FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
3. semestar

2016/2017

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Korporacijsko upravljanje npp:76564

Engleski naziv

Corporate Governance

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Cilj predmeta je upoznati polaznike s temeljnim načelima korporacijskog upravljanja i etičkim načelima koja se primjenjuju u vođenju društveno odgovornih privatnih poduzeća, financijskih institucija i državnih poduzeća.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
24sati
Vježbe (jezici, tzk)
6sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati modele korporacijskog upravljanja obzirom na strukturu tijela upravljanja društvom .
 • Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje prednosti i nedostataka različitih modela nagrađivanja menadžmenta.
 • Objasniti i kritički vrednovati procese korporacijskog upravljanja obzirom na suvremeno informacijsko-komunikacijsko okruženje.
 • Objasniti interakciju korporacijskog upravljanja s pravnim, organizacijskim, financijskim i IT aspektom poslovanja društva.
 • Primijeniti znanja o financijskim izvještajima i pokazateljima s ciljem razumijevanja korporativnog izvještavanja kao osnove za postizanje poslovne uspješnosti .
 • Raspravljati o trgovačkim društvima obzirom na najbolju praksu provođenja korporacijskog upravljanja.
 • Razumjeti ulogu korporacijskog upravljanja u trgovačkim društvima i okvir za društveno odgovorno poslovanje društva.

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.
 • Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije. Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije.
 • Kritički raspravljati i razumjeti odnos korporacijskog upravljanja i upravljanja na razini malih i srednjih poduzeća. Kritički raspravljati i razumjeti odnos korporacijskog upravljanja i upravljanja na razini malih i srednjih poduzeća.
 • Objasniti ulogu institucionalnih investitora u provođenju korporacijskog upravljanja, ali i njihovu važnost za razvoj malog i srednjeg gospodarstva.Objasniti ulogu institucionalnih investitora u provođenju korporacijskog upravljanja, ali i njihovu važnost za razvoj malog i srednjeg gospodarstva.

Sadržaj predavanja

 • Korporacijsko upravljanje
  1. Korporacijsko upravljanje (2 h) - Uvod u predmet – ciljevi i svrha predmeta, literatura i obveze studenata. Pojmovno određenje korporacijskog upravljanja. Korporacijsko upravljanje i tržišno natjecanje. Korporacijsko upravljanje u funkciji jačanja konkurentnosti poduzeća. Modeli korporacijskog upravljanja – jednorazinski i dvorazinski model. Izmjene Zakona o trgovačkim društvima.
 • Teorijski pristupi korporacijskom upravljanju
  2. Teorijski pristupi korporacijskom upravljanju (2 h) - Teorija agenata i korporacijsko upravljanje. Definicija i problem izučavanja. Osnovne pretpostavke i razlozi ugovornog odnosa. Asimetričnost informacija. Trošak agenata. Ravnoteža djelovanja na efikasnost odnosa. Ostali teorijski pristupi korporacijskom upravljanju – Stakeholder teorija (kategorizacija interesno utjecajnih grupacija – Model cvijeta), teorija uslužnosti. Osnovne pretpostavke ostalih teorijskih pristupa korporacijskom upravljanju.
 • Korporacijsko upravljanje u Hrvatskoj
  Korporacijsko upravljanje u Hrvatskoj (2 h) - Problemi modela korporacijskog upravljanja u postprivatizacijskom razdoblju. Hrvatski model privatizacije. Korporacijsko upravljanje i razvoj tržišta kapitala. Regulacija i promet na tržištu kapitala u Hrvatskoj. Institucionalni investitori i njihova uloga u korporacijskom upravljanju. Kvaliteta korporacijskog upravljanja u dioničkim društvima.
 • Iskustva drugih zemalja u korporacijskom upravljanju
  Iskustva drugih zemalja u korporacijskom upravljanju (2 h) - Zapadna iskustva s korporacijskim upravljanjem (Francuska, Njemačka, Nizozemska i dr.). Glavna obilježja njemačkog sustava korporacijskog upravljanja. Glavna obilježja japanskog sustava korporacijskog upravljanja. Glavna obilježja anglo-američkog korporacijskog upravljanja. Privatizacija i korporacijsko upravljanje - primjeri zemalja u tranziciji (Slovenija, Mađarska, Češka …).
 • Privatizacija i novi upravljači
  Privatizacija i novi upravljači (2 h) - Dominantne pojave u korporacijskom upravljanju u RH nakon privatizacije. Obilježja korporacijskog upravljanja u privatnim poduzećima. Društvena istraživanja u RH. Institucionalni vlasnici i menadžersko preuzimanje poduzeća. Menadžersko vlasništvo – komparativna analiza Hrvatske i Slovenije. Menadžeri - vlasnička struktura poduzeća. Problemi korporacijskog upravljanja prema vlasničkoj strukturi poduzeća. Analiza prema podacima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).
 • OECD načela korporacijskog upravljanja
  OECD načela korporacijskog upravljanja (2 h) – Povijest OECD-a. Misija i vizija OECD-a. Temeljni ciljevi OECD-a. Struktura organizacije. Statistika OECD-a. Uloga i zahtjevi OECD-a prema zemljama članicama. Uloga i zahtjevi OECD-a prema Hrvatskoj. Razvoj OECD-ovih načela kroz povijest. Uloga Velike Britanije u razvoju. Važnost i svrha OECD-ovih načela korporacijskog upravljanja. Prava dioničara. Jednako postupanje s dioničarima. Uloga interesnih skupina u korporacijskom upravljanju. Objavljivanje i transparentnost. Odgovornost nadzornog odbora. Analiza usklađenosti korporacijskog upravljanja s OECD-ovim načelima. Indeks korporacijskog upravljanja.
 • Kodeks korporacijskog upravljanja
  Kodeks korporacijskog upravljanja (2 h) - Pravno uređenje korporacijskog upravljanja – Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o kreditnim institucijama. Nacionalni kodeks korporacijskog upravljanja (ZSE i HANFA). Organizacijsko i financijsko uređenje provođenja korporacijskog upravljanja. Udruge za promicanje korporacijskog upravljanja u Hrvatskoj – CROMA, HUCNO.
 • Obilježja korporacijskog upravljanja u državnim poduzećima
  Obilježja korporacijskog upravljanja u državnim poduzećima (2 h) – Smjernice OECD-a i preporuke kodeksa za korporacijsko upravljanje u državnim poduzećima. Kako se upravlja državnim poduzećima? Državni dužnosnici i njihova uloga u nadzornim odborima državnih poduzeća. Praćenje procesa korporacijskog upravljanja u državnim poduzećima.
 • Obilježja korporacijskog upravljanja u financijskim institucijama
  Obilježja korporacijskog upravljanja u financijskim institucijama (2 h) - Korporacijsko upravljanje u bankama. Korporacijsko upravljanje u investicijskim fondovima. Uloga HNB-a u provođenju korporacijskog upravljanja. Dokument HNB-a o korporacijskom upravljanju u bankama. Analiza provođenja načela KU u financijskim institucijama.
 • Uloga nadzornog odbora u poslovanju poduzeća (2 h) – Ključne dimenzije djelovanja nadzornog odbo
  Uloga nadzornog odbora u poslovanju poduzeća (2 h) – Ključne dimenzije djelovanja nadzornog odbora. Biranje članova nadzornih odbora i različitosti zavisno od modela korporacijskog upravljanja. Zakonske ovlasti nadzornog odbora. Pododbori. Postojanost pododbora u RH. Izbor članova nadzornog odbora. Odnosi s investitorima. Prava dioničara u hrvatskim poduzećima. Odnosi s upravom. Analiza članova nadzornih odbora u hrvatskim trgovačkim društvima. Ključne dimenzije djelovanja nadzornih odbora.
 • Plaće i modeli nagrađivanja menadžmenta (2 h) – Mehanizmi korporacijskog upravljanja. Strategija
  Plaće i modeli nagrađivanja menadžmenta (2 h) – Mehanizmi korporacijskog upravljanja. Strategija menadžerskih kompenzacija. Nagrađivanje menadžmenta. Strukture plaća vrhovnih menadžera. Faktori utjecaja na menadžersku plaću. Nagrađivanje članova nadzornih odbora. Modeli i etika plaća. Kratkoročni i dugoročni poticaji. Bonusi. Dioničke opcije. Paketi otpremnina - Zlatni padobran. Programi mirovinskog i životnog osiguranja. Analiza menadžerskih plaća u SAD-u, Europi i tranzicijskim zemljama.
 • Društvena odgovornost poduzeća i poslovna uspješnost
  Društvena odgovornost poduzeća i poslovna uspješnost (2 h) - Društvena odgovornost poduzeća. Poslovna opravdanost društvene odgovornosti poduzeća. Inicijative vezane uz promicanje društveno odgovornog poslovanja. Načela društveno odgovornog poslovanja. Korporativne financije i nadzor. Poslovno izvještavanje. Suvremena regulativa korporativnog izvještavanja. Korporativno izvještavanje u SAD-u, Europi i Hrvatskoj. Korporativno izvještavanje na internetu. Odbor za unutarnju reviziju i nadzor.
 • Pravila i financiranje programa radničkog dioničarstva
  Pravila i financiranje programa radničkog dioničarstva (2 h) – Razvoj radničkog dioničarstva u svijetu. SAD. Osiguranje financijskih sredstava. Oblikovanje politike dividendi. Temeljna pravila oblikovanja programa: dionice poduzeća imaju svi zaposleni radnici, dionice su redovne/povlaštene, nema vanjskih članova, izlazak iz programa. ESOP programi u Hrvatskoj. Sudjelovanje zaposlenika u odlučivanju. Analiza poduzeća koja provode radničko dioničarstvo.
 • Holding odnos
  Holding odnos (2 h) - Kontrola poduzeća - više klasa dionica, metode glasovanja, većinsko nasuprot kumulativno glasovanje, predlaganje kandidata. Prednosti i nedostaci holding odnosa. Zaštita malih dioničara - proporcionalnost, pravo prvokupa, opća regulativa. Procesne sastavnice korporacijskog upravljanja. Procesi vezani uz strategijsko planiranje.
 • Korporacijsko upravljanje i dosadašnja istraživanja
  Korporacijsko upravljanje i dosadašnja istraživanja. (2 h) – Analiza najbolje prakse provođenja korporacijskog upravljanja u Hrvatskoj i svijetu. Razlozi i rezultati uvođenja načela korporacijskog upravljanja.

Osnovna literatura

 • Tipurić, Darko i suradnici: Korporativno upravljanje, Sinergija, 2009.

Dopunska literatura

 • Tipurić, Darko: Nadzorni odbor i korporativno upravljanje, Sinergija, 2006.
 • Milkovich, George T.; Newman, Jerry M.: Plaće i modeli nagrađivanja, Masmedia, 2006.
 • Barbić, J.; Čolakovi, E., Parać, B.; Vujić, V.: Korporativno upravljanje, osnove dobre prakse vođenja društva kapitala, CROMA, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 2 2
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Korporacijsko upravljanje - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Satnica: 45 sati (2+1)

Predavač: Izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

Asistent: Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit54
Seminarski rad 6
Kritički osvrt promatranog poduzeća 25
Dolasci na seminare i predavanja 10
Kritički osvrt na članak ili knjigu 3
Aktivnost na nastavi 2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 54 10 Pismeni ispit provodit će se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 54. U drugom kolokviju ponavljat će se 20% gradiva prethodnog kolokvija.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 10 bodova (5 bodova iz prvog i 5 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade.
Seminarski rad 6 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno samostalno obraditi na minimalno 15 slajdova, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 15 do 20 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
Kritički osvrt promatranog poduzeća 25 Studenti u unaprijed definiranom timu (od 2 do 3 studenta) na temelju stečenog znanja, dostupnih materijala i financijskih izvještaja moraju dati kritički osvrt na poslovanje promatranog društva, aktivnosti nadzornog odbora i uprave, model KU i ostale elemente koji su obrađeni predavanjem. Kritički osvrt mora imati 15-20 stranica teksta. Prezentacija kritičkog osvrta mora biti u trajanju od 15-20 minuta. Svi studenti iz jednog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jedinstveni broj bodova.
Dolasci na seminare i predavanja 10 5 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadoknade.
Kritički osvrt na članak ili knjigu 3 Za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu
Bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz promatranog područja. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz.
Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor.

Kritički prikaz mora imati 10-tak stranica teksta.
Aktivnost na nastavi 2 Aktivnost na nastavi


Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u tekstu, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor.

Korporacijsko upravljanje - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Satnica: 45 sati (2+1)

Predavač: Izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa

Asistent: Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.


Praćenje rada studenata - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenjaBodova
Kritički osvrt promatranog poduzeća20
Pismeni ispit80
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji (2)54
Seminarski rad6
Dolasci na seminare i predavanja10
Kritički osvrt promatranog poduzeća25
Kritički osvrt na članak ili knjigu3
Aktivnosti na nastavi2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu putem kontinuiranog praćenja vrijede ista pravila kao za redovne studente, odnosno odabiru model A (kontinuirano praćenje).  

Odabir modela polaganja ispita izvanredni studenti su dužni javiti asistentici u roku od 3 tjedna od početka semestra na mail ili dolaskom na konzultacije u suprotnom se svi izvanredni studenti svrstavaju u MODEL B!

Projektni zadatak koji se odrađuje samostalno mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o projektnom zadatku, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.  Jednom predan rad više se ne vraća na doradu. Ako student ostvari manje od 40 bodova na pismenom ispitu, ne priznaju se bodovi ostvareni kroz projektni zadatak.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 30 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 54 10 Pismeni ispit provodit će se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 54. U drugom kolokviju ponavljat će se 20% gradiva prethodnog kolokvija.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 10 bodova (5 bodova iz prvog i 5 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadoknade
Seminarski rad 6 Obrada i prezentacija seminarskog rada prema predloženim temama. Temu je potrebno samostalno obraditi na minimalno 15 slajdova, uz oblikovanje teksta poštujući pravilnik o izradi seminarskog rada. Prezentacija teme mora biti u trajanju od 15 do 20 minuta. Studenti pojedinačno obrađuju odabranu temu.
Kritički osvrt promatranog poduzeća 25 Studenti u unaprijed definiranom timu (od 2 do 3 studenta) na temelju stečenog znanja, dostupnih materijala i financijskih izvještaja moraju dati kritički osvrt na poslovanje promatranog društva, aktivnosti nadzornog odbora i uprave, model KU i ostale elemente koji su obrađeni predavanjem. Kritički osvrt mora imati 15-20 stranica teksta. Prezentacija kritičkog osvrta mora biti u trajanju od 15-20 minuta. Svi studenti iz jednog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jedinstveni broj bodova.
Kritički osvrt na članak ili knjigu 3 Za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu
 Bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz promatranog područja. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz.
Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor.

Kritički prikaz mora imati 10-tak stranica teksta.
Aktivnost na nastavi 2 Aktivnost na nastavi
Dolasci na seminare i predavanja 10 5 Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max 5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadoknade


Opis elemenata praćenja - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta izlaska na pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Pismeni ispit nosi max 80 bodova. Potrebno je ostvariti minimalno 40 bodova (50%) iz pismenog ispita.
Kritički osvrt promatranog poduzeća 20 PREDUVJETI ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT:
KRITIČKI OSVRT (case study) NA ORGANIZACIJSKU I VLASNIČKU STRUKTURU PODUZEĆA, STRUKTURU I AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA I UPRAVE PODUZEĆA, FINANCIJSKO POSLOVANJE – Student samostalno priprema projekt na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora, te financijskih izvještaja poduzeća. Analizu financijskih izvještaja potrebno je napraviti koristeći Excel, odn. alate za analizu, računanje, grafički prikaz i prezentaciju podataka. Kroz projekt student prati poslovanje promatranog društva, aktivnosti nadzornog odbora i uprave, model korporacijskog upravljanja, model korporativnog izvještavanja i ostale elemente koji se obrađuju kroz nastavni plan i program predmeta (npr. elemente provođenja kodeksa korporacijskog upravljanja, modele nagrađivanja menadžmenta – dioničke opcije i sl.).
Kritički osvrt mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o kritičkom osvrtu, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja i korporacijskog upravljanja promatranog poduzeća. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

 

 

 

 

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh