FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

IT menadžment npp:76566

Engleski naziv

IT Management

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Cilj kolegija

Cilj kolegija jest upoznati se s temeljnim idejama, trendovima, područjima i metodama područja IT menadžmenta te ukazati na potrebu primjene ove discipline u praksi i njen značaj za svaki poslovni sustav. Cilj je da studenti nauče prepoznati probleme ovog područja te ovladaju metodama njihovog rješavanja. Kolegij pruža detaljni pregled ove discipline s aspektom na informatičke usluge i pripremi studenata na profesionalno korištenje IT-a.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Aktivno sudjelovati u procesu projektiranja, razvoja sustava, primjene sustava, školovanja korisnika i savjetovanja, prema zadanom obrascu i u ulozi koju određuje osnovna struka.
 • Razumjeti i primijeniti najbolju praksu i referentne modele upravljanja uslužnim operacijama, podrške i pružanja informatičkih usluga
 • Razumjeti potrebu, mjesto i ulogu IT menadžmenta
 • Razumjeti, primijeniti i procijeniti učinak pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz IT
 • Razumjeti, primijeniti i stvoriti uvjete za primjenu i procijeniti učinak metoda, procesa i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima
 • Razumjeti, procijeniti i poboljšati uvjete za razvoj IS i primjenu IT u organizaciji

Ishodi učenja programa

 • Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.
 • Objasniti i kritički vrednovati projektni ciklus, kao i kriterije uspješnosti projekta, a sve s ciljem donošenja pravovaljanih poslovnih odluka i provedbe poslovnog plana. Objasniti i kritički vrednovati projektni ciklus, kao i kriterije uspješnosti projekta, a sve s ciljem donošenja pravovaljanih poslovnih odluka i provedbe poslovnog plana.
 • Primijeniti znanje i razumijevanje koncepta, principa i teorije projektnog ciklusa u svim vidovima gospodarske djelatnosti. Primijeniti znanje i razumijevanje koncepta, principa i teorije projektnog ciklusa u svim vidovima gospodarske djelatnosti.
 • Sudjelovati u kreiranju učinkovite strategije upravljanja ljudskim potencijalima u suvremenim poslovnim organizacijama, ali i u različitim kulturnim okruženjima.Sudjelovati u kreiranju učinkovite strategije upravljanja ljudskim potencijalima u suvremenim poslovnim organizacijama, ali i u različitim kulturnim okruženjima.

Sadržaj predavanja

 • IT kao poslovni resurs
  1. IT kao poslovni resurs (2 sata) Aspekti IT-a: IT kao tehnologija, IT tržište, IT kao djelatnost i struka, IT kao poslovna šansa, IT kao poslovni rizik. Analiza dobrih i loših primjera korištenja IT-a. Razvoj zrelosti korištenja IT-a. Čimbenici uspješnosti korištenja IT-a
 • IT menadžment kao stručno područje i znanstvena disciplina
  IT menadžment kao stručno područje i znanstvena disciplina (2 sata) Upravljanje informatikom i IT menadžment: pojam, područje djelovanja, struktura i veze s drugim disciplinama i područjima. IT menadžment u upravi i u poslovnim sustavima. IT kao poslovna vrijednost (IT Governance), upravljanje tehnološkom infrastrukturom (ITIM), upravljanje IT uslugama (ITSM), upravljanje IT imovinom (IT Asset Management).
 • Usluge vezane uz informacijske tehnologije i sustave (2 sata) Definicija, priroda i uloga usluga
  3. Usluge vezane uz informacijske tehnologije i sustave (2 sata) Definicija, priroda i uloga usluga u društvu. Informatičke usluge i e-usluge: vrste, područja, razine usluga i odnosa s kupcima. Vanjske i unutarnje usluge. Politike i strategije primanja i pružanja usluga. Tržište informatičkih usluga: povijest, trendovi, kvalitativni i kvantitativni pokazatelji.
 • Planiranje, procjena izvodljivosti i razvoj informacijskih sustava
  Planiranje, procjena izvodljivosti i razvoj informacijskih sustava (2 sata) Razvojni ciklus i poduhvati razvoja IS. Planiranje i procjena izvodljivosti razvoja IS. Metodike razvoja IS. Proces, metode, tehnike, razvojne okoline i pomagala za razvoj IS. Rezultati i isporuke.
 • Primjena i administriranje sustava
  Primjena i administriranje sustava (2 sata) Vrste, područja i problemi primjene sustava. Planiranje primjene. Pilot-primjena i primjena u punom opsegu. Instalacija opreme i infrastrukture. Seljenje i inženjering podataka. Testiranje prihvatljivosti. Vrste, pristupi, oblici i proces edukacije. Podrška korisnicima u početnom razdoblju korištenja. Prijenos tehnologije. Poboljšanja poslovnog procesa tijekom primjene sustava. Administriranje resursa. Administriranje podataka. Administriranje baze podataka. Administriranje sigurnosti.
 • Potpora korisnicima i održavanje sustava
  Potpora korisnicima i održavanje sustava (3 sata) Služba pomoći (Help desk) i centar potpore (Service center). Primanje i obrada zahtjeva. Raspoređivanje zadataka. Neposredno i pozadinsko rješavanje. Razine potpore. Sustavi računalne potpore. Korisnički portali. Vrste i oblici usluga održavanja. Pouzdanost, raspoloživost i mogućnost održavanja sustava. Reaktivna i proaktivna politika. Otklanjanje uočenih grešaka i kvarova. Prognoziranje incidenata i planiranje mjera za njihovo sprečavanje i rješavanje. Eskalacija i praćenje rješavanja. Poboljšanje i usavršavanje sustava.
 • Upravljanje odnosima korisnika i davatelja usluga
  Upravljanje odnosima korisnika i davatelja usluga (2 sata) Modeli odnosa. Proces nabave usluga, zahtjev za ponudom i natječajna dokumentacija. Kalkulacije i nuđenje usluga. Oblici ugovornih odnosa. Ugovaranje usluga i izvršenje ugovornih obveza. Nadzor, izvješćivanje i komuniciranje.
 • Koncepti ITSM i ITIL
  Koncepti ITSM i ITIL (4 sata) Pojam, područje i sadržaj upravljanja IT uslugama (IT Service Management – ITSM). Najbolja praksa. ITIL (IT Infrastructure Library) kao okvir upravljanja IT uslugama: povijest i područja primjene. Procesi potpore korisnicima: Upravljanje uslužnim centrom, Upravljanje incidentima, Upravljanje problemima, Upravljanje konfiguracijom, Upravljanje promjenama, Upravljanje izdanjima. Procesi upravljanja uslugama: Upravljanje razinama usluga, Upravljanje raspoloživošću, Upravljanje kapacitetima, Upravljanje kontinuitetom poslovanja, Upravljanje financijama. Relevantne studije o primjeni ITIL-a, potencijalni učinci i opasnosti u primjeni ITIL-a. Programska potpora ITIL-u. ITIL i CobIT
 • Upravljanje IT učincima, investicijama i troškovima
  Upravljanje IT učincima, investicijama i troškovima (2 sata) Potreba za iskazivanjem mjerenja IT učinaka. Dosadašnji razvoj metoda za mjerenje IT učinaka. Kvantitativne i kvalitativne metode iskazivanja učinaka investicija u IS i način njihovog korištenja. Identifikacija i nadzor IS troškova. Rizici u vođenju IS investicija. Analize primjera iz prakse.
 • Razvoj informatičke usluge
  Razvoj informatičke usluge (3 sata) Životni ciklus usluge. Struktura usluge. Sustav pružanja usluge. Mjesto pružanja usluge i lokacija uslužne organizacije. Elementi dizajna usluge. Proces razvoja usluge. Kvaliteta usluge. Koncept, norme i način uspostave sustava kvalitete.
 • Organiziranje i vođenje informatičke funkcije
  Organiziranje i vođenje informatičke funkcije (2 sata) Upravljanje radom informatičke funkcije. Funkcije/poslovni procesi u informatičkoj funkciji razvoj i održavanje IS-a, procesiranje, infrastruktura, potpora korisnicima. Modeliranje odgovornosti. HRM u informatičkoj funkciji. Upravljanje sigurnošću IS-a. Upravljanje IT kvalitetom. Upravljanje kontinuitetom poslovanja. Komuniciranje s poslovodstvom PS-a i korisnicima. Korištenje vanjskih resursa (outsourcing).
 • Kompetencije u informatici i njihov razvoj
  Kompetencije u informatici i njihov razvoj (2 sata) Definiranje informatičke profesije i informatičkih zanimanja. Profesionalna etika. Ovlaštenja, certificiranje i akreditiranje. Politika EU u ovom području. Profesionalni i pridruženi informatičari. Povezivanje potreba tržišta, izobrazbe i razvoja karijere informatičara. Modeli razvoja informatičkih zanimanja (ISM, SFIA, P-CMM i dr.). Modeli informatičke izobrazbe korisnika (ECDL).
 • Kontrola i revizija IT-a
  Kontrola i revizija IT-a (2 sata) Metode i načini kontrole IT-a. Izrada i izvedba programa kontrole IT-a. Revizija IT-a: razlozi, standardi, načini provedbe. Procjene usklađenosti IT-a sa zakonima, strategijom i planovima poslovnog sustava. Mjerenje djelotvornosti i učinkovitosti IT-a. Povratni utjecaj menadžmenta poslovnog sustava na IT.

Osnovna literatura

 • OGC (2006) ITIL Glossary of Terms, Definitions and Acronyms, Baseline v01, Office of Government Commerce
 • OGC (2002) ITIL Service Delivery and ITIL Service Support. OMG, The Stationery Office Books, ISBN 0113300174 and ISBN 0113300158

Dopunska literatura

 • Krakar, Strahonja (2009) IT menadžment – zbirka prezentacija za predavanja i vježbe, Dostupno u digitalnom obliku
 • Fitzsimmons, J.A., Fitzsimmons, M.J.: Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology, 5th Ed., Irwin/McGraw-Hill, Homewood, IL, 2006.
 • Johnston, R.: Service Operations Management, Improving Service Delivery, Prentice Hall, Pearson Education, 2005.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kozina Melita Laboratorijske vježbe 10 2 3
Predavanje 10 2 1
Pažur Aničić Katarina Laboratorijske vježbe 5 2 3
Strahonja Vjeran Predavanje 5 2 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 9:00 online
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

IT menadžment - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Kolegij «IT menadžment»

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva 2015/2016

Kumulativni model praćenja/ocjenjivanja rada studenata


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi4
Zadaci (lab.vježbe)36
Kolokviji (3x20)60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 45 +
3. kolokvij + 10.0 20.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 4 2 Na predavanjima se 4 puta nasumično obavlja provjera prisustvovanja. Svako prisustvovanje nosi 1 bod.
Uvjet za potpis su 2 dolaska tj.2 boda.
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 10 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Uvjet za potpis je minimalno 10 dolazaka.
Izrada zadataka 36 12 Student ima obavezu izraditi zadatke sa lab.vježbi.: min. 12 do max. 36 bodova. Studenti dobivaju upute za rješavanje zadataka i zadatke počinju rješavati tijekom laboratorijskih vježbi, a završavaju kod kuće i postavljaju na sustav za e-učenje do zadanog roka ili se zadaci predaju na samoj lab.vježbi. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. NEMA NADOKNADA (studentima koji ne poštuju dogovorene rokove za upload rješenja zadataka, neće se priznati zadatak)
(u slučaju bolesti, uz ispričnicu, javiti se nastavniku za dogovor oko eventualne nadoknade)
1. kolokvij 20 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 20 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. . Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
3.kolokvij 20 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. . Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Za sva tri kolokvija 16 Student mora pristupiti svakom kolokviju (ima obavezu polaganja sva 3 kolokvija).
Svi kolokviji su pismeni.
Uvjet za potpis je da student za sva tri kolokvija ostvari min.16 bodova.
Zbroj bodova 100 30 Kao uvjet za potpis student mora ostvariti min.30 bodova.


IT menadžment - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Kumulativni model praćenja/ocjenjivanja rada studenata

Kolegij "IT menadžment"

(diplomski studij - Ekonomika poduzetništva)

Za izvanredne studente:

2015/2016

 

Izvanredni studenti mogu izabrati jednu od tri mogućnosti uključivanja u nastavu, praćenja i ocjenjivanja:

 1. mogu se zajedno s redovitim studentima uključiti u nastavu i prihvatiti  sve obaveze prema modelu kontinuiranog praćenja za redovite studente (model praćenja/skala za redovite studente);

 2. prihvatiti  sve obaveze prema modelu kontinuiranog praćenja za izvanredne studente (model praćenja/skala za izvanredne studente);

 3. mogu izaći na ispit (usmeni) bez modela kontinuiranog praćenja (redovni ispitni rokovi). Usmeni ispit pokriva sve tematske cjeline na Moodle iz kolegija IT menadžment.

   

  Na početku akademske godine izvanredni studenti se moraju izjasniti za jednu od ponuđenih mogućnosti praćenja i uključivanja u nastavu te ocjenjivanja i polaganja ispita do datuma objavljenog na sustavu za e-učenje. Izvanrednim studentima koji se o tome ne izjasne u roku, automatski se dodjeljuje model C.

   

Osnovna i dodatna literatura je ista kao i za redovite studente. Materijali za e-učenje (isti kao za redovite studente) strukturirani po tematskim cjelinama  nalaze se na FOI e-Learning sustavu kolegija IT menadžment.
 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Zadaci (lab.vježbe)40
Kolokviji (3x20)60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
2. kolokvij + 30.0 70.0 45 +
3. kolokvij + 10.0 20.0 70.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 10 Na svim laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Uvjet za kontinuirano praćenje je minimalno 10 dolazaka.
Izrada zadataka 40 14 Student ima obavezu izraditi zadatke sa lab.vježbi.: min. 14 do max. 40 bodova. Studenti dobivaju upute za rješavanje zadataka i zadatke počinju rješavati tijekom laboratorijskih vježbi, a završavaju kod kuće i postavljaju na sustav za e-učenje do zadanog roka ili se zadaci predaju na samoj lab.vježbi. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. NEMA NADOKNADA (studentima koji ne poštuju dogovorene rokove za upload rješenja zadataka, neće se priznati zadatak)
(u slučaju bolesti, uz ispričnicu, javiti se nastavniku za dogovor oko eventualne nadoknade)
1. kolokvij 20 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 20 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. . Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
3.kolokvij 20 Pitanja tipa odaberi jedan između ponuđenih odgovora, odaberi više između ponuđenih odgovora, dopuni pojam koji nedostaje, spoji pojmove i sl. . Ili rješavanje zadataka uz dodatak teoretskih pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Za sva tri kolokvija 16 Student mora pristupiti svakom kolokviju (ima obavezu polaganja sva 3 kolokvija).
Svi kolokviji su pismeni.
Uvjet za kontinuirano praćenje je da student za sva tri kolokvija ostvari min.16 bodova.
Zbroj bodova 100 30 Kao uvjet za kontinuirano praćenje student mora ostvariti min.30 bodova.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh