FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Strategija upravljanja ljudskim potencijalima npp:76571

Engleski naziv

Strategic Human Resource Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Cilj predmeta je usvajanje znanja i razvijanje vještina za upravljanje ljudskim potencijalima u poslovnim organizacijama. Kod studenata se nastoji razviti razumijevanje strategijske važnosti ljudskih potencijala i upravljanja ljudskih potencijala u ostvarivanju prednosti poslovnih organizacija u sve konkurentnijem okruženju. Cilj je i prikazati suvremene metode i tehnike iz tog područja uz prikaz osnovnih teorija i rezultata istraživanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati strategijske mogućnosti i opravdati razloge postupaka donošenja odluka u upravljanju LJP.
 • Identificirati i rješavati praktične probleme iz razvoja ljudskih potencijala u organizacijama.
 • Opisati ciljeve, procese i ulogu upravljanja ljudskim potencijalima u organizaciji.
 • Ovladati vještinama i znanjima upravljanja ljudskim potencijalima.
 • Predlagati mjere unapređivanja odgovarajućih promjena u upravljanju ljudskim potencijalima.
 • Razumjeti različite koncepte strategijskog menadžmenta u upravljanju ljudskim potencijalima.
 • Stjecati kompetencija za uočavanje važnosti upravljanja ljudskim potencijalima.

Ishodi učenja programa

 • Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije. Identificirati i objasniti razlike u pristupima upravljanja ljudskim potencijalima zavisno od vrste gospodarske djelatnosti i tipa poslovne organizacije.
 • Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.
 • Sudjelovati u kreiranju učinkovite strategije upravljanja ljudskim potencijalima u suvremenim poslovnim organizacijama, ali i u različitim kulturnim okruženjima.Sudjelovati u kreiranju učinkovite strategije upravljanja ljudskim potencijalima u suvremenim poslovnim organizacijama, ali i u različitim kulturnim okruženjima.

Sadržaj predavanja

 • Upravljanje ljudskim potencijalima
  1. Upravljanje ljudskim potencijalima (2 h) - Uvod u predmet – ciljevi i svrha predmeta, literatura i obveze studenata. Definiranje pojma. Usporedba sa srodnim pojmovima. Pristup ljudskim potencijalima tijekom povijesti – Hrvatska i svijet. Važnost upravljanja ljudskim potencijalima. Uloga upravljanja LJP. Reinženjering funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Glavni procesi i funkcije upravljanja LJP. Utjecaj okruženja na upravljanje LJP.
 • Strategijsko upravljanje ljudskim potencijalima
  Strategijsko upravljanje ljudskim potencijalima (2 h) – Značajke strategijskog menadžmenta ljudskih potencijala. Razvojno strategijski aspekti ljudskih potencijala. Razvoj LJP u hrvatskom poduzetničkom okruženju. Odnos strategije i ljudskih potencijala. Planiranje ljudskih potencijala. Ciljevi i strategija upravljanja LJP. Aktivnosti upravljanja LJP. Strategijske opcije menadžmenta ljudskih potencijala. Upravljanje ljudskim potencijalom i životni ciklus poduzeća.
 • Upravljanje ljudskim potencijalom iz perspektive poduzeća
  Upravljanje ljudskim potencijalom iz perspektive poduzeća (2 h) – Upravljanje ljudskim potencijalom iz perspektive malih, srednjih i velikih poduzeća. Specifičnosti ULJP kod malih i srednjih poduzeća. Položaj funkcije upravljanja LJP u poduzeću. Institucionalizacija funkcije – utjecaj organizacijskih faktora na upravljanje LJP. Razlike u upravljanju. Upravljanje LJP u proizvodnji. Korištenje informacijsko – komunikacijske tehnologije u upravljanju LJP.
 • Analiza i procjena posla
  Analiza i procjena posla (2 h) - Metode odabira odgovarajućih radnih mjesta. Psihologija rada – ciljevi, metode i primjena u suvremenim organizacijama. Sistematizacija poslova i radnih zadataka. Utvrđivanje zahtjeva posla. Radna mjesta s posebnim uvjetima rada.
 • Metode i tehnike selekcije zaposlenika
  Metode i tehnike selekcije zaposlenika (2 h) – Metode i tehnike selekcije vezane uz posao. Proces privlačenja ljudskih potencijala. Predviđanje potreba za LJP. Piramida prinosa pribavljanja ljudskih potencijala. Opća strategija pribavljanja ljudskih potencijala. Unutarnji i vanjski izvori pribavljanja LJP. Nekonvencionalne metode selekcije. Metode selekcije menadžera.
 • Motivacija i nagrađivanje zaposlenika
  Motivacija i nagrađivanje zaposlenika (2 h) - Praćenje radne uspješnosti. Poticanje kreativnosti na radnom mjestu. Strategije materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja. Kompenzacije i ljudski potencijali. Strategija i politika kompenzacija. Prediktori i kriteriji u praćenju radnog učinka. Odnos LJP i sindikata u zadovoljavanju potreba zaposlenika. Menadžerski ugovori.
 • Praćenja kvalitete rada zaposlenika
  Praćenja kvalitete rada zaposlenika (2 h) - Metode i tehnike evaluacije. Procjena učinka zaposlenika. Skale procjene. Sustavi rangiranja. Metodološki problemi različitih tehnika procjene. Osnovne subjektivne pogreške pri procjenjivanju. Faktori koji utječu na razvoj karijere. Osobine koje poslodavci traže kod zaposlenika. Otkrivanje menadžerskih potencijala.
 • Izobrazba zaposlenika
  Izobrazba zaposlenika (2 h) - Politika i vrste izobrazbe. Razvoj menadžera i karijera. Kreiranje okruženja za učenje. Cjeloživotno učenje. Metode i tehnike obrazovanja. Mogućnost šireg pristupa obrazovanju. Razvoj profesionalne karijere. Usklađivanje osobnih potreba i potreba organizacije. Napredovanje.
 • Stres i upravljanje stresom
  Stres i upravljanje stresom (2 h) - Osnove upravljanja stresom. Utvrđivanje izvora stresa. Stres i radna okolina. Smanjivanje interpersonalnog stresa. Upravljanje poslovnim i privatnim životom. Fluktuacija i apsentizam. Čimbenici umora na radnom mjestu. Sindrom izgaranja na radnom mjestu.
 • Upravljanje radnim odnosima i međuljudski odnosi u organizaciji
  Upravljanje radnim odnosima i međuljudski odnosi u organizaciji (2 h) - Obveze i prava zaposlenih. Obveze i prava menadžera. Strategija rješavanja viška zaposlenih. Upravljanje otkazima. Odlazak u mirovinu. Princip pravičnosti. Alternativni mehanizmi nagodbe. Integracija zaposlenika. Nezaposlenost / zaposlenost i tržište radne snage u RH. Problemi sezonskog zapošljavanja.
 • Razlike u upravljanju ljudskim potencijalima u različitim kulturama
  Razlike u upravljanju ljudskim potencijalima u različitim kulturama (2 h) - Ljudski faktor - najvažniji element svake organizacijske strukture. Razvijene zemlje i zemlje u razvoju. Benchmarking ljudskih potencijala. Ravnopravnost nacionalnih i etničkih manjina. Upravljanje znanjem i intelektualnim kapitalom. Demografske tendencije i ponuda radne snage.
 • Povezanost upravljanja LJP i poslovnog rezultat
  Povezanost upravljanja LJP i poslovnog rezultata (2 h) - Ljudski potencijali kao temelj konkurentske prednosti suvremenog poduzeća. Opći model povezanosti utjecaja upravljanja LJP na poslovne rezultate, analiza koristi na razini pojedinca, organizacije i aktivnosti. Učinak zaposlenih u menadžmentu.
 • Etičnost i profesionalni pristup
  Etičnost i profesionalni pristup (2 h) - Etičnost u vođenju aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima. Načela etičnosti u upravljanju ljudskim potencijalom. Profesionalni pristup selekciji i odabiru zaposlenika. Etičnost državnih službenika. Uloga stručnog savjetnika u upravljanju LJP. Problemi korupcije. Profesionalna tajna. Rodna ravnopravnost.
 • Mjerenje doprinosa upravljanja LJP za uspješnost poduzeća
  Mjerenje doprinosa upravljanja LJP za uspješnost poduzeća (2 h) - Procjena učinkovitosti funkcije – opći pokazatelji i specifični pokazatelji koji služe za usporedbu učinka u produktivnosti, kvaliteti, uslugama u odnosu na konkurentska poduzeća ili standarde. Mjerenje doprinosa ljudskih resursa uspješnosti poslovanja poduzeća. Mjerenje uspješnosti odjela za ljudske potencijale. Kvantitativni indikatori praćenja učinkovitosti. Analiza primjera.
 • Slučajevi iz prakse i case study
  Slučajevi iz prakse i case study (2 h) – Analiza organizacije funkcije upravljanja LJP na praktičnom primjeru.

Osnovna literatura

 • Bahtijarević-Šiber, F.: Management ljudskih potencijala, Golden Marketing, Zagreb, 1999.
 • Marušić, Sveto: Upravljanje ljudskim potencijalima, Adeco, Ekonomski institut, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

 • Noe, R.A; Hollenbeck, J.R; Gerhart, B; Wright, P.M: Menadžment ljudskih potencijala, Mate, Zagreb, 2006.
 • Sikavica P., Bahtijarević – Šiber, F., Pološki – Vokić , N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, 2008.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Đunđek Kokotec Ivana Seminar 15 1 2
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 8 2 1
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 7 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00 online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Strategija upravljanja ljudskim potencijalima - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Predavač: Izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa / Izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček - Hainš        

Asistentica: Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.

Satnica: 45 sati (30 P + 15 S)


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit54
Projektni zadatak25
Dolasci na predavanja i seminare10
On-line aktivnost6
Kritički osvrt na članak ili knjigu3
Aktivnost na nastavi2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit / kolokviji 54 10 PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ – Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 54. U drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prvog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 10 bodova (5 bodova iz prvog i 5 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadokande
Projektni zadatak 25 PROJEKTNI ZADATAK – Studenti u unaprijed definiranom timu (2 do 3 studenta) samostalno moraju izraditi projektni zadatak. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi na 20-25 stranica. Prezentacija projekta mora biti u trajanju od 20-25 minuta. Svi studenti iz istog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jednak broj bodova
Dolasci na predavanja i seminare 10 5 DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE – Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadokande
On-line aktivnost 6 ON – LINE AKTIVNOST- On line aktivnosti se odnose na sadržaje koje studenti kreiraju u timovima i postavljaju on line. Zadatak svakog tima je da je na osnovu jedne metodske jedince sadržaja predmeta osmisli
A. ON-LINE ISTRAŽIVANJA ili
B. ON-LINE KVIZ PITANJA
Kod provedbe ovih aktivnosti, svi ostali ispitanici iz grupe odgovaraju on-line te se i sami rezultati i statistički/grafički prikazi rezultata automatski generiraju posredstvom računala. Studenti sami odabiru alate u kojima će raditi.

A. Ukoliko se tim odluči za provedbu kratkog on-line istraživanja(na primjer samostalnu izradu on-line ankete ili on-line upitnika s 10-15 pitanja), zadatak tima je da prilikom pisanja izvješća o provedenomistraživanju definiraju: 1. Kratak teoretski uvod; 2. Problem/cilj istraživanja; 3. Metode istraživanja (2.1. uzorak ispitanika s podacima o broju ispitanika, dobi, spolu i sl. te 2.2. opis mjernog instrumenta tj. vrsta skale, broj pitanja, pismena uputa ispitanicima i sl.); 4. Rezultate i interpretaciju rezultata (Odabir statističke metode obrade rezultata i prikaz rezultata); 5. Zaključak i mogućnost primjene rezultata; 6. Smjernice za daljnja istraživanja; 7. Literaturu; 8. Prilog - pitanja u on- line anketa ili upitnik. Izvješće sadrži 10-15 stranica teksta, times new roman, font 12, jednostruki prored.

B. Ukoliko se tim odluči za provedbu kratkog on-line kviza čiji su sadržaji vezani uz provjeru znanja u vještina sadržanih u nekoj metodskoj jedinici, članovi tima kreiraju 10-15 kviz pitanja te prikupljaju rezultate. Struktura izvješća je: 1. Kratak teoretski uvod s opisom cilja kviza znanja; 2. Uputa ispitanicima; 3. Rezultati na osnovu kojih se procjenjuju koliko ispitanici poznaju određeni dio sadržaja kolegija; izračunavaju se mjere središnjih vrijednosti, kreiraju kategorije ordinalne skale znanja (od izvrsnog do nedovoljnog) itd.; 4. Interpretacija rezultata; 5. Zaključak uz navođenje smjernica za detaljnijim proučavanjem nedovoljno usvojenih znanja i vještina te definiranje konkretne sadržaje i izvora na osnovu dostupne literature; 6. Literatura; 7. Prilog - pitanja za kviz. Izvješće sadrži 10-15 stranica teksta, times new roman, font 12, jednostruki prored.

Za provedbu ovih zadatka predviđa se podjela grupe studenata koji slušaju kolegij u 8 malih grupa, s time da četiri grupe provede istraživanje, a četiri kviz pitanja. Zadatak svakog studenta je da ujedno i kao ispitanik sudjeluju u on-line odgovaranjima na pitanja drugih grupa. Svaki tim samostalno odabire temu svog on-line istraživanja ili kviza na početku semestra, teme se ne smiju ponavljati. Predstavnik svakog od osam timova iznosi rezultate on-line aktivnosti u kratkoj 10-minutnoj prezentaciji te iste putem sustava Moodle stavlja na web stranice kolegija. Istraživanje i rezultati kviza se prezentiraju u vrijeme kada je ta tema predviđena planom i programom kolegija.

Tim radi zajednički te svi članovi istog tima dobivaju isti broj bodova (0-6). Bodovi se umanjuju i ako student nije sudjelovao kao ispitanik kod provedbi aktivnosti drugog tima.

Kritički osvrt na članak ili knjigu 3 Kritički osvrt na članak ili knjigu–za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu.
Bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz područja obuhvaćenog nastavnim planom i programom. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz, uz prethodno odobrenje predmetnog nastavnika.

Aktivnost na nastavi Aktivnost na satu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u fusnotama, uz navođenje autora, naziva djela, izdavačke kuće, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo.

Strategija upravljanja ljudskim potencijalima - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2017/2018

Predavač: Izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa / Izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček - Hainš        

Asistentica: Ivana Đunđek Kokotec, mag. oec.

Satnica: 45 sati (30 P + 15 S)


Praćenje rada studenata - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit54
Projektni zadatak25
Dolasci na predavanja i seminare10
On-line aktivnost6
Kritički osvrt na članak ili knjigu3
Aktivnost na nastavi2
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenjaBodova
Pismeni ispit80
Projekt ULJP20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Za izvanredne studente koji žele ostvariti ocjenu putem kontinuiranog praćenja vrijede ista pravila kao za redovne studente, odnosno odabiru model A (kontinuirano praćenje).  

Odabir modela polaganja ispita izvanredni studenti su dužni javiti asistentici u roku od 3 tjedna od početka semestra na mail ili dolaskom na konzultacije u suprotnom se svi izvanredni studenti svrstavaju u MODEL B!

Projektni zadatak koji se odrađuje samostalno mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o projektnom zadatku, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje poslovanja promatranog poduzeća.  Jednom predan rad više se ne vraća na doradu. Ako student ostvari manje od 40 bodova na pismenom ispitu, ne priznaju se bodovi ostvareni kroz projektni zadatak.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 0.0 30 +
2. kolokvij + 20.0 80.0 0.0 30 +


Opis elemenata praćenja - Model A (kontinuirano praćenje)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit / kolokviji 54 10 PISMENI ISPIT/KOLOKVIJ – Pismeni ispit/kolokvij provodi se dva puta tijekom semestra u zadanim terminima prema FOI akad. kalendaru. Ukupan broj bodova ostvarenih putem pismenog ispita je 54. U drugom kolokviju ponavlja se 20% gradiva prvog kolokvija. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

Na prvom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet izlaska na drugi kolokvij.
Na drugom kolokviju je potrebno ostvariti minimalno 20% ukupnog broja bodova, odnosno 5 bodova kao preduvjet stjecanja prava upisa ocjena iz kontinuiranog praćenja.
Ukupno je iz oba kolokvija potrebno ostvariti minimalno 10 bodova (5 bodova iz prvog i 5 bodova iz drugog kolokvija) za stjecanje prava upisa ocjene iz kontinuiranog praćenja.
Nema mogućnosti nadokande
Projektni zadatak 25 PROJEKTNI ZADATAK – Studenti u unaprijed definiranom timu (2 do 3 studenta) samostalno moraju izraditi projektni zadatak. U projektnom zadatku potrebno je povezati stečena znanja sa znanjima koja će se steći proučavajući dodatnu literaturu za izradu projekta. Projekt je potrebno obraditi na 20-25 stranica. Prezentacija projekta mora biti u trajanju od 20-25 minuta. Svi studenti iz istog tima moraju sudjelovati u prezentaciji. Kako je riječ o timskom radu, svi studenti iz istog tima dobivaju jednak broj bodova
Dolasci na predavanja i seminare 10 5 DOLASCI NA PREDAVANJA I SEMINARE – Tijekom semestra provodi se provjera dolazaka na predavanja (5 puta) i seminarsku nastavu (5 puta). Student može izostati max5 puta (50%) od ukupnog broja provjere dolazaka, u protivnom gubi pravo na stjecanje ocjene kroz kontinuirano praćenje. Redoviti dolasci vrednuju se s max 10 bodova. Provjera redovnih dolazaka provodi se bez prethodne najave. Nema mogućnosti nadokande.
On-line aktivnost 6 ON – LINE AKTIVNOST- On line aktivnosti se odnose na sadržaje koje studenti kreiraju u timovima i postavljaju on line. Zadatak svakog tima je da je na osnovu jedne metodske jedince sadržaja predmeta osmisli
A. ON-LINE ISTRAŽIVANJA ili
B. ON-LINE KVIZ PITANJA
Kod provedbe ovih aktivnosti, svi ostali ispitanici iz grupe odgovaraju on-line te se i sami rezultati i statistički/grafički prikazi rezultata automatski generiraju posredstvom računala. Studenti sami odabiru alate u kojima će raditi.

A. Ukoliko se tim odluči za provedbu kratkog on-line istraživanja(na primjer samostalnu izradu on-line ankete ili on-line upitnika s 10-15 pitanja), zadatak tima je da prilikom pisanja izvješća o provedenomistraživanju definiraju: 1. Kratak teoretski uvod; 2. Problem/cilj istraživanja; 3. Metode istraživanja (2.1. uzorak ispitanika s podacima o broju ispitanika, dobi, spolu i sl. te 2.2. opis mjernog instrumenta tj. vrsta skale, broj pitanja, pismena uputa ispitanicima i sl.); 4. Rezultate i interpretaciju rezultata (Odabir statističke metode obrade rezultata i prikaz rezultata); 5. Zaključak i mogućnost primjene rezultata; 6. Smjernice za daljnja istraživanja; 7. Literaturu; 8. Prilog - pitanja u on- line anketa ili upitnik. Izvješće sadrži 10-15 stranica teksta, times new roman, font 12, jednostruki prored.

B. Ukoliko se tim odluči za provedbu kratkog on-line kviza čiji su sadržaji vezani uz provjeru znanja u vještina sadržanih u nekoj metodskoj jedinici, članovi tima kreiraju 10-15 kviz pitanja te prikupljaju rezultate. Struktura izvješća je: 1. Kratak teoretski uvod s opisom cilja kviza znanja; 2. Uputa ispitanicima; 3. Rezultati na osnovu kojih se procjenjuju koliko ispitanici poznaju određeni dio sadržaja kolegija; izračunavaju se mjere središnjih vrijednosti, kreiraju kategorije ordinalne skale znanja (od izvrsnog do nedovoljnog) itd.; 4. Interpretacija rezultata; 5. Zaključak uz navođenje smjernica za detaljnijim proučavanjem nedovoljno usvojenih znanja i vještina te definiranje konkretne sadržaje i izvora na osnovu dostupne literature; 6. Literatura; 7. Prilog - pitanja za kviz. Izvješće sadrži 10-15 stranica teksta, times new roman, font 12, jednostruki prored.

Za provedbu ovih zadatka predviđa se podjela grupe studenata koji slušaju kolegij u 8 malih grupa, s time da četiri grupe provede istraživanje, a četiri kviz pitanja. Zadatak svakog studenta je da ujedno i kao ispitanik sudjeluju u on-line odgovaranjima na pitanja drugih grupa. Svaki tim samostalno odabire temu svog on-line istraživanja ili kviza na početku semestra, teme se ne smiju ponavljati. Predstavnik svakog od osam timova iznosi rezultate on-line aktivnosti u kratkoj 10-minutnoj prezentaciji te iste putem sustava Moodle stavlja na web stranice kolegija. Istraživanje i rezultati kviza se prezentiraju u vrijeme kada je ta tema predviđena planom i programom kolegija.

Tim radi zajednički te svi članovi istog tima dobivaju isti broj bodova (0-6). Bodovi se umanjuju i ako student nije sudjelovao kao ispitanik kod provedbi aktivnosti drugog tima.

Kritički osvrt na članak ili knjigu 3 Kritički osvrt na članak ili knjigu–za studente koji žele ostvariti viši bodovni prag te time i višu ocjenu.
Bodove student može ostvariti tako da samostalno i vlastitim riječima napiše kritički prikaz članka ili knjige iz područja obuhvaćenog nastavnim planom i programom. Kritički prikaz je vrsta pisanog rada kojom student treba vrednovati tuđe djelo (knjigu, članak). Važno je dobro poznavati materiju koju djelo obrađuje. Student samostalno odabire članak ili knjigu za kritički prikaz, uz prethodno odobrenje predmetnog nastavnika.

Aktivnost na nastavi 2 Aktivnost na satu.


Opis elemenata praćenja - Model B (ispit+pristupni rad)

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Pismeni ispit 80 40 Pismeni ispit provodi se na redovnim ispitnim rokovima, uz prethodno ispunjenje svih preduvjeta izlaska na pismeni ispit. Na redovnom ispitnom roku ispit se sastoji od pismenog i usmenog djela. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Pismeni ispit nosi max 80 bodova. Potrebno je ostvariti minimalno 40 bodova (50%) iz pismenog ispita.
Projekt ULJP 20 Student samostalno priprema projektni zadatak na temelju stečenog znanja kroz ranije godine obrazovanja, dostupnih materijala u pisanom obliku i putem web izvora. Kroz projekt student prati odabrano poduzeće te analizira strukturu i poslovanje poduzeća te elemente koji su vezani na upravljanje ljudskim potencijalima u poduzeću. Projekt mora imati min 20 stranica teksta te mora biti predan min 10 dana prije ispitnog roka. Kako je riječ o poslovnom slučaju, podrazumijeva se rasprava studenta i promišljanje kroz iznesene stavove i prijedloge za unapređenje upravljanja ljudskim potencijalima u promatranom poduzeću.
Raspon bodova će zavisiti od sljedećih dijelova: (1) opisa ključnih ciljeva projekta, primjena teorijskih znanja (2) koristi od projekta, (3) zaključcima studije koji moraju biti jasni i potkrijepljeni dokazima, (4) logičkom strukturom rada, (5) poznavanja i korištenja alata. Jednom predan rad više se ne vraća na doradu.


NAPOMENA: Korištenje tuđeg izvora, bez navođenja autora smatra se plagijatom i nije etično. Citati se pišu u testu, uz navođenje autora, godine izdanja i stranice s koje je preuzet tekst. Svaka stranica ili tablica koja se koristi u tekstu, a nije samostalno izrađena, mora imati izvor. Nepoštivanjem ovih pravila student će biti upućen na stegovno povjerenstvo. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh