FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
Izborni kolegiji

2015/2016

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v1.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Kvalitativni model dezinformiranja npp:45898

Engleski naziv

Qualitative Disinformation Model

Cilj kolegija

Upoznati polaznike s interdisciplinarnim pristupom kvalitativnim (konceptualnim) modelima dezinformiranja i dati im nužne teorijske osnove za njihovo razumijevanje, analiziranje i stvaranje, što uključuje • razumijevanje osnova semantike i višeznačnosti interpretacija, strukture višeagentnih sustava i znanja u višeagentnim sustavima, s posebnim naglaskom na opće znanje (common knowledge) te modela komuniciranja u višeagentnim sustavima. Razumijevanje klasifikacije kvalitativnih modela dezinformiranja te formalnog modela diskursa, • analizu i prepoznavanje kvalitativnih modela dezinformiranja u praktičnim situacijama, • sintezu konkretnih modela dezinformiranja po uzoru na konceptualne modele, • ovladavanje osnovama analize diskursa uz potporu odgovarajućih programskih alata.

Nastava

Predavanje
20sati

Sadržaj predavanja

 • Uvod u višeagentne sustave
  Uvod u višeagentne sustave. Pojam znanja u višeagentnim sustavima (problem uprljane djece). Opće i distribuirano znanje. Konceptualni problemi prijenosa informacija u višeagentnim sustavima. Problem bizantskih generala. Dilema zatvorenika.
 • Fizikalne osnove prijenosa informacija (kanali, kodovi,...)
  Fizikalne osnove prijenosa informacija (kanali, kodovi,...). Konceptualni modeli prijenosa informacija (poruka, kanal veze, transformacije u kanalu veze, nizovi transformacija, kodovi i tipovi kodova, kodni lanac).
 • Modeli informiranja (simulacijsko, disimulacijsko, konfuzijsko).
 • Modeli transinformiranja
  Modeli transinformiranja (osnovni pojmovi, trivijalno transinformiranje, neutralno transinformiranje, jednakovaljano transinformiranje, analogno transinformiranje, isključivo transinformiranje)..
 • Pseudoinformiranje
  Pseudoinformiranje (pseudoinformacija, simulacijsko pseudoinformiranje, disimulacijsko pseudo-informiranje, konfuzijsko pseudoinformiranje, dvostruko konfuzijsko pseudo-informiranje.
 • Dezinformiranje
  Dezinformiranje (dezinformacija, simulacijsko dezinformiranje, disimulacijsko dezinformiranje, konfuzijsko dezinformiranje, dvostruko konfuzijsko dezinformiranje).
 • Parainformiranje. Paradezinformiranje. Metainformiranje.
 • Modeli reprezentacije diskursa. Izgradnja modela diskursa.

Osnovna literatura

 • Marian Mazur: Jakosciowa teorija informacij, Wydawnictwa Naukowo-tehniczne Warzsawa, 1970 (ruski prijevod, Mir, Moskva, 1974.).
 • R. Fagin, J. Y. Halpern, M. Y. Vardi: Reasoning about knowledge, MIT Press, 1995.
 • W. Poundstone: Prisoner's Dilemma, Doubleday, New York, 1992.
 • W. Poundstone: Labirynths of Reason, Doubleday, New York, 1988.

Dopunska literatura

 • P. Blackburn, J. Bos: Representation and Inference for Natural Language: A First Course in Computational Semantics, Center for the Study of Language and Inf; New Ed edition, 2005)
 • P. Blackburn, J. Bos: Working with Discourse Representation Theory: An Advanced Course in Computational Semantics, draft prvog izdanja, 2004., http://homepages.inf.ed.ac.uk/jbos/comsem/book2.html, na dan 20. 03.2007.
 • Francis Wheen, How Mumbo-jumbo Conquered the World: A Short History of Modern Delusions, HarperPerennial, 2004, prijevod na hrvatski, Kako su prodavači magle zavladali svijetom, Algoritam, Zagreb, 2006
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh