FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

5ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Da
3. semestar
2. nastavna godina

Operacijski menadžment npp:76567

Engleski naziv

Operational Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Razumijevanje i stjecanje o operacijskom menadžmentu u proizvodnji i pružanju usluga. Ovladati karakterističnim principima, modelima i metodama za provođenje operacijskog menadžmenta. Ovladati alatima za podršku metoda operacijskog menadžmenta. Formalizirati probleme iz poslovne prakse te njihovo korištenje za kompjutorsko upravljanje procesima.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Formalizirati probleme na razini operacijskog menadžmenta u svrhu iznalaženja optimalnog ili dovoljno dobrog praktičnog rješenja.
 • Koristiti znanstveno-stručnu literaturu za istraživanja.
 • Ovladati modelima, tehnikama, metodama i alatima za rješavanje problema na razini operacijskog menadžmenta.
 • Prezentirati stručnoj publici probleme i a rješenja na razini operacijskog menadžmenta.
 • Primijeniti metode, tehnike i alate primjerne određenim problemima na razini operacijskog menadžmenta.
 • Primjenjivati timski rad.
 • Razumjeti ulogu operacijskog menadžmenta u ostvarivanju strategije organizacije,

Ishodi učenja programa

 • Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.
 • Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.
 • Razumjeti i primjenjivati poduzetničku teoriju i metode u analizi problematike upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poduzeća i javne uprave.Razumjeti i primjenjivati poduzetničku teoriju i metode u analizi problematike upravljanja kako malih i srednjih poduzeća, tako i velikih poduzeća i javne uprave.

Sadržaj predavanja

 • Uvod u operacijski menadžment
  Uvod u operacijski menadžment: 2h a. Definicija, uloga i značaj operacijskog menadžmenta. Glavne teme operacijskog menadžmenta. Preduvjeti za uspješni operacijski menadžment: radovi i usluge, tehnologija, kvaliteta i globalizacija. Metode, tehnike i alati operacijskog menadžmenta. b. Pregled predznanja: organizacijsko projektiranje, proizvodni i neproizvodni sustavi, upravljanje projektima, formalizacija i kvantitativni modeli. Podloge za prepoznavanja problema operacijskog menadžmenta i metoda, alata i postupaka za njihovo rješavanje u cilju poboljšavanja poslovnog sustava.
 • Prognoziranje poslovanja
  Prognoziranje poslovanja: 4h a. Vizija, misija i strateški razvoj organizacija. Planiranje kretanja strateških čimbenika razvoja. Komponente prognoziranja ponude i potražnje. Statističke metode prognoziranja. b. Prognoziranje proizvodnje linearnim programiranjem. Određivanje tehnoloških matrica. Odnos troškova proizvodnje i ostvarenih prihoda. Post optimalna analiza rješenja i analiza slučaja temeljem tehnološke matrice. c. Dinamičko prognoziranje ponude i potražnje. Principi dinamičkog prognoziranje. Određivanje elemenata modela i rekurzivnih relacija. Metode i alati rješavanja problema. d. Određivanje stabilnosti ponude i potražnje Markovljevim lancima. Principi i algoritmi. Određivanje vjerojatnosti promjena na tržištu pomoću matrica prijelaza. Utvrđivanje razvoja ponude/potražnje i stabilnog stanja.
 • Modeli upravljanja proizvodnim i uslužnim ciklusima
  Modeli upravljanja proizvodnim i uslužnim ciklusima: 8h a. Linearni modeli: Postavljanje modela. Analiza vrijednosti parametara proizvodnje. Optimalizacija kapaciteta proizvodnje, kvalitete proizvoda, prihoda i troškova. Analiza slučajeva za unapređenje poslovanja. b. Nelinearni modeli: upravljanje troškovima, kapacitetima resursa kada parametri nisu linearni: c. Simulacijski modeli proizvodnih i neproizvodnih sustava: Analiza vrijednosti parametara problema i postavljanje „zakona ponašanja varijabli“. Oblikovanje modela i provođenje eksperimenata. Stvaranje „povjerenja“ u modele. d. Prognoziranje temeljem simulacijskih modela. upravljanje proizvodnjom obzirom na potražnju, upravljanje ekološkim sustavima, upravljanje kapacitetima obzirom na opterećenja određenih resursa. e. Problemi alokacije i prijevoza: izbor izvršitelja za pojedine operacije, izbor strojeva za pojedine operacije, raspored vozila sukladno robi koju prijevoze, kapacitete i propusnosti prometnica, izbor lokacija i pretovar tereta.
 • Modeli upravljanja zalihama
  Modeli upravljanja zalihama: 6h a. Jednostavni modeli zaliha temeljeni na analitičkim metodama odabrani sukladno specifičnostima iz radne okoline. Primjena metoda i alata sukladno specifičnostima problema. b. Optimalizacija skladišnih kapaciteta dinamičkim programiranjem. Analiza kapaciteta sukladno ponudi i potražnji i formuliranje rekurzivnih relacija. Post optimalna analiza i analiza slučajeva c. Stohastički modeli zaliha: Oblikovanje modela i njihova formalizacija. Primjena računa vjerojatnosti. Planiranje simulacijskog eksperimenta i oblikovanje simulacijskog modela. Istraživanje osjetljivosti modela za kretanje ponude i potražnje.
 • Kvaliteta i upravljanje kvalitetom
  Kvaliteta i upravljanje kvalitetom: 8h a. Metodologija upravljanja kvalitetom: Skokovito unapređenje u odnosu na inkrementalno. Cjelovito upravljanje kvalitetom i rad bez pogrešaka. Procedura provođenja unapređenja, alati i tehnike. b. Standardi za upravljanje kvalitetom: standardi organizacije, strukovni standardi. Zahtjevi na kvalitetu poslovnog sustava definirani standardima. Resursi, metode, postupci i alati za ispunjavanje zahtjeva na kvalitetu poslovnog sustava. c. Sposobnosti i statističko praćenje procesa: planiranje kvalitete, dodana vrijednost za korisnika, Određivanje prosječne razine kvalitete poslovanja. Odabir intervala pouzdanosti. Mjere za povećanje pouzdanosti rada. Tehnike i alati za statističko praćenje poslovanja.
 • Rad u timovima na izradi seminarskog rada
  Rad u timovima na izradi seminarskog rada: (15h) a. Studenti u timu izabiru jednu od navedenih tema koju obrađuju na u prvoj polovini semestra. b. Temu oblikuju kao projekt: odabiru poslovni problem koji žele riješiti, ciljeve I ograničenja problema, metode i tehnike prikladne za rješavanje odabranog problema te izgrađuju formalizirani model problema.
 • Rad u timovima s programskim alatima za rješavanje problema opisanim seminarskim radom
  Rad u timovima s programskim alatima za rješavanje problema opisanim seminarskim radom: (15) a. U drugom dijelu semestra studenti svladavaju programske alate za rješavanje pojedinih tipova navedenih problema (prve dvije trećine semestra), te b. Probleme definirane seminarskim radom prenose na računalo i rješavaju. Moguće je izraditi i vlastitu programsku podršku za rješavanje odabranog problema. U zadnjoj trećini semestra završavaju i predaju projekt na ocjenu.

Osnovna literatura

 • Barković D.: Uvod u operacijski management, Ekonomski fakultet, Osijek, 1999.
 • Rusell R.S., B.W. Taylor III, Operations management, Along the Supply Chain, VI edition, John Wiley & Sons (Asia), 2009

Dopunska literatura

 • Dušak V., Alokacija transportnih sredstava višeindeksnim programiranjem, DD, FOI, Varažin1985. 20-tak radova na temu operacijskog menadžmenta.
 • Vila A., Leicher Z., Planiranje proizvodnje i kontrola rokova, Informator, Zagreb, 1972.
 • Pyzdek T., P. Keller, The Six Sigma Handbook, Third edition, McGoraw Hill, 2010.
 • Dilworth J.B., Operations Management, Providing value in goods and services, Third edition, The Dryden Press, Fort Worth, 2000.
 • Schroeder, R. G.: Upravljanje proizvodnjom, Odlučivanje u funkciji proizvodnje, Mate, Zagreb, 1999.
 • Žugaj, M.-Strahonja, V.: Informacijski sustavi proizvodnje, Informator, Zagreb, 1992.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dušak Vesna Predavanje 15 2 1
Žajdela Hrustek Nikolina Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 24.08.2020.
Opis: u 9:00
Prijava do: 21.08.2020. 23:59
Odjava do: 23.08.2020. 11:59

Operacijski menadžment - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

*Nastavnik na predmetu zadržava pravo smanjenja ili povećanja ocjene ukoliko smatra da broj bodova ne odražava adekvatno ostvarenje ishoda učenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Provjera 15
Provjera 25
Provjera 35
Provjera 45
Kolokvij 1 25
Kolokvij 225
Aktivnost10
Projekt20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za prolaz na kolokviju potrebno je sakupiti 50% bodova na svakom kolokviju.

Uvjeti za ocjenu i potpis:

Za potpis je potrebno skupiti minimalno 30 bodova.

Za ocjenu je potrebno skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 +
Kolokvij 2 +
Ponavljanje jednog nepoloženog kolokvija +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima i seminarima dozvoljena su 2 izostanka u svakom petotjednom periodu. Ne može se nadoknaditi
Aktivnost na nastavi 10 0 Studenti sudjeluju u razumjevanju obrađenog gradiva i aktivno prisustvuju pri prezentiraju riješenja pojedinih slučajeva. Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 20 0 Predviđene su četiri kratke provjere znanja. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Kratke provjere održavaju se na predavanjima. Kratke provjere nose po pet bodova. Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Vrijeme provođenja: 1. međurok. Ponavljanje kolokvija u 12. tjednu nastave. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Vrijeme provođenja: 2. međurok. Ponavljanje kolokvija u 12. tjednu nastave. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
Projekt 20 0 Svaki student dobiva temu iz područja operacijskog menadžmenta koju treba istražiti i obraditi u obliku projekta. Za projekt je potrebno analizirati neki poslovni problem iz perspektive gradiva obrađenog na nastavi ili obraditi odabranu temu iz domene operacijskog menadžmenta izvan nastavnog gradiva. Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100 0 Ponavljati se može samo jedan kolokvij. Za pozitivnu ocjenu putem kontinuiranog praćenja potrebno je sakupiti minimalno 50% od ukupnog broja bodova.


Uvjeti polaganja predmeta putem kontinuiranog praćenja za izvanredne studente:

 1. Kolokviji (50 bodova)- rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje
  - pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
  - iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvije u dogovoru sa profesoricom ili asistenticom u vrijeme konzultacija
  - moguće je polagati kolokvij i putem video veze (Skype)
  - potrebno je uspješno riješiti dva kolokvija (međuispita) koji ukupno nose 40 bodova
  - za prolaz na kolokviju potrebno je skupiti minimalno 50% bodova
  - jedan od kolokvija može se ponavljati u trećem međuispitnom razdoblju

  2. Aktivnost (10 bodova) - radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara sa profesoricom ili asistenticom

  3. Kratke provjere (20 bodova) - ukupno 4 kratke provjere koje se provode na predavanjima i vježbama
  - pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
  - iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kratke provjere u dogovoru sa profesoricom ili asistenticom u vrijeme konzultacija
  - moguće je pisati kratku provjeru i putem video veze (Skype)

  4. Timski  rad i prezentacija programskog zadataka (20 bodova) - obrada teme uključujući i programska rješenja (timski rad)
  - prezentira se u isto vrijeme kada prezentiraju redovni studenti
  - iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu prezentirati u dogovoru sa profesoricom ili asistenticom u vrijeme konzultacija  Kontinuirano praćenje je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

Izvanredni studenti koji žele položiti predmet Operacijska istraživanja 2. na redovnom ispitnom roku

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti na međuispite, te prezentirati i braniti projektni rad polažu predmet izlaskom na pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Usmenom ispitu pristupa se nakon uspješno položenog pismenog ispita. Na pismenom ispitu mora se sakupiti minimalno 50% bodova od ukupnog broja bodova. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Operacijski menadžment - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

*Nastavnik na predmetu zadržava pravo smanjenja ili povećanja ocjene ukoliko smatra da broj bodova ne odražava adekvatno ostvarenje ishoda učenja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Provjera 15
Provjera 25
Provjera 35
Provjera 45
Kolokvij 1 25
Kolokvij 225
Aktivnost10
Projekt20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za prolaz na kolokviju potrebno je sakupiti 50% bodova na svakom kolokviju.

Uvjeti za ocjenu i potpis:

Za potpis je potrebno skupiti minimalno 30 bodova.

Za ocjenu je potrebno skupiti minimalno 50 bodova i položiti sve kolokvije. Studenti koji ne polože kolegij na temelju bodova izlaze na pismeni i na usmeni ispit.

Napomena: Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 +
Kolokvij 2 +
Ponavljanje jednog nepoloženog kolokvija +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima i seminarima dozvoljena su 2 izostanka u svakom petotjednom periodu. Ne može se nadoknaditi
Aktivnost na nastavi 10 0 Studenti sudjeluju u razumjevanju obrađenog gradiva i aktivno prisustvuju pri prezentiraju riješenja pojedinih slučajeva. Ne može se nadoknaditi
Kratke provjere 20 0 Predviđene su četiri kratke provjere znanja. Provjera se može provesti objedinjeno s nenajavljenim kratkim testom koji ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Kratke provjere održavaju se na predavanjima. Kratke provjere nose po pet bodova. Ne može se nadoknaditi
1. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Vrijeme provođenja: 1. međurok. Ponavljanje kolokvija u 12. tjednu nastave. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
2. kolokvij 25 0 Rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje. Vrijeme provođenja: 2. međurok. Ponavljanje kolokvija u 12. tjednu nastave. Za prolaz na kolokviju potrebno je prikupiti minimalno 50% bodova. Ne može se nadoknaditi
Projekt 20 0 Svaki student dobiva temu iz područja operacijskog menadžmenta koju treba istražiti i obraditi u obliku projekta. Za projekt je potrebno analizirati neki poslovni problem iz perspektive gradiva obrađenog na nastavi ili obraditi odabranu temu iz domene operacijskog menadžmenta izvan nastavnog gradiva. Nadoknada nije predviđena
ZBROJ 100 0 Ponavljati se može samo jedan kolokvij. Za pozitivnu ocjenu putem kontinuiranog praćenja potrebno je sakupiti minimalno 50% od ukupnog broja bodova.


Uvjeti polaganja predmeta putem kontinuiranog praćenja za izvanredne studente:

 1. Kolokviji (50 bodova)- rješavanje zadataka uz dodatak pitanja koja ispituju razumijevanje
  - pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
  - iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kolokvije u dogovoru sa profesoricom ili asistenticom u vrijeme konzultacija
  - moguće je polagati kolokvij i putem video veze (Skype)
  - potrebno je uspješno riješiti dva kolokvija (međuispita) koji ukupno nose 40 bodova
  - za prolaz na kolokviju potrebno je skupiti minimalno 50% bodova
  - jedan od kolokvija može se ponavljati u trećem međuispitnom razdoblju

  2. Aktivnost (10 bodova) - radi ostvarenja dodatnih bodova, koje redoviti studenti realiziraju aktivnošću na nastavi, izvanredni studenti mogu izabrati dodatni zadatak, oko čeka se dogovara sa profesoricom ili asistenticom

  3. Kratke provjere (20 bodova) - ukupno 4 kratke provjere koje se provode na predavanjima i vježbama
  - pišu se u isto vrijeme kada ih pišu i redovni studenti
  - iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu pisati kratke provjere u dogovoru sa profesoricom ili asistenticom u vrijeme konzultacija
  - moguće je pisati kratku provjeru i putem video veze (Skype)

  4. Timski  rad i prezentacija programskog zadataka (20 bodova) - obrada teme uključujući i programska rješenja (timski rad)
  - prezentira se u isto vrijeme kada prezentiraju redovni studenti
  - iznimka su oni izvanredni studenti koji zbog radnih obaveza nisu u toj mogućnosti - oni mogu prezentirati u dogovoru sa profesoricom ili asistenticom u vrijeme konzultacija  Kontinuirano praćenje je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

Izvanredni studenti koji žele položiti predmet Operacijska istraživanja 2. na redovnom ispitnom roku

Izvanredni studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti na međuispite, te prezentirati i braniti projektni rad polažu predmet izlaskom na pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima. Usmenom ispitu pristupa se nakon uspješno položenog pismenog ispita. Na pismenom ispitu mora se sakupiti minimalno 50% bodova od ukupnog broja bodova. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Materijali na Moodle-u ažuriraju se tjedno, a to vrijedi za prezentacije iz predavanja, zadatke i primjere iz seminarske nastave.

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh