FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
Izborni kolegiji

2015/2016

5ECTSa

Specijalistički

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba v1.0

Program Obavezan
Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba IROSD Ne
Izborni kolegij

Elektroničko poslovanje npp:45857

Engleski naziv

Electronic Business

Cilj kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s elektroničkim i mobilnim poslovanjem na provedbenoj, upravljačkoj i strateškoj razini. Predmet objašnjava odnos između internih poslovnih procesa u poduzeću i okoline u uvjetima globalne povezanosti i poslovanja. Pri tome se detaljno analizira suvremena tehnologija na kojoj se baziraju rješenja elektroničkog poslovanja. Prikazuje se uloga interneta i mobilnih telekomunikacijskih mreža kao infrastrukture koja omogućava razvoj novih poslovnih modela. Predmet analizira najuspješnije primjere elektroničkog i mobilnog poslovanja, ali i probleme s kojima se poduzeće suočava pri uspostavljanju novog poslovnog koncepta. Poseban naglasak stavljen je na međunarodno prihvaćene norme relevantne za ovu temu. Predmet je namijenjen stručnjacima iz prakse koji imaju poslovnog i rukovodnog iskustva a trebali bi uvoditi sustave elektroničkog poslovanja i uklapati ih u nove poslovne modele. Oni bi trebali kreirati programska rješenja za potporu elektroničkom poslovanju, a kao rukovodioci temeljiti svoje odluke na konzistentnim i kvantitativnim mjerama uspješnosti poduzeća.

Nastava

Predavanje
30sati

Sadržaj predavanja

 • Strateški pristup i organizacijske pretpostavke elektroničkog poslovanja (eP)
  Povezanost poduzeća i matrični ustroj kao izvor tržišne prednosti. Vrste parterskih odnosa i njihov utjecaj na upravljanje opskrbnim lancem. Segmentacija poslovnih partnera prema ulozi u opskrbnom lancu. Odnosi s poduzećima iz okoline, od konkurentne napetosti do strateškog udruživanja. Interni poslovni procesi i načela povećanja njihove učinkovitosti (BPR, TQM, 6sigma). Zajednički poslovni procesi i povećanje učinkovitosti koordinacijom u opskrbnom lancu (xEngineering). Vanjski poslovni procesi (outsourcing). Upravljanje opskrbnim lancem i standardizacija. Ključni poslovni procesi.
 • Organizacijski preduvjeti uspješnog elektroničkog poslovanja
  Tržište u uvjetima eP (digital marketplace). Globalna povezanost i suvremeni konkurentski odnosi. Poslovni modeli i tržišna prednost. Vrste tržišne prednosti, njihova održivost i trajnost. Vrijednosni lanac poduzeća (Value chain) i analiza njegove učinkovitosti. Mogućnosti primjene suvremenih ICT u pojedinim segmentima vrijednosnog lanca. Povezanost vrijednosnih lanaca kao izvor tržišne prednosti. Ključni poslovni procesi u vrijednosnom lancu i njihov preustroj.
 • Analiza uspješnosti elektroničkog i mobilnog poslovanja
  Poslovni procesi u uvjetima eP, podaci koje razmjenjuju unutar i izvan poduzeća. Uloga IS-a i mjesta prikupljanja podataka. Kriteriji učinkovitosti i ključni indikatori poslovanja (KPI) te njihov izbor, kvantifikacija i usklađenje. Mjerenje i frekvencija uzorkovanja. Uravnoteženi bodovni sustav (Balanced Scorecard - BSC) i aplikacije za potporu provedbi. Povezivanje BSC s drugim sustavima za praćenje učinkovitosti poslovanja (Activitiy Based Costing – ABC, Economic Value Added - EVA). Povezivanje BSC-a s IS-om poduzeća. Analiza poslovanja na razini više poduzeća.
 • Tehnološka osnova elektroničkog poslovanja
  interakcije. Tipične razvojne tehnologije pojedinih slojeva. Uloga pojedinih slojeva u informacijskom sustavu i značaj za eP. Važniji standardi eP-a: HTML, XML, XSL. Razvojne platforme za razvoj suvremenih programskih sustava i njihova komparativna analiza. Primjeri poznatijih razvojnih platformi za pojedine slojeve. Odabir razvojne platforme u zavisnosti od ciljanog poslovnog modela.
 • Povezivanje programskih sustava, interoperabilnost i standardi razmjene podataka
  Povezanost poslovnih procesa i utjecaj na programske sustave koji ih podržavaju. Interoperabilnost programskih sustava kao preduvjet povezivanja složenih poslovnih sustava. Raspodijeljeni programski sustavi i načini njihovog povezivanja. Standardi povezivanja i njihove značajke: (COM, DCOM, web servisi). Povezivanje programskih podsustava unutar poduzeća. Povezivanje standardnih (commercial of the shelf - COTS) i nestandardnih (custom designed) programskih sustava. Povezivanje programa unutar poduzeća. Povezivanje programskih sustava između poduzeća.
 • eXtensible Markup Language (XML)
  Problem standardizacije interoperabilnosti složenih programskih sustava. Značaj XML-a za razvoj elektroničkog poslovanja. XML specifikacija i način njezine definicije (DTD, XML Schema). Industrijski horizontalne i vertikalne XML specifikacije i konzorciji koji ih podržavaju. Analiza specifikacija XML-a i semantički problemi. Specifične XML specifikacije (ebXML, cXML, BizTalk, finXML, RosettaNet,...) i njihova primjena u poslovanju. Konverzija specifikacija primjenom XSLTa . Alati za obradu i konverziju XML dokumenata.
 • Servisno orijentirane arhitekture
  Pojam, modeli i komponente servisno-orijentiranih arhitektura (SOA). Orkestracija i koreografija. Topologije SOA – hub&spoke, ESB. SOA i Web servisi. Preduvjeti uspješne implementacije SOA. Modeli naplate SOA. SOA i preustroj poslovnih procesa. Arhitekture i standardi za podršku web servisima. Simple Object Access Protocol (SOAP). Elementi SOAP poruke i primjeri korištenja. Web Services Description Language (WSDL). Universal Description Discovery and Integration (UDDI) i primjeri repozitorija. Sigurnosni aspekti korištenja web servisa (Kerberos, X509). Upravljanje transakcijama. Utjecaj WS-a na povezivanje poduzeća i poslovanje. Kvaliteta usluge (Quality of Service) pri korištenju web servisa i utjecaj na cjelinu IS-a. Modeli ugovaranja pri korištenju WS-a.
 • Upravljanje odnosima s kupcima – CRM
  Pozicija kupca u uvjetima elektroničkog poslovanja. Primjena suvremene tehnologije pri povezivanju poduzeća i kupaca. Značajniji poslovni modeli B2C poslovanja i preduvjeti njihove primjene. Sustavi za potporu B2C poslovanju i njihova veza s informacijskim sustavom poduzeća. Značajke prodajnih kanala. Upravljanje prodajnim kanalom. Modeli, principi i tehnologije prikupljanja podataka o kupcima/korisnicima. Analiza ponašanja kupaca i sustavi za analizu profila kupaca. Elektronički marketing, strategije pristupa i način korištenja. Upravljanje odnosima s kupcima. Segmentiranje tržišta i interesne skupine. Vrste i uloga portala u suvremenom poslovanju.
 • Projekt uspostave upravljanja odnosa s kupcima
  Upravljanje odnosima s klijentima. Procjena spremnosti tvrtke za uvođenje upravljanja odnosima s klijentima te koristi i troškovi. Organiziranje i integriranje poslovanja, zaposlenika, tehnologije i procesa. Strategije komunikacije, automatiziranje procesa prodaje i modeliranje interakcije s klijentima. Prikupljanje podataka, predviđanje ponašanja, segmentiranje i profitabilnost klijenata. Personalizacija i optimiziranje komunikacijkih kanala. CRM koncepti i programske aplikacije. Customer facing applications i Customer touching applications. Elektornički podržana prodaja i izravni marketing. CRM kanali. Analitičke CRM aplikacije. Analiza ponašanja kupca. Clikstream analiza.
 • Tehnologije mobilnog poslovanja
  Tehnologije i standardi za potporu mobilnom poslovanju (GSM, GPRS, EDGE, W-CDMA, UMTS, WLAN, Bluetooth, WAP). Komplementarne tehnologije (GPS). Sigurnost mobilnih komunikacija i zaštitni mehanizmi. Brzina prijenosa podataka.
 • Mobilno poslovanje
  Vrste suvremenih mobilnih platformi. Mogućnosti i ograničenja mobilne platforme (ograničenja operacijskog sustava, medija pohrane, brzine). Konvergencija mobilnih platformi. Mobilni uređaj kao dio IS-a. Programske aplikacije na mobilnim platformama. Vrste mobilnih usluga i poznatiji poslovni modeli. Plaćanje u mobilnom poslovanju. Sigurnost i privatnost mobilnog poslovanja.
 • Zakonska regulativa elektroničkog poslovanja
  Problemi interneta i utjecaj na poslovanje. Regulacija interneta. Odgovornost za sadržaj. Zaštita privatnosti. Zaštita autorskih prava. Pristup resursima. Ugovaranje usluga na internetu i elementi ugovora (Quality of Service – QoS, Service Level Agreement - SLA). Globalno tržište, utjecaj korporacija i određivanje mjesta izvora prihoda, mjesta oporezivanja i odgovornosti. E-potpis, zakonska regulativa i utjecaj na poslovanje. Temeljni pojavni oblici kriminala na Internetu.
 • Budućnost elektroničkog poslovanja
  Novi poslovni modeli, uvjeti njihove primjene i održivost (Application Service Providing – ASP, Web Services Providing-WSP). Budućnost interneta, regulacija i oblici prilagodbe. Povezivanje tehnologija (mobilnih uređaja, GPS sustava, RFID sustava) i njihov utjecaj na poslovanje. Kontekstno orijentirani sustavi i predvidivi oblici njihovog razvoja te utjecaj na poslovanje i društvo u cjelini.

Osnovna literatura

 • Chesher, M., Kaura, R., Linton, P., Electronic Business & Commerce, Springer Verlag, 2002.
 • Coupey E. Digital Business : Concepts and Strategies, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2004.
 • Corbitt, B., Al-Quirim, N. E-Business, E-Government & Small and Medium Size Enterprises: Opportunities & Challenges, Idea Group Publishing; 2004

Dopunska literatura

 • Jelassi, T., Enders, A. Strategies for E-business : Creating Value through Electronic and Mobile Commerce (Concept and Cases), Prentice Hall 2004.
 • McAfee, A. Operating an E-Business, McGraw-Hill/Irwin; 2004.
 • Turban, E., Lee, J., Kin, D. Chung, M. Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000
 • Umar, A., Missier, P. Object-Oriented Client/Server Internet Environments, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2000.
 • Hohpe, G., Woolf, B. Enterprise Integration Patterns : Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions, Addison - Wesley, 2003.
 • Chopra, S., Meindl, P. Supply Chain Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2003.
 • Chalmtac, I., Gumaste, A., Szabo, C. Broadband Services: Business Models and Technologies for Community Networks, John Willey and Sons, 2004.
 • Giaglis, M. G. Mobile Business: Technologies, Applications, and Markets, Butterworth- Heinemann, 2004.
 • May, P. Mobile Commercee, Cambridge university press, Cambridge, UK, 2001.
 • Nansi, S. Mobile Commerce Applications, Idea Group Publishing; 2004.
 • Saunders, K. M. Practical Internet Law for Business, Artech House, 2001.

Slični predmeti

 • Stanford University, Stanford Graduate Scholl of Business, Standord Sloan Master's Program, Electronic Business and Commerce, http://www.gsb.stanford.edu/sloan/academics/courses/electronic_business.html
 • Carnegie Mellon University (Electronic Commerce Institute) http://euro.ecom.cmu.edu/program/courses/
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh