FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
3. semestar

2016/2017

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Upravljanje projektnim ciklusom npp:76573

Engleski naziv

Project Cycle Management

Katedra

Katedra za organizaciju

Cilj kolegija

Osposobiti studente za projektni pristup problemima i situacijama u razvojnim i gospodarskim projektima, koji podrazumijeva primjenu metoda i alata koji su karakteristični za projektni menadžment. Nadalje, studenti se trebaju osposobiti za rad u timu pri izradu plana razvojnog projekta, koji sadrži odgovarajući vremenski, strukturni, financijski i marketinški plan kao i plan upravljanja rizicima.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i prepoznati kriterija uspješnosti projekata i važnost donošenja pravovaljanih i pravovremenih odluka u pojedinim fazama projektnog ciklusa
 • Izraditi financijski plan i plan upravljanja rizicima na projektu
 • Izraditi marketinški plan i plan diseminacije
 • Izraditi osnovne dijelove prijave razvojnog projekta
 • Prezentirati projekt stručnoj publici
 • Primijeniti metode upravljanja projektima, kao i prikladne programske alate
 • Raditi u timu u postupku izrade prijave projekta
 • Razumjeti uloge i načina upotrebe projekta u gospodarstvu i razvoju, te značajki pojedinih vrsta projekata
 • Upotrebljavati materijale za e-učenje za dodatno učenje o projektnom menadžmentu

Ishodi učenja programa

 • Objasniti i kritički vrednovati projektni ciklus, kao i kriterije uspješnosti projekta, a sve s ciljem donošenja pravovaljanih poslovnih odluka i provedbe poslovnog plana. Objasniti i kritički vrednovati projektni ciklus, kao i kriterije uspješnosti projekta, a sve s ciljem donošenja pravovaljanih poslovnih odluka i provedbe poslovnog plana.
 • Primijeniti znanje i razumijevanje koncepta, principa i teorije projektnog ciklusa u svim vidovima gospodarske djelatnosti. Primijeniti znanje i razumijevanje koncepta, principa i teorije projektnog ciklusa u svim vidovima gospodarske djelatnosti.

Sadržaj predavanja

 • Uvod u problematiku
  Uvod u problematiku. Definicija projekta. Pristupi projektnom menadžmentu. Faze projekta. Projektni ciklus u razvojnim projektima.
 • Primjeri: IPA, Eureka, gospodarski projekt
  Primjeri: IPA, Eureka, gospodarski projekt. Seminarski radovi o pojedinim tipovima projekata s naglaskom na projekte koji dolaze preko europskih razvojnih fondova. Rad putem on-line tečajeva na portalu www.projekti.hr
 • Investicijski projekti i procjene njihove isplativosti (NPV, IRR)
  Investicijski projekti i procjene njihove isplativosti (NPV, IRR). Jednostavniji računski zadaci o procjeni isplativosti. Zadaci za vježbu u sustavu za e-učenje.
 • Planiranje projekta i postavljanje ciljeva
  Planiranje projekta i postavljanje ciljeva. Stablo problema i ciljeva. SMART pristup ciljevima. Logička matrica projekta (LFM). Rad u grupi na izradi stabla problema i LFM-a
 • Planiranje projekta uz pomoć metoda i alata za planiranje
  Planiranje projekta uz pomoć metoda i alata za planiranje. Identifikacija aktivnosti i njihovih međuovisnosti. Podjela projekta na radne pakete: jednorazinska i višerazinska struktura.
 • Metode i alati za vremensko planiranje projekta
  Metode i alati za vremensko planiranje projekta. Ganttogram, PERT (Project Evaluation and Review Technique), CPM (Critical Path Method). Rad u grupi na metodama za vremensko planiranje projekata.
 • Programski alati
  Programski alati u komercijalnoj verziji i u otvorenom kodu koji podupiru metode za vremensko planiranje projekata. Vježbe na računalima na odabranim alatima i metodama. Samostalna izrada vremenskog plana u zadanom programskom alatu.
 • Planiranje i izrada, budžeta projekta
  Planiranje i izrada, budžeta projekta, njegovo praćenje i usklađivanje u različitim fazama provedbe projekta. Elementi računovodstva u projektnom menadžmentu. Izrada okvirnog budžeta projekta i praćenje njegove realizacije tijekom implementacije projekta.
 • Izrada marketinškog plana projekta
  Izrada marketinškog plana projekta, njegova provedba i vrednovanje. Primjeri marketinških planova. Planovi diseminacije u razvojnim projektima financiranim od strane sponzora.
 • Identificiranje rizika
  10. Identificiranje rizika, ocjena njihovog mogućeg utjecaja, vjerojatnosti njihove pojavnosti te procjena njihovog ukopnog djelovanja na rezultate projekta. Strategije prevladavanja rizika i nositelji akcija. Izrada plana upravljanja rizicima. Rad u grupi.
 • Odabir projektnog tima, postavljanje uloga i stilovi rada
  Odabir projektnog tima, postavljanje uloga i stilovi rada. Svakodnevni rad, praćenje vremenskog opterećenja. Sastanci, njihova priprema, vođenje i administracija. Projektna dokumentacija i administracija projekta.
 • Implementacija projekta
  Implementacija projekta. Upotreba plana projekta u fazi implementacije projekta. Praćenje izvršenja projekta, usklađivanje vremenskog plana i realokacija resursa potrebnih za izvršenje projekta.
 • Osiguravanje kvalitete rezultata projekta
  Osiguravanje kvalitete rezultata projekta. Monitoring i kontrola izlaznih rezultata projekta. Vlasništvo nad rezultatima u projektu. Ugovori u projektu (gostujuće predavanje eksperta za pravna pitanja i ugovore u domaćim i međunarodnim projektima).
 • Izvještavanje u projektu
  14. Izvještavanje u projektu. Donošenje odluka i upravljanje projektom. Uloga voditelja projekta. Specifičnosti razvojnog i znanstvenog projekta s obzirom na upravljanje projektom. Evaluacija projekta. Završetak projekta. Analiza naučenog na projektu (lessons learnt) i pohranjivanje primjera dobre prakse.
 • Prezentacija projekta
  Prezentacija projekta koje su studenti izradili grupnim radom, njihova analiza i evaluacija. Evaluaciju rade studenti i nastavnici nezavisno, a onda se ocjene usklađuju. Utvrđivanje konačnih ocjena studenata za rad na predmetu. Studentska evaluacija rada na predmetu.

Osnovna literatura

 • Projektni ciklusi u znanosti i razvoju. ur. Divjak B., (2009) TIVA-FOI, Varaždin

Dopunska literatura

 • On line self-paced tečajevi na www.projekti.hr - Slobodan pristup
 • Nokes, S.; Major, I.; Greenwood, A.; Allen, D.; Goodman M. The definitive guide to project management. (2003) Prentice Hall, London
 • Kerzner H., Project management, A systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. (2003) John Wiley & Sons, Inc.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Begičević Ređep Nina Predavanje 1 1 1
Seminar 1 2 2
Divjak Blaženka Predavanje 12 2 1
Seminar 4 1 2
Klačmer Čalopa Marina Predavanje 1 2 1
Seminar 1 1 2
Spahić Amir Laboratorijske vježbe 1 2 5
Seminar 3 2 2
Vondra Petra Laboratorijske vježbe 1 2 5
Seminar 4 1 2
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00 online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59

Upravljanje projektnim ciklusom - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji (2)30
Izrada projekta i evaluacija 32
Seminar,vršnjačko vrednovanje i prezenatcija15
Vježbe na nastavi i u Moodlu15
Laboratorijske viježbe 8
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokviji + + 15.0 15.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 30 15 Svaki kolokvij nosi 15 bodova i pišu se u 6. i 12. tjednu nastave. Kolokvij se sastoji od teoretskih pitanja i provjere kognitivnih vještina. Kolokviji se izvode online. 15 Nije predviđena nadoknada. 6. tjedan i 12. tjedan
Seminarski rad, vršnjačko vrednovanje i prezentacija 15 Svaki student izabire temu seminarskog rada. Seminarski rad predaje u Moodle prema predloženoj uputi. Seminarski rad se ocjenjuje prema priloženoj rubrici. Studenti sudjeluju u samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju.
Nakon toga u grupama od 3 (event. 4) studenta rade na izradi artefakta na slične teme koji onda izlažu u 5 min. Na kraju pišu osvrt na aktivnost u Moodle-u.
Nije predviđena nadoknada.
Izrada projekta i evaluacija 32 Studenti u grupama od 3-4 izrađuju projektnu prijavu prema izabranom natječaju i u propisanom formatu.
Nakon predaje projekta studenti sami vrednuju projekt, te sudjeluju u vršnjačkom vrednovanju temeljem zadane rubrike.
Nije predviđena nadoknada. 16. tjedan
Laboratorijske vježbe 8 Studenti u laboratoriju vježbaju upotrebu alata za upravljanje projektima te odrađuju zadane vježbe. Nije predviđena nadoknada.
Vježbe na nastavi i u Moodlu-u 15 Studenti na seminarima rade individualno i u grupi na aktivnostima koje se boduju (1-3 boda po aktivnosti). Nije predviđena nadoknada.


Upravljanje projektnim ciklusom - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2016/2017

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
kolokvij x 2 30
projekt + evaluacija (2b)32
zadaci u Moodle-u8
seminar10
ZBROJ80


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 39 nedovoljan (1)
40 50 dovoljan (2)
51 60 dobar (3)
61 70 vrlo dobar (4)
71 80 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokviji + + 15.0 15.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Kolokviji 30 Svaki kolokvij iznosi 15 bodova i pišu se u 6. i 12. tjednu nastave. 15 Nije predviđena nadoknada. 6. tjedan i 12. tjedan
Seminarski rad, evalaucija 10 Svaki student izabire temu seminarskog rada. Seminarski rad predaje u Moodle prema predloženoj uputi. Seminarski rad se ocjenjuje prema priloženoj rubrici. Studenti sudjeluju u samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju. Nije predviđena nadoknada.
Projekt i evaluacija 32 Studenti u grupama od 3-4 izrađuju projektnu prijavu prema izabranom natječaju i propisanom formatu.
Nakon predaje projekta studenti sami vrednuju projekt, te sudjeluju u vršnjačkom vrednovanju temeljem zadane rubrike.
Nije predviđena nadoknada. 16. tjedan
Aktivnosti u Moodle-u 8 Studenti mogu sudjelovati u izradi zadataka u Moodle-u Nije predviđena nadoknada.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh