FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Korporacijsko upravljanje npp:76564

Engleski naziv

Corporate Governance

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati polaznike s temeljnim načelima korporacijskog upravljanja i etičkim načelima koja se primjenjuju u vođenju društveno odgovornih privatnih poduzeća, financijskih institucija i državnih poduzeća.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
24sati
Vježbe (jezici, tzk)
6sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati modele korporacijskog upravljanja obzirom na strukturu tijela upravljanja društvom .
 • Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje prednosti i nedostataka različitih modela nagrađivanja menadžmenta.
 • Objasniti i kritički vrednovati procese korporacijskog upravljanja obzirom na suvremeno informacijsko-komunikacijsko okruženje.
 • Objasniti interakciju korporacijskog upravljanja s pravnim, organizacijskim, financijskim i IT aspektom poslovanja društva.
 • Primijeniti znanja o financijskim izvještajima i pokazateljima s ciljem razumijevanja korporativnog izvještavanja kao osnove za postizanje poslovne uspješnosti .
 • Raspravljati o trgovačkim društvima obzirom na najbolju praksu provođenja korporacijskog upravljanja.
 • Razumjeti ulogu korporacijskog upravljanja u trgovačkim društvima i okvir za društveno odgovorno poslovanje društva.

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.
 • Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije. Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije.
 • Kritički raspravljati i razumjeti odnos korporacijskog upravljanja i upravljanja na razini malih i srednjih poduzeća. Kritički raspravljati i razumjeti odnos korporacijskog upravljanja i upravljanja na razini malih i srednjih poduzeća.
 • Objasniti ulogu institucionalnih investitora u provođenju korporacijskog upravljanja, ali i njihovu važnost za razvoj malog i srednjeg gospodarstva.Objasniti ulogu institucionalnih investitora u provođenju korporacijskog upravljanja, ali i njihovu važnost za razvoj malog i srednjeg gospodarstva.

Sadržaj predavanja

 • Korporacijsko upravljanje
  1. Korporacijsko upravljanje (2 h) - Uvod u predmet – ciljevi i svrha predmeta, literatura i obveze studenata. Pojmovno određenje korporacijskog upravljanja. Korporacijsko upravljanje i tržišno natjecanje. Korporacijsko upravljanje u funkciji jačanja konkurentnosti poduzeća. Modeli korporacijskog upravljanja – jednorazinski i dvorazinski model. Izmjene Zakona o trgovačkim društvima.
 • Teorijski pristupi korporacijskom upravljanju
  2. Teorijski pristupi korporacijskom upravljanju (2 h) - Teorija agenata i korporacijsko upravljanje. Definicija i problem izučavanja. Osnovne pretpostavke i razlozi ugovornog odnosa. Asimetričnost informacija. Trošak agenata. Ravnoteža djelovanja na efikasnost odnosa. Ostali teorijski pristupi korporacijskom upravljanju – Stakeholder teorija (kategorizacija interesno utjecajnih grupacija – Model cvijeta), teorija uslužnosti. Osnovne pretpostavke ostalih teorijskih pristupa korporacijskom upravljanju.
 • Korporacijsko upravljanje u Hrvatskoj
  Korporacijsko upravljanje u Hrvatskoj (2 h) - Problemi modela korporacijskog upravljanja u postprivatizacijskom razdoblju. Hrvatski model privatizacije. Korporacijsko upravljanje i razvoj tržišta kapitala. Regulacija i promet na tržištu kapitala u Hrvatskoj. Institucionalni investitori i njihova uloga u korporacijskom upravljanju. Kvaliteta korporacijskog upravljanja u dioničkim društvima.
 • Iskustva drugih zemalja u korporacijskom upravljanju
  Iskustva drugih zemalja u korporacijskom upravljanju (2 h) - Zapadna iskustva s korporacijskim upravljanjem (Francuska, Njemačka, Nizozemska i dr.). Glavna obilježja njemačkog sustava korporacijskog upravljanja. Glavna obilježja japanskog sustava korporacijskog upravljanja. Glavna obilježja anglo-američkog korporacijskog upravljanja. Privatizacija i korporacijsko upravljanje - primjeri zemalja u tranziciji (Slovenija, Mađarska, Češka …).
 • Privatizacija i novi upravljači
  Privatizacija i novi upravljači (2 h) - Dominantne pojave u korporacijskom upravljanju u RH nakon privatizacije. Obilježja korporacijskog upravljanja u privatnim poduzećima. Društvena istraživanja u RH. Institucionalni vlasnici i menadžersko preuzimanje poduzeća. Menadžersko vlasništvo – komparativna analiza Hrvatske i Slovenije. Menadžeri - vlasnička struktura poduzeća. Problemi korporacijskog upravljanja prema vlasničkoj strukturi poduzeća. Analiza prema podacima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).
 • OECD načela korporacijskog upravljanja
  OECD načela korporacijskog upravljanja (2 h) – Povijest OECD-a. Misija i vizija OECD-a. Temeljni ciljevi OECD-a. Struktura organizacije. Statistika OECD-a. Uloga i zahtjevi OECD-a prema zemljama članicama. Uloga i zahtjevi OECD-a prema Hrvatskoj. Razvoj OECD-ovih načela kroz povijest. Uloga Velike Britanije u razvoju. Važnost i svrha OECD-ovih načela korporacijskog upravljanja. Prava dioničara. Jednako postupanje s dioničarima. Uloga interesnih skupina u korporacijskom upravljanju. Objavljivanje i transparentnost. Odgovornost nadzornog odbora. Analiza usklađenosti korporacijskog upravljanja s OECD-ovim načelima. Indeks korporacijskog upravljanja.
 • Kodeks korporacijskog upravljanja
  Kodeks korporacijskog upravljanja (2 h) - Pravno uređenje korporacijskog upravljanja – Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o kreditnim institucijama. Nacionalni kodeks korporacijskog upravljanja (ZSE i HANFA). Organizacijsko i financijsko uređenje provođenja korporacijskog upravljanja. Udruge za promicanje korporacijskog upravljanja u Hrvatskoj – CROMA, HUCNO.
 • Obilježja korporacijskog upravljanja u državnim poduzećima
  Obilježja korporacijskog upravljanja u državnim poduzećima (2 h) – Smjernice OECD-a i preporuke kodeksa za korporacijsko upravljanje u državnim poduzećima. Kako se upravlja državnim poduzećima? Državni dužnosnici i njihova uloga u nadzornim odborima državnih poduzeća. Praćenje procesa korporacijskog upravljanja u državnim poduzećima.
 • Obilježja korporacijskog upravljanja u financijskim institucijama
  Obilježja korporacijskog upravljanja u financijskim institucijama (2 h) - Korporacijsko upravljanje u bankama. Korporacijsko upravljanje u investicijskim fondovima. Uloga HNB-a u provođenju korporacijskog upravljanja. Dokument HNB-a o korporacijskom upravljanju u bankama. Analiza provođenja načela KU u financijskim institucijama.
 • Uloga nadzornog odbora u poslovanju poduzeća (2 h) – Ključne dimenzije djelovanja nadzornog odbo
  Uloga nadzornog odbora u poslovanju poduzeća (2 h) – Ključne dimenzije djelovanja nadzornog odbora. Biranje članova nadzornih odbora i različitosti zavisno od modela korporacijskog upravljanja. Zakonske ovlasti nadzornog odbora. Pododbori. Postojanost pododbora u RH. Izbor članova nadzornog odbora. Odnosi s investitorima. Prava dioničara u hrvatskim poduzećima. Odnosi s upravom. Analiza članova nadzornih odbora u hrvatskim trgovačkim društvima. Ključne dimenzije djelovanja nadzornih odbora.
 • Plaće i modeli nagrađivanja menadžmenta (2 h) – Mehanizmi korporacijskog upravljanja. Strategija
  Plaće i modeli nagrađivanja menadžmenta (2 h) – Mehanizmi korporacijskog upravljanja. Strategija menadžerskih kompenzacija. Nagrađivanje menadžmenta. Strukture plaća vrhovnih menadžera. Faktori utjecaja na menadžersku plaću. Nagrađivanje članova nadzornih odbora. Modeli i etika plaća. Kratkoročni i dugoročni poticaji. Bonusi. Dioničke opcije. Paketi otpremnina - Zlatni padobran. Programi mirovinskog i životnog osiguranja. Analiza menadžerskih plaća u SAD-u, Europi i tranzicijskim zemljama.
 • Društvena odgovornost poduzeća i poslovna uspješnost
  Društvena odgovornost poduzeća i poslovna uspješnost (2 h) - Društvena odgovornost poduzeća. Poslovna opravdanost društvene odgovornosti poduzeća. Inicijative vezane uz promicanje društveno odgovornog poslovanja. Načela društveno odgovornog poslovanja. Korporativne financije i nadzor. Poslovno izvještavanje. Suvremena regulativa korporativnog izvještavanja. Korporativno izvještavanje u SAD-u, Europi i Hrvatskoj. Korporativno izvještavanje na internetu. Odbor za unutarnju reviziju i nadzor.
 • Pravila i financiranje programa radničkog dioničarstva
  Pravila i financiranje programa radničkog dioničarstva (2 h) – Razvoj radničkog dioničarstva u svijetu. SAD. Osiguranje financijskih sredstava. Oblikovanje politike dividendi. Temeljna pravila oblikovanja programa: dionice poduzeća imaju svi zaposleni radnici, dionice su redovne/povlaštene, nema vanjskih članova, izlazak iz programa. ESOP programi u Hrvatskoj. Sudjelovanje zaposlenika u odlučivanju. Analiza poduzeća koja provode radničko dioničarstvo.
 • Holding odnos
  Holding odnos (2 h) - Kontrola poduzeća - više klasa dionica, metode glasovanja, većinsko nasuprot kumulativno glasovanje, predlaganje kandidata. Prednosti i nedostaci holding odnosa. Zaštita malih dioničara - proporcionalnost, pravo prvokupa, opća regulativa. Procesne sastavnice korporacijskog upravljanja. Procesi vezani uz strategijsko planiranje.
 • Korporacijsko upravljanje i dosadašnja istraživanja
  Korporacijsko upravljanje i dosadašnja istraživanja. (2 h) – Analiza najbolje prakse provođenja korporacijskog upravljanja u Hrvatskoj i svijetu. Razlozi i rezultati uvođenja načela korporacijskog upravljanja.

Osnovna literatura

 • Tipurić, Darko i suradnici: Korporativno upravljanje, Sinergija, 2009.

Dopunska literatura

 • Tipurić, Darko: Nadzorni odbor i korporativno upravljanje, Sinergija, 2006.
 • Milkovich, George T.; Newman, Jerry M.: Plaće i modeli nagrađivanja, Masmedia, 2006.
 • Barbić, J.; Čolakovi, E., Parać, B.; Vujić, V.: Korporativno upravljanje, osnove dobre prakse vođenja društva kapitala, CROMA, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Horvat Jelena Seminar 15 2 2
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh