitosti i potaknuti motivaciju za razumijevanje različitosti kod poslovnih suradnika iz međunarodnog okruženja
 • Razumjeti različitosti i potaknuti motivaciju za razumijevanje različitosti kod poslovnih
 • Razviti vještine interkulturalne i međukulturalne kompetencije u poslovnom pregovaranju
 • Smanjiti potencijalnu strepnju od komunikacije u međunarodnom okruženju te unaprijediti vještine unutar konstrukta komunikacijske kompetencije
 • Upotrebljavati tehnike djelotvornog suočavanja s preprekama i nalaziti efikasne načine za njihovo rješavanje u procesu poslovnog pregovaranja u međunarodnom okruženju
 • Usvojiti / nadograditi sustav osobnih i organizacijskih vrijednosti potrebnih za djelotvorno pregovaranje u međunarodnom okruženju

Ishodi učenja programa

 • Djelotvorno rješavati prepreke u komunikaciji u procesima pregovaranja u poslovnom okruženju.Djelotvorno rješavati prepreke u komunikaciji u procesima pregovaranja u poslovnom okruženju.
 • Primijeniti etička načela poslovanja, poduzetničke vještine, vještine djelotvorne komunikacije i vještinu pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju. Primijeniti etička načela poslovanja, poduzetničke vještine, vještine djelotvorne komunikacije i vještinu pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju.

Sadržaj predavanja

 • UVODNO PREDAVANJE - POSLOVNO KOMUNICIRANJE I PREGOVARANJE U MEĐUNARODNOM OKRUŽENJU
  upoznavanje s pojmom međunarodnog okruženja, vrste komunikacije i ciljevi komuniciranja; Definiranje pojmova međunarodnog komuniciranja i pregovaranja u međunarodnom okruženju, posebnosti poslovnog komuniciranja u međunarodnom okruženju.
 • ISTRAŽIVANJA IZ PODRUČJA POSLOVNOG PREGOVARANJA U MEĐUNARODNOM OKRUŽENJU
  Metodologija i vrste istraživanja u međunarodnom okruženju: transkulturalna, interkulturalna i intrakulturalna razina; načini prikupljanja podataka, interpretacija podataka, specifičnosti istraživanja provedenih u međunarodnom okruženju i moguća ograničenja u interpretaciji podataka, dobri primjeri iz prakse.
 • POVEZANOST DIMENZIJA KULTURE I NAČINA KOMUNICIRANJA KOD PRIPADNIKA RAZLIČITIH KULTURA
  kompleksnost, čvrstina, individualizam i kolektivizam, vertikalne i horizontalne kulture, aktivne i pasivne kulture; Različitost interpersonalnog komuniciranja među pripadnicima drugačijih kultura i povezanost različitih načina interpersonalnog komuniciranja s poslovnim komuniciranjem, poglavito poslovnim pregovorima; Neki od subprocesa poslovnih pregovora u međunarodnom okruženju: kulturalne razlike u procesima percepcije i kognicije, tolerancija na različitost.
 • RAZLIČITOST IZRAŽAVANJE EMOCIJA U SITUACIJAMA KOMUNICIRANJA I PREGOVARANJA U MEĐUNARODNOM OKRUŽE
  povezanost emocionalnog izražavanja s razlikama u njihovom tumačenju, prepoznavanje i pravilno tumačenje emocija i elemenata neverbalne komunikacije, samokontrola i odgovarajući načini kanaliziranje emocija; Potreba za uočavanjem i tolerancijom različitosti.
 • MOTIVACIJA ZA POSLOVNE PREGOVORE U MEĐUNARODNOM OKRUŽENJU
  razlike u intrinzičnoj i ekstrinzičnoj motivaciji, stručne kompetencije vezane uz pregovore u međunarodnom okruženju, komunikacijske vještine i osobine ličnosti vezane uz djelotvornu komunikaciju u međunarodnom okruženju, poticanje komunikacije temeljene na suradnji te usmjerenost na djelotvorno rješavanje problema.
 • MEĐUNARODNO I MEĐUKULTURALNO POSLOVNO KOMUNICIRANJE I PREGOVARANJE
  Priprema za pregovore u međunarodnom okruženju, tehnike pregovaranja; strane u poslovnim pregovorima: predstavnici, stranke, publika; rad na poticanju razvoja komunikacijskih vještina unutar konstrukta komunikacijske kompetencije, poglavito s obzirom na specifične potrebe u međunarodnom okruženju. Primjena tehnike igranja uloga.
 • PREGOVORI U MEĐUNARODNOM OKRUŽENJU IZMEĐU VIŠE STRANA
  stvaranje pregovaračkih timova, koalicije – mogući izvori poteškoća u komunikaciji i načini njihovog djelotvornog rješavanja u međunarodnom okruženju, socijalne vještine i timski rad u međunarodnom okruženju, grupni procesi i dinamika grupe / timova, definiranje pojma emocionalne inteligencije i vještine emocionalne inteligencije u procesu poslovnog pregovaranja. Primjena alata MindManager s ciljem kreiranja poslovnog sastanka s međunarodnim partnerima.
 • SUVREMENI KONCEPT PREGOVORA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
  Pojam lobiranja – određivanje pojma i značajki, priprema procesa lobiranja, kompetencije lobista i načini stjecanja stručnih i komunikacijskih kompetencija te čimbenici motivacije; Važnost kvalitetna i pravovremene pripreme te održivost započetih komunikacijskih procesa/pegovora; Dobri primjeri iz prakse / studije slučaja: Skupština europskih regija, Europska komisija...
 • CJELOŽIVOTNO UČENJE I MEĐUNARODNO OKRUŽENJE
  Cjeloživotno učenje i obrazovanje za područje međunarodnog komuniciranja i poslovnog pregovaranja u međunarodnom okruženju - uloga visokog obrazovanja; Rezultati istraživanja provedenih na Fakultetu organizacije i informatike i komparativna istraživanja provedena na sveučilištima u Europi i svijetu.
 • MEĐUNARODNA RAZMJENA I MOBILNOST
  međunarodna razmjena studenata i mobilnost radne snage, prednosti i nedostaci, problem odljeva mozgova; Rezultati istraživanja provedenih među studentima FOI, komparativne studije sa sveučilištima iz Europe i svijeta; Širi pristup obrazovanju i uvažavanje različitosti uslijed invalidnosti, pripadnosti nacionalnim, etničkim, rodnim i sl. slabije zastupljenim grupama studenata; uloga i važnost procesa asimilacije...
 • IZVORI MOGUĆih POTEŠKOĆA I NAČINI NJIHOVOG PREVLADAVANJA U PROCESU POSLOVNOG PREGOVARANJA U MEĐU
  Moguće poteškoće povezane s kulturalnim razlikama - definiranje i upoznavanje s pojmovima etnocentrizma, stereotipa, predrasuda…); Moguće poteškoće na interpersonalnoj i osobnoj razini – izvori stresa i djelotvorno suočavanje sa stresom, sindrom izgaranja, mobbing…; Komunikacija i edukacija kao djelotvorni načini smanjivanja i prevladavanju navedenih poteškoća, uloga suvremene informacijsko komunikacijske tehnologije.
 • PRILAGODBA NA RAZLIKE U POSLOVNOM KOMUNICIRANJU I PREGOVARANJU U MEĐUNARODNOM OKRUŽENJU
  smanjivanje strepnje od komunikacije s poslovnim partnerima koji pripadaju različitim kulturama; Proces akulturacije – mehanizmi prilagodbe;. Uloga računalom posredovane komunikacija, moguće prednosti i mogućnosti korištenja, moguće poteškoće uslijed nedostatne informacijske i računalne pismenosti te načini rješavanja takvih mogućih poteškoća.
 • SPECIFIČNOSTI USMENA I PISANE KOMUNIKACIJA NA STRANOM JEZIKU
  Aktivne (govor, pisanje) i pasivne (čitanje i slušanje) jezične vještine – definiranje specifičnosti i uloge u komunikaciji na stranom jeziku; Savladavanje jezičnih barijera, komunikacija uz pomoć sudskih tumača i prevoditelja, vrste pisane poslovne komunikacije; Studije slučaja: prijava međunarodnog projekata, pisana dokumentacija i pripreme pregovora prije potpisivanja međunarodnog ugovora; Uloga procesa globalizacije i dostupnosti informacija.
 • MOGUĆI ZASTOJI U PROCESU POSLOVNOG PREGOVRANJA U MEĐUNARODNOM OKRUŽENJU
  potreba za pravovremenim uočavanjem potencijalnog sukoba / zastoja, reagiranje/komuniciranje na odgovarajući i djelotvorni način, uključivanje treće strane u proces poslovnog pregovaranja, međunarodna arbitraža, mogući načini djelotvornog rješavanja sukoba, važnost uspostave procesa komunikacije putem suradnje.
 • ETIČNOST U PREGOVARANJU I SUSTAV OSOBNIH I ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI
  ETIČNOST U PREGOVARANJU I SUSTAV OSOBNIH I ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI u poslovnom okruženju, poticanje usvajanja i razvoja osobnih vrijednosti, uloga komunikacije i obrazovanje, dostupnost informacija, suzbijanje neprihvatljivih načina komuniciranja i poticanje suradnje unutar poslovnih organizacija i suradnje među poslovnim subjektima uz međunarodnog okruženja; Povratne informacije i završna evaluacija kolegija.

Osnovna literatura

 • Tudor, G. (2009). Veliki poslovni pregovori, MEP Consult, Zagreb
 • Lewicki , R.J., Saunders, D.M., Barry, B. (2009). Pregovaranje. Mate doo, Zagreb

Dopunska literatura

 • Brislin, R. (2008). Working with Cultural Differences: Dealing Effectively with Diversity in the Workplace, Praeger Publishers, Westpoint, CT, USA (p.p. 1-21)
 • Vidaček-Hainš, V. (2009). Pregovaranje i komunikacijske vještine. U: Divjak, B., ur. Projekti u znanosti i razvoju: Europski programi. Tiva, Varaždin, 2009. (212. – 221.)
 • Samovar, L.A., Porter, R.E:, McDaniel, E.R. (2010). Communication Between Cultures, Wadsworth Engage Learning, Boston, MA, USA (pp 22-47)
 • Beebe, S.A., Beebe, S.J., Redmond, M.V. (2005). Interpersonal Communication: Relating to Others. 4 th ed. Pearsons, Boston, USA. Chapter 4: Interpersonal Communication and Cultural Diversity: Adapting to Others (pp 88-119)
 • Locker, K. & Keczmarek, S.K. (2009). Business Communication; Building critical Skills. 4 th edition. Higher Education, Boston, 2009. Module 3: Communicating Across Cultures (pp 39-61)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čižmešija Antonela Vježbe (jezici, tzk) 5 1 2
Plantak Vukovac Dijana Seminar 5 1 2
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 15 2 1
Seminar 5 1 2
redovni rok
Datum: 31.08.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 28.08.2020. 23:59
Odjava do: 30.08.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 11.09.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 08.09.2020. 23:59
Odjava do: 10.09.2020. 11:59

Pregovaranje u međunarodnom okruženju - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar + vježbe – prisustvovanje 0
Kolokvij (2x36)72
Praktična aktivnost (Prezentacija)10
Pisani referat2
Aktivnost na nastavi 8
On-line aktivnost8
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 45.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 45 + +
Referat + 25.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. 7 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Prisustvovanje na seminarima i vježbama 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. Tijekom semestra.
1. kolokvij 36 0 Sastoji se od 20 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore 0 - -
2. kolokvij 36 0 Sastoji se od 20 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore 0 - -
Praktična aktivnost Prezentacija i vježba uz prezentaciju 10 2 Studenti u timovima obrađuju temu te dio tima priprema prezentaciju teoretskog dijela gradiva, a ostali članovi pripremaju vježbu koja ilustrira teoretski dio. Obavezna priprema prezentacije / vježbe
Pisani referat 2 1 Studenti samostalno izrađuju pisani referat te odabiru jednu od ponuđenih tema. Obavezan pisani referat Izrada pisanog uratka je obvezna.
Dodatno: aktivnost na nastavi 8 0 Dodatni bodovi za prezentacije na engleskom jeziku. Od studenta se očekuje aktivno sudjelovanje i diskusija poglavito tijekom rada u malim grupama
On-line aktivnost 8 2 Studenti rješavaju zadatke s konkretnim komunikacijskim tehnikama predviđenim za povećanje djelotvornosti komunikacije / pregovaranja u međunarodnom okruženju Sudjelovanje u online aktivnostima je obavezno.


Pregovaranje u međunarodnom okruženju - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Model A i elementi praćenja rada studenata na kolegiju jednaki su kao i model za redovite studente.


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti prema bolonjskom modelu (Model A)

Elementi praćenjaBodova
Predavanje –prisustvovanje nastavi0
Seminar + vježbe – prisustvovanje 0
Kolokvij (2x36)72
Praktična aktivnost (Prezentacija)10
Pisani referat2
Aktivnost na nastavi 8
On-line aktivnost8
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modelu (Model B)

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij (2x36) ili pismeni ispit72
Pisani referat (2x9)18
On-line aktivnost10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 45.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 45 + +
Referat + 25.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. Kolokvij 36 0 Sastoji se od 20 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore
2. Kolokvij 36 0 Sastoji se od 20 pitanja otvorenog i zatvorenog tipa s mogućnošću nadopunjavanja ili zaokruživanja ponuđenih odgovora te pitanja koja zahtijevaju opisne odgovore
1. Referat 9 4 Studenti dogovaraju temu referata s nastavnikom te samostalno izrađuju pisani referat. Obavezan pisani referat
2. Referat 9 4 Studenti dogovaraju temu referata s nastavnikom te samostalno izrađuju pisani referat. Obavezan pisani referat
On-line aktivnost 10 2 Studenti rješavaju zadatke s konkretnim komunikacijskim tehnikama predviđenim za povećanje djelotvornosti komunikacije / pregovaranja u međunarodnom okruženju 0 Sudjelovanje u online aktivnosti je obavezno.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh