FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

4ECTSa

Diplomski

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva v1.0

Program Obavezan
Ekonomika poduzetništva EP Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Poduzetničke strategije npp:76577

Engleski naziv

Entrepreneurial Strategies

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubanić Marijana Seminar 15 1 2
Detelj Kristina Predavanje 15 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Poduzetničke strategije - Redovni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokvij28
Seminarski rad10
Zadatak10
Aktivnosti2
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


S obzirom da je na kontinuiranom praćenju moguće postići 50 bodova, za određivanje postignute ocjene ostvareni bodovi se množe s 2.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 45 +
Intervju s poduzetnikom + + + + + + + + + + + +
Evaluacija planova + + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 Na svim predavanjima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati dolaske na najmanje 50% termina predavanja.
50% Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na samo 50% predavanja, a termine svojih dolazaka na nastavu biraju.
Prisustvovanje na seminarima 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje.
Potrebno je imati dolaske na najmanje 50% termina seminara.
50% Nema mogućnosti za nadoknadu budući da studenti moraju biti prisutni na samo 50% predavanja, a termine svojih dolazaka na nastavu biraju.
Seminarski rad 10 2 Izrada seminara na temelju intervjua s poduzetnikom:
Izrada seminarskog rada u grupama po 3 studenta. Od 10 bodova 6 se odnosi na izlaganje, a 4 na pisani dio rada.
Studenti u Moodle-u do 3. tjedna nastave prijavljuju djelatnost u kojoj će intervjuirati poduzetnika vezano uz njegove strategije. U seminarskoj grupi najviše 2 tima mogu uzeti poduzetnika iz iste djelatnosti, no poduzetnici moraju biti različiti. Rad treba imati i teoretsku podlogu baziranu na 2-3 članka ili poglavlja knjige koja se bave poduzetničkim strategijama u skladu s izabranim primjerom iz prakse.
Prezentiranje radova odvijat će se od 5. tjedna nastave prema rasporedu kojeg ćemo naknadno objaviti.
2 boda Seminarski rad bilo bi dobro predati na Moodle nekoliko dana prije datuma predviđenog za izlaganje na seminarskoj nastavi da dobijete povratni komentar i mogućnost eventualne dorade. Rad na Moodle treba predati najkasnije do isteka tjedna u kojem ste prezentirali.

Za svaki dan kašnjenja studenti gube 0,5 bodova.

Obratite pozornost da je za polaganje kolegija potrebno na pisanju seminara ostvariti minimalno 2 boda.
Zadatak 10 2 Evaluacija poslovnog plana u njegovom strateškom segmentu:
Planovi za evaluaciju bit će dostupni na Moodle-u nakon kolokvija. Od 10 bodova 7 se odnosi na pisani dio, a 3 na uključivanje u diskusiju na nastavi.
Zadatak se sastoji u tome da studenti pročitaju dva zadana plana te ih evaluiraju s naglaskom na njihovom strateškom segmentu (misija, vizija, ciljevi, analiza okoline, mjere ispunjenja ciljeva itd.). Pri tome treba dati komentare na plan tj. sugestije što biste vi dodali da se radi o vašem uratku. Oba plana studenti moraju ocijeniti na skali od 0 do 10 bodova prema sljedećim elementima: 1) Zanimljivost (2 boda); 2) Razumljivost (2 boda); 3) Logičnost (2 boda); 4) Potpunost (2 boda); 5) Uvjerljivost (2 boda)
Ovaj rad treba predati isključivo na Moodle, a ne na mail u obliku word dokumenta na 3-5 stranica. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2 boda Evaluaciju planova treba predati na Moodle najkasnije do 14. tjedna nastave, a prije datuma diskusije o evaluiranim planovima na seminarskoj nastavi.

Za svaki dan kašnjenja studenti gube 0,5 bodova.

Obratite pozornost da je za polaganje kolegija potrebno na pisanju seminara ostvariti minimalno 2 boda.
Aktivnost na seminarima 2 Bodovi iz aktivnosti se mogu ostvariti uključivanjem studenata u diskusiju nakon prezentacija studentskih seminara na osnovi intervjua s poduzetnikom, ili u drugim aktivnostima koje se izvode na predavanjima ili seminarskoj nastavi.
Kolokvij 28 Kolokvij sadrži 5 pitanja esejskog tipa (definiranje pojmova, interpretiranje,
razumijevanje i primjena na praktičnim primjerima).
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
12 bodova Minimum za položiti predmet kroz kontinuirano praćenje. Nadoknada nije moguća.


Poduzetničke strategije - Izvanredni studenti

Studij: Diplomski studij Ekonomika poduzetništva
Akademska godina: 2018/2019

Izvanredni studenti koji žele polagati putem kontinuiranog praćenja slijede upute za redovne studente, bez obveze dolazaka na nastavu. Obratite pažnju da se za neke elemente praćenja radovi moraju prezentirati na nastavi što donosi određeni broj bodova. Za ostale izvanredne studente koji izlaze na redovne rokove pravila su sljedeća:

 

PREDUVJET za izlazak na pismeni ispit su izrađeni i na konzultacijama prezentirani seminar i evaluacija strateških segmenata poslovnog plana:

U seminaru studenti kratko obrađuju nekoliko izvora literature u skladu s uputama na Moodle-u te uz teoretsku obradu teme intervjuiraju jednog poduzetnika. Seminar se sastoji od tri dijela koji čine cjelinu: pregled literature, pregled karakteristika djelatnosti u kojoj djeluje izabrani poduzetnik, te opis tijeka intervjua. Student mora i samostalno evaluirati strateški aspekt zadanog poslovnog plana u skladu s uputama nastavnika, te naputcima na sustavu za e-učenje Moodle. Nastavnici su na raspolaganju u vrijeme konzultacija ili putem drugih oblika komunikacije (e-mail, Moodle, telefon).

U evaluaciji student mora argumentirano komentirati i vrednovati zadane elemente: 1) Zanimljivost; 2) Razumljivost; 3) Logičnost; 4) Potpunost 5) i Uvjerljivost na primjeru zadanog plana.

U seminaru i evaluaciji plana koji nose do 40% ukupne ocjene predmeta studenti trebaju pokazati da znaju pronaći relevantnu literaturu, da su u stanju istražiti okružje i djelatnost u kojem djeluje izabrano poduzeće iz prakse, te da dobro poznaju elemente poslovnog plana. Pri tome moraju biti u stanju pratiti ekonomske analize publicirane u medijima koje su važne za ocjenu okoline poduzetničkog djelovanja (novine, internet izvori) te pokazati da znaju pisati stručnim stilom.

Seminar i evaluacija plana bi se trebali izraditi i usmeno izložiti na konzultacijama u toku semestra u kojem se izvodi kolegij, a predaje se najkasnije 10 dana prije ispitnog roka na kojeg student želi izaći.

Studenti dobivaju bodove ovisno o tome da li su navedeni zaključci dobro formulirani, objašnjeni i obranjeni argumentima. Ispitna literatura može biti pomoć pri formuliranju vlastitih argumenata i interpretaciji dobivenih rezultata, a ne služi tome da je se samo reproducira bez razumijevanja.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad10
Zadatak10
Pismeni ispit30
ZBROJ50


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 24.5 nedovoljan (1)
25 30 dovoljan (2)
30.5 37.5 dobar (3)
38 45 vrlo dobar (4)
45.5 50 odličan (5)Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh