FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Strategija upravljanja ljudskim potencijalima npp:76571

Engleski naziv

Strategic Human Resource Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 1 2
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 8 2 1
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 7 2 1
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Strategija upravljanja ljudskim potencijalima - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Predavač: Izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa / Izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček - Hainš        

Asistentica: Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.

Satnica: 45 sati (30 P + 15 S)


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit54
Projektni zadatak25
Dolasci na predavanja i seminare10
On-line aktivnost6
Kritički osvrt na članak ili knjigu3
Aktivnost na nastavi2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit / kolokviji 54 10 PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ – Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 54. U drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prvog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 10 bodova (5 bodova iz prvog i 5 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadokande
Projektni zadatak 25 PROJEKTNI ZADATAK – Studenti u unaprijed definiranom timu (2 do 3 studenta) samostalno moraju izraditi projektni zadatak. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi na 20-25 stranica. Prezentacija projekta mora biti u trajanju od 20-25 minuta. Svi studenti iz istog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jednak broj bodova
Dolasci na predavanja i seminare 10 5 DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE – Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadokande
On-line aktivnost 6 ON – LINE AKTIVNOST- On line aktivnosti se odnose na sadržaje koje studenti kreiraju u timovima i postavljaju on line. Zadatak svakog tima je da je na osnovu jedne metodske jedince sadržaja predmeta osmisli
A. ON-LINE ISTRAŽIVANJA ili
B. ON-LINE KVIZ PITANJA
Kod provedbe ovih aktivnosti, svi ostali ispitanici iz grupe odgovaraju on-line te se i sami rezultati i statistički/grafički prikazi rezultata automatski generiraju posredstvom računala. Studenti sami odabiru alate u kojima će raditi.

A. Ukoliko se tim odluči za provedbu kratkog on-line istraživanja(na primjer samostalnu izradu on-line ankete ili on-line upitnika s 10-15 pitanja), zadatak tima je da prilikom pisanja izvješća o provedenomistraživanju definiraju: 1. Kratak teoretski uvod; 2. Problem/cilj istraživanja; 3. Metode istraživanja (2.1. uzorak ispitanika s podacima o broju ispitanika, dobi, spolu i sl. te 2.2. opis mjernog instrumenta tj. vrsta skale, broj pitanja, pismena uputa ispitanicima i sl.); 4. Rezultate i interpretaciju rezultata (Odabir statističke metode obrade rezultata i prikaz rezultata); 5. Zaključak i mogućnost primjene rezultata; 6. Smjernice za daljnja istraživanja; 7. Literaturu; 8. Prilog - pitanja u on- line anketa ili upitnik. Izvješće sadrži 10-15 stranica teksta, times new roman, font 12, jednostruki prored.

B. Ukoliko se tim odluči za provedbu kratkog on-line kviza čiji su sadržaji vezani uz provjeru znanja u vještina sadržanih u nekoj metodskoj jedinici, članovi tima kreiraju 10-15 kviz pitanja te prikupljaju rezultate. Struktura izvješća je: 1. Kratak teoretski uvod s opisom cilja kviza znanja; 2. Uputa ispitanicima; 3. Rezultati na osnovu kojih se procjenjuju koliko ispitanici poznaju određeni dio sadržaja kolegija; izračunavaju se mjere središnjih vrijednosti, kreiraju kategorije ordinalne skale znanja (od izvrsnog do nedovoljnog) itd.; 4. Interpretacija rezultata; 5. Zaključak uz navođenje smjernica za detaljnijim proučavanjem nedovoljno usvojenih znanja i vještina te definiranje konkretne sadržaje i izvora na osnovu dostupne literature; 6. Literatura; 7. Prilog - pitanja za kviz. Izvješće sadrži 10-15 stranica teksta, times new roman, font 12, jednostruki prored.

Za provedbu ovih zadatka predviđa se podjela grupe studenata koji slušaju kolegij u 8 malih grupa, s time da četiri grupe provede istraživanje, a četiri kviz pitanja. Zadatak svakog studenta je da ujedno i kao ispitanik sudjeluju u on-line odgovaranjima na pitanja drugih grupa. Svaki tim samostalno odabire temu svog on-line istraživanja ili kviza na početku semestra, teme se ne smiju ponavljati. Predstavnik svakog od osam timova iznosi rezultate on-line aktivnosti u kratkoj 10-minutnoj prezentaciji te iste putem sustava Moodle stavlja na web stranice kolegija. Istraživanje i rezultati kviza se prezentiraju u vrijeme kada je ta tema predviđena planom i programom kolegija.

Tim radi zajednički te svi članovi istog tima dobivaju isti broj bodova (0-6). Bodovi se umanjuju i ako student nije sudjelovao kao ispitanik kod provedbi aktivnosti drugog tima.

Kritički osvrt na članak ili knjigu 3 Kritički osvrt na članak ili knjigu–za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu.
Bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz područja obuhvaćenog nastavnim planom i programom. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz, uz prethodno odobrenje predmetnog nastavnika.

Aktivnost na nastavi Aktivnost na satu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.

Strategija upravljanja ljudskim potencijalima - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Predavač: Izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa / Izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček - Hainš        

Asistentica: Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.

Satnica: 45 sati (30 P + 15 S)


Praćenje rada studenata - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit54
Projektni zadatak25
Dolasci na predavanja i seminare10
On-line aktivnost6
Kritički osvrt na članak ili knjigu3
Aktivnost na nastavi2
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit80
Projekt ULJP20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu putem kontinuiranog praćenja vrijede ista pravila kao za redovne studente, odnosno odabiru model A (kontinuirano praćenje).  

Odabir modela polaganja ispita izvanredni studenti su dužni javiti asistentici u roku od 3 tjedna od početka semestra na mail ili dolaskom na konzultacije u suprotnom se svi izvanredni studenti svrstavaju u MODEL B!

Projektni zadatak koji se odrađuje samostalno mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o projektnom zadatku, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.  Jednom predan rad više se ne vraća na doradu. Ako student ostvari manje od 40 bodova na pismenom ispitu, ne priznaju se bodovi ostvareni kroz projektni zadatak.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit / kolokviji 54 10 PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ – Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 54. U drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prvog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 10 bodova (5 bodova iz prvog i 5 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadokande
Projektni zadatak 25 PROJEKTNI ZADATAK – Studenti u unaprijed definiranom timu (2 do 3 studenta) samostalno moraju izraditi projektni zadatak. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi na 20-25 stranica. Prezentacija projekta mora biti u trajanju od 20-25 minuta. Svi studenti iz istog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jednak broj bodova
Dolasci na predavanja i seminare 10 5 DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE – Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadokande.
On-line aktivnost 6 ON – LINE AKTIVNOST- On line aktivnosti se odnose na sadržaje koje studenti kreiraju u timovima i postavljaju on line. Zadatak svakog tima je da je na osnovu jedne metodske jedince sadržaja predmeta osmisli
A. ON-LINE ISTRAŽIVANJA ili
B. ON-LINE KVIZ PITANJA
Kod provedbe ovih aktivnosti, svi ostali ispitanici iz grupe odgovaraju on-line te se i sami rezultati i statistički/grafički prikazi rezultata automatski generiraju posredstvom računala. Studenti sami odabiru alate u kojima će raditi.

A. Ukoliko se tim odluči za provedbu kratkog on-line istraživanja(na primjer samostalnu izradu on-line ankete ili on-line upitnika s 10-15 pitanja), zadatak tima je da prilikom pisanja izvješća o provedenomistraživanju definiraju: 1. Kratak teoretski uvod; 2. Problem/cilj istraživanja; 3. Metode istraživanja (2.1. uzorak ispitanika s podacima o broju ispitanika, dobi, spolu i sl. te 2.2. opis mjernog instrumenta tj. vrsta skale, broj pitanja, pismena uputa ispitanicima i sl.); 4. Rezultate i interpretaciju rezultata (Odabir statističke metode obrade rezultata i prikaz rezultata); 5. Zaključak i mogućnost primjene rezultata; 6. Smjernice za daljnja istraživanja; 7. Literaturu; 8. Prilog - pitanja u on- line anketa ili upitnik. Izvješće sadrži 10-15 stranica teksta, times new roman, font 12, jednostruki prored.

B. Ukoliko se tim odluči za provedbu kratkog on-line kviza čiji su sadržaji vezani uz provjeru znanja u vještina sadržanih u nekoj metodskoj jedinici, članovi tima kreiraju 10-15 kviz pitanja te prikupljaju rezultate. Struktura izvješća je: 1. Kratak teoretski uvod s opisom cilja kviza znanja; 2. Uputa ispitanicima; 3. Rezultati na osnovu kojih se procjenjuju koliko ispitanici poznaju određeni dio sadržaja kolegija; izračunavaju se mjere središnjih vrijednosti, kreiraju kategorije ordinalne skale znanja (od izvrsnog do nedovoljnog) itd.; 4. Interpretacija rezultata; 5. Zaključak uz navođenje smjernica za detaljnijim proučavanjem nedovoljno usvojenih znanja i vještina te definiranje konkretne sadržaje i izvora na osnovu dostupne literature; 6. Literatura; 7. Prilog - pitanja za kviz. Izvješće sadrži 10-15 stranica teksta, times new roman, font 12, jednostruki prored.

Za provedbu ovih zadatka predviđa se podjela grupe studenata koji slušaju kolegij u 8 malih grupa, s time da četiri grupe provede istraživanje, a četiri kviz pitanja. Zadatak svakog studenta je da ujedno i kao ispitanik sudjeluju u on-line odgovaranjima na pitanja drugih grupa. Svaki tim samostalno odabire temu svog on-line istraživanja ili kviza na početku semestra, teme se ne smiju ponavljati. Predstavnik svakog od osam timova iznosi rezultate on-line aktivnosti u kratkoj 10-minutnoj prezentaciji te iste putem sustava Moodle stavlja na web stranice kolegija. Istraživanje i rezultati kviza se prezentiraju u vrijeme kada je ta tema predviđena planom i programom kolegija.

Tim radi zajednički te svi članovi istog tima dobivaju isti broj bodova (0-6). Bodovi se umanjuju i ako student nije sudjelovao kao ispitanik kod provedbi aktivnosti drugog tima.

Kritički osvrt na članak ili knjigu 3 Kritički osvrt na članak ili knjigu–za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu.
Bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz područja obuhvaćenog nastavnim planom i programom. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz, uz prethodno odobrenje predmetnog nastavnika.

Aktivnost na nastavi 2 Aktivnost na satu.


Opis elemenata praćenja - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta izlaska na pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Pismeni ispit nosi max 80 bodova. Potrebno je ostvariti minimalno 40 bodova (50%) iz pismenog ispita.
Projekt ULJP 20 Student samostalno priprema projektni zadatak na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora. Kroz projekt student prati odabrano poduzeće te analizira strukturu i poslovanje poduzeća te elemente koji su vezani na upravljanje ljudskim potencijalima u poduzeću. Projekt mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o poslovnom slučaju, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje upravljanja ljudskim potencijalima u promatranom poduzeću.
Raspon bodova će zavisiti od sljedećih dijelova: (1) opisa ključnih ciljeva projekta, primjena teorijskih znanja (2) koristi od projekta, (3) zaključcima studije koji moraju biti jasni i potkrijepljeni dokazima, (4) logičkom strukturom rada, (5) poznavanja i korištenja alata. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh