FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Operacijski menadžment npp:76567

Engleski naziv

Operational Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Razumijevanje i stjecanje o operacijskom menadžmentu u proizvodnji i pružanju usluga. Ovladati karakterističnim principima, modelima i metodama za provođenje operacijskog menadžmenta. Ovladati alatima za podršku metoda operacijskog menadžmenta. Formalizirati probleme iz poslovne prakse te njihovo korištenje za kompjutorsko upravljanje procesima.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Formalizirati probleme na razini operacijskog menadžmenta u svrhu iznalaženja optimalnog ili dovoljno dobrog praktičnog rješenja.
 • Koristiti znanstveno-stručnu literaturu za istraživanja.
 • Ovladati modelima, tehnikama, metodama i alatima za rješavanje problema na razini operacijskog menadžmenta.
 • Prezentirati stručnoj publici probleme i a rješenja na razini operacijskog menadžmenta.
 • Primijeniti metode, tehnike i alate primjerne određenim problemima na razini operacijskog menadžmenta.
 • Primjenjivati timski rad.
 • Razumjeti ulogu operacijskog menadžmenta u ostvarivanju strategije organizacije,

Ishodi učenja programa

 • Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.
 • Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.
 • Razumjeti i primjenjivati poduzetničku teoriju i metode u analizi problematike upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poduzeća i javne uprave.Razumjeti i primjenjivati poduzetničku teoriju i metode u analizi problematike upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poduzeća i javne uprave.

Sadržaj predavanja

 • Uvod u operacijski menadžment
  Uvod u operacijski menadžment: 2h a. Definicija, uloga i značaj operacijskog menadžmenta. Glavne teme operacijskog menadžmenta. Preduvjeti za uspješni operacijski menadžment: radovi i usluge, tehnologija, kvaliteta i globalizacija. Metode, tehnike i alati operacijskog menadžmenta. b. Pregled predznanja: organizacijsko projektiranje, proizvodni i neproizvodni sustavi, upravljanje projektima, formalizacija i kvantitativni modeli. Podloge za prepoznavanja problema operacijskog menadžmenta i metoda, alata i postupaka za njihovo rješavanje u cilju poboljšavanja poslovnog sustava.
 • Prognoziranje poslovanja
  Prognoziranje poslovanja: 4h a. Vizija, misija i strateški razvoj organizacija. Planiranje kretanja strateških čimbenika razvoja. Komponente prognoziranja ponude i potražnje. Statističke metode prognoziranja. b. Prognoziranje proizvodnje linearnim programiranjem. Određivanje tehnoloških matrica. Odnos troškova proizvodnje i ostvarenih prihoda. Post optimalna analiza rješenja i analiza slučaja temeljem tehnološke matrice. c. Dinamičko prognoziranje ponude i potražnje. Principi dinamičkog prognoziranje. Određivanje elemenata modela i rekurzivnih relacija. Metode i alati rješavanja problema. d. Određivanje stabilnosti ponude i potražnje Markovljevim lancima. Principi i algoritmi. Određivanje vjerojatnosti promjena na tržištu pomoću matrica prijelaza. Utvrđivanje razvoja ponude/potražnje i stabilnog stanja.
 • Modeli upravljanja proizvodnim i uslužnim ciklusima
  Modeli upravljanja proizvodnim i uslužnim ciklusima: 8h a. Linearni modeli: Postavljanje modela. Analiza vrijednosti parametara proizvodnje. Optimalizacija kapaciteta proizvodnje, kvalitete proizvoda, prihoda i troškova. Analiza slučajeva za unapređenje poslovanja. b. Nelinearni modeli: upravljanje troškovima, kapacitetima resursa kada parametri nisu linearni: c. Simulacijski modeli proizvodnih i neproizvodnih sustava: Analiza vrijednosti parametara problema i postavljanje „zakona ponašanja varijabli“. Oblikovanje modela i provođenje eksperimenata. Stvaranje „povjerenja“ u modele. d. Prognoziranje temeljem simulacijskih modela. upravljanje proizvodnjom obzirom na potražnju, upravljanje ekološkim sustavima, upravljanje kapacitetima obzirom na opterećenja određenih resursa. e. Problemi alokacije i prijevoza: izbor izvršitelja za pojedine operacije, izbor strojeva za pojedine operacije, raspored vozila sukladno robi koju prijevoze, kapacitete i propusnosti prometnica, izbor lokacija i pretovar tereta.
 • Modeli upravljanja zalihama
  Modeli upravljanja zalihama: 6h a. Jednostavni modeli zaliha temeljeni na analitičkim metodama odabrani sukladno specifičnostima iz radne okoline. Primjena metoda i alata sukladno specifičnostima problema. b. Optimalizacija skladišnih kapaciteta dinamičkim programiranjem. Analiza kapaciteta sukladno ponudi i potražnji i formuliranje rekurzivnih relacija. Post optimalna analiza i analiza slučajeva c. Stohastički modeli zaliha: Oblikovanje modela i njihova formalizacija. Primjena računa vjerojatnosti. Planiranje simulacijskog eksperimenta i oblikovanje simulacijskog modela. Istraživanje osjetljivosti modela za kretanje ponude i potražnje.
 • Kvaliteta i upravljanje kvalitetom
  Kvaliteta i upravljanje kvalitetom: 8h a. Metodologija upravljanja kvalitetom: Skokovito unapređenje u odnosu na inkrementalno. Cjelovito upravljanje kvalitetom i rad bez pogrešaka. Procedura provođenja unapređenja, alati i tehnike. b. Standardi za upravljanje kvalitetom: standardi organizacije, strukovni standardi. Zahtjevi na kvalitetu poslovnog sustava definirani standardima. Resursi, metode, postupci i alati za ispunjavanje zahtjeva na kvalitetu poslovnog sustava. c. Sposobnosti i statističko praćenje procesa: planiranje kvalitete, dodana vrijednost za korisnika, Određivanje prosječne razine kvalitete poslovanja. Odabir intervala pouzdanosti. Mjere za povećanje pouzdanosti rada. Tehnike i alati za statističko praćenje poslovanja.
 • Rad u timovima na izradi seminarskog rada
  Rad u timovima na izradi seminarskog rada: (15h) a. Studenti u timu izabiru jednu od navedenih tema koju obrađuju na u prvoj polovini semestra. b. Temu oblikuju kao projekt: odabiru poslovni problem koji žele riješiti, ciljeve I ograničenja problema, metode i tehnike prikladne za rješavanje odabranog problema te izgrađuju formalizirani model problema.
 • Rad u timovima s programskim alatima za rješavanje problema opisanim seminarskim radom
  Rad u timovima s programskim alatima za rješavanje problema opisanim seminarskim radom: (15) a. U drugom dijelu semestra studenti svladavaju programske alate za rješavanje pojedinih tipova navedenih problema (prve dvije trećine semestra), te b. Probleme definirane seminarskim radom prenose na računalo i rješavaju. Moguće je izraditi i vlastitu programsku podršku za rješavanje odabranog problema. U zadnjoj trećini semestra završavaju i predaju projekt na ocjenu.

Osnovna literatura

 • Barković D.: Uvod u operacijski management, Ekonomski fakultet, Osijek, 1999.
 • Rusell R.S., B.W. Taylor III, Operations management, Along the Supply Chain, VI edition, John Wiley & Sons (Asia), 2009

Dopunska literatura

 • Dušak V., Alokacija transportnih sredstava višeindeksnim programiranjem, DD, FOI, Varažin1985. 20-tak radova na temu operacijskog menadžmenta.
 • Vila A., Leicher Z., Planiranje proizvodnje i kontrola rokova, Informator, Zagreb, 1972.
 • Pyzdek T., P. Keller, The Six Sigma Handbook, Third edition, McGoraw Hill, 2010.
 • Dilworth J.B., Operations Management, Providing value in goods and services, Third edition, The Dryden Press, Fort Worth, 2000.
 • Schroeder, R. G.: Upravljanje proizvodnjom, Odlučivanje u funkciji proizvodnje, Mate, Zagreb, 1999.
 • Žugaj, M.-Strahonja, V.: Informacijski sustavi proizvodnje, Informator, Zagreb, 1992.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 15 2 1
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh