FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Poduzetničke strategije npp:76577

Engleski naziv

Entrepreneurial Strategies

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Osposobiti studente za identificiranje i vrednovanje poduzetničkih prigoda. Upoznati studente s mogućim strategijama u poduzetništvu te razviti sposobnosti analize i odabira prikladne poduzetničke strategije. Potaknuti studente na strateško promišljanje poduzetništva koje će omogućiti inovativni pristup poduzetničkom pothvatu.

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Biti u mogućnosti savjetovati vlasnika malog poduzeća
 • Identificirati i evaluirati poduzetničke prigode
 • Razumjeti i analizirati promjenjivo poduzetničko okruženje
 • Razumjeti poduzetništvo u kategorijama ponašanja, atributa i vještina
 • Razumjeti značaj inovacija u kreiranju organizacijskog i gospodarskog uspjeha
 • Razviti inovativni pristup poduzetničkoj strategiji
 • Selektirati i primijeniti prikladnu poduzetničku strategiju za odgovarajuću fazu poduzetničkog pothvata

Ishodi učenja programa

 • Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.Demonstrirati kritičko razmišljanje i razumijevanje poduzetničkih i upravljačkih promjena u malim, srednjim i velikim poduzećima u sve složenijem poslovnom okruženju.
 • Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.Integrirati znanje i vještine iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg rješenja za poslovni uspjeh poduzeća.
 • Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.Istraživati, prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora, a sve s ciljem razvijanja novih pristupa u razvoju poduzetništva i gospodarstva u cjelini.

Sadržaj predavanja

 • Uvodni sat
  Uvodni sat: upoznavanje sa sadržajem predmeta, načinom rada te praćenjem i vrednovanjem rada studenata. Odnos strategije i poduzetništva. Integriranje poduzetničkih akcija traženja poslovnih prilika i strateških akcija pronalaženja i razvoja konkurentskih prednosti. Primarna zadaća strateškog poduzetništva – dugoročna i održiva učinkovitost poduzeća. (2 sata)
 • Potreba za integriranjem strateškog promišljanja u poduzetništvu
  Potreba za integriranjem strateškog promišljanja u poduzetništvo. Strateška dilema: eksploatacija ili eksploracija? Univerzalnost starih istina: reduciranje i upravljanje troškovima, vrednovanje tradicionalne imovine, važnost planiranja. Integriranje starog i novog: traganje za inovativnom strategijom. Novi momenti: mreže, inovacije i standardi. Razvoj inovativne strategije. Primjeri uspješnih inovativnih strategija. (2 sata)
 • Korištenje modela strateške orijentacije poduzetnika
  Korištenje modela strateške orijentacije poduzetnika. Proces strateškog planiranja poduzetnika. Izrada specifičnog razvojnog plana, analiza temeljnih potencijala, sadašnjih i prošlih performansi poduzeća. Postavljanje strateških opcija. Strategije malog poduzeća. Evaluacija novog pothvata. Testiranje strateškog razmišljanja. Strateško istraživanje novih mogućnosti razvoja. (2 sata)
 • Izvori poduzetništva
  Izvori poduzetništva: Neočekivani događaji, Nepodudarnost, Potrebe, Promjene tržišne strukture, Demografska kretanja, Nova znanja. Identificiranje poduzetničkih prigoda. Izvori poduzetničkih ideja: prijašnje zaposlenje, osobni interesi, okolnosti, prijedlozi prijatelja, obiteljska tradicija, školovanje, darovitost, kupci, postojeći proizvodi i usluge, distribucijski kanali, istraživanje i razvoj, vlada i zakoni. Evaluacija prigoda – unutarnja i vanjska analiza. Odabir strategije za korištenje prigode. Evaluacija tržišnih mogućnosti. (2 sata)
 • Strateški pristup u pronalaženju resursa
  Strateški pristup u pronalaženju resursa: ljudskih i financijskih. Strategija pokretanja malog novog poduzeća. Analitički okvir za pokretanje malog poduzeća: analiza ideje, sposobnosti poduzetnika, motivacije, fizičkih i financijskih resursa – potrebnih i raspoloživih. Pronalaženje strategije za efikasnu i efektivnu uporabu svih ograničenih resursa. (2 sata)
 • Ulazne strategije malog poduzeća
  Ulazne strategije malog poduzeća. Samostalan ulazak na tržište. Ulazak kroz partnerstvo. Ulazak kupnjom drugog poduzeća. Ulazak ponudom proizvoda ili usluge pod tuđim imenom (licenca, franšiza). Odabir prikladne ulazne strategije. (2 sata)
 • Strategije rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća
  Strategije rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća. Analiza unutarnjih i vanjskih interesa za rast poduzeća. Mjerenje rasta poduzeća. Analiza baze razvoja: resursi, iskustvo, sposobnosti kontrole, ideje, vodstvo. Model rasta. Identificiranje faza u modelu rasta. Rast kroz kreativnost, upravljanje, delegiranje, koordiniranje i suradnju. Krize vodstva, autonomije, kontrole, birokratiziranosti. (2 sata)
 • Određivanje fokusa rasta
  Određivanje fokusa rasta. Identificiranje mogućih problema. Analiza trenutnih tržišnih, proizvodnih i financijskih performansa i planiranje budućih. Analiza tržišnih performansi: vanjskih – trendovi u prodaji i profitu, znanje o tržišnoj poziciji, unutarnji – prodaja kroz organizaciju i kontrolu. Analiza napora koji se ulažu u prodaju. Analiza proizvodnih performansi: primjena temeljnih proizvodnih koncepata.( 2 sata)
 • Inovacije i tehnološki napredak – sustavan pristup u strateškom poduzetništvu
  Inovacije i tehnološki napredak – sustavan pristup u strateškom poduzetništvu. Osnovne strateške opcije inoviranja: razvoj vlastitih inovacija i razvoj tehnološkog znanja kao podrška inkorporiranoj tehnologiji. Zaštita intelektualnog vlasništva: Patenti, Zaštitni znakovi, Autorska prava. Strategije održivog rasta: inovacije, imitacije, novi pothvati. (2 sata)
 • Inovacijske strategije
  Inovacijske strategije: razvoj novog proizvoda, kontinuirano unaprjeđivanje, istraživanje i transfer tehnologije. Faktori koji uspješnosti inovacijskih strategija: Tip vlasništva, Tržišni domet, Udio visokoobrazovanih zaposlenika, Strateške i upravljačke promjene, Promjena marketinške strategije, Indeks tržišne orijentacije. Modeli upravljanja inovacijama, mjerenje inovacijskog potencijala. (2 sata)
 • Strategije povezivanja i umrežavanja
  Strategije povezivanja i umrežavanja. Strateški pristup stvaranju mreža – umrežavanje poduzetnika s ostalim dionicima biznisa. Razvoj poduzetnikovih mreža i stvaranje vrijednosti poduzeća. Strateško povezivanje i umrežavanje radi jačanja tržišnog položaja:umrežena poduzeća, zajednička ulaganja, partnerstva, klasteri, strateški savezi. (2 sata)
 • Pojmovi internacionalizacije i globalizacije
  Pojmovi internacionalizacije i globalizacije. Izazovi za poduzetnike u međunarodnom kontekstu. Strategije osobne i poslovne prilagodbe uvjetima neizvjesnosti i kompleksnosti okoline. Repozicioniranje poduzeća u potrazi za potrebnom fleksibilnošću. Funkcionalni elementi fleksibilnosti: istraživanje i razvoj, strategije upravljanja tehnološkim i organizacijskim promjenama, inovacije i ulaganja, edukacija zaposlenih. (2 sata)
 • Strategije internacionalizacije malih i srednjih poduzeća
  Strategije internacionalizacije malih i srednjih poduzeća. Motivi za izlazak na međunarodno tržište. Analiza snage, potencijala i spremnosti poduzeća za izlazak na međunarodno tržište. Donošenje strateških odluka o internacionalizaciji poslovanja: odabir tržišta, trenutka ulaska na tržište, odabir načina ulaska: izvoz, %22ključ u ruke%22, direktno strano ulaganje. (2 sata)
 • Razvojne strategije
  Razvojne strategije: strategija ekspanzije koncentracijom razvojnih aktivnosti na postojećoj djelatnosti na postojećim i/ili novim tržištima, strategija vertikalne integracije - integracija %22unaprijed%22 ili integracija %22unatrag%22, , strategija horizontalne integracije za postizanje povoljnijeg tržišnog položaja, strategija diverzifikacije - koncentrična i konglomeratska diverzifikacija. (2 sata)
 • Strategije u slučaju kriznih situacija
  Strategije u slučaju kriznih situacija: Analiza poduzetnikovih mogućnosti, strategija sužavanja tržišta smanjenjem tržišnog udjela, strategija preokreta pomoću restriktivnih mjera, strategija likvidacije i dezinvestiranja za povlačenje s tržišta uz što manje troškove i što bolji financijski rezultat. Strategije izlaska iz posla prodajom vlasničkog udjela, spajanjem s drugim poduzećem, menadžerskim otkupom. (2 sata)

Osnovna literatura

 • Deželjin, J., Deželjin, Ja., Dujanić, M., Tadin, H., Vujić, V.: Poduzetnički menadžment, izazov, rizik, zadovoljstvo, II. dopunjeno izdanje, M.E.P. Consult, Zagreb, 2002.
 • Longenecker, J. G., Moore, C. W., Petty, J. W., Palich, L. E.: Small Business Management (An Entrepreneurial Emphasis), 13th edition, Thomson Southwestern, 2006.

Dopunska literatura

 • Hitt, M.A., R.D. Ireland, S.M. Camp, D.L. Sexton, Strategic Entrepreneurship, Blackwell Publishing, 2002, Chapter 1 online: http://www.blackwellpublishing.com/pdf/HittSE001.pdf
 • Kolaković M.: Strateško poduzetništvo, RRiF br. 10/2007., str. 181-186.
 • Kolaković M.: Poduzetničko strateško planiranje, RRiF br. 4/2008.., str. 143-148.
 • Dhliwayo, S., van Vuuren, J.J., The Strategic Entrepreneurial Thinking Imperative, Online: http://www.up.ac.za/dspace/bitstream/2263/4289/1/Dhliwayo_Strategic(2007).pdf
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Detelj Kristina Seminar 15 1 2
Vuković Ksenija Predavanje 15 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh