FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
2. semestar

2014/2015

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Menadžerska komunikacija i vodstvo npp:76562

Engleski naziv

Managerial Communication and Leadership

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Unaprjeđenje znanja i vještina povezanih s komunikacijom vođe i menadžera u poslovnim organizacijama, a u odnosu na druge zaposlenike na različitim razinama, skupine i timove, kao i predstavnike drugih poslovnih organizacija. Upoznavanje komunikacijskih procesa u organizacijama, kao i procesa vezanih uz komunikaciju u malim skupinama i timu, komunikaciju prilikom motiviranja i vodstva, kod odlučivanja, kao i tijekom upravljanja promjenama i u kriznim situacijama. Priprema za djelotvorniju analizu i istraživanje komunikacijskih procesa u poslovnim organizacijama, kao i za oblikovanje komunikacijskih strategija vezanih uz internu i eksternu organizacijsku komunikaciju.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
14sati
Vježbe (jezici, tzk)
1sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati činitelje koji utječu na učinkovitost vodstva i menadžerske komunikacije u organizaciji, kao i srodne činitelje koji utječu na učinkovitost i kreativnost pojedinaca i timova, procese odlučivanja i političko ponašanje u organizaciji;
 • Izraditi i prezentirati rješenja različitih zadataka ili problema vezanih uz komunikaciju menadžera i vođa, kao i suradnju u odborima, timovima i projektnim skupinama;
 • Kritički analizirati stručne tekstove povezane s menadžerskom komunikacijom i vodstvom;
 • Moći odabrati, kritički evaluirati i primijeniti suvremene internetske alate koji mogu pomoći menadžerima i voditeljima timova za uspješniju komunikaciju u radnoj skupini, timu, odboru, kao i s podređenima i drugim članovima organizacije u situacijama rada na projektima, skupnog odlučivanja, informiranja i sl.
 • Primijeniti znanja i vještine vezane uz vodstvo, menadžersku i organizacijsku komunikaciju za povećanje uspješnosti rada u timu, djelotvorno vodstvo timova i organizacijskih odjela, motiviranje podređenih i djelotvornije odlučivanje u skupini;
 • Pronaći i evaluirati izvore iz stručne i znanstvene literature na webu i u on-line bazama podataka koji su vezani uz vodstvo, menadžersku komunikaciju i komuniciranje u organizaciji te srodne discipline;
 • Pronaći na Internetu/webu i upotrebljavati dostupne materijale za e-učenje (npr. za potrebe osobnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja) te kreirati obrazovne sadržaje za prezentaciju pomoću odabranih Web 2.0 alata (wiki, blog ili sl.).
 • Razumjeti osnovne pojmove vezane uz komunikaciju menadžera i vođa, organizacijsku komunikaciju, komunikaciju u skupinama i timovima, interkulturalnu komunikaciju, kao i komunikaciju u krizama;

Ishodi učenja programa

 • Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.
 • Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.Prepoznati i primijeniti vještine organizacijskog ponašanja za uspješnost funkcioniranja poduzeća.
 • Primijeniti etička načela poslovanja, poduzetničke vještine, vještine djelotvorne komunikacije i vještinu pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju. Primijeniti etička načela poslovanja, poduzetničke vještine, vještine djelotvorne komunikacije i vještinu pregovaranja u međunarodnom poslovnom okruženju.

Sadržaj predavanja

 • Procesi organizacijske komunikacije
  Područja istraživanja organizacijske komunikacije. Teorijski modeli komuniciranja u organizaciji. Informacijski procesi u organizaciji. Komunikacijski kanali i mreže u organizacijama. Formalna i neformalna komunikacija. Glasine. Komunikacijska klima. Komunikacijski aspekti organizacijske kulture.
 • Komunikacija između različitih razina u organizaciji
  Interpersonalna i skupna komunikacija u organizaciji. Problemi u komuniciranju nadređenih i podređenih. Temelji individualnog i skupnog komunikacijskog ponašanja u organizaciji. Komunikacijski stilovi nadređenih.
 • Skupna komunikacija u organizaciji
  Skupine i procesi skupne komunikacije u organizacijama. Razvoj skupina u organizaciji. Individualni i skupni ciljevi. Komunikacija u malim skupinama. Kohezija i norme u skupini. Konformiranje i devijantno ponašanje u skupini. Suradnja u skupini. Vođenje sastanaka radnih skupina i odbora.
 • Strateška komunikacija
  Model strateške komunikacije. Analiza komunikacijske situacije i primatelja poruke. Definiranje komunikacijskih ciljeva. Razvoj komunikacijskih kompetencija. Izbor načina realizacije komunikacijskih ciljeva (definiranje komunikacijske strategije).
 • Osobine, sposobnosti i vještine učinkovitih vođe
  Taksonomije rukovoditeljskih ponašanja. Osobine vođa i učinkovitost. Kompetencije vođa i situacijska relevantnost sposobnosti. Moć i utjecaj vođe. Političko ponašanje. Participativno vodstvo. Teorija kontinuuma vodstva. Menadžerska mreža.
 • Kontingencijske teorije vođenja
  Fiedlerova teorija vodstva. Teorija put-cilj. Teorija situacijskog rukovođenja. Teorija zamjene za rukovođenje. Model višestruke povezanosti. Teorija kognitivnih resursa.
 • Karizmatsko i transformacijsko vođenje
  Atribucijska teorija karizmatskog rukovođenja. Transformacijsko naprema transakcijskom vođenju.
 • Timski rad i vođenje timova
  Obilježja komunikacije u uspješnim timovima. Vrste timova. Razvoj timova. Uloge članova tima vezane uz zadatke i komunikaciju. Povjerenje u timu. Djelotvorno ponašanje vođa timova.
 • Komunikacija u vodstvu
  Definicije rukovođenja i vodstva. Komunikacijska kompetencija vođa. Komunikacijski procesi i teorijski modeli vodstva.
 • Komunikacija kod primjene tehnika skupnog kreativnog rješavanja problema
  Osnove komunikacije u skupini prilikom kreativnog rješavanja problema. Skupne kreativne tehnike: oluja mozgova, zapisivanja misli, zapisivanje ideja, tehnika nominalne grupe, primjena individualnih tehnika u skupini. Tehnike za izbor kreativnog rješenja u skupini. Vođenje i kreativno rješavanje problema.
 • Komunikacija u procesima odlučivanja
  Vrste odluka i činitelji koji utječu na odlučivanje. Procesi komunikacije kod odlučivanja u skupini. Skupne rasprave. Osobni faktori i komunikacija kod pogrešaka u odlučivanju. Prednosti i nedostaci skupina u odlučivanju. Grupno mišljenje (%22groupthink%22) i polarizacija skupine kod odlučivanja. Uzroci zastoja u pojedinim fazama skupnog odlučivanja. Procesi komunikacije kod odlučivanja u velikim organizacijama. Uloge i zadaci vođa kod odlučivanja.
 • Komunikacija u procesima motiviranja zaposlenika
  Povezanost komunikacije i motivacije. Osnovne teorije motivacije i komunikacijski procesi u organizaciji. Posebne motivacijske tehnike. Načini utjecanja komunikacijom na povećanje motivacije zaposlenika.
 • Komunikacija kod političkog ponašanja u organizaciji
  Status i statusni simboli u organizaciji. Menadžment dojmova. Izvori moći pojedinaca i skupina u organizaciji. Koalicije, klike, oligarhija i drugi oblici povezivanja pojedinaca u interesne skupine u organizacijama. Intergrupni sukob. Medijacija u organizacijskim sukobima.
 • Etično vođenje i interkulturalna komunikacija (različitosti) u organizaciji
  Etičke dileme vezane uz vodstvo. Oblikovanje etičke klime u organizacijama. Percepcije prostora, vremena, radnih i spolnih uloga te hijerarhije u različitim kulturama. Eksplicitna i implicitna pravila u interkulturalnoj komunikaciji. Postupanje s različitostima. Činitelji kompetencije vođe u interkulturalnoj komunikaciji.
 • Komunikacija u krizama
  Faze procesa komunikacije u krizama. Prikupljanje i analiza podataka o mogućim krizama. Procjena mogućih kriza i povezanih rizika. Preventivne mjere i priprema za kriznu komunikaciju. Komunikacijski procesi i organizacija rada u timovima za upravljanje krizama. Uloga glasnogovornika u kriznim situacijama. Izrada plana za kriznu komunikaciju. Informacijski procesi u krizama. Definiranje kriznih poruka i uvjeravanje.

Osnovna literatura

 • Yukl, G., Rukovođenje u organizacijama: teorijske spoznaje, pojmovi, praktične smjernice. Jastrebarsko: „Naklada Slap“, 2008.
 • Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki Vokić, N., Temelji menadžmenta. Zagreb: Školska knjiga, 2008.

Dopunska literatura

 • Bebek, B., Integrativno vodstvo – leadership. Zagreb: Sinergija nakladništvo, Zagreb, 2005.
 • Barrett, D., Leadership communication. New York, NY: McGraw-Hill Companies, 2007.
 • DuBrin, A.J., Leadership: research findings, practice, and skills. Florence, KY: Cengage Learning, 2010.
 • Hackman, M.Z., Johnson, C.E., Leadership: a communication perspective. Prospect Hights, IL: Waveland Press, 2008.
 • Daft, R.L., The leadership experience. Mason, OH: Thomson South-Western, 2008.
 • Schein, E.H., Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 15 2 1
Ćorić Samardžija Ana Seminar 11 1 1
Vježbe (jezici, tzk) 1 1 1
Horvat Jelena Seminar 3 1 1
redovni rok
Datum: 08.07.2020.
Opis: u 9:00, na Fakultetu
Prijava do: 05.07.2020. 23:59
Odjava do: 07.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh