FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
3. semestar

2013/2014

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Strategija upravljanja ljudskim potencijalima npp:76571

Engleski naziv

Strategic Human Resource Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Cilj predmeta je usvajanje znanja i razvijanje vještina za upravljanje ljudskim potencijalima u poslovnim organizacijama. Kod studenata se nastoji razviti razumijevanje strategijske važnosti ljudskih potencijala i upravljanja ljudskih potencijala u ostvarivanju prednosti poslovnih organizacija u sve konkurentnijem okruženju. Cilj je i prikazati suvremene metode i tehnike iz tog područja uz prikaz osnovnih teorija i rezultata istraživanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati strategijske mogućnosti i opravdati razloge postupaka donošenja odluka u upravljanju LJP.
 • Identificirati i rješavati praktične probleme iz razvoja ljudskih potencijala u organizacijama.
 • Opisati ciljeve, procese i ulogu upravljanja ljudskim potencijalima u organizaciji.
 • Ovladati vještinama i znanjima upravljanja ljudskim potencijalima.
 • Predlagati mjere unapređivanja odgovarajućih promjena u upravljanju ljudskim potencijalima.
 • Razumjeti različite koncepte strategijskog menadžmenta u upravljanju ljudskim potencijalima.
 • Stjecati kompetencija za uočavanje važnosti upravljanja ljudskim potencijalima.

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije. Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije.
 • Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.
 • Sudjelovati u kreiranju učinkovite strategije upravljanja ljudskim potencijalima u suvremenim poslovnim organizacijama, ali i u različitim kulturnim okruženjima.Sudjelovati u kreiranju učinkovite strategije upravljanja ljudskim potencijalima u suvremenim poslovnim organizacijama, ali i u različitim kulturnim okruženjima.

Sadržaj predavanja

 • Upravljanje ljudskim potencijalima
  1. Upravljanje ljudskim potencijalima (2 h) - Uvod u predmet – ciljevi i svrha predmeta, literatura i obveze studenata. Definiranje pojma. Usporedba sa srodnim pojmovima. Pristup ljudskim potencijalima tijekom povijesti – Hrvatska i svijet. Važnost upravljanja ljudskim potencijalima. Uloga upravljanja LJP. Reinženjering funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Glavni procesi i funkcije upravljanja LJP. Utjecaj okruženja na upravljanje LJP.
 • Strategijsko upravljanje ljudskim potencijalima
  Strategijsko upravljanje ljudskim potencijalima (2 h) – Značajke strategijskog menadžmenta ljudskih potencijala. Razvojno strategijski aspekti ljudskih potencijala. Razvoj LJP u hrvatskom poduzetničkom okruženju. Odnos strategije i ljudskih potencijala. Planiranje ljudskih potencijala. Ciljevi i strategija upravljanja LJP. Aktivnosti upravljanja LJP. Strategijske opcije menadžmenta ljudskih potencijala. Upravljanje ljudskim potencijalom i životni ciklus poduzeća.
 • Upravljanje ljudskim potencijalom iz perspektive poduzeća
  Upravljanje ljudskim potencijalom iz perspektive poduzeća (2 h) – Upravljanje ljudskim potencijalom iz perspektive malih, srednjih i velikih poduzeća. Specifičnosti ULJP kod malih i srednjih poduzeća. Položaj funkcije upravljanja LJP u poduzeću. Institucionalizacija funkcije – utjecaj organizacijskih faktora na upravljanje LJP. Razlike u upravljanju. Upravljanje LJP u proizvodnji. Korištenje informacijsko – komunikacijske tehnologije u upravljanju LJP.
 • Analiza i procjena posla
  Analiza i procjena posla (2 h) - Metode odabira odgovarajućih radnih mjesta. Psihologija rada – ciljevi, metode i primjena u suvremenim organizacijama. Sistematizacija poslova i radnih zadataka. Utvrđivanje zahtjeva posla. Radna mjesta s posebnim uvjetima rada.
 • Metode i tehnike selekcije zaposlenika
  Metode i tehnike selekcije zaposlenika (2 h) – Metode i tehnike selekcije vezane uz posao. Proces privlačenja ljudskih potencijala. Predviđanje potreba za LJP. Piramida prinosa pribavljanja ljudskih potencijala. Opća strategija pribavljanja ljudskih potencijala. Unutarnji i vanjski izvori pribavljanja LJP. Nekonvencionalne metode selekcije. Metode selekcije menadžera.
 • Motivacija i nagrađivanje zaposlenika
  Motivacija i nagrađivanje zaposlenika (2 h) - Praćenje radne uspješnosti. Poticanje kreativnosti na radnom mjestu. Strategije materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja. Kompenzacije i ljudski potencijali. Strategija i politika kompenzacija. Prediktori i kriteriji u praćenju radnog učinka. Odnos LJP i sindikata u zadovoljavanju potreba zaposlenika. Menadžerski ugovori.
 • Praćenja kvalitete rada zaposlenika
  Praćenja kvalitete rada zaposlenika (2 h) - Metode i tehnike evaluacije. Procjena učinka zaposlenika. Skale procjene. Sustavi rangiranja. Metodološki problemi različitih tehnika procjene. Osnovne subjektivne pogreške pri procjenjivanju. Faktori koji utječu na razvoj karijere. Osobine koje poslodavci traže kod zaposlenika. Otkrivanje menadžerskih potencijala.
 • Izobrazba zaposlenika
  Izobrazba zaposlenika (2 h) - Politika i vrste izobrazbe. Razvoj menadžera i karijera. Kreiranje okruženja za učenje. Cjeloživotno učenje. Metode i tehnike obrazovanja. Mogućnost šireg pristupa obrazovanju. Razvoj profesionalne karijere. Usklađivanje osobnih potreba i potreba organizacije. Napredovanje.
 • Stres i upravljanje stresom
  Stres i upravljanje stresom (2 h) - Osnove upravljanja stresom. Utvrđivanje izvora stresa. Stres i radna okolina. Smanjivanje interpersonalnog stresa. Upravljanje poslovnim i privatnim životom. Fluktuacija i apsentizam. Čimbenici umora na radnom mjestu. Sindrom izgaranja na radnom mjestu.
 • Upravljanje radnim odnosima i međuljudski odnosi u organizaciji
  Upravljanje radnim odnosima i međuljudski odnosi u organizaciji (2 h) - Obveze i prava zaposlenih. Obveze i prava menadžera. Strategija rješavanja viška zaposlenih. Upravljanje otkazima. Odlazak u mirovinu. Princip pravičnosti. Alternativni mehanizmi nagodbe. Integracija zaposlenika. Nezaposlenost / zaposlenost i tržište radne snage u RH. Problemi sezonskog zapošljavanja.
 • Razlike u upravljanju ljudskim potencijalima u različitim kulturama
  Razlike u upravljanju ljudskim potencijalima u različitim kulturama (2 h) - Ljudski faktor - najvažniji element svake organizacijske strukture. Razvijene zemlje i zemlje u razvoju. Benchmarking ljudskih potencijala. Ravnopravnost nacionalnih i etničkih manjina. Upravljanje znanjem i intelektualnim kapitalom. Demografske tendencije i ponuda radne snage.
 • Povezanost upravljanja LJP i poslovnog rezultat
  Povezanost upravljanja LJP i poslovnog rezultata (2 h) - Ljudski potencijali kao temelj konkurentske prednosti suvremenog poduzeća. Opći model povezanosti utjecaja upravljanja LJP na poslovne rezultate, analiza koristi na razini pojedinca, organizacije i aktivnosti. Učinak zaposlenih u menadžmentu.
 • Etičnost i profesionalni pristup
  Etičnost i profesionalni pristup (2 h) - Etičnost u vođenju aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima. Načela etičnosti u upravljanju ljudskim potencijalom. Profesionalni pristup selekciji i odabiru zaposlenika. Etičnost državnih službenika. Uloga stručnog savjetnika u upravljanju LJP. Problemi korupcije. Profesionalna tajna. Rodna ravnopravnost.
 • Mjerenje doprinosa upravljanja LJP za uspješnost poduzeća
  Mjerenje doprinosa upravljanja LJP za uspješnost poduzeća (2 h) - Procjena učinkovitosti funkcije – opći pokazatelji i specifični pokazatelji koji služe za usporedbu učinka u produktivnosti, kvaliteti, uslugama u odnosu na konkurentska poduzeća ili standarde. Mjerenje doprinosa ljudskih resursa uspješnosti poslovanja poduzeća. Mjerenje uspješnosti odjela za ljudske potencijale. Kvantitativni indikatori praćenja učinkovitosti. Analiza primjera.
 • Slučajevi iz prakse i case study
  Slučajevi iz prakse i case study (2 h) – Analiza organizacije funkcije upravljanja LJP na praktičnom primjeru.

Osnovna literatura

 • Bahtijarević-Šiber, F.: Management ljudskih potencijala, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
 • Marušić, Sveto: Upravljanje ljudskim potencijalima, Adeco, Ekonomski institut, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Noe, R.A; Hollenbeck, J.R; Gerhart, B; Wright, P.M: Menadžment ljudskih potencijala, Mate, Zagreb, 2006.
 • Sikavica P., Bahtijarević – Šiber, F., Pološki – Vokić , N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Horvat Jelena Seminar 15 1 2
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 8 2 1
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 7 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh