FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Statistička analiza podataka npp:76575

Engleski naziv

Statistical Data Analysis

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Cilj kolegija

Predviđanje određenih zbivanja omogućava smanjenje nesigurnosti i neizvjesnosti u donošenju poslovnih odluka. U suvremenom poslovnom okruženju poduzetnicima su dostupni brojni izvori kvalitativnih i kvantitativnih podataka o vlastitom poslovanju, odnosima s kupcima i dobavljačima, kao i o tržištu. Statistička analiza podataka omogućava poduzetnicima dobivanje nužnih informacija, koje će omogućiti kvalitetno prepoznavanje i definiranje problema te donošenje odgovarajućih poslovnih odluka za njihovo rješavanje. Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u ključne pojmove, metode, postupke i alate za statističku analizu podataka. Kolegij će omogućiti studentima potrebna statistička znanja i vještine za rad na poslovima istraživanja tržišta, statističke kontrole kvalitete, praćenja uspješnosti poslovanja, kao i upoznavanje i praktičnu upotrebu statističkih metoda u provedbi istraživanja te analizi i interpretaciji rezultata. Dobivena će se znanja moći iskoristiti kod izrade završnih radova, te magistarskih i doktorskih disertacija.

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
15sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Definirati modele višestruke regresije i korelacije za analizu statističkih podataka, primijeniti te modele za analizu podataka korištenjem IT, analizirati dobivene rezultate i predvidjeti vrijednosti zavisne varijable za skup novih vrijednosti nezavisnih varijabli korištenjem regresijskog modela
 • Generalizirati rezultate statističke analize podataka na uzorku na ciljanu populaciju.
 • Objasniti principe odabranih metoda multivarijatne analize podataka: metode glavnih komponenata i faktorske analize te metoda grupiranja podataka (engl. clustring), primijeniti te metode na skupove podataka korištenjem IT, analizirati dobivene rezultate i na temelju rezultata preporučiti donošenje odgovarajućih poslovnih odluka.
 • Objasniti proces statističkog istraživanja, odabira uzorka te analize i interpretacije rezultata istraživanja
 • Opisati skup statističkih podataka korištenjem alata deskriptivne statistike pomoću IT
 • Primijeniti tehnike t-testa te odabranih neparametarskih metoda za testiranje hipoteza o razlikama mjera centralne tendencije
 • Primjeniti tehnike jednofaktorske i višefaktorske analize varijance za analizu statističkih podataka korištenjem IT
 • Primjeniti tehniku hi-kvadrata za utvrđivanje zavisnosti kvalitativnih varijabli

Ishodi učenja programa

 • Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.
 • Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.Primijeniti suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u analizi informacija s realnog tržišta, ali i u unapređivanju postojećih metoda i strategija djelovanja na tržištu.
 • Transformirati znanstveno utemeljene metode u praktičan izazov kroz održivost gospodarstva u cjelini.Transformirati znanstveno utemeljene metode u praktičan izazov kroz održivost gospodarstva u cjelini.

Sadržaj predavanja

 • Definicija osnovnih pojmova i deskriptivna statistika
  Definicija osnovnih pojmova i deskriptivna statistika – pojam i definicija podatka, varijable, opservacija, mjerne skale, slučajne varijable, razdiobe, procjena parametara razdiobe, grafički prikazi razdiobe.
 • Proces istraživanja
  Proces istraživanja – definiranje problema i postavljanje ciljeva istraživanja, planiranje ispitivanja, prikupljanje i analiza podataka i interpretacija rezultata, sastavljanje izvještaja, zaključivanje o uzročno-posljedičnoj povezanosti.
 • Ciljna populacija i uzorak – ciljna populacije, okvir uzorkovanja, veličina i reprezentativnost u
  3. ciljna populacija i uzorak – ciljna populacije, okvir uzorkovanja, veličina i reprezentativnost uzorka, metode uzorkovanja, razdioba uzorkovanja, standardna greška procjene, izvori sistematskih pogrešaka.
 • Metode i obrasci za prikupljanje podataka –mjerenje, valjanost i pouzdanost mjerenja (instrumenta
  Metode i obrasci za prikupljanje podataka –mjerenje, valjanost i pouzdanost mjerenja (instrumenta), analiza pogrešaka, formuliranje i testiranje upitnika (vrste pitanja – otvoreni ili zatvoreni skup odgovora, likertova skala, potpitanja, redoslijed i formulacija pitanja, pouzdanost i valjanost).
 • Završne faze procesa istraživanja
  Završne faze procesa istraživanja – prikupljanje podataka, priprema podataka za obradu na računalu, analiza i interpretacija podataka, rezultati istraživanja i sastavljanje izvještaja.
 • Analiza kvalitativnih varijabli
  Analiza kvalitativnih varijabli - frekvencijska tablica, kontingencijska tablica, uvjetna razdioba, grafički prikazi, test nezavisnosti kvalitativnih varijabli – hi-kvadrat test, Simpsonov paradoks, pretpostavke primjenjivosti hi-kvadrat testa, veličina uzorka, primjeri primjene
 • Testiranje razlika mjera centralne tendencije
  Testiranje razlika mjera centralne tendencije – T-test: testiranje hipoteze o razlici aritmetičkih sredina dvaju osnovnih skupova, neparametarske metode (Wilcoxonov test za zavisne uzorke, Mann-Whitney-Wilcoxonov test za nezavisne uzorke).
 • Analiza varijance - Analiza varijance (ANOVA) za test hipoteze o jednakosti aritmetičkih sredina
  Analiza varijance - Analiza varijance (ANOVA) za test hipoteze o jednakosti aritmetičkih sredina k populacija pomoću nezavisnih slučajnih uzoraka, pretpostavke za primjenu, robusnosti, neparametrijske metode (Kruskal-Wallisov test i Friedmanov test).
 • Analiza varijance II - Višefaktorska analiza varijance: ispitivanje utjecaja dva ili više faktor
  Analiza varijance II - Višefaktorska analiza varijance: ispitivanje utjecaja dva ili više faktora na odabrano svojstvo (zavisnu varijablu). Ponovljena mjerenja, izbor modela. Primjeri pri analizi zavisnosti prodaje o karakteristikama proizvoda.
 • Model višestruke linearne regresije
  10. Model višestruke linearne regresije - Specifikacija modela. Procjene parametara (regresijski koeficijenti, greške procjene, intervali pouzdanosti, dekompozicija varijance, objašnjeni udio varijance, koeficijent određenosti, reziduali) , problem multikolinearnosti. Predviđanje regresijskim modelom, metoda najveće vjerodostojnosti, informacijski kriteriji.
 • Analiza modela višestruke linearne regresije
  Analiza modela višestruke linearne regresije – Testiranje hipoteza (model, vrijednosti koeficijenata, analiza reziduala, provjera pretpostavki, robusnost, nekarakteristične opservacije (engl. outliers), opservacije s velikim utjecajem na ishod analize, problem multikolinearnosti), izbor varijabli, ocjena doprinosa varijabli. Primjeri pri ispitivanju relevantnih varijabli za varijabilnost prodaje.
 • Mjere povezanosti kvantitativnih varijabli
  Mjere povezanosti kvantitativnih varijabli – Kovarijanca, parametrijska i neparametrijska korelacija (Pearsonova, parcijalna, multipla, Spearmanova), matrica varijanci-kovarijanci, korelacijska matrica, testiranje hipoteza o korelaciji, pretpostavke za primjenu (linearnost, normalna razdioba), grafički prikazi (matrica grafova raspršenja), varijable smetnje (engl. confounding) u analizi varijance i linearnoj regresiji, model analize kovarijance.
 • Redukcija dimenzionalnosti
  Redukcija dimenzionalnosti - Analiza glavnih komponenti (ortogonalna linearna transformacija, svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori, opterećenja varijabli na komponenti), kriteriji izbora broja zadržanih komponenti, grafički prikazi, rotacije, interpretacija rezultata, vrijednosti komponenti (engl. component scores). Primjeri kod obrada anketa, utvrđivanja glavnih karakteristika proizvoda.
 • Redukcija dimenzionalnosti II
  14. redukcija dimenzionalnosti II – Faktorska analiza, latentne varijable, dekompozicija varijance, udio varijance zajedničkih faktora (engl. communality), posebnost varijable (engl. uniqueness), kriteriji za izvor broja faktora, opterećenja varijabli na faktorima, rotacije, vrijednosti faktora (engl. factor scores), eksploratorna i konfirmatorna analiza.
 • Metode grupiranja podataka
  Metode grupiranja podataka – Mjere sličnosti i udaljenosti za kvantitativne podatke (euklidska udaljenost, Minkowskijeva udaljenost, Manhattan udaljenost, Čebiševljeva udaljenost) i binarne podatke (Sokal-Michenerova, Sokal-Sneathova, Jaccardova i sličnost Czekanowskog), hijerarhijske metode grupiranja podataka (engl. clustering): metoda jednostavnog povezivanja ili metoda minimuma (engl. single linkage), metoda potpunog povezivanja ili metoda maksimuma (engl. complete linkage), McQuittyjeva metoda, metoda prosjeka, Gowerova metoda, Wardova metoda; nehijerarhijske metode: metoda K-sredina, metoda realokacije. Primjeri kod segmentacije tržišta.

Osnovna literatura

 • Kero, K, Bojanić-Glavica, B.; Statistički modeli i metode (odabrana poglavlja), Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2003.
 • Šošić, I., Primijenjena statistika, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

 • L. J. Stephens. Beginning Statistics, Schaum’s Outlines, McGraw-Hill, 1998.
 • Rencher, A.C., Methods of Multivariate Analysis, Wiley Series in Probability and Statistics, 2002.
 • De Veaux RD, Velleman PF, Bock DE: Intro Stats. 2. izdanje, New York: Addison-Wesley, 2006. http://wps.aw.com/aw_deveaux_introstats_2/
 • Dallal GE: The Little Handbook of Statistical Practice. http://www.StatisticalPractice.com
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Šimić Diana Laboratorijske vježbe 13 2 1
Predavanje 15 1 1
Seminar 2 2 1
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Statistička analiza podataka - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće10
Samostalni praktični rad30
Kolokviji60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 60 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvo na nastavi 0 0 Dozvoljena su 4 izostanka s predavanja, seminara ili vježbi. 6 izostanaka Izrada seminarskog rada u dogovoru s nastavnikom Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće 10 0 Domaće zadaće predaju se putem sustava za e-učenje
Samostalni praktični rad 30 15 Samostalni praktični rad predaje se putem sustava za e-učenje i usmeno prezentira. 15 Studenti su dužni izraditi i usmeno prezentirati samostalni praktični rad.
Kolokvij 1 30 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci.
Kolokvij 2 30 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci.


Kontinuirano praćenje obuhvaća prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, dva pisana kolokvija, od kojih drugi obuhvaća i usmenu provjeru znanja, pisanje i prezentiranje samostalnog praktičnog rada. Studenti koji ne steknu uvjete za prolaznu ocjenu u okviru kontinuiranog praćenja polažu pisani i usmeni ispit. Pisani ispit provodi se na redovnim i izvanrednim ispitnim rokovima. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje. Na usmeni ispit izlaze studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita (minimalno 30 od ukupno 60 bodova). Na usmenom se ispitu formira konačna ocjena na ispitu prema bodovima ostvarenim kroz pisani i usmeni ispit te samostalni praktični rad prema skali za ocjenjivanje.

Statistička analiza podataka - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće10
Samostalni praktični rad30
Kolokviji60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Samostalni praktični rad30
ZBROJ30


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Studenti nemaju obavezu redovitog praćenja nastave, a mogu birati između dva modela praćenja rada. Model A jednak je načinu praćenja redovitih studenata, tj. uključuje predaju domaće zadaće i samostalnog praktičnog rada putem sustava za e-učenje, uz usmenu prezentaciju samostalnog praktičnog rada u vrijeme konzultacija u dogovoru s nastavnikom i izlazak na kolokvije. Model B uključuje izradu samostalnog praktičnog rada koji su dužni usmeno prezentirati te polaganje ispita u okviru redovitih ispitnih rokova putem pisanog dijela. Izvanredni studenti dužni su se prijaviti predmetnom nastavniku u prva dva tjedna nastave i izabrati model praćenja. Nije moguće mijenjanje modela praćenja u toku semestra.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 0.0 0.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 0.0 60 + +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Domaće zadaće 10 0 Domaće zadaće predaju se putem sustava za e-učenje
Samostalni praktični rad 30 15 Samostalni praktični rad predaje se putem sustava za e-učenje i usmeno prezentira. 15 Studenti su dužni izraditi i usmeno prezentirati samostalni praktični rad.
Kolokvij 1 30 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci.
Kolokvij 2 30 Pitanja otvorenog tipa i s ponuđenim odgovorima koja ispituju razumijevanje i zadaci.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Samostalni praktični rad 30 15 Samostalni praktični rad predaje se putem sustava za e-učenje i usmeno prezentira 15 Studenti su dužni izraditi i usmeno prezentirati samostalni praktični rad. Tjedan dana prije izlaska na pisani ispit.


Model A uključuje kontinuirano praćenje što obuhvaća prisustvo i aktivnost na nastavi, domaće zadaće, dva pisana kolokvija, od kojih drugi obuhvaća i usmenu provjeru znanja, pisanje i prezentiranje samostalnog praktičnog rada. Model B uključuje izradu i prezentiranje samostalnog praktičnog rada. Studenti koji ne steknu uvjete za prolaznu ocjenu u okviru kontinuiranog praćenja, kao i oni koji su izabrali Model B, polažu pisani i usmeni ispit. Pisani ispit provodi se na redovnim i izvanrednim ispitnim rokovima. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje. Na usmeni ispit izlaze studenti koji su dobili pozitivnu ocjenu na pisanom dijelu ispita (minimalno 30 od ukupno 60 bodova). Na usmenom se ispitu formira konačna ocjena na ispitu prema bodovima ostvarenim kroz pisani i usmeni ispit te samostalni praktični rad prema skali za ocjenjivanje.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh